Üzenőfal

Ezt az oldalt arra terveztük, hogy bizonyos időközönként feldobunk egy témát, amihez hozzá lehet szólni. Ugyanakkor ezen az oldalon lehet kérdéseket föltenni, melyekre legjobb tudásunk szerint megpróbálunk válaszolni. Egyszóval egy közösségi oldal, ahol szeretnénk ha minél nagyobb lenne az élet.

Jelenlegi téma:

MIÉRT VAGY HÁLÁS AZ ÉLETBEN?

ÍRD MEG IDE AZ ÜZENŐFALRA, HOGY TE MÉRT VAGY HÁLÁS AZ ÉLETBEN ISTENNEK

 

Üdvözlettel: Népek Bárkája TeamSzóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:

4506 hozzászólás

Molnár B Antal [ 2015-03-25 18:32 ]

-----------------------------------------
NE NYUGODJ BELE.

Ha azt látod, hogy lelki életed
örömhiányos, kiüresedett,
fogytán hited és hálád is vele,
ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy gyülekezeted
tagjaiban is hűl a szeretet,
nagy része fásult, közönnyel tele,
ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy egyházadban is
akad kór, s némely tanítás hamis,
hogy alig látszik KRISZTUS élete,
ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld,
hogy magad sem vagy senkinél különb,
s nincs újulás itt, bárhogy kellene,
ne nyugodj bele!

Mert könyörögni, sírni lehet itt!
Maga a LÉLEK is esedezik,
s minden megbánt bűn semmivé lehet,
ha az ÚR veled.
Molnár B Antal [ 2015-03-25 18:31 ]

ÍRÁS A BIBLIÁBA.
(Az Újszövetség könyve elé)

Ez a könyv a könyvek könyve
Szegény ember drágagyöngye
Égi harmat lankadtaknak
Világosság földi vaknak
Bölcsességnek arany útja
boldog aki rátalál!
Szomjas lelkek forrás kútja,
hol pohárral Krisztus áll.

Ez a könyv az örök törvény
Királyon lánc, rabon napfény,
Tévelygőnek hívó harang
Roskadónak testvéri hang
Elhagyottnak galambbúgás
Viharvertnek ereszét
Haldoklónak angyalsúgás:
Ne félj, fogd a kezemet!

Gyermeknek is: "Míly szép rege!"
Bölcsnek: rejtelmek tengere
Fal. S túl rajta élő hangok.
Köd. S benn zengő hárfák, lantok.
Templomok közt legszebb templom,
Csak megnyitom, s benn vagyok.
Ablakán a Paradicsom
rózsáira láthatok.

Minden fakul, minden romlik
Márványvár is összeomlik
Bíborleplek ronggyá málnak
Dicsőségek füstbe szállnak
Csak ez a könyv nem tér porba...
Mintha volna élő lelke...
Ez a könyv a Mózes bokra,
Isten szíve dobog benne...
Molnár B Antal [ 2015-03-25 18:31 ]

Gégény István,- EL NEM MONDOTT IMA.
Fáj, hogy nem szólhatok.
Bár mondtam volna ezernyi szép gondolatot,
Mégis itt ülök szavaim börtönébe zárva,
Süket csendet hallgatok.

Fáj, mert adni vágytam,
Helyette most én kapok.
Mégsem bánom már, hogy így lett,
Hisz oly gyakran hiába szólalok.

Mert az igazi fohász nem az ajkakon,
Benn a szívben fakad.
Nem száll tova szép szavakon,
Örökre bensőm kincse marad.

Szállni tanul a lelkem,
Szólni a szám,
Közben a csend néma szárnyain
Az Úrhoz talál imám
Molnár B Antal [ 2015-03-25 18:30 ]

Istentől kapott szerep.

Az élet egy nagy színpad
Istentől mindenki szerepet kap.
Van ki ajándéknak tekinti szerepet
S van ki cipeli keresztként.

Ha ajándékként vetted szereped
Nem azt jelenti,hogy soha nem tévedhetsz
De hűségesen újra kezded
A láthatatlan Isten segít neked.

Ha keresztnek tekinted szereped
Más szerepét mindig könnyebbnek véled
Gondolod az lett volna jobb neked
S egyre zúgolódóbb lesz életed.

Rajtad áll szereped elfogadása
Légy Istennek hű sáfára
Legyen áldás életed már itt a földön
S szerepedben Isten neve megdicsőüljön!
Molnár B Antal [ 2015-03-25 18:30 ]

"Ó Isten, milyen drága a te kegyelmességed, az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek."
"Légy sziklaváram, ahova menekülhessek szüntelen, rendelkezzél megtartásom felől, mert kőszálam és erősségem vagy te."
(Zsolt. 36,8; Zsolt. 71,3)
"A nehéz időben mondott nehémiási ima (Neh 2,4) menedék, ahová a hívő ember menekülhet, amikor más lehetőség nincs az imádkozásra. Az élet útvesztőiben küldhetünk egy-egy fohászt mennyei eligazításért. Amikor hirtelen veszélybe jutunk, segítségért kiálthatunk hozzá, aki megígérte, hogy megsegíti hűséges, hívő gyermekeit, amikor csak hívják Őt.
"Nincs idő és nincs hely, amely alkalmatlan lenne az Istenhez való fohászkodásra. Semmi sem gátolhat bennünket, hogy szívünket bensőséges imában Istenhez emeljük. Az utca zajában, a mindennapi üzleti ügyek intézése közben is fohászkodhatunk és kérhetjük Isten vezetését, miként Nehémiás is tette, amikor kérését Artaxerxes király elé tárta. Az Istennel való belső közösséget mindenütt ápolhatjuk... Hozzátok gondotokat, örömötöket, szükségleteiteket és aggodalmaitokat és mindazt, ami nyomaszt és kínoz, Isten elé. Terheitekkel soha ki nem fáraszthatjátok. Ő, aki a hajatok szálát is számon tartja, nem közömbös gyermekei szükségletei iránt... Isten és minden egyes lélek között oly gyengéd és bensőséges a viszony, mintha kívüle más lélek nem is létezne akiért szeretett Fiának életét áldozta." (Próféták és királyok, 392. l.; Jézushoz vezető út,
Molnár B Antal [ 2015-03-25 18:29 ]

Zsid 4,15 • „Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megin¬dulni erőtlenségeinken, hanem aki megkísértetett min¬denben, hozzánk hasonlóan, de bűn nélkül [anélkül, hogy vétkezett volna].” Zsid 2,18 • „Mert amennyiben szenvedett, õ maga is megkí¬sértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek.”
„Vannak, akik azt állítják, hogy Jézus Krisztusnak nem lehe¬tett ugyanolyan a természete, mint az embereknek, mert akkor el¬eshetett volna a hasonló kísértésekben. Ha nem volt emberi ter¬mészete, akkor nem lehet a mi példaképünk. Ha nem lett volna részese a mi természetünknek, akkor nem kísérthetett volna meg úgy, mint mi, emberek. Ha nem volt lehetséges számára engednie a kísértésnek, akkor nem lehet a mi segítőnk. Ünnepélyes való¬ság, hogy Krisztus eljött megharcolni a csatákat, mint ember, az ember javára. Megkísértése és győzelme arról tesz bizonyságot, hogy az emberiségnek pontosan követnie kell Őt, az isteni min¬tát, isteni természet részesévé kell válnia az embernek is…”
„Emberi mivoltában Krisztus részt vett a mi bűnre hajló, el¬esett természetünkben. Ha nem így lett volna, akkor »nem téte¬tett volna hasonlóvá testvéreihez«, »nem kísértetett volna meg mindenben, hozzánk hasonlóan«, nem győzött volna úgy, ahogy nekünk kell győznünk, ennélfogva nem lenne az a teljes és töké¬letes Üdvözítő, akire az ember vágyakozik, és akire az embernek szüksége van, hogy megmeneküljön. Az az eszme, hogy Krisztus egy makulátlan vagy bűntelen anyától született, aki nem örökölt semmiféle bűnre való hajlamot, s ennélfogva nem vétkezett, eltá¬volítja Krisztust az elesett világ köréből, arról a helyről, ahol szükség van a segítségre.” (Ellen G. White)
Molnár B Antal [ 2015-03-23 18:45 ]

-------------------------------------
Jak 1,12 ,-Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek.
Őri István:Boldogságok -.
Boldog, ki a kísértés útján ellenáll
boldog, ki, ha tétova is, de engem megtalál
boldog, ki, ha nem lát is, hisz
boldog, ki vállán szálkás, nehéz keresztet visz.
Boldog, ki befogad másokat
boldog, ki örül, ha szenvedőt látogat
s vigaszt visz neki
lelke sűrű keservét, szeme tompa fényét
mind elveszi.
Boldog, ki bennem hisz, bennem remél
nyitott szívvel jár, lépte hozzám felér
boldog a bátor, tiszta lélek
mert én benne lakom, kezét fogom, vele élek.
Molnár B Antal [ 2015-03-23 18:44 ]


KI HENGERÍTI EL A KÖVET?,-„ Jel 7,13-17
Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem: "Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek?" Ezt mondtam nekik: "Uram, te tudod". Mire ő így válaszolt: "Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség, mert a Bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet."
Molnár B Antal [ 2015-03-23 18:44 ]

MIVEL TEHÁT---,-„ Zsid 4,14-16.
Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.
----------------------------------------------
SENKI SEM ÉRT MEG?,-„ Zsolt 145,17-19
Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos.
Közel van az ÚR mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja.
Teljesíti az istenfélők kívánságát, meghallja kívánságukat, és megsegíti őket.
Molnár B Antal [ 2015-03-23 18:43 ]


KAPCSOLATBAN, DE MÉGSEM ,-„ Zsolt 43,3-5.
Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek. Ez 36,24-28.
Küldd el világosságodat és igazságodat: azok vezessenek engem! Vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba, hogy eljussak Isten oltárához, Istenhez, akinek ujjongva örülök. Hadd magasztaljalak hárfával, Isten, én Istenem!
Miért csüggedsz el, lelkem, és miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek!
Molnár B Antal [ 2015-03-23 18:43 ]

NAGYON NEHÉZ .

Sokat dolgozni és keveset beszélni
Zokszó nélkül egész életet leélni
Elfelejteni, ha megbántott valaki
Rosszért soha rosszat, mindig csak jót adni
Erősen megállni kísértés tüzében
Titkot megőrizni szívünk legmélyében
Lángolni az Isten oltárán füst nélkül
Elvetni mindent, ami rossz, az emlékből
Két rossz dolog közül választani a jót
Meghalni csendesen, nem kiáltva jajszót
Ígéretet nem csupán tenni; megtenni
Csak egyet, de hűen, igazán szeretni
Uralkodni úgy, hogy másoknak szolgálunk
Szenvedni, örülni s hinni, míg meghalunk. Gerzsenyi Sándor.
Molnár B Antal [ 2015-03-23 18:42 ]

AZ EGYETÉRTÉS HIMNUSZA.

Oszoljon széjjel a sötét és mindenféle barna gyász,
Nem oszlatja a múlt ködét a széthúzás, mely megaláz!
Dobbanjon a szív össze végre, őszinte legyen, hű, meleg,
Tekintsetek hittel az égre ti vérzőszívű emberek!
Épüljön szívünk melegéből oltár, amelyen ég a tűz,
Amelynek forró melegétől a Sors már többé el nem űz!
Hordjad bátran és keményen azt, mit neked a sorsod ad,
Keressed a szent békességet, higgyed jónak a másikat,
Hogy hadd viruljon nyárba, hóba a homlokon a tisztaság,
És visszahangozza hegy, völgy, róna az egyetértés himnuszát!
Kárász Izabella, 1946. Fényből Fényességet 250
Molnár B Antal [ 2015-03-23 18:42 ]

A győzedelmes élet
Mit tudsz róla? ... Ismered?
Megpróbáltad már élni?
Nehéz! ... De nem lehetetlen...
-Titka az erőben rejlik:
amit imában kell kérni.
A győzedelmes élet:
nem csak szándék, remény.
-Örökös harc önmagad ellen,
amiben – észrevétlenül
kristályosodik a jellem.
A győzedelmes élet...
Nem csak a jövőbe való nézés,
a jelen szenvedése, öröme.
-Hidd el, számodra is ez lesz...
A mennyország küszöbe.
1970. 03. 10.
Molnár B Antal [ 2015-03-23 18:41 ]

A keveset is áldd meg, Jézusom
Amit én tudok Rólad, még nagyon kevés...
Terített asztalodon csak morzsa-szedegetés.
Szabad szemmel a déli napba nézés,
S titkaid erdőjében ösvénykeresés.
Amit én tudok Terólad, nagyon kevés.
Még nem hitalap...Hajszált eresztő gyökér,
Ami, ha majd megszentelt talajodba ér:
Akaratod szerint nő, lombosodik, él.
És akkor...Ha megértem, élem igédet...
Rügybe fakasztod gyermeki hitemet.
S harmatként szórod rá békességedet.
Mindezt kegyelemből...Mert szeretsz engemet.
Hajolj le hát hozzám. Nyisd ki szirmaimat,
Hogy be tudjam fogadni áldásaidat.
S ne csak kérjem. Értsem is csodáidat.
A legnagyobbat..., hogy hallod imáimat.
1972. 05. 20
Molnár B Antal [ 2015-03-21 10:01 ]

GYÓGYÍTÓ IMÁDSÁGOK,-„ Mt 25,14-30
"Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az öt talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik ötöt. Ugyanígy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik kettőt. Aki pedig az egyet kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az öt talentumot kapta, odavitte a másik öt talentumot, és így szólt: Uram, öt talentumot adtál át nekem: nézd, másik öt talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára! Odament az is, aki a két talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, két talentumot adtál át nekem: nézd, másik két talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára! Odament hozzá az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe: nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki: Te, gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van! Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás."
Molnár B Antal [ 2015-03-21 10:00 ]


ÚT AZ ÖRÖK ÉLETHEZ ,-„ Mk 4,35-41
Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt a tanítványokhoz Jézus: "Menjünk át a túlsó partra." Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt, úgy, ahogy éppen a hajóban volt; de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: "Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?" Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: "Hallgass el, némulj meg!" És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik: "Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek?" Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: "Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?"
Molnár B Antal [ 2015-03-21 09:59 ]

SZERETNI AZ ARRA NEM MÉLTÓT,-„ Jn 1,1-14.
Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.
Molnár B Antal [ 2015-03-21 09:59 ]

--------------------------------------.
KIVÁLASZTVA ,-„ Mt 13,1-9.18-23.
Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján. Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült; az egész sokaság pedig a parton állt. Aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal: "Íme, kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben; de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit. Akinek van füle, hallja!"
"Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát! Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívébe van vetve: ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag. Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja
Molnár B Antal [ 2015-03-21 09:58 ]

Ágyék vallomása,

Illetlen a téma? Illetlen a vétek!
Hírből sem ismerjük a tiszta szemérmet.
Legyintünk „Pohár víz!” (Divatnak hódolva
feledjük, hogy testünk Szentlélek temploma!)

Úton-útfélen, ha bárhová is nézünk:
ágyék-központúvá torzult emberlétünk.
Már óvoda-bálon kezdődik a téma;
házibuli jelszó: „Meg kell lenni még ma!”

Kirakatszerelem, hogy mindenki lássa;
gyermekáldás helyett - tabletták varázsa.
Partnerválogatás, „kísérleti telep”?
Isten rendje: Ketten új eggyé legyenek!

Sok válási árva, otthontalan élet…
Zsarnoki hatalma a vágynak, a kéjnek…
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságom vétkét,
terítsd rám bűntörlő palástod fehérjét,

tékozló fiadra kegyelmed palástját,
rút mezítelenségét hogy többé ne lássák.
Teremts, Uram, bennem rendet, szabadságot,
ajándékozd nekem fénylő tisztaságod!
Siklós József (Hozsannázó napok, III. kötet, 610. old.)
Molnár B Antal [ 2015-03-21 09:58 ]

Feltört ugar. - Arany Viktortól.
Kemény még a földem, Kies és cudar.
Vágd belém ekédet, Nem baj, ha mar!

Fel kell szántanod! Ha termésemet várod.
Művelj meg! Kéri igaz barátod.
----------------------------------------------------

Miért fáj? - Arany Viktortól.
Miért fáj minden szó,S csak a csend nyugtató?
Kérlek, légy csendben velem Istené a türelem.


Hallod a hangot? - Arany Viktortól.
Hallod a hangot? Ha hiszed, ha nem,
Örökké hallod. Tégy hát úgy,
Mintha értenéd! Ne kiabáld túl az égi zenét!
--------------------------------


Még nem értem ,- Arany Viktortól.
Még nem értem A végső lényeget
Rajtam múlik, Vagy Te nem engeded?
------------------------------

Miért fáj még? - Arany Viktortól
Miért fáj Még mindig a lét?
Nem értem lényegét? Add, hogy megtudjam,
Mi az, miben Botlottam!
Kihúznám a kátyúból lábam, Csak a szilárd földet lássam!
Molnár B Antal [ 2015-03-21 09:56 ]

Tiszta vagy! - Arany Viktortól
Tiszta vagy! Ragyog a lelked.
Az Istent látom benned
-------------------------
Mikor arcod nevet ,- Arany Viktortól
Mikor arcod nevet, Érzem, Isten szeret
--------------------------------------

Már nem fázom,- Arany Viktortól
Már nem fázom, A Fény a párom .
Együtt lépünk, Együtt élünk.
Lebegünk magunkban És egymásban,
Fázni már, nincs idő Ebben a világban!
----------------------------

Mondjátok! ,- Arany Viktortól
Mondjátok, miért félünk? Isten jósága, hogy élünk!
----------------------------

Miért futsz? Miért futsz?- Arany Viktortól
Hova menekülsz? Így haza sosem kerülsz!
-------------------------------

Merre bújhatsz? - Arany Viktortól
Merre bújhatsz, Hová futhatsz?
Hogy utol ne érjen? Mit tehetsz, Hogy a tűz ne égjen?
Molnár B Antal [ 2015-03-21 09:56 ]

Leszállt az éj ,- Arany Viktortól
Leszállt az éj. Égi kar zenél.
Ébredjetek holtak! Feledjétek a múltat!
-----------------------
Julinak-- Arany Viktortól
Durcás kislány Bősz haragra kél,
Pedig önmaga az, Kitől rejtve fél.

Istennek hívja Mélységeit.
Undorral kerüli Tikos bugyrait.

Nincs titok, nincs bugyor, Nyisd fel a szemed!
Csak önmagad vagy, Fogd meg a kezed!
------------------------

Julinak- Arany Viktortól
Neked csak az a jó, Ha feléd tart a hajó.
Ha valaki másfelé evez, Úgy érzed, revolverez
Bár tudom, ez a mondat hergel, Olyanabb vagy, mint Istened,
S nekem ilyen Isten nem kell!
Molnár B Antal [ 2015-03-21 09:55 ]

Nehéz szolgálat ,- Arany Viktortól
A világot jobbítani sokféleképp lehet,
Úgy is, hogy az ember rossz hírt tereget.
Isten gonosz, rabságban tart, hirdesd csak nyugodtan,
Nem hiszi azt ember se élőn, se holtan.

A szemölcsnek szerepét senki ne vitassa,
Szebb lesz tőle a nők amúgy is szép arca.
Tanításod éppen ezért fontos is meg hasznos.
Küldetésed pedig szent és magasztos.

Kár volt egy percig is vitatkoznom veled,
A szemölcs újranő, ha késedet fened.
Nem ismertük fel, mi lehetséges,
Néha az ellenfél szövetséges.
Molnár B Antal [ 2015-03-21 09:54 ]

A tüskés bozót
A hegy lábánál nőtt meg, szellő és napsütés kényeztette. Először még csak gyenge zöld csíra volt, később ágai ormótlanná váltak, összetekeredtek, szúrós tüskék nőttek rajtuk. A madarak és a birkák gyűlölték, mert valahányszor csak hozzáértek, tollakat, vagy gyapjút tépet ki belőlük. Még a kecskék is messze elkerülték, pedig ők nem kényesek, még a követ is lelegelnék. A többi cserje és bokor virágokkal és szép levelekkel ékeskedett, némelyek még gyümölcsökkel is. A mi szegény cserjénknek meg csak tüskéje volt. Az esti szellő a többiek megvetését és csúfolódását hozta feléje. De amikor Isten Mózessel akart beszélni, az egyszerű bokrot választotta a hegy tövében. És a bokor Isten trónjává vált, ragyogóbb lett, mint a nap, csillámlott és tüzelt, mintha minden egyes tüskéje olyan drágakővé változott volna, amelyen a tiszta fény tükröződik. Bruno Ferrero nyomán
Molnár B Antal [ 2015-03-21 09:54 ]

IV. Mózes 21,8,- És monda az Úr Mózesnek: Csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára: és ha valaki megmarattatik, és feltekint arra, életben maradjon. Dicsőséges előképe ez az evangéliumnak. A vétkesek közé számláltatott Jézus Krisztus függ előttünk a kereszten. Ha föltekintünk rá, meggyógyulunk a bűn kígyómarásától, éspedig azonnal. Ha bánkódsz bűneid miatt, jól jegyezd meg az Igét: „ha valaki megmarattatik, és feltekint arra, életben marad." Mindenki, aki valóban feltekint Jézus Krisztusra, megtapasztalja ennek igazságát. Én ezt megtapasztaltam. Jézusra néztem, és azonnal megelevenedtem. Ebben bizonyos vagyok. Ha te feltekintesz - Jézusra, te is élni fogsz. Bár most talán gyötör a kígyóméreg és nincs reménységed mert hát nincs is más reménység, csak ez az egy. Ez azonban nem kétes értékű gyógymód. „ha valaki megmarattatik, és feltekint arra, életben marad..” Az érckígyót nem azért emelte fel Mózes, hogy az egészségesek kíváncsian nézegessék, hanem kizárólag azokért, akiket „megmart a kígyó". Jézus Krisztus az „igazán" bűnösök valóságos Megváltója. Akár részegessé, tolvajjá, tisztátalanná vagy Istentől távol élővé tett a „harapás", elég egy pillantást vetned Megváltónkra, és máris meggyógyulsz mindebből, és szentül tudsz élni Istennel szoros közösségben. Tekints fel rá, és élsz! C.H.Spurgeon
-------------------------
Molnár B Antal [ 2015-03-19 16:14 ]

(János 4:16-30)
x- Erre azt válaszolta Jézus: Menj, hívd a férjedet, és jöjj ide!17Az asszony így szólt: Nincs férjem. Jézus ekkor azt mondta neki: Jól mondtad, hogy nincs férjed,18mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed, ebben igazat mondtál.19Az asszony így válaszolt: Uram, látom, hogy te próféta vagy.20A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell.21Jézus azt mondta neki: Asszony, hidd el nekem, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni az Atyát.22Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad.23De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának.24Az Isten Lélek, és akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell őt imádniuk.25Azt mondta neki az asszony: Tudom, hogy Messiás jön, akit Krisztusnak neveznek, és amikor ő eljön, mindent megjelent nekünk.26Jézus azt válaszolta: Én vagyok az, aki veled beszélek.27Közben megjöttek a tanítványai, és csodálkoztak, hogy egy asszonnyal beszél, de egyikük sem mondta: „Mit akarsz?” vagy „Mit beszélsz vele?”28Akkor az asszony otthagyta a vizeskorsóját, elment a városba, és azt mondta az embereknek:29Gyertek, lássatok egy embert, aki mindent megmondott nekem, amit cselekedtem. Vajon nem ez a Krisztus?30Kijöttek azért a városból, és odamentek hozzá.
„Tudom, ki vagy!“ – mondja Jézus az asszonynak a kútnál. Ismeri őt és a történetét. Ismeri szükségét és nyugtalanságát. Ismeri személyes élethelyzetét, és mély vágyódását az igazi lelki élet után. És Jézus kijelenti magáról, hogy Ő az, aki szomjúságát oltani tudja.
Új reményt ad neki. „Tudom, ki ő!“ mondja az asszony a falubelieknek. Eddig kerülte velük a kapcsolatot. A Jézussal való találkozás azonban megváltoztatta őt. Most odafordul az emberekhez, és nyíltan beszél a múltjáról (29.). Mindenek előtt azonban Jézusról, hisz nem tudja magában tartani mondanivalóját: a mélyreható találkozás Jézussal annyira eltölti, hogy mindenképpen mesélni akar róla másoknak is.
Molnár B Antal [ 2015-03-19 16:13 ]

MOSTOHA ŐSZ.

Esők, árvizek. . . Mostoha idő!
Tombol, pusztít, rothaszt az elemi erő. . .
Repednek a szőlőszemek,
fuldoklik az út, répa, tengeri.

Végveszélyben a takarmány, a bor,
a húst, sonkát, a zsírt a víz nyeli.
- Isten csapása -, mondják és szívünk
csalódással, szánk panasszal teli.

Pedig ez is kell!. . . Ilyenkor derül ki,
mi eddig rejtve volt, s bennünk mi szép:
hogy rohan egymásnak segíteni
új közösségben az új arcú nép!
Bódás János
Molnár B Antal [ 2015-03-19 16:11 ]

MÁSOKÉRT ÉLNI

Életünket adni másokért-
igen magas mérce ez nekünk.
Keresztedhez jövünk, hogy ott fényt,
új fényt gyűjtsünk az éjszakához,
hogy mégse legyen olyan sötét,
hol csupán önmagunkig látunk.
Fényt, erőt, akaratot, igényt
adj nekünk Krisztus, hogy legalább
próbáljuk, mit elénk szab Igéd:
életünket adni másokért!
Herjeczki Géza

Molnár B Antal [ 2015-03-19 16:10 ]


JELEN IDŐ,-„ Mk 14,32-42
Ekkor arra a helyre értek, amelynek neve Gecsemáné, és így szólt Jézus tanítványaihoz: "Üljetek le itt, amíg imádkozom." Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrődni kezdett, majd így szólt hozzájuk: "Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok." Egy kissé tovább ment, a földre borult és imádkozott, hogy ha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És így szólt: "Abbá, Atyám! Minden lehetséges neked: vedd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te." Amikor visszament, alva találta őket, és így szólt Péterhez: "Simon, alszol? Nem voltál képes egyetlen órát virrasztani? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen." Újra elment, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Amikor visszatért, ismét alva találta őket, mert szemük elnehezült; és nem tudták, mit feleljenek neki. Harmadszor is visszatért, és így szólt hozzájuk: "Aludjatok tovább és pihenjetek! Elég! Eljött az óra! Íme, átadatik az Emberfia a bűnösök kezébe. Ébredjetek, menjünk! Íme, közel van, aki engem elárul."
Molnár B Antal [ 2015-03-19 16:09 ]


VIGASZ A LEGSÖTÉTEBB ÓRÁBAN ,” Lk 6,37-42.
"Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek." Példázatot is mondott nekik: "A vak vezetheti-e a világtalant? Nem esnek-e mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél; aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyádfiának: Atyámfia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát! - mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát atyádfia szeméből."
Molnár B Antal [ 2015-03-19 16:09 ]

MEGÚJULT SZEMMEL LÁTNI ,-„. 2Kor 1,3-7.
Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van, ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részestársak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is.
Molnár B Antal [ 2015-03-19 16:08 ]

Jn 5,19-24.
Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik: "Bizony, bizony, mondom néktek: a Fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az Atya; mert amit ő tesz, azt teszi a Fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. Mert ahogy az Atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az Atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, aki őt elküldte. Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe."

A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához, jóllehet szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy: felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt véve, körülkötötte magát; azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá: "Uram, te mosod meg az én lábamat?" Jézus így válaszolt neki: "Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted." Péter így szólt hozzá: "Az én lábamat nem mosod meg soha." Jézus így válaszolt neki: "Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám." Simon Péter erre ezt mondta neki: "Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is!" Jézus így szólt hozzá: "Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind." Mert tudta, ki árulja el, azért mondta: "Nem vagytok mindnyájan tiszták."
Miután megmosta a lábukat, és felvette a felsőruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik: "Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem: Mester, és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok."
Molnár B Antal [ 2015-03-18 18:10 ]

Márk 9:23–24,-„„Jézus pedig mondta néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermek atyja pedig azonnal kiáltva, könnyhullatással mondta: Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek!”
„»Ha tehetsz valamit, légy segítségül nekünk, könyörülvén rajtunk!« Milyen sok bűnterhelt lélekben visszhangzott ez az ima azóta is. Valamennyinek szól a szánakozó Üdvözítő válasza: »Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek.« A hit kapcsol össze bennünket a mennyel és áraszt erőt, hogy megküzdjünk a sötétség hatalmaival. Krisztusban olyan segítőről gondoskodott számunkra az Atya, aki által legyőzhetjük minden bűnös hajlamunkat, ellenállhatunk minden kísértésnek, bármily erős legyen is az. Sokan úgy érzik, hogy nincs hitük, és ezért távol maradnak Krisztustól. Bárcsak azt tennénk, hogy tehetetlenségük tudatában belekapaszkodnak az irgalmas Üdvözítőbe! Ne önmagukra, hanem Krisztusra tekintsenek! Ő, aki a betegeket meggyógyította, a démonokat kiűzte, ma is ugyanaz a hatalmas megmentő, aki itt, ezen a földön járt. A hit Isten Igéje által van. Ezért, ragadd meg Jézus ígéretét: »Azt, aki énhozzám jön, én semmiképpen ki nem vetem« (Jn. 6:37). Vesd hát magad a lábához ezzel a kiáltással: »Hiszek, Uram! légy segítségül az én hitetlenségemnek!« El nem veszhetsz, míg így teszel, soha, soha!” (Jézus élete, Szolgálatra készen c. fejezetből)
Molnár B Antal [ 2015-03-18 18:10 ]

A KÜLSŐT NÉZVE,-„ Ézs 43,18-21
Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek!
Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.
Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek,
a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet
Molnár B Antal [ 2015-03-18 18:09 ]

ISTENI VEZETÉS ,- „Ézs 61,1-3.
Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek.
Hirdetem az ÚR kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót.
Hamu helyett fejdíszt adok Sión gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az ÚR ültetvényének: őt ékesítik.
Molnár B Antal [ 2015-03-18 18:08 ]

Füle Lajos- AKKOR JÖN EL.
Ha fájni kezd majd, ami vagy, és ami nem vagy, bár lehetnél,
majd ha bevallod végre, hogy sosem voltál igaz keresztyén,
ha fájni fog, hogy annyian vannak, kiket megejt a tévhit,
s ajkadról értük száll ima, akkor jön el az ébredés itt.

Majd hogyha bűnné lesz a bűn, s a Golgotához sírva érsz el
letenni ott mind keserűn nem alkudva testtel és vérrel,
majd ha hálát adsz JÉZUSÉRT, s a döntésed is végleg megérik,
mert megtisztított az a Vér akkor jön el az ébredés itt.

Majd hogyha jobban érdekel kik õk, akik vetnek, aratnak
s közéjük állsz és nem leszel többé olyan fontos magadnak,
mert látod már a tájat itt, amely aratásra fehérlik,
s munkára lelkesít a hit akkor jön el az ébredés itt.
Molnár B Antal [ 2015-03-18 18:07 ]

A MÁSODIK MÉRFÖLD.
"Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre". Máté 5: 41

A második mérföld viszi Előbbre a világot.
A második mérföld előtt mégis habozva állok.

Hiszen az első is nehéz, csupán magamra nézek...
Lásd: ennyi csak látóköröm Uram, Te bizton érted,

hogy most a mák és tegnapok mennyit szememre vetnek!
Megjáratlan mérföldjeit bocsásd meg gyermekednek!
-------------------------------------
A MEGBOCSÁTÓ KEGYELEM.
A megbocsátó kegyelem
ádvent-időn ismét elénk jön.
Kinek a Csillag megjelent,
irtózik az ítélkezéstől.
Tudja - miközben szenvedi -:
megbűnhődik végül a gazság,
de ISTEN ítéletei
az értelmünket meghaladják.
Molnár B Antal [ 2015-03-18 18:06 ]

A SZOBRÁSZ

ISTEN arca el van rejtve bennünk,
Ő tudja csak hogy, hisz látva lát.
Kegyelmesen formálgatja lelkünk,
s kifaragja bennünk - Önmagát.
----------------------------------------
A szomszédunkban.

A szomszédunkban fegyverek dörögnek,
aknák robbannak, testek roncsolódnak,
a létezés is fájni kezd a rögnek,
és jaja van és árnya van a szónak.
Az ablakokra feljött a halál…
Uram, könyörülj azon, aki áll,
hogy el ne essék, s hogy ki tőle retten,
ne égjen el az izzó gyűlöletben!
Molnár B Antal [ 2015-03-18 18:06 ]

A TEMPLOM -

Kevesen járnak már a templomokba, s az ifjúság teljesen elmaradt.
Tűnt korszakokat idéznek várva vissza üres padok s még üresebb szavak.
Mi lett a templom! Ez volt-é valaha? Valami bennem azt súgja: soha!
S áldott igent harangoz az Ige: hogy: „Ti vagytok az Isten temploma!“

Igen, igen... Így adta, így kívánja Urunk, a Jézus, ki feltámadott.
S befogadják a templomot a gyárak, a földek, műhelyek s az otthonok.
Ahol mi élünk, ott lehet a templom, ahol mi járunk, békesség lehet.
Jöhetnek hozzánk bűnnel, gyötrelemmel a szabadulni vágyó emberek.

Mert életünkben már úrrá lett Jézus, és hatalommá lett a kegyelem.
Ahol mi élünk, ott lehet a templom! Urunk, segíts meg, add, hogy így legyen!
---------------------------------------

Molnár B Antal [ 2015-03-16 15:22 ]

Miatyánk.
Mi Atyánk, ki mennyekben vagy, Kérünk téged, bűnben ne hagyj!
Szenteltessék meg a neved, Nyújtsad felénk áldó kezed!
Jöjjön el a Te országod, És amint Te jónak látod,
Legyen meg az akaratod! Oltalmazzon erős karod,
Mint a mennyben, a földön is, Ne érjen sok bánat, tövis.
A mindennapi kenyerünk Add meg, Atyánk, ma is nekünk!
És bocsásd meg vétkeinket, Mint az ellenünk vétőknek
Ahogy mi is megbocsátunk, Ne engedj haraggal járnunk!
És ne vígy a kísértésbe, Légy velünk a sötétségben!
Szabadíts meg a gonosztól, Oltalmazz meg minden rossztól!
Mert Tiéd ország, hatalom, Dicsőség most és mindenkoron! Ámen.
Molnár B Antal [ 2015-03-16 15:21 ]

Oszlasd el.
Oszlasd el Uram!
A lélek sötétségét.
Mert lámpásod erősebb,
minden fényforrásnál.

Oszlasd el Uram!
A ködöt a nyugtalan égen,
és bánat marta sebeinket
hűs balzsamoddal ápold.
Oszlasd el,
a bűn uralmát.
Mert testünk, ha el is fárad.
Az élet nem vész el általad.
-------------------------------------------
Szeretni jó.
Próbálj meg tettel szeretni,
mert a szó már rég kevés.
Tanulj meg szívből nevetni.
Feledve minden szenvedést.

Szeretni jó és adni is,
s ha kérnél lesz ki ad.
Az igazság lelke nyújt vigaszt,
ha szemedből apró könny fakad.
Molnár B Antal [ 2015-03-16 15:20 ]

Faludi Ferenc,-Az Úr Jézushoz.
Jézus! szívem szép szerelme: Az én lelkem gerjedelme
Buzgón szeret tégedet: Nem azért, hogy üdvözüljön,
Tűzre, kínra ne kerüljön: Másként szeret tégedet.
Ingyen, Uram te szeretettél, Teremtettél, megszenteltél,
Megváltottál engemet? Úgy én szívem szép szerelme
Az én lelkem gerjedelme Ingyen szeret tégedet.
Ebben a hív szeretetben, Holtig való tiszteletben
Vígan öntöm véremet: Vígan néked én Istenem,
Drága kincsem és mindenem, Feláldozom életemet.
A HARMADIK MENET,-„ 1Jn 1,5-9.
Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.
Molnár B Antal [ 2015-03-16 15:20 ]

Falu Tamás ,-HINNI .
Hinni, hinni és hinni a terheket így vinni.
Látni a csodát fent, lent, hinni a hihetetlent.
Hinni, hinni és hinni, az életet így vinni,
s ne mi vigyük hitünket, a hitünk vigyen minket.
MENEKÜLÉS .” Zsolt 103,8-13.
Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy.
Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké.
Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk.
Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt.
Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.
Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz.
Molnár B Antal [ 2015-03-16 15:19 ]


AMIKOR ISTEN ELHÍV ,-„ Péld 3,1-12.
Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved,
mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked!
A szeretet és hűség ne hagyjon el téged: kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára!
Így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és embereknél.
Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!
Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.
Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az URat, és kerüld a rosszat!
Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak.
Tiszteld az URat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából,
akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból.
Az ÚR intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld!
Mert akit szeret az ÚR, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel.
Molnár B Antal [ 2015-03-16 15:17 ]

TÖRÖTT KARCOS, DE HASZNÁLHATÓ ,-„ Ézs 55,6-11
Keressétek az URat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!
Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az ÚRhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani.
Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR.
Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.
Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek,
ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.
Molnár B Antal [ 2015-03-16 15:17 ]

.,-„ Lk 6,33-38.
A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig a ti területetek lesz a hettiták egész országa. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz. Józs 1,4-9.
"Ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas."
"Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek."
Molnár B Antal [ 2015-03-16 15:15 ]

----------------------------------------------
EGY VESZÉLYES SZOKÁS,-„ Jn 15,1-8.
"Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek." Jn 15,1-8.
Molnár B Antal [ 2015-03-14 17:20 ]

--------------------------------------
MÉG KRÍZIS IDEJÉN IS ,-„ Zsolt 73,23-28.
De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet.
Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz.
Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban.
Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örökké!
Bizony, elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiirtod mindazokat, akik elhagynak téged!
De nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az URat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet.
Molnár B Antal [ 2015-03-14 17:19 ]

---------------------------------
NYISD KI A SZEMED ,-„
De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. 2Tim 3,14-17.
Zsolt 46.,-„A karmesternek: Kórah fiaié. Ének magas hangra.
Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.
Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe;
ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. (Szela.)
Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, A Felségesnek szent hajlékait.
Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve.
Népek háborognak, országok inognak, ha az ÚR mennydörög, megretten a föld.
A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.)
Jöjjetek, lássátok az ÚR tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön.
Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el.
Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld.
A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.) .
Molnár B Antal [ 2015-03-14 17:18 ]

PÁRBESZÉD.

„Ugye apám, az ég, A szép csillagfátyol –
Távol van mitőlünk?” - Szédítően távol!

„S Isten úgy-e azért Lakik a magasban,
hogy mindent jól lásson?” - Azért lakik ottan.

„Odaszállni mért nincs Az embernek szárnya?”
- Fiam, az imádság Fölemel hozzája!
Molnár B Antal [ 2015-03-14 17:18 ]

A SZERETETRŐL

Valakit, valamit szeretni kell. Istent, szülőföldet, hazát.
Kinek lelkében nincsen szeretet: Az élete csak pusztaság.

Valakit, valamit szeretni kell. Nyíló virágot, kék eget.
Minden koldusnál százszor koldusabb,Ki senkit, semmit nem szeret.

Valakit, valamit szeretni kell .Jók úgy vagyunk, ha szeretünk.
Az Isten a szeretet tüzét Szövétnekül adta nekünk.

Valakit, valamit szeretni kell. Hogy szívünk boldogabb legyen.
Kivert kutyánál is gazdátlanabb Az ember, hogyha szívtelen.

Valakit, valamit szeretni kell. A szerető szív tündököl.
S Isten világa örök éj marad Annak, ki mindent csak gyűlöl.
Molnár B Antal [ 2015-03-14 17:17 ]

Ecsedy Aladár.- Megismerni Téged.
Megismerni Téged: ez az örök élet! Ez az igaz, örök boldogság.
Téged megtalálni, mindig Veled járni, . És Tebenned elrejtőzni: a mennyország!
Megismerni jobban, amíg a szív dobban,. Megismerni égi lényedet.
Isten szent Báránya, ég és föld Királya,. Soha, soha el nem múló szent szeretet!
Isten áldott Lelke, jöjj bűnös szívembe! Hadd ismerjem Jézust igazán!
Merüljek el Benne, a szent végtelenbe, . Aki nékem megszerezte égi hazám!
Molnár B Antal [ 2015-03-14 17:16 ]

MESTER! ÉRINTSD MEG A SZÍVEM!

Mester! Érintsd meg a szívem!
Hogy megújuljon a lelkem,
Hogy begyógyuljon a sebem,
Hogy viselhessem keresztem,
Hogy lássa arcod két szemem,
Hogy szikla legyen hitem,
Hogy hallja szavad a fülem,
Hogy Te légy minden reményem,
Hogy áldássá legyen kezem,
Hogy bocsájtassék sok vétkem,
Hogy dicsérhessen énekem,
Hogy Tiéd legyen életem.
Mester! Érintsd meg a szívem!
Molnár B Antal [ 2015-03-14 17:16 ]


Dömötör Tibor - A SZERETET HIMNUSZA - (1.Kor. 13 : 1-13.)
-Lehetsz emberzseni, -próféta, nyelvtudós,
- nem vagy más csak hamis - húrt verő cimbalmos,
- lehetsz titkot tudó, - bölcsességet ismerő,
- hegyeket mozdító - meggyőző hiterő,
- adhatod pénzedet - mind a szegényeknek,
- dicsérheted Istent, - amíg megégetnek,
- ha szeretet nincsen - szívedben, szavadban,
- a szeretet eltűr - emberi megbánást,
- nem fuvalkodik fel, - kap isteni áldást,
- nem gerjed haragra, - nem cselekszik rosszul,
- nem fizet gonosznak, - bosszút meg nem bosszul,
- nem örül hamisnak, - de vígad a jóban,
- megbocsátja a bűnt, - hisz az igazságban,
- a szeretet remél, - életet ad és hat,
- mindig újraéled, - soha el nem fogyhat,
- elfogy az embernek - tudása, élete,
- örök csak Istennek - mentő szeretete.
Hit, remény, szeretet, nagy áldás e három,
szeretet képében.
Molnár B Antal [ 2015-03-14 17:15 ]

MENNYEI SZÉLZÚGÁS . .
Őskezdet óta jár földünk felett,,Sebesen zúgó szélnek zendülése’’, Örök, tisztító, égi lehelet. Kastélyok s viskók közt megy zúgva át,Megzörgeti a bűnök lakhelyének Hazugság függöny- fedte ablakát. Alant terjengő füstöt szerteűz, S haldokló, hamvas oltári parázson,. Színarany fényű lángra kap a tűz.. Az érkezése, útja mély titok,De szól: ,,Sas-szárnyam tollain emelve Az égbe jutnak halk imáitok.’’ Száll, zendül, zúg és nem pihenhet el,Míg minden juhot amaz egy akolba Az egy Pásztorhoz össze nem terel
Molnár B Antal [ 2015-03-14 17:15 ]

Simon András: És Isten azt felelte: Nem.
Kértem Istent, hogy vegye el
büszkeségemet, és azt felelte: nem.
Azt mondta, nem az Ő dolga
elvenni, hanem az enyém feladni.
Kértem Istent, hogy tegye éppé
fogyatékos gyermekemet és Ő azt felelte: nem.
Ő azt mondta: gyermekem lelke ép,
teste csupán ideig való.
Kértem Istent, hogy adjon türelmet,
és Isten azt felelte: nem.
Azt mondta, hogy a türelem a megpróbáltatás gyümölcse,
nem adatik, hanem terem.
Kértem Istent, adjon nekem boldogságot,
s Isten azt felelte: nem.
Azt mondja, Ő áldását adja,
a boldogság rajtam múlik.
Kértem Istent, őrizzen meg a fájdalomtól,
és Isten azt felelte: nem.
Ő azt mondta, hogy a szenvedések eltávolítanak
a világi gondoktól és közelebb vonnak Hozzá.
Kértem Istent, hogy növeljen meg lélekben
és Isten azt felelte: nem.
Azt mondta, hogy én magam kell, hogy növekedjem,
de Ő megmetsz eget, hogy gyümölcsözővé váljak.
Megkérdeztem Istent, hogy szeret e engem,
és Isten azt felelte: igen.
Nekem adta egyszülött Fiát, aki meghalt értem,
és egy napon Hozzá jutok, mert hiszek Benne.
Megkértem Istent, segítsen szeretni
másokat úgy, ahogyan Ő szeret engem,
és Isten azt felelte:
végre elérkeztél a lényeghez!
Molnár B Antal [ 2015-03-14 17:14 ]

Döntés.
Minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok. — 1PÉTER 5,7.
Gondjaitok egészét (minden nyomasztó gondotokat, minden aggodalmatokat, minden problémátokat, egyszer és mindenkorra) Őrá vessétek, mert Ő gondoskodik rólatok, szeretetteljes gyengédséggel és nagy figyelemmel viseli gondotokat. — 1PÉTER 5,7. (Amplified)
Sokakat — úgy tűnik —, megvigasztal az a gondolat, hogy Isten tud róluk, és átlátja helyzetüket, de továbbra is ragaszkodnak a gondjaikhoz. Így sohasem szabadulnak meg gondjaiktól.
Nem elég tudni, hogy Isten megért minket és törődik velünk. Ha meg akarsz szabadulni a gondjaidtól, tedd azt, amit Isten mondott: Vesd minden gondodat, minden aggasztó problémádat, minden terhedet egészen az Úrra, mert Ő gondoskodik rólad.
Ez nem olyan, amit minden nap meg kell tenned. Ha megteszed, az egyszer és mindenkorra szól, és megszabadít a gondjaidtól — mert átadod gondjaidat az Úr kezébe.
Én már megtettem. Az én gondjaim Istennél vannak. Ő találja meg a megoldást minden problémámra, és Ő munkálja ki a megoldást is. Én meg csak dicsérem Őt, mialatt Ő munkálkodik! Isten végzi a munkát, én pedig dicsérem Őt.
Megvallás: Én a gondjaimat — minden nyomasztó terhemet, minden aggodalmamat, minden problémámat, egyszer és mindenkorra Istenre vetettem.
Molnár B Antal [ 2015-03-12 16:22 ]

Engedelmesség.
Véget ért a házasságkötési szertartás, és eljött az ideje annak, hogy a hallgatóságból egyesek tanácsokat adjanak az új házasoknak. Sokan felszólaltak, de végül egy idős ember, kopottas öltönyben és gumicsizmát viselve, előrement és így kezdte mondanivalóját: “Azt tanácsoltátok az új feleségnek, hogy engedelmeskedjék a férjének. Én a férjet akarom arra buzdítani, hogy engedelmeskedjék a feleségének, ahogy én is engedelmeskedtem a feleségemnek.” Aztán elmondta, hogy egy este miként tért haza az után, hogy megváltást nyert. Felesége kézbe kapta a borosüveget, ami a keze ügyébe akadt és az ajtóhoz csapta, miközben így figyelmeztette: “Te keresztyén vagy – most élj úgy, mint keresztyén!” A férfi többé nem ivott. Aztán így folytatta: “Bárki prédikálhat. Felállhat az ember, és olyan hangosan kiálthat, ahogy csak tud, és az emberek hallgatnak rá.” De felesége ezt mondta: “Te nem mondasz semmit, csak zajt okozol. Fel kell készülnöd üzeneteidre, és hadd halljam azokat, mielőtt másoknak prédikálnád!” Engedelmeskedett. Ki volt ez a férfi? Kao Wilien, az első toroka törzsi prédikátor Taiwan szigetén. Általa ezrek meghallották az evangéliumot. Taiwanon üldözték Krisztus követőit. Őt is megverték, bebörtönözték, olyan keményen bántalmazták, hogy egyszer eszméletét is elvesztette. De amikor kiszabadult, visszatért prédikálni. Ez az ember engedelmeskedett a feleségének.
Molnár B Antal [ 2015-03-12 16:22 ]

Elhamarkodott ítélet
Valamikor egy orosz cár 30000 rubeles díjat ajánlott annak, aki a legjobb portrét festi róla. A birodalom minden festőművészét meghívták a versenyre, és csaknem ezren fogadták el a meghívást. Néhány nappal a jutalomkiosztás időpontja előtt a bírálóbizottság végigment a képtáron, ahol a festményeket kiállították, és észrevettek egy festményt, amelyet egy oszlophoz támasztottak. Ekkor az egyik bizottsági tag ezt mondta: "Nincs semmi értelme, hogy ezt a fércmunkát is felakasszuk." A festőművész meghallotta a megjegyzést, és így szólt: "Bocsánat, én festettem ezt a képet, és követelem, hogy akasszák fel megfelelő kivilágításban, megfelelő távolságban, és aztán majd dönthetnek felőle. A bizottság természetesen úgy érezte, hogy a követelés ésszerű, és amikor a jutalmat kiosztották, akkor ennek a képnek a festője nyerte el az első díjat.
Emberhalászat
Két feltétele van a halfogásnak: csalétek és türelem. Akár szeretjük, akár nem, a lelki halászásban is benne van mindkettő. Ez az evangéliumhirdető feladata. Másrészt, minden halász törődik azzal, hogy a kifogott halakat frissen tartsa, mert különben az elpusztult halak hiábavalóvá tennék fáradozásukat
Molnár B Antal [ 2015-03-12 16:21 ]


EZ AZ ÉLET ,-„ Ézs 58,6-12.
Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!
Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!
Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az ÚR dicsősége lesz mögötted.
Ha segítségül hívod az URat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul,
ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény.
Az ÚR vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.
Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra; a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá
Molnár B Antal [ 2015-03-12 16:21 ]

A HALÁL ÁRNYÉKA ,-„ 2Móz 13,20-22.
Azután fölkerekedtek Izráel fiai Szukkótból, és tábort ütöttek Étámban, a puszta szélén. Az ÚR pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől.

A BÖJTÖLÉS SZOLGÁLATA ,- „Préd 3,1-8
Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.
Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének.
Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek.
Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak.
Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak.
Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak.
Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek.
Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének.
Molnár B Antal [ 2015-03-12 16:20 ]

VISZONYÍTÁSI PONTOK ,-„ 1Kor 14,1-3
Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti meg őt senki, mert a Lélek által szól titkokat. Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal.
-------------------------------
AZ ÁLDÁS KARKÖTŐJE ,-„ Jn 1,1-5
Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.
---------------------------------------
Molnár B Antal [ 2015-03-12 16:20 ]

Hála néked!
Mit írhatok?
Mit mondhatok?
Hála Néked!
Belőled élek.
-----------------------------
Hálavers.
Dicsőség Istennek,
Ki letekintett rám,
S emlékeztetett,
Hol van a hazám!
…………………………….
In God we trust.
Sokan dicsérik csak szájukkal Istent,
De ez a kárhozattól nem ment.
Szeressétek egymást, kérte a Mester,
Ki kardot fog, kard által vész el.
Ki szenvedést átélt, és keresztet látott,
Mondhatja, bízzatok, én legyőztem a világot!
------------------------------------

Isten kezén.
Isten kezén van a világ,
Van-e ki nem látja?
Mikor indul meg már végre
Szívünk áradása?
Molnár B Antal [ 2015-03-12 16:19 ]

Miért fáj?
Miért fáj minden szó,
S csak a csend nyugtató?
Kérlek, légy csendben velem.
Istené a türelem.
--------------------------------

Miért futsz?
Miért futsz?
Hova menekülsz?
Így haza sosem kerülsz!
-----------------------------
Mikor arcod nevet
Mikor arcod nevet,
Érzem, Isten szeret.
-----------------------------------
Mondjátok!
Mondjátok, miért félünk?
Isten jósága, hogy élünk!
Molnár B Antal [ 2015-03-12 16:19 ]

A világ világossága.

Az Úr Jézus a nap,
Ő a mi fényünk
Ő a mi melegségünk.
Az éjszakában is ragyogtatja fényét
a holdon át és a csillagokon.
Ő uralja az eget
és Ő világítja meg szívemet
----------------------------
Bemerítő János.

Miért, miért mentetek a pusztába?
Férfit látni öltözve finom ruhába?
Aki lakik palotában? Finomkodva beszel? Gourmet ételt eszik? Válogat? Lelkizik?
Ha ilyen férfit akartok látni ne a pusztába menjetek.
Mert íme a pusztában férfi ki telve erővel, sáskát és erdei mézet eszik,. rongyokba öltözik, kiált, igen, és kiált: MÉRGES KÍGYÓKNAK FAJZATAI!!
És meghajol, igen, és meghajol:
Nem vagyok méltó, nem, nem vagyok méltó.
hogy akár saruját hordozzam!
Neki emelkedni kell, nekem alább szállanom
Molnár B Antal [ 2015-03-10 18:28 ]

Domahidi Klára. A kereszt.

Miért lenne okom panaszra?
Esedezésem Ő meg nem tagadja.
Igéje biztat, hogy nem hiába vár,
az Ő szeretete engem is megtalál.

Kétségeim is Reá bízhatom,
Tőle jut nékem is irgalom.
Bizalommal nézek a keresztre fel,
Jézus lehajol, magához ölel.
Molnár B Antal [ 2015-03-10 18:28 ]


Mutass rá…

Úr Jézus, mutass rá,
ha másokat megítélek,
esendő emberi bűnöket
nem ítélhet, csak a Szent Lélek.

Én sem vagyok jobb, mint mások:
gyarló, kit megejt a bánat.
Csak egy reménységem van:
az irgalom, s a bűnbocsánat.

Hadd legyek alázatos gyermek,
erős csíra a magvetőnek,
ki termővé növekedve
ajánlja lelkét a Teremtőnek.
Molnár B Antal [ 2015-03-10 18:27 ]

Dora Rappard. - CSAK A KEGYELEM .
Támasz nincs velem - csak a kegyelem. Semmi más nem tart meg engem,
mint törött mankó hagy cserben, s csak a kegyelem marad énvelem.
Mit érek magam? Mind haszontalan, amit tettem és elértem;
Megrontotta bűnöm, vétkem. Védő nincs velem - csak a kegyelem.
Isten jósága, Jézus halála, Szentlélek-adta új élet -
más nem adhat békességet nékem idelenn! - Csak a kegyelem.
Boldog, ki bűnnel győztes harcra kész ,. megtisztul Jézus vérében,
Győz, a Bárány erejében s zengi szüntelen: Csak a kegyelem...
Ahogy sebzetten, észrevételen őz rejtőzik sűrűségbe,
roskadok le Hozzád térve, s gyógyír nincs velem - csak a kegyelem.
S bár az ős gonosz támad, ostoroz - kárt lelkemben hogyan tenne!
Betakar Isten kegyelme! Csak az van velem! - Csak a kegyelem.
És ha fájdalom terhét hordozom, ha sötét, mély völgybe érek,
ott is kísér tiszta fényed. Más fény nincs velem. - Csak a kegyelem.
Hadd énekelem: Csak a kegyelem! Elég életre, halálra,
Elérni örök hazámba! Elég szüntelen. Csak a kegyelem.
Molnár B Antal [ 2015-03-10 18:27 ]

Jó helyen...
Az Úrban békén elaludtakat
messzeségben keresnünk nem szabad.
Szent Ige szól, hogy sebünk bekötözze:
Krisztusban vannak! Vele mindörökre!
Krisztusban, nem valahol idegenben,
nem ahol álmok árnyéka lebben.
Krisztusban, ki megígérte nekünk,
hogy minden napon itt lesz velünk.
Krisztusban itt, Krisztusban ott!
Felelj: van boldogabb találkozási hely?
Nincsenek messze! Mért a fájdalom?
Ott vannak csak a túlsó oldalon!
Molnár B Antal [ 2015-03-10 18:26 ]

NE FÉLJ, CSAK HIGGY!
Ha éjszaka vesz körül és sötétség,
s nem látsz utat a pusztaságon át,
Valaki ott van veled és vezérel
hűségesen, átszegezett kezével.
Ne félj, csak higgy! Neki gondja van rád!
Bízhatsz benne! Mért csüggednél, remegnél?
Engedj néki, ha próbál, tisztogat!
Ismer! Elmondhatsz mindent. Érti, hallja.
Ha elfáradtál, hordoz erős karja.
Ne félj, csak higgy, és vesd rá gondodat!
Veled az Úr a szenvedés tüzében.
S ahogy az ötvös perceket figyel,
hű tekintete őrködik feletted:
drága aranya tűzben el nem veszhet.
Ne félj, csak higgy! Idején kiemel.
Molnár B Antal [ 2015-03-10 18:26 ]

Jeremiás 29,13,-"Kerestek engem és megtaláltok, mivelhogy teljes szívetekből kerestek engem."
"Az ember minden jel szerint arra van teremtve, hogy gondolkozzék. Ebben rejlik minden méltósága… egyetlen kötelessége az, hogy helyesen gondolkozzék. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, Teremtőjén és a rendeltetésén kezdje a gondolkodást..." Blaise Pascal
Molnár B Antal [ 2015-03-10 18:26 ]

Jób 34,32,- Amit át nem látok, arra te taníts meg engemet;…
Katika szégyenkezve mesélte a következő történetet.
Munkahelyén új beosztásba, új munkakörbe került, új kolléganő mellé. Katika segítőkész, melegszívű ember, naponta olvassa a Bibliát, kutatja azt és szeretne Istennek engedelmes és alázatos életet élni. Kolléganőjével nem tudott beszélgetni, mert akárhányszor szóba akart elegyedni vele, mindig mogorva, elutasításban volt része. Az asszony amolyan „savanyú uborka” típus, - gondolta. Katika nagyon nehezen hordozta ezt a helyzetet. Megszokta, hogy mindenkivel jó a kapcsolata, barátságosak hozzá. Már azt fontolgatta, hogy munkahelyet vált, amikor kiderült, hogy a kolléganő miért is olyan mogorva és utálatos. Több, mint tíz éves házasság után férje elhagyta őt és kislányát. Mivel Katikát is elhagyta a férje évekkel ezelőtt, már jobban megértette az asszonyt.
Néhány hónap múlva kiderült, hogy a hűtlen férj súlyos beteg. Az asszony félretette a sérelmeit, és rendszeresen látogatta a kórházban, ha haza engedték, akkor kitartóan ápolta. Nem olyan régen a férfi meghalt. De nem csak a férfi volt beteg, hanem édesanyja is. Mivel más hozzátartozó nem tudta ápolni, őt is az asszony gondozta. Katika azért szégyellte el magát, mert azt gondolta, hogy ő különb ennél az asszonynál. Arról is meg volt győződve, hogy az asszony sokat tanulhatna tőle. De most rá kellett jönnie, hogy nem bocsátott meg a volt férjének, és hasonló helyzetben, nem tudja, hogyan viselkedne. Nem ő az, aki taníthatná a másikat, hanem ő tanult tőle irgalmasságot.
Ha nem tudjuk, hogy miért kerülünk bizonyos helyzetbe, vagy miért történik velünk valami, akkor egy valamiben megnyugodhatunk: Isten tudja, mire van szükségünk. Bátran megkérdezhetjük tőle: - Uram, mire akarsz tanítani engem? Meg fogjuk kapni a választ
Molnár B Antal [ 2015-03-10 18:25 ]

A LEGFŐBB ÉPÍTÉSZ ,-„ 2Kor 3,12-18.
Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk; és nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy ne lássák Izráel fiai a múlandó dicsőség végét. De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.
A KERESZT FÉNYE ,-„ Zsolt 16,5-8
URam, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat.
Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem.
Áldom az URat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm.
Az ÚRra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van
Molnár B Antal [ 2015-03-10 18:25 ]

KRISZTUS SZENVEDÉSE,-„ Gal 6,2-10.
"Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek." Jn 15,1-7.
Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csakis a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.
Molnár B Antal [ 2015-03-08 17:59 ]

Ésa 28,24–26,- Hát mindig szánt-e a szántó, hogy vessen, és mindig barázdálja és boronálja-e a földjét? Nemde, mikor elegyengette a színét, akkor hint fekete köményt és szór illatos köményt és vet sorban búzát és árpát a kijelölt földbe, a tönkölyt a szélére? Így szoktatta őt rendre és tanította Istene.
"Gyakran a hanyag és gondatlan munkavégzés az egyik fő oka a fizikai munka lenézésének. Sokan csak szükségből végzik a kétkezi munkát, nem pedig szabad választásukból. A munkás nem adja szívét a munkájához, ezáltal nem őrzi meg önbecsülését, és mások tiszteletét sem nyeri el. A fizikai munkára való nevelés helyesbítse ezt a tévedést! Fejlesszük ki a pontosság és alaposság szokását! A tanulók szokjanak hozzá a lendületességhez és rendszerességhez! Tanulják meg a helyes időbeosztást, minden mozdulatuk kiszámítását! Ne érjük be azzal, hogy a legjobb módszereket oktatjuk, hanem buzdítsuk őket arra is, hogy állandó fejlődést mutassanak fel munkájukban. Az így végzett feladat a munka mestereivé teszi a fiatalokat, nem pedig rabszolgáivá. Megkönnyíti a nehéz munkás sorsát, és megnemesíti a legegyszerűbb foglalkozást is. Aki csak robotnak tekinti munkáját, és igénytelenül fog hozzá, aki nem tesz semmilyen erőfeszítést az elvégzés érdekében, az tényleg csak tehernek fogja érezni a munkát. Azok viszont, akik a legegyszerűbb munkában is tudományt látnak, és azzá fejlesztik, azok nemesnek, szépnek fogják találni feladatukat, és élvezetet fognak találni a hűséges, eredményes munkavégzésben."(Nevelés, A kétkezi munka c. fejezetből)
Molnár B Antal [ 2015-03-08 17:59 ]

I. Péter 5,8-9- Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresvén, kit elnyeljen:
Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Sátán minden erejét összeszedi, és minden képességét latba veti a küzdelemben. Vajon miért nem ütközik nagyobb ellenállásba? Krisztus katonái miért olyan álmosak és közömbösek?Mert nagyon laza a vele való kapcsolatuk: mert nagy híjával vannak Lelkének. Nem vetik meg a bűnt, és nem borzadnak tőle, miként Mesterük. Nem állnak ellene oly határozottan és eltökélten, mint Krisztus. Nem látják, hogy milyen mérhetetlen gonosz és veszélyes dolog a bűn; nem látják a sötétség fejedelmének jellemét és hatalmát… Míg az emberek mit sem tudnak Sátán stratégiájáról, ez az éber ellenség állandóan a nyomukban van. Beférkőzik otthonuk minden zugába, városaik minden utcájába, a templomba, az országos tanácskozásokba, a törvényszékekbe; zavart okoz, ámít, megbabonáz; mindenütt rombolja a férfiak, nők és gyerekek lelkét; megosztja a családokat; gyűlöletet, versengést, viszályt, lázadást, gyilkosságot okoz. És mintha a keresztény világ ezeket mind Istennek tulajdonítaná, létezésüket pedig szükségszerűnek. (Korszakok nyomában, 451.)
Molnár B Antal [ 2015-03-08 17:58 ]

ERŐ AZ ERŐTLENSÉGBEN ,- Fil 3,1-15.
Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá, és mirhából és aloéból készült kenetet hozott, mintegy száz fontnyit. Fogták tehát Jézus testét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust.

EGYSZEMÉLYES BIZOTTSÁG ,- Ef 5,19-20.,- beszélgessetek egymás között zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak,mindenkor mindenért hálát adva a mi Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és Atyának
Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében..
Molnár B Antal [ 2015-03-08 17:58 ]

A TITKOS KERESZTYÉN ,- Zsolt 32,1-11.
Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett.
Boldog az az ember, akinek az ÚR nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság.
Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett.
Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. (Szela.)
Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az ÚRnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. (Szela.)
Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt.
Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. (Szela.)
Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.
Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád.
Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az ÚRban, azt ő szeretettel veszi körül.
Örüljetek az ÚRnak, ujjongjatok, ti igazak! Vigadjatok mind, ti igaz szívűek!
Molnár B Antal [ 2015-03-08 17:57 ]


VALAMI GYÖNYÖRŰ ,- 1Thessz 5,12-24.
Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A Lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt. .
Molnár B Antal [ 2015-03-08 17:57 ]


Ha mély fájdalom gondja nyom...,- Haraszti Sándor
Ha mély fájdalom gondja nyom,ne csüggedj el, szívem;
célja van ennek, jól tudom,könnyíts hát terheden!
Nem érted olykor Istened csodás vezérletét?
Engedd csak fogni kezedet .Ó tudja, mit, - miért.
A szenvedés majd üdvre vál’,Istennél így van ez.
Lelkem, hát csendben erre várj,s remélj, a menny tied!
Ó, boldog óra, nagy öröm:Siralmam véget ér!
A pálma int már odafönn,s csendben közelg felém!
Molnár B Antal [ 2015-03-08 17:57 ]


Belőled kilátszik Ő

A prédikáció véget ért
Mindenki csendben otthonába tért.
Egy kisgyermek mélyen elgondolkozott
Arról amit a prédikátor magyarázott.

Isten hatalmas, nagy
Mégis bennünk él és van.
Hát nem kéne kilátszódjon belőlem,
Ha olyan nagy amint megértettem?

Azt gondoltam templomban lakik
Pedig az írás arról tanúskodik
Hogy "kézzel csinált templomban nem lakom
Az alázatos szívűt megáldom".

Belőled kilátszik Ő
A Hatalmas Dicső?
Gondolkozz el rajta még most
Ahogy a kisgyermek elgondolkozott.
Halász Mihályné
Molnár B Antal [ 2015-03-08 17:56 ]


Kegyelem,- Reményik Sándor.
Először sírsz. Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol. Aztán megfeszíted
Körömszakadtig maradék-erőd.
Akarsz, eget-ostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy,mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!
S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem
Molnár B Antal [ 2015-03-05 18:38 ]

Hóseás 2,18-19 ,- És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel (szeretettel) és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Az Úr jegyesének lenni: micsoda tisztesség és öröm ez! Testvérem, valóban tiéd Krisztus úgy, hogy kegyelmével téged is eljegyzett? Ha igen, vésd a szívedbe, hogy ez örök érvényű eljegyzés volt. Ő soha nem bontja fel a jegyességet azzal, akit egyszer ezzel a kötelékkel magához kötött. Az Úr háromszor ismétli: „Eljegyezlek", és súlyos szavakkal erősíti meg ezt az eljegyzést. „Igazsággal", tehát ez a szövetség teljesen jogos, törvényes, senki sem teheti érvénytelenné. „Ítélettel", tehát bírói végzés szentesíti ezt a szövetséget: senki nem tekintheti elhamarkodott lépésnek, vagy tévedésnek. „Szeretettel", tehát a szövetség alapja a szeretet, mert anélkül az eljegyzés rabszolgaságotjelentene, nem boldogságot. „Irgalommal", amely megsokszorozódik, és beragyogja ezt a drága, szent kapcsolatot. Végül a „hit ajándékával", hűséggel, ami ezt az eljegyzést egyáltalán lehetővé teszi. *A Spurgeon féle fordításban a kegyelem szó helyett a szeretet szó szerepelMolnár B Antal [ 2015-03-05 18:32 ]

Most más madár dalol (Túrmezei Erzsébet)
Mióta Jézus Krisztus velem jár,
elhallgatott a fekete madár,
mely minden év után azt sírta: Kár!

Végig az úton, tűnő éveken
azóta más madár dalol nekem.
Erőm újul a csengő éneken.

Ha hervad a százvirágú tavasz,
arról dalol, hogy Jézus ugyanaz,
akár virág nyit, akár tél havaz.

Ha évek után évek tűnnek el,
és egyre sebesebben szállnak el,
– az örök ifjúságról énekel.

Arról, hogy mindig új a kegyelem,
és mindig egy, aki itt jár velem
fénylő nappalon, sötét éjjelen.


A célról, amint hívogatva int,
s minden lépéssel közelebb megint...,
melyért könny, küzdelem megérte mind.

Előttem száll, és énekel nekem.
Énekeit vele zümmöghetem,
amint megyek át tűnő éveken.

Újulva hallgatom új dalait,
amint reájuk sorra megtanít
a csodaszárnyú, szent madár: a HIT.
Molnár B Antal [ 2015-03-05 18:22 ]

HAGYJAD AZ ÚRRA UTAIDAT .

Mely sorsod szálait szövi,
Ne siettesd a szent kezet -
Oly finom, sok munkát adó,
Amit felőled végezett.
Ő dolgozik türelmesen,
Csak szívedet add Néki át!
Bízzál! Az Úr véghez viszi
Rajtad dicső akaratát!

Mely sorsod szőnyegét szövi,
Ne gátold hát a szent kezet:
Ha terveit nem érted is,
Magad ne szőj te terveket!
Itt egy világos, ott sötét.
Amott egy fényes szál szalad.
Balgán ne kontárkodj belé,
Ne kuszáld szét a szálakat!

S meglátod, egyre érthetőbb
És egyre tisztább lesz a rajz.
A kusza emberarc helyett
Feltűnik majd egy drága arc.
A szívedet félő alázat,
Imádat, hála járja át.
Krisztus benned, gyarló fiában
Kiábrázolja önmagát!

Molnár B Antal [ 2015-03-05 18:22 ]

DICSÉRET

(Bódás János)

Meghódolok Uram előtted.
Hatalmad látom, ismerem.
Neked köszönhetem, hogy lettem:
Te vagy teremtő Istenem.

Neked köszönhetem hogy élek,
s ezer halálos buktatón
nem vesztem el, - hiszen Te voltál
megtartóm és oltalmazóm.

S mert az ördög zsákmánya lettem,
és veszni tért az életem,
- hogy megszerezd, - a véred árán
megváltóm is lettél nekem.

Áldásodat meg nem becsültem,
eltaszítottam kezedet,
Te türelmesen csak megáldasz,
mert jóság vagy és szeretet.

Vigasztalás az is, ha méltán
meg-megdorgálsz, s ha néha versz,
mert bíztat a hit: gyermekednek
tekintesz, s mint Atyám, nevelsz.

S ha majd az életem kialszik,
nem zár pokol, se sírhalom.
Tenálad vár az üdv, az élet,
mert Irgalom vagy, Irgalom.
---------------------------------------
Molnár B Antal [ 2015-03-05 18:21 ]

„Teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle megpróbáltatásokba estek, tudva, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez.” Jakab--1. rész. 2-3. vers
Hát sajnos én még messze nem jutottam el oda, hogy „teljes örömnek tartsam, ha különböző megpróbáltatások” érnek. Sőt, kifejezetten menekülök előlük. Pedig, biztosan igaz, hogyha előre látnám a véget, én is ezt az utat választanám.
Álljon itt egy kis példatörténet a nehézségekről.
„Egy férfi talált egy császárpillangó selyemgubót, és megtartotta – azzal a céllal, hogy majd végignézi, ahogy a gyönyörű teremtmény kibújik belőle.
Végül elérkezett a nagy nap, és a pillangó elkezdte keresztülküzdeni magát a selyemgubó egyik végén levő kis nyíláson. A küzdelem órákon keresztül tartott, de úgy tűnt, hogy a lepke egy bizonyos ponton túl soha nem lesz képes keresztülnyomni a testét.
Végül a férfi – azt gondolva, hogy valami nincs rendjén, és hogy a nyílásnak biztosan nagyobbnak kéne lennie, fogott egy kisollót, és óvatosan elvágta a visszatartó selyemszálakat. A lepke könnyedén kibújt és kimászott az ablakpárkányra. Teste nagy volt és duzzadt, szárnyai kicsik és összezsugorodottak. A férfi azt gondolta, hogy a szárnyak néhány órán belül olyan gyönyörűvé fejlődnek majd, amilyent várt. De nem így történt. A lepke, amelynek egy csodálatos teremtménynek kellett volna lennie, és szabadon kellett volna repülnie, rövid kis életét azzal töltötte, hogy duzzadt testét és zsugorodott szárnyait vonszolta körbe-körbe.
Azok a visszahúzó selyemszálak és a küzdelem, amely ahhoz kellett, hogy az állat keresztüljusson a kis nyíláson, Istennek olyan módszere, amely abban segít, hogy a folyadék a testből a szárnyakba jusson. A selyemfonal ’kegyelmes’ elnyisszantása a legkegyetlenebb tett volt.
Isten gyakran megengedi számunkra a küzdelmet ahelyett, hogy – mint egy nagy testvér – helyettünk küzdene. Kétségtelen, hogy mindezt megkönnyíthetné, és életünk minden pillanatát kellemessé tehetné. De amikor minden erőnket megfeszítjük, és majdnem a végsőkig kifáradunk, akkor olyan változás megy végbe bennünk, ami máskülönben soha nem történt volna meg: a ’folyadék’ kifejleszti szárnyainkat, és a maga idejében képesek leszünk repülni.
Vágd rövidebbre a küzdelmet néhány döntő pontnál, és örökre béna maradsz… egészen addig, míg Isten nem ad egy újabb lehetőséget a küzdelemre, amely ugyanazt végzi majd el, amit az első – megszakított küzdelemnek kellett volna elvégeznie bennünk” (From Temptation: Help for Struggling Christians, Charles Durham)
Én levontam a történet tanulságát. És Te?
Molnár B Antal [ 2015-03-05 18:21 ]

Jó reggelt! Szép napot mindenkinek! Itt egy újabb nap amit ajándékba kaptunk! Te hogy élsz vele?

"Ha most végignézünk magunkon,mit látunk,mi van rajtunk?A rongyos életünk van-e rajtunk,tépett remények,megtépázott idegrendszer,itt is ott is kikezdett egészség,különösebb bizonyosság és igazság nélkül.Ki tudja mi az igazság,ki tudja lehet-e valamiben bizonyos az ember?Ez a mi rongyos ruhánk van-e rajtunk,....vagy pedig folt hátán folt?Megtanultunk viselkedni.Neveltek,meg rászorítottak.Tudunk befelé sírni,hogy ne sajnáljon senki.Tudunk jó képet vágni bármihez.Tudjuk mutatni a kegyest,a vallásost,ha az kell.Ha meg ez éppen nem előnyös,el tudjuk takarni......Megtanultunk viselkedni,és legfőképpen meg tudjuk magyarázni mindig a bizonyítványunkat.Folt hátán folt.
Vagy eljutottunk már oda,hogy levetettük a magunk koszos gönceit,egész elrontott életünket és hittel elfogadjuk Krisztus tiszta ruháját?Eljutottunk oda,hogy kimondjuk:nincs bennem semmi jó......De azt,amit Ő hozott és Ő kínál,bizalommal elfogadom.Levetek mindent,amit Ő megítél,és magamra veszek mindent,amit Ő kínál.Aztán majd megtanulok járni az új ruhában,új életben.Ebben az életben csodálatos örömöt kap az ember.Ebben az életben rendkívüli bizonyosság tölti el.Ebben az életben soha nem lesz egyedül.Életében és halálában azzal a Krisztussal marad,aki megszerezte neki ezt az életet........Mit akarunk?Foltozni vagy átöltözni?..." (Cseri Kálmán
Molnár B Antal [ 2015-03-05 18:20 ]

Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. Jakab 3:13
Az első dolog, ami Ádám és Éva bűnbeesése után következett, az volt, hogy a saját magukról alkotott kép teljesen eltorzult. Azt gondolták, hogy Isten többé már nem fogja elfogadni őket, ezért elrejtőztek. Isten számára elfogadhatóbbnak próbáltak tűnni a magukra aggatott fügefalevelekkel.
Valójában a bűnük nem késztette Istent arra, hogy kevésbé szeresse őket. Sőt, alkonyatkor Isten ugyanúgy ment Ádámhoz, a szokásos napi sétára. Ádám bűne nem változtatta meg Istent. Viszont megváltoztatta Ádámot.
Attól a naptól fogva az emberiség az alkalmatlanság érzésére van kárhoztatva, és rögeszméjévé vált az, hogy valamit tennie kell a saját erejéből, hogy Isten előtt elfogadhatóvá váljon. A fügefalevelektől kezdve az üzleti ajánlatokig, az ember mindig bizonyítani akar valamit. Megpróbálja bizonyítani értékét, mint emberi lény.
Elveszítették az Istennel való közösségüket. Minél inkább távolabb kerülnek Tőle, annál inkább magukat emelik fel a trónra. Önimádókká, és kegyetlenekké válnak.
Amikor a tükörbe nézel, mit látsz? A kulcs ahhoz, hogy az Isten által tervezett teljes életet élhessük az, hogy meglátjuk, Jézus Krisztus adja az identitásunkat. Így lehet a mienk az igazi bölcsesség szelídséggel.
Húsvét üzenete az, hogy Jézus Krisztus Önmagába vont minket, és értékünket egyszer s mindenkorra meghatározta. Ott voltál Krisztusban a kereszten, ahol minden, ami elmarasztalható veled kapcsolatban, eltöröltetett. Krisztussal együtt eltemettettél, és harmadnapon Vele együtt feltámadtál – egy teljes feltámadott életre. Most lényed lényege Benne van.
„Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével.”
(Áhítatok)
Molnár B Antal [ 2015-03-05 18:19 ]

(Túrmezei Erzsébet)

Legyőzhetetlen!
Égi dimenziók, örök arányok
Isten diktálta, ember-írta Könyve!
Küzdünk ellened porszemek, parányok...
taposunk vérbe, sárba, könnybe,
és nem bírunk veled.
Te élsz korok felett és föld felett.

Tavaszból őszbe fordul a világ.
Lombjuk hullatják óriási fák.
Az emberiség évezredes tölgye
lassan libegve ejteget a földre
életeket és népeket.
te élsz népek felett és lét felett.

Kezembe veszlek,
és álmélkodva csuda-áhítat
száll a szívemre.
Így olvasta fakó irásidat
Ágoston egyszer... így a reformátor...
S hol egy ezüstszem századok porából?

Eleven-új vagy, s diadalmas-frissen
Szólsz a szívemhez, mintha énnekem
Íratott volna mai nap az Isten.
Úgy változunk mi emberek.
Az apák mások és a fiak mások.
Ma nagyok vagyunk, holnap porszemek,
ma törpe senkik, holnap óriások.
Azt hisszük, még a kelő napba nézünk,
De orvul, észrevétlen este lett.
Te élsz múlás és változás felett.

Hol, aki téged legyőzött,
tér, idő, ember - akárki?...
Hát azok ezreit,
lehet-e megszámlálni, belátni,
akiken te vettél diadalt?
Legyőzött lelkemen
győztesen Te zendíted ezt a dalt.
A Te győzelmed a békém.
A Te diadalod az életem.
Kezembe veszlek hívő áhítattal,
s hatalmad hirdetem.

Te élsz korok felett és föld felett
Te élsz népek felett és lét felett.
Mindenre, amit kérdezve kerestem,
Te győzhetetlen,
Te vagy a diadalmas felelet.
----------------------------------
Molnár B Antal [ 2015-03-03 18:50 ]

VIGYÁZÓ TEKINTETEK OLTALMA,- Róm 12,9-13.
A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a szeretet
Molnár B Antal [ 2015-03-03 18:50 ]

A HELYES DOLOG ,-„ Zsolt 51,1-14.
A karmesternek: Dávid zsoltára,
abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz.
Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal!
Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem!
Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van.
Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted.
Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem.
Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem.
Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó.
Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél.
Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet!
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!
Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem!
Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen
Molnár B Antal [ 2015-03-03 18:50 ]

. ISTEN IGÉJE MA IS SZÓL ,-„ Zsolt 63,1-9.
Dávid zsoltára, abból az időből, amikor Júda pusztájában volt.
Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom! Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárog testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld.
Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet.
Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít.
Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem.
Mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy ujjong az ajkam, és dicsér a szám.
Fekvőhelyemen is rád gondolok, minden őrváltáskor rólad elmélkedem.
Mert te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában ujjongok.
Ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogatsz engem
Molnár B Antal [ 2015-03-03 18:49 ]

5Móz 33,12 ,- Benjáminról monda: Az Úrnak kedveltje! Bátorságban lakozik mellette, fedezi őt minden időben, és az ő vállai között lakik.
Nincs ahhoz fogható biztonság, mint amikor valaki az Úr közelében élhet. Ennél biztonságosabb helyet legkedvesebb gyermekének sem talál Isten. - Uram, engedd, hogy mindig árnyékodban lakozhassam, megsebzett oldalad mellett maradhassak. Egyre közelebb kívánkozom hozzád, Uram, és ha egyszer egészen a közeledben érezhetem magam, szeretnék mindörökké ott maradni.
Csodálatos ez az oltalom, amelyben az Úr választottait részesíti!
Ez nem szép háztető, nem bombabiztos fedezék, még csak nem is egy angyal szárnya, hanem maga az Úr. Semmi sem árthat nekünk, ha az Úr a védelmezőnk. Ezt az oltalmat Isten egész napon át biztosítja számunkra, akármilyen hosszú is a napunk. - Uram, add, hogy a mai napon megérezzem, hogy szereteted oltalma alatt, végtelen hatalmad védelmében élhetek.
A harmadik mondat azt jelentené, hogy az Úr templomában fog lakozni választottai hegyein? Vagy azt, hogy az Úr az övéivel lesz, ha azok terhei hegyekké tornyosulnak? Vagy talán azt, hogy az Örökkévaló vállai fognak hordozni bennünket? Annyi bizonyos, hogy mindhárom esetben az Úr az Ő szentjeinek támasza és erőssége.
Uram, add, hogy mindvégig örvendezhessek segítségednek, akkor
nem fog ellankadni a karom a szolgálatban. C.H.Spurgeon
-------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2015-03-03 18:48 ]

Habakuk 2,4 - Ímé, felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke; az igaz pedig az ő hite által él. Az a hit, amely megerősítette Habakukot és minden szentet és igazat erősített a súlyos próbáknak napjaiban, ugyanaz a hit tartja fenn ma is Istennek népét. A legsötétebb órákban, a legkedvezőtlenebb körülmények között a keresztény hívő a minden világosság és erő Forrásához járulhat. Istenbe vetett hite által reménye és bátorsága napról – napra megújulhat. AZ igaz hite által él. Isten szolgálatában senkinek sem kell kétségbe esnie, ingadoznia vagy félnie. Az Úr legmagasabb várakozásukat is gazdagon beteljesíti azoknak, akik bíznak Őbenne, és bölcsességet ad nekik változó szükségük szerint. E.G.W.Molnár B Antal [ 2015-03-03 18:48 ]

CSAK A HIT (Bódás János)

Van-e Isten? Nem bizonyítom,
Ha a világot felborítom
visszájára, hogy belenézz,
csak titok marad az egész.

Se agy, se műszer nem segít.
Járd be az űr térségeit,
boncolj sejtet, vagy bonts atomot,
az Isten titkát meg nem oldod.

Szűrd a fényt, vizsgáld az eget,
asztallal idézz szellemet,
Istent le nem tagadhatod,
de be sem bizonyíthatod.

Nem tárgy, nem eszme: Élet Ő!
Ésszel meg nem ismerhető,
Az agy csak kapkod, sejt, gyanít...
Egy műszer fogja fel: a Hit!

Őbenne csak hinni lehet,
S ha hiszed, máris ismered,
S aki ismeri, látja is,
És boldog szívvel áldja is.

Molnár B Antal [ 2015-03-03 18:47 ]

KINCSKERESŐ (D. Tímár Klára)

Véleményt kikérni
anyám elé álltam.
Vasat gyűjtenek most
minden iskolában;
bátyám bélyeget gyűjt,
barátom lepkét,
adjon már tanácsot,
hogy én mit gyűjthetnék.

„Megmondom’’ - szólt anyám.
Majd a Bibliáját
a kezébe vette,
„a Máté 6:20-ban
választ találsz benne.
Olvasd csak...’’ S a könyvet
máris kinyitotta,
szavaimat várta,
mikor jutok oda.

Olvastam... s már tudom,
hogy gyűjtésre nekem
anyám által kincset
ajánl hű Mesterem.
Rozsda meg nem marja,
tolvaj el nem viszi,
örökre boldog az,
ki hiszi s megteszi.

Én hiszem, megteszem,
de kevés az erőm,
s mert még kicsiny vagyok,
az Úr a segítőm.
Molnár B Antal [ 2015-03-03 18:46 ]

I. János. 5:1,- Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született, és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született.
„Az önigazultság nemcsak arra készteti az embert, hogy hamis színben tüntesse fel Istent, hanem arra is, hogy felebarátaival szemben szeretetlen és gáncsoskodó legyen. A tékozló fiú példázatában az önző, irigy idősebb fiú leste az alkalmat, hogy bírálja testvérét. Minden tévedését, hibás lépését eltúlozta. Így próbálta igazolni saját engesztelhetetlenségét. Ma sokan ugyanezt teszik. Amikor valaki először veszi fel a harcot a kísértések özöne ellen, ridegen becsmérlik. Isten gyermekeinek mondják magukat, de Sátán szellemében járnak el. Felebarátaikkal szembeni magatartásuk miatt nem sugározhat rájuk fény Istentől...
Ha felismered, hogy bűnös vagy, és tudod, hogy téged is csak mennyei Atyád szeretete mentett meg, akkor mélységesen szánod a bűnben szenvedőket. Ha az önzés jege leolvad szívedről, úgy fogsz érezni, mint Ő: osztozol az elveszettek megmentése felett érzett örömében. Ha Isten gyermeke vagy, így gondolkozol: a »te testvéred« az, aki »meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott...« Ha nem vállalsz közösséget vele, akkor csak béres vagy a háziak között, nem pedig gyermek Isten családjában. Az öröm akkor sem szűnik meg, ha te nem mész üdvözölni az elveszett testvéredet. A hazatérőnek meglesz a helye az Atya mellett az ő szolgálatában. Akinek sok bűnét bocsátotta meg Isten, az nagyon szeret. Te pedig kint maradsz a sötétben. Mert »aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet« (I.Jn. 4:8).” (Krisztus példázatai, A tékozló hazatalált c. fejezetből)
Molnár B Antal [ 2015-03-03 18:46 ]


Istennek háttal

Aki ISTENNEK háttal fordul,
csak a maga árnyékát látja.
Aki ISTENTŐL elfelé megy,
annak szüntelen nő az árnya,
míg belevesz az éjszakába.
Füle Lajos
-----------------------------

Eljön az idő

Eljön az idő,
amikor a magunk tettei
eltörpülnek, semmivé válnak,
és nem marad semmi más kincsünk,
csupán ISTEN nagy tettei
múltunkra nézve is,
jövőnkre nézve is.
Füle Lajos
Molnár B Antal [ 2015-03-03 18:45 ]


Ne félj!,-„ Páskulyné Kovács Erzsébet

Ne félj a harcban, a viharban,
ha már azt hiszed nincs remény,
a szavad halvány, erőtlen lesz:
olyankor közel vagyok Én.
Ha bántanak, ha megaláznak
és nem szólsz, csak néma szájjal hallgatsz:
Többet mond az alázatos szív,
többet a száj, ha nem beszél, csak hallgat.
Ne félj! A csöndben a szó Én vagyok!
Az erőtlennek én vagyok ereje.
Csak higgy Istenben mélyen, igazán!
És a világ is megrendül bele-

ISTEN,-„ Bódás János

Az Isten belefér egy röpke percbe,
és mégis végtelen időt betölt.
Őt hordozza a testek csöppnyi sejtje -
mégis szavára mozdul ég s a föld.

Az Isten az, ki könnyű, édes álmot,
s csillagokat ostromló vágyat ad,
s míg roppant változásokat igazgat,
...megolvasgatja a hajszálakat.

----------------------------------
Molnár B Antal [ 2015-03-01 17:09 ]

Fil 2,15-16,-"Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik között fényletek, mint csillagok e világon. Életnek beszédét tartva elébük..."
"Az igazak mindvégig érintkezni fognak a nem hívőkkel mindennapi kötelességeik végzése közben... Isten gyermekeinek »annak dicsőségét kell hirdetniük, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívta el őket«. A szívükben izzó mennyei szeretet és a krisztusi összhang megnyilvánulása életükben, mintha csak bepillantást engedne a nem hívőknek a mennybe. Hasonló... hasonlóra vágyik. Akik az áldásnak ugyanabból a forrásából isznak, közelebb kerülnek egymáshoz. A hívők szívében élő igazság áldott és boldog hasonuláshoz vezet. Így talál meghallgatást Krisztus imája, hogy tanítványai egyek legyenek, ahogy Ő is egy az Atyával. Erre az egységre vágyakozik minden igazán megtért szív. Minden őszinte, buzgó kereső részesévé válik az isteni természetnek. Lelke megtelik forró vággyal, hogy megismerje a szeretet teljességét, amely minden ismeretet felülmúl. Ahogy az isteni életben fejlődik, egyre inkább felfogja Isten szavának emelkedett igazságait, míg csak a szemlélés által át nem alakul, és vissza nem tükrözi Megváltója képmását."
Molnár B Antal [ 2015-03-01 17:08 ]

Az Isten országa…

Ugyan miért beszélsz keresztyén vallásról, Csalhatatlan hitről, örök boldogságról,
Ha kitűnik szavad üres pusztasága? Nem beszédben áll az Istennek országa!

Mit ér, hogyha tudod a Biblia szavát, Amely kijelenti Isten akaratát,
De a tudásodat tett nem koronázza? Nem beszédben áll az Istennek országa!

Ha földi kincsed van, melyhez ragaszkodol, És a szíved zárva szegénytől, árvától,
Akkor a gonosz lett lelkednek bálványa! Nem beszédben áll az Istennek országa!

Hogyha képmutatás lett a szokásoddá, És csak a látszatért váltál vallásossá,
Úgy hiába ajkad elmondott imája, Nem beszédben áll az Istennek országa!

Ha a világ csábja, gyönyöre elragad, S kétes örömiben keresed nyugalmad,
Gondold meg, két úrnak nem lehetsz szolgája, Nem beszédben áll az Istennek országa!

Jézus szeretete legyen a szívedben, Mely által hitet gyújtsz másoknak éltedben,
Így lesz a szent Ige üdvödnek forrása. Nem beszédben áll az Istennek országa!

Mint a tékozló fiú, aki haza gondol, Fölkel és atyjához nyomban útnak indul,
Úgy te is, a tettre, kelj fel, ó, még máma! Nem beszédben áll az Istennek országa!
Nyári Gyula (Hozsannázó Napok c. Balog Miklós által szerkesztett kéziratos versgyűjteményből, I. kötet, 469.old)
Molnár B Antal [ 2015-03-01 17:08 ]

EL NE HAGYD AZ OTTHONT!

Fiam, az otthont soha el ne hagyd, szeressed annak minden kis zugát,
szeressed annak régi képeit és kopott arcú drága Krisztusát,
Virágait, mit ápolt jó anyád, a melegét, amit tenéked ad,
szeressed annak minden kis zugát. Fiam, az otthont soha el ne hagyd!

Mert úgy jársz, mint a tékozló fiú, visszasírod majd minden örömét,
csókkal borítnád, áldva áldanád a lenézett és megvetett rögét.
bús őseidnek áldott örökét, mely nem volt hozzád gőgös vagy hiú.
Visszasírod majd minden örömét, mert úgy jársz, mint a tékozló fiú.
Kárász Izabella (Fényből fényességet, )

Molnár B Antal [ 2015-03-01 17:08 ]

1Thess 4,11,-"Becsületbeli dolognak tartsátok, hogy... a tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok..." "Tekintsük szabálynak, hogy a hasznos munka a legjobb testgyakorlás az ifjúság számára... Meg kell tanítanunk az ifjúságot arra, hogy az élet komoly munkát, felelősséget és teherhordozást jelent. A gyakorlati életre felkészítő nevelésben kell részesíteni őket, mivelhogy olyan férfiakra és nőkre van szükség, akik meg tudnak küzdeni a váratlan nehézségekkel. Meg kell tanítani őket arra, hogy szükség van a rendszeres, jól beosztott munka fegyelmező hatására. Nemcsak az élet viszontagságai miatt, hanem a minden irányban való fejlődés érdekében is. Annak ellenére, hogy oly sok mindent mondtak és írtak a munka méltóságáról, mégis az a felfogás uralkodik az emberek között, hogy a fizikai munka lealacsonyító...
A gyermekek és ifjak tanulják meg a Bibliából, hogyan becsülte meg Isten a mindennapi szükségletekért dolgozó ember munkáját. Olvassanak a prófétaiskolák tanulóiról, akik házat építettek maguknak... (2Kir 6,1–2). Olvassanak Jézusról, az ácsról, Pálról, a sátorkészítőről, aki a kézműves munkát összekapcsolta a legmagasabbrendű szolgálattal... Olvassanak a bölcs asszonyról a Példabeszédek könyvében, aki »keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvvel... és a restségnek étkét nem eszi...«.
A friss levegőn végzett fizikai munka, amely az egész testet megmozgatja, a legjobb kikapcsolódást nyújtja a tanulásból. A kézművesség egyik ága sem értékesebb a földművelésnél. Tegyünk nagyobb erőfeszítéseket azért, hogy felkeltsük és növeljük az iránta való érdeklődést." (Nevelés, A kétkezi munka c. fejezetből)
Molnár B Antal [ 2015-03-01 17:07 ]

ELVESZETT A KIS BÁRÁNY.

Elveszett a kis bárány, vad oroszlán tépte,
Dávid pásztorgyerek volt, bátran elment érte.
Amíg küzdött, neki is kiserkent a vére,
selymes szőrű juhának életét megvédte.

Jézus juha vagyok én; rám támadt a Sátán,
jó Pásztorom értem jött, veszedelmem láttán.
Le is győzte a Gonoszt véres keresztfáján,
így tett nekem szabaddá, örök élet vár rám! Siklós József
----------------------------------------------------
A BÁRÁNY ÉS A PÉNZ.

Elveszett a pénz, a drachma, söpört az asszony miatta,
a szemétből kiragadta, a pókhálóból kiemelte,
gondosan letörölgette, s bár volt másik kilence,
ez lett az öröm!

Kódorgott a kicsi bárány a zsenge zöld füvek láttán,
és - eltévedt a hegy hátán.

De a Pásztor ment utána sziklák zuzmós vadonába,
kereste és - megtalálta!
Vad bozótból kiemelte, vérzett: karjaiba vette,
s bár volt kilencvenkilence, ő lett az öröm!
*
Én nem tudom, hogy mi voltam, lehettem pénz: elgurultam,
szűk sarkok közé szorultam; de lehettem én bárány is,
aki éhes, aki fázik, s fél, ha a villám cikázik...

Énrólam szól a példázat. Elfog a boldog alázat:
kerestek és - megtaláltak! Lukátsi Vilma
Molnár B Antal [ 2015-03-01 17:07 ]

AZ ELVESZETT DRACHMA.

Egy drachma elgurult a sötét szobában.
Sok-sok lehetőség veszett vele kárban.
Ruhátlannak ruha, éheseknek kenyér,
betegnek orvosság, szegény adós rabnak
áhított szabadság.
Csak egy drachma, rajt császár képmása,
a többivel együtt mennyi jó forrása!

Kitartó reménnyel kereste gazdája
seprűvel, gyertyával a poros homályba’.
Mikor megtalálta, szomszédba sietett,
mert egyedül, önzőn örülni nem lehet.
A megosztott öröm közösséget teremt.

Elgurult, gyarló drachma-életem
Uram, a te szent kezedbe teszem.
Te vigyázol rá, hogy el ne vesszen,
többi drachmáiddal áldássá lehessen. Gerő Sándor
Molnár B Antal [ 2015-03-01 17:06 ]

1 Sám 17,37,- Ezután azt mondta Dávid: az Úr, aki megmentett engem az
oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is

Ha pusztán a szavakat nézzük, ez nem ígéret, de értelmét tekintve
mégis az, hiszen Dávid itt olyan kijelentést tett, amit az Úr
szentesített, amikor valóra váltotta. Korábbi szabadulásai alapján
Dávid számított arra, hogy az új veszedelemben is segítséget fog kapni az Úrtól.
Jézus Krisztusban minden ígéret igaz és ámen lett Isten dicsőségére,
ezért számíthatunk arra, hogy amit az Úr korábban megtett hívő népével, azt megismétli velünk is.
Emlékezz hát az Úr szeretetének korábbi bizonyítékaira.
Nem remélhetted, hogy szabadulsz saját erődből, de az Úr megszabadított.
Miért ne szabadítana meg újra? Bizonyos lehetsz benne, hogy megteszi.
Ahogyan Dávid kiment az ellenség elé, úgy mehetünk mi is. Az Úr velünk volt, velünk van, és azt is mondta: "Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged" (Zsid 13,5).
Miért remegünk hát? Ami a múltban történt, csak álom lett volna?
Gondolj a megölt oroszlánra és medvére! Kicsoda a filiszteus?
Az igaz, hogy nem teljesen azonos a múltbeli ellenségekkel, mert se nem medve,
se nem oroszlán, de Isten viszont ugyanaz, és most éppúgy az Ő dicsőségéről van szó,
mint a múltban. Nem azért mentett meg a vadállatok karmai közül,
hogy engedje, hogy egy óriás megöljön minket.
Ezért bátorodjék fel a szívünk! C.H.Spurgeon
Molnár B Antal [ 2015-02-28 12:40 ]

MINDEN A NÉZŐPONTON MÚLIK ,-„ 1Pt 4,7-11.
Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenekelőtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.


Óvakodj a hamis prófétáktól és tévtanítóktól!

De vajon mindenki tud lelkeket vizsgálni? Nem, mert nem mindenkinek van erre ajándéka.
Elég ha a pásztornak van, vagy a vezetőknek.
A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent
vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától
tartózkodjatok. 1 Thesszalonika 5:19-21,
Minden szellemi ajándékot meg kell vizsgálni, mert sajnos a gonosz is tud minket használni, a megtévesztés szellemével.
Ezért testvéreim, törekedjetek a prófétálásra, de a nyelveken való
szólást se akadályozzátok. Azonban minden illendően és rendben történjék.
1 Korinthus. 14:39-40,
Vágyunk az újra, a megfoghatatlanra, és ezt kihasználva a Sátán küldi a hamisságot mondó szellemeket, hogy félre vezesse Isten népét.
Az igaz próféták hirdetik Isten Igéjét, egy igazi evangélisták, akik az igazságot hirdetve élnek Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson


Molnár B Antal [ 2015-02-28 12:40 ]

-----------------------------------------------
VÍZ A SZOMJAZÓNAK ,-„ Jer,Sir 3,22-33
Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma:
minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!
Az ÚR az én osztályrészem - mondom magamban -, ezért benne bízom.
Jó az ÚR a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz.
Jó csendben várni az ÚR szabadítására.
Jó, ha a férfi már ifjúkorában igát hordoz.
Üljön hát magányosan és maradjon néma, amikor ráteszik.
Hajtsa porba fejét, talán van reménysége.
Tartsa oda arcát, ha ütik, tűrje el, ha gyalázzák.
Mert nem vet el örökre az Úr.
Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret.
Mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg az embereket. .
-----------------------------------
TARTOZNI VALAHOVÁ,-„ 2Kor 5,11-21.
Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk. Remélem azonban, hogy a ti lelkiismeretetek előtt is nyíltan állunk. Nem önmagunkat ajánljuk ismét nektek, hanem lehetőséget adunk nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek azoknak, akik azzal dicsekednek, ami csak látszat, és nem azzal, ami a szívben van. Ha ugyanis révületbe estünk, Istenért történt, ha pedig józanok vagyunk, értetek van. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.
Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne. .
Jak 1,2-5. ,-„Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.
Molnár B Antal [ 2015-02-28 12:39 ]

REGGEL ISTENNEL ,-„ Jn 4,1-26.
Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János - bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai - , elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákób adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákób forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál; az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: "Adj innom!" Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: "Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok?" Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: "Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj innom! te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet." Az asszony így szólt hozzá: "Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély: honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákóbnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is?" Jézus így válaszolt neki: "Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne." Az asszony erre ezt mondta: "Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni." Jézus így szólt hozzá: "Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza!" Az asszony így válaszolt: "Nincs férjem." Jézus erre ezt mondta: "Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed: ebben igazat mondtál." Az asszony ekkor így felelt: "Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell." Jézus így válaszolt: "Higgy nekem asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk." Az asszony így felelt: "Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent." Jézus ezt mondta neki: "Én vagyok az, aki veled beszélek."
Molnár B Antal [ 2015-02-28 12:39 ]

ISTEN A KÉZMŰVES ,- „Mt 7,1-5.
"Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyádfiának: Hadd vegyem ki szemedből a szálkát! - mikor a magad szemében ott a gerenda. Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyádfia szeméből a szálkát."
------------------------------------
"AZ OLYANOK, MINT Ő" ,-„ Zsolt 1,1-3.
Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére,
hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.
Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.
Molnár B Antal [ 2015-02-28 12:39 ]

HOL VAN AZ ISTEN? (Bódás János)

Felettünk a föld légköre,
feljebb a sztratoszféra,
azon túl a bolygók öve,
az ember büszke célja.
Tovább az űr, a csillagok,
fényévek távolában,
hol milliónyi nap ragyog
s millió új világ van,
születő, szétbomló világ,
roppant magasság, mélység,
s azon túl semmi?... csak a tág,
mély, félelmes sötétség,
mit se hang, se fény át nem üt?...
S az Isten?... hol van?...
... ... ... ... ... Mindenütt!!
Molnár B Antal [ 2015-02-28 12:38 ]

CSAK A HIT(Bódás János)

Van-e Isten? Nem bizonyítom,
Ha a világot felborítom
visszájára, hogy belenézz,
csak titok marad az egész.

Se agy, se műszer nem segít.
Járd be az űr térségeit,
boncolj sejtet, vagy bonts atomot,
az Isten titkát meg nem oldod.

Szűrd a fényt, vizsgáld az eget,
asztallal idézz szellemet,
Istent le nem tagadhatod,
de be sem bizonyíthatod.

Nem tárgy, nem eszme: Élet Ő!
Ésszel meg nem ismerhető,
Az agy csak kapkod, sejt, gyanít...
Egy műszer fogja fel: a Hit!

Őbenne csak hinni lehet,
S ha hiszed, máris ismered,
S aki ismeri, látja is,
És boldog szívvel áldja is.
Molnár B Antal [ 2015-02-28 12:29 ]

A MINDEN, AZ MINDEN!
“Minden gondotokat őreá vessétek” 1 Pét 5,7.
“Minden lehetséges a hívőnek” Mk 9,23
“Mindenre van erőm a Krisztusban” Fil 3,20
“Mindenért hálát adjatok” Ef 5,20
Minden gondomat rád vethetem.
Nem csak az apró-cseprő gondokat,
a nagyobbakat is.
Nem csak a nagyokat, nehezeket,
a legkisebbeket is!
Mert a minden, az minden!
És minden lehetséges, ha hiszek.
Lehetetlen, megoldhatatlan,
Elérhetetlen nincsen!
Mert a minden, az minden!
És Tebenned mindenre van erőm.
Mindenre, sokra, kevésre,
szűkölködésre és bővölködésre…
Testvérek terhét vállamra vennem,
Teeléd vinnem!
Mert a minden, az minden!
S mindenért hálát adhatok.
Derűs napok, borús napok,
Örömök, szenvedések…
Mindet azért adod,
Hogy cél felé segítsen.
Mindenért hálaéneket mondhatok.
Mert a minden, az minden!
Túrmezei Erzsébet
Molnár B Antal [ 2015-02-28 12:29 ]

Az élet hatalma
Megvallás: Az élet az én nyelvem hatalmában van, az én
nyelvem életet ad. Én az élet szavait szólom!
Életnek kútfeje az igaznak szája…
—PÉLDABESZÉDEK 10,11.
Fiunkat és lányunkat közvetlenül a születésük után
karomba fogtam, és azt mondtam: „Uram, köszönöm neked ezt a gyermeket. Mivel ismerem a Bibliát, tudom, hogy az én kötelességem, hogy úgy neveljem fel ezt a gyermeket, hogy ha felnõ, megmaradjon abban, amire tanították.
Tudom, hogy a te Igéd azt mondja: gyermekeinket
az Úr tanítása és intése szerint neveljük, és én ezt fogom
tenni. Tudom, hogy a gyerekeket kétféle módon lehet
nevelni: tanítással, és példamutatással. Ezért az életemmel jó példát fogok mutatni ennek a gyermeknek.
Azt is tudom, hogy megkaphatjuk azt, amit kimondunk,
ezért én kimondom most felette: hogy erõs fizikumú
lesz, betegségek és gyengeségek nélkül fog felnõni; világos és tiszta elméjû lesz; és szellemileg erõs.” Ez így is lett.
Gyermekeink betegségek és gyengeségek nélkül nõttek fel.
Sohasem imádkoztam az üdvösségükért. Sohasem imádkoztam azért, hogy töltekezzenek be a Szent Szellemmel.
Mégis, mindkettõjük nagyon fiatalon üdvösségre jutott és
betöltekezett a Szent Szellemmel.
Szavak határozzák meg, hogy mivé lesznek a gyermekeink!
Molnár B Antal [ 2015-02-28 12:28 ]

A te beszédedből
Megvallás: A beszédembõl ismertetem igaznak.
Én tudom, hogy amit mondok, azt meg is kapom.
A kimondott szavaimat fogom megkapni.
Ezért olyan szavakat mondok ki, amelyek életet,
boldogságot és egészséget hordoznak.
Olyan szavakat mondok ki, amelyek sikerre
visznek, nem olyanokat, amelyek tönkretesznek!
Mind a halál, mind az élet, a nyelv hatalmában
van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi
annak gyümölcsét. —PÉLDABESZÉDEK 18,21.


—Nem, nem fogok imádkozni a fiadért — mondtam annak a megdöbbent özvegyasszonynak,
aki imát kért tizenöt éves fiáért —, nem lenne semmi értelme.
Amíg azt mondogatod, hogy a fiadból sohasem lesz semmi, addig tönkreteszed az én imámat.
—Ezt az Úr jelentette ki neked? — kérdezte.
—Nem — mondtam én —, egyszerûen csak tudom, hogy
a szavainkkal teremtjük meg saját magunk és a gyermekeink életkörülményeit.
—Akkor mit tegyek? — kérdezte újra.
—A fiad most tizenöt éves, vannak dolgok, amiket akkor kellett volna megtenned, amikor még kisebb volt.
Most elször is: ne zaklasd õt azzal, hogy térjen meg Istenhez.
Másodszor pedig: ahelyett, hogy egész éjjel virrasztasz
és aggodalmaskodsz miatta, mondd ezt az Úr Jézusnak:
„Uram, én nem tudom, hogy most hol van a fiam, de bárhol is legyen, én hittel és szeretettel veszem körül.”
Mindeddig bizalmatlansággal, félelemmel és ítélkezéssel vetted körül.
Mondd ezt: „Uram, én hiszem, hogy a fiam nem fog a fiatalkorúak börtönébe kerülni.
Soha többé nem mondom neki, hogy az életben nem lesz belõle semmi.
Hiszem, hogy viszi valamire az életben.”
Másfél év múlva visszatértem abba a városba, ahol ez az asszony lakott.
Rövidre fogva az történt, hogy odajött hozzám
és elmondta:
„Nem ment könnyen, de mindent úgy tettem, ahogy mondtad.
Az elõtt a fiam igen ördögi életet élt,
és most teljesen átadta magát Istennek!”
Molnár B Antal [ 2015-02-28 12:11 ]

VALAMIT NEM ÉRTEK Bódás János
Régóta ismerlek már Istenem,
S egyre halkulnak bennem a "miért"-ek.
De homályos elmém bárhogy derül is,
valamit most sem értek.
Tudom, szereted minden művedet,
mert minden műved nagyszerű, remek.
Szereted a virágot, hisz színében
a mennynek színei tündökölnek.
Szereted a csillagot: tiszta, fényes.
A követ is: ház lesz, véd, menhelyet, ád;
a harmatot, a forrást: makulátlan,
s mert szótlanul terem, a füvet, s a fát.
Az állatot, mert törvényed szerint él,
s mint az ember, testvérbe nem harap;
a szitakötot, fecskét sast, galambot,
méhet és minden zümmögő bogarat,
Mik a szivárvány száz színét ragyogják,
s himporuk, pelyhük, tolluk lágy, puha;
szereted a gyermeket, mert arcán
az ártatlanság égi mosolya.
Szép minden műved, hát hogyne szeretnéd,
Gyönyörködsz benne, mind, mind értem ezt!
De engem, aki szégyenedre válok,
ezt nem értem, hogy engem miért szeretsz?!
Molnár B Antal [ 2015-02-27 11:49 ]

HÁTULRÓL
,,…hátulról meglátsz engem, de orcámat nem láthatod’’ (2Móz. 33:23)
Igen, már látva látlak,
felfogva száz csodádat
ámulva néz Utánad
a megnyílt lelki szem.
Kapum, mely égbe tárul,
kőfalam, elöl, hátul
TE voltál, úgy hiszem.
Elszéledt éveimben
Téged rejt szinte minden:
lázaim sok-sok éjén
TE ültél ágyam szélén,
Párommal fogva fogtál,
Anyámmal nézve néztél,
kezeddel takargattál,
magamtól is TE védtél.
Már hazafelé tartok…
nem látom most sem arcod
és mégis látva látlak
hátulról: fénylik árnyad,
Kereszted felragyog!
Ösvényed: mint a hajnal,
kísérlek háladallal,
nyomomban – angyalok… Füle Lajos
Molnár B Antal [ 2015-02-27 11:48 ]

ÖNÁTADÁS
Énekszóval áldom Jézust;
Értem földre szállt le Ő!
Minden vétkem átkát hordta,
Szenvedett a Megmentő:
Itt a szívem, drága Jézus,
Hódolattal átadom…
Téged nézlek, míg csak élek,
Hűen járok utadon.
Boldog hittel vallom Jézust:
Ő az Út és ő a Fény.
Míg csak szóra nyílhat ajkam,
dalt csak róla zengek én.
Tőled engem, drága Jézus,
El nem téphet senki már.
Légy a lelkem biztos vára,
Mindörökké Úr, Király! Gerzsenyi Sándor
Molnár B Antal [ 2015-02-27 11:47 ]

MÓZES HALÁLA
Mózes pedig felmegy a Nébó hegyére,
Kánaánnal szemben Piszga tetejére:
Számadása van itt, ez már az utolsó,
Azután jöjjön a jéghideg koporsó.
Kánaánba néz most, Ígéret Földére,
Oda viszi népét immár negyven éve.
De nem csak előre, visszafelé is néz,
És édes megnyugvás tölti el szívét,
Mert bárhová tekint, mindig csak azt látja,
Hogy az Úristen volt Izráelnek Atyja.
Ő hozta át népét a Vörös Tengeren,
Ő állt bosszút értük sok ezer emberen.
Tűzoszlop és felhő nem őtőle szállott?
S viharokban mindig oldalukra állott.
Éheztek? – Megnyílt az egek csatornája
És hulltak a fürjek, szállt a menny mannája.
Sziklából vizet csalt szomjazóknak elő;
Száz csatában Ő volt karjukban az erő.
Bár orcáját gyakran megszomorították,
Mégis ideértek. A megígért ország
Itt van már előttük, oda lehet menni,
S mire oly hőn vágytak, birtokukba venni.
Áll Mózes a hegyen, múltba visszanézve,
De előre mutat Kánaán földére,
S csak ez egy szót súgja, mindent megköszönve:
Istenem… Istenem.. S leomlik a földre. Gerzsenyi Sándor
Molnár B Antal [ 2015-02-27 11:46 ]

Dániel 2,23 -Néked adok hálát, atyáimnak Istene, és dicsérlek én téged, hogy bölcsességet és erőt adtál nékem,…
„Szeretteink szemének csillogásáért,
egy baráti kéz érintéséért,
a kenyérért, melyet megeszünk,
a szikrázó csillagokért,
a hullámok morajlásáért,
szent igédért, melyet nekünk mondtál el,
a lehetőségért, hogy vagyunk és
tevékenykedünk –
hála neked, Urunk, Istenünk! Ámen. (R. Armstrong)
Molnár B Antal [ 2015-02-27 11:45 ]

ISTENT KERESVE,- Jer 28,4-14.
4 Visszahozom erre a helyre Jekonját, Jójákim fiát, Júda királyát, és Júda foglyait is, akik Babilóniába kerültek - így szól az ÚR -, mert összetöröm Babilónia királyának az igáját. 5 De Jeremiás próféta válaszolt Hananjá prófétának a papok és az egész nép előtt, akik ott álltak az ÚR házánál. 6 Ezt mondta Jeremiás próféta: Helyes, bár úgy tenne az ÚR, és teljesítené beszédedet az ÚR, amelyben azt prófétáltad, hogy visszakerülnek Babilonból az ÚR házának az edényei és minden fogoly erre a helyre! 7 De hallgasd csak meg azt az igét, amelyet én hirdetek most neked és az egész népnek a füle hallatára: 8 Azok a próféták, akik előttem és előtted voltak régtől fogva, háborúról, éhségről és dögvészről prófétáltak hatalmas országok és nagy királyságok ellen. 9 Ha pedig egy próféta békességről prófétál, a prófétai ige beteljesedésekor tudódik ki, hogy valóban az ÚR küldte-e azt a prófétát. 10 Ekkor Hananjá próféta levette a jármot Jeremiás próféta nyakáról, és összetörte. 11 Majd ezt mondta Hananjá az egész nép előtt: Ezt mondja az ÚR: Így töröm le Nebukadneccar babilóniai király igáját két esztendő múlva minden nép nyakáról! Jeremiás próféta ekkor elment útjára. 12 De így szólt az ÚR igéje Jeremiáshoz, miután Hananjá próféta letörte a jármot Jeremiás próféta nyakáról: 13 Menj, és ezt mondd Hananjának: Így szól az ÚR: Fajármot törtél össze, de vasjármot csináltál helyette! 14 Mert ezt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Vasigát teszek mindezeknek a népeknek a nyakára, hogy Nebukadneccart, Babilónia királyát szolgálják. Szolgálni is fogják, sőt még a mezei állatokat is neki adom.
Molnár B Antal [ 2015-02-27 11:44 ]

A KÉTELKEDÉSTŐL A HITIG,- Jer-Sir 3,22-26.
22 Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma:
23 minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!
24 Az ÚR az én osztályrészem - mondom magamban -, ezért benne bízom.
25 Jó az ÚR a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz.
26 Jó csendben várni az ÚR szabadítására.
Molnár B Antal [ 2015-02-27 11:44 ]

ISTEN GONDOSKODIK ,- 1Jn 3,1-3.
1 Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. 2 Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. 3 Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta.
Molnár B Antal [ 2015-02-26 17:47 ]

A világosság mindent betölt.
Egy királynak két fia volt. Érezte élete végét közeledni. Elhatározta, hogy a királyságot valamelyik fiának adja. Próbára tette őket. - Kaptok öt-öt ezüstöt fejenként. Töltsétek meg a palota legnagyobb termét azzal, amivel akarjátok. Lényeg az, hogy az utolsó zug is tele legyen. Az első királyfi észrevette, hogy a szolgák cukornádat vágnak. A napi munkájuk utolsó szálát is bevitték a terembe. Dugig megtelt minden zug. - Látod, atyám, szorgalmas voltam. Ennél jobban nem lehet megtölteni a termet. Add nekem a királyságot. - Várjál, még nincs este – mondta az apja. Kihordatta a cukornádat a teremből, kitakarították és kiszellőztették. A kis herceg meggyújtott egy hatalmas gyertyát, elhelyezte a terem közepébe, és a fénye betöltötte az utolsó zugot is. - Tied a királyság, fiam – szólt az apja. Nem adtál ki egy ezüstöt sem, mégis neked sikerült jobban a feladat megoldása. “Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanak, nem rejtik véka alá, hanem a tartóba teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat.” (Mt. 5:14-16)
Molnár B Antal [ 2015-02-26 17:47 ]

Vizek, ha találkoznak - Reményik Sándor.
Harsogva jő két vadpatak,
Egy harmadik, egy negyedik,
Külön kis völgyből mindenik,
De egymás felé tartanak.
Alább a sodruk sebesebb,
Alább már malmot hajtanak,
Fűrészt lendítnek rönköt vágni.

Mennek - és nem fognak megállni.

A forráspontjuk messze - messze
Rejlik az Ünőkő alatt.
Egyiké itt, a másiké amott,
De álmukban már látják társukat,
akihez vágy ragadja őket,
S a testvér felé küzdik magukat.
Vadul birkóznak fával, kővel,

És győznek - egyesült erővel.
Molnár B Antal [ 2015-02-26 17:46 ]

A folyó és a csepp.
Az esőcsepp ráhullt a kőre.
Néhány lépésnyire tőle
Egy folyó szelte át a réteket.
„Folyjál bele a közösségbe csepp!” –
Hívogatja őt a folyószomszéd.
„Erődet és képességedet
a közös ügynek szentelheted!”
„Nem! Szólt a csepp. Nem akarok!
Inkább itt külön maradok!
Magamnak akarok élni csak.
Magamnak örülni, más semminek.
Bámulni, ahogy versenyt csillognak
Bennem a szivárványszínek.
Itt maradok inkább a parton.
Tehetségem magamnak tartom.”
A folyó hömpölyög tovább a réteken.
Hatalmasan és szélesen.
Hajót hordoz, földet termékenyít,
Csatornát tölt, turbinát lendít.
Örökké erős, sohasem fáradt.
De hol van a csepp?
RÉGEN KISZÁRADT!
Molnár B Antal [ 2015-02-26 17:46 ]

Amikor Isten megtölti a szavakat:
A betűk közé lélek szorul
És titokban felkél a nap.
Szakadék-mélyben, vasútszegélyen
váratlan virág virít.
Koncentrációs szívből, rácsok mögül
Kiszabadul a Hit. 2002 dec.
Molnár B Antal [ 2015-02-26 17:45 ]

• Mindazt, amit valaha megírtak, okulásunkra írták, hogy az Írásból türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk megőrzésére.
• Adja nektek a türelem és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértők legyetek.
• Így egy szívvel, egy szájjal magasztalhatjátok Istent, Urunk Jézus Krisztus Atyját.
• Fogadjátok el, tehát egymást, amint Krisztus is elfogadott titeket Isten dicsőségére.
• Azt mondom ugyanis: Krisztus (Jézus) vállalta a zsidóság szolgálatát, hogy bebizonyítsa Isten igazmondását, és valóra váltsa az Atyáknak tett ígéreteket.
• A pogányok viszont irgalmassága miatt magasztalják az Istent, amint írva van:
"Azért áldalak a népek közepett,
És énekelem, Uram, a nevedet."
• Aztán meg így szól: "Örvendjetek népével együtt, ti pogányok."
• Majd ismét:
"Dicsérjétek az Urat minden népe,
Minden nemzetek dicsérjétek."
• Izaiás meg azt mondja:
"Sarja támad Jesszének,
Ki a népek uralkodójává emelkedik,
Benne bíznak a pogány nemzetek."
• Töltsön el titeket a reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a Szentlélek erejéből bővelkedjetek a reményben.
Molnár B Antal [ 2015-02-26 17:45 ]

Lk 15,8
Vagy ha valamelyik asszonynak tíz drahmája van, és egy drahmát elveszt, nem gyújt-e menten mécsest, és nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, mígnem megtalálja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit, szomszédasszonyait, s így szól: Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett drahmát! Mondom nektek, így örvendeznek az Isten angyalai is egyetlen megtérő bűnösön

Tíz gíra.

„Kereskedjetek, amíg megjövök!"
- Mondta az Úr, és messzi-tartományba
Távozott: dicső égi országába.
S én itt maradtam szolgái között.

Mielőtt elment, énrám is hagyott
Tíz értékes gírát, hogy megpróbáljon.
Kegyes volt hozzám Uram és Királyom.
Azóta én az adósa vagyok.

Lám, elszállt fölöttem az idő.
Közel a nap, hogy Uram visszatérjen.
Számolgatom, mennyit „hozott" a pénzem.
Tudom, nemsoká ő „vesz majd elő".

S megkérdezi: A gírámmal mi lett?
És nincs helye cselnek, ravaszkodásnak.
Néven szólít, hogy színe elé álljak.
Fülem e szóra nem lehet süket.

Dadogva kezdem érveim sorát...
Uram, a hasznod talán ha öt gíra...
Légy irgalommal teljes szívű bíra,
Tedd félre az ítélet ostorát!

Néhány szolgatárs már sorra került...
Én itt toporgok a várószobában.
Szívem remeg, bár mindig erre vártam,
Hogy álljak végre szent színed előtt.

Nincs semmi érdemem, áldott Uram,
De rendületlen hiszek irgalmadban.
Bocsáss meg, hogyha adósod maradtam,
Csak ez segít, hisz véget ér utam.

Könyörülj rajtam, csak ezt mondhatom!
Keresztfán kihullt véred érdeméért,
Megtört testednek drága öt sebéért
Emeld fel szívemet, szeress nagyon!
Gerzsenyi Sándor
----------------------------------------------Molnár B Antal [ 2015-02-25 14:12 ]

NYITOTT KEZEKKEL ApCsel 1,1-11.
Az első könyvet arról írtam, Teofilusom, amit Jézus tett és tanított kezdettől egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor negyven napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: "Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg." Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: "Uram, nem ebben az időben állítod fel újra a királyságot Izráelnek?" Így válaszolt: "Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig." Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: "Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe."
Molnár B Antal [ 2015-02-25 14:11 ]

A BIZONYSÁGTÉTEL EREJE 1Kir 17,8-16.
Ekkor így szólt Illéshez az ÚR igéje: Kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és lakj ott! Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Odakiáltott neki, és ezt mondta: Hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam! Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta: Hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal! De az asszony így felelt: A te Istenedre, az élő ÚRra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsómban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki: Ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad; de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem! Magadnak és a fiadnak csak azután készíts! Mert így szól az ÚR, Izráel Istene: A lisztesfazék nem ürül ki, és az olajoskorsó nem fogy ki, míg az ÚR esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony és a háza népe is minden nap. A lisztesfazék nem ürült ki, az olajoskorsó sem fogyott ki, az ÚR ígérete szerint, amit megmondott Illés által.
Molnár B Antal [ 2015-02-25 14:11 ]

AZ IGAZI TELJESÍTMÉNY .
1 Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. 2 Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. 3 Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Zsid 12,1-3.
Molnár B Antal [ 2015-02-25 14:10 ]

A SÁMLI
A sámli szürkén, személytelenül
kuporgott benn a leghomályosabb
sarokban… ott a fényes bútorok
honában eltűrt senki volt az árva.
A pianínó szinte meg se látta,
az intarziás szekrény gőgösen
illegetett fején egy hetyke vázát,
kuncogva álltak tarka szőnyegen
a karcsú lábú székek: büszke pávák.
Mikor a szöszke kisfiú belépett,
felé fordultak hívón mosolyogva.
De ő szaladt az elhagyott sarokba,
és átölelte szótalan a sámlit,
kicipelte a szoba közepére,
s hozzásimult, mint hűséges barát…
– És betöltötte lassan a szobát
a kicsinyek különös dicsősége. Füle Lajos
Molnár B Antal [ 2015-02-25 14:09 ]

BOCSÁSD MEG EZT!
Nézd, kisfiam, apád ma fáradt,
nem bírja el terhét a szónak.
Nincs itt helye a nyargalásnak,
csend-jászolhoz kösd most a csikódat!
Tudom, tudom: már reggel óta
várod, hogy majd az esti óra
új színeket, élményeket hoz.
Bocsásd meg ezt: búmban ne ostorozz!
Csókolj meg, így, ne sírj, no, menj el,
játssz egy kicsit! Én meg lefekszem.
Takarj be egy kevéske csenddel!
Könnyebbedik talán kereszten. Füle Lajos
Molnár B Antal [ 2015-02-25 14:09 ]

EGY PÁR CENTI.
Egy pár centi volt csak tőle
az az éles vasdarab!
Szinte horzsolta a bőre,
de a szeme ép maradt!
Egy pár centi… ennyi minden:
lépcső sarka, tüske, kő,
ennyire a veszély innen,
mely ráles és egyre nő.
Egy pár centi… Így kíséred
át a földi életen…
Köszönöm ezt a pár centit,
csodás Védelem! Füle Lajos
Molnár B Antal [ 2015-02-25 14:08 ]

MÁGNESEK
Bármerre tántorog a lábam,
bárhová kerget a robot,
erejét elküldi utánam,
s mágnesként vonz a karotok.
Országokat vethet az élet,
állíthat közénk falakat,
útjaimon egyre kísértek,
eleven erővonalak.
Körülvesztek, át is öleltek,
óvtok útvesztő utakon.
Mágneseim: két kicsi gyermek,
Párom, szívetek hazavon. Füle Lajos
Molnár B Antal [ 2015-02-25 14:08 ]

A KISFIÚNK A BIBLIÁVAL
A kisfiúnk kocog a Bibliával,
csendes helyet keress tűnődve – rávall –,
mint a nagyok, „olvashat” örömére!
Hiszi, viszi, olyan komoly a képe!
Kinyitja, és botorkál szeme rajta…
Nem tudja még, hogy megfordítva tartja. Füle Lajos
Molnár B Antal [ 2015-02-25 14:07 ]

MINT A GYERMEK
„Mikor gyermek valék,
Úgy szóltam, mint gyermek” *
– Mostanában olyan kedves ez az Ige érzékeny fülemnek.
Kicsi fiúnk sok-sok mondanivalóját úgy megmagyarázza!
Díszíti virággal, menti szeretettel, értelmetlenségét
is, ha egyszer- egyszer fülem meg is bántja.
Ez az Ige sohsem szólal meg hiába.
Hisz úgy szól, mint gyermek, hisz úgy él, mint gyermek.
Pár esztendejéből így is olyan ízes gyümölcsök teremnek,
lelke mezejéről így is oly üdítő virágok fakadnak!
Talán szegényebbek leszünk mi is, ő is,
mire elmaradnak.
Szóljon örömünkre, szóljon hát, mint gyermek,
s nyitogassa szívünk rég bezárt ajtóit:
a gyermeki lelket! Füle Lajos,-
Molnár B Antal [ 2015-02-25 14:07 ]

TÉPD KI AZT A GYOMOT!
Eljött Amálék, és megtámadta Izráelt Refídímben. Akkor ezt mondta Mózes Józsuénak: Válassz ki férfiakat, vonulj ki, és ütközz meg Amálékkal! Én pedig odaállok holnap a halom tetejére, és Isten botja a kezemben lesz. Józsué úgy cselekedett, ahogyan Mózes mondta neki, és megütközött Amálékkal. Mózes, Áron és Húr pedig fölment a halom tetejére. És az történt, hogy valahányszor Mózes fölemelte kezét, Izráel volt az erősebb, amikor pedig leeresztette a kezét, Amálék volt az erősebb. De Mózes kezei elfáradtak. Ezért fogtak egy követ, alája tették, és ő ráült. Áron és Húr pedig tartotta a kezét, az egyik erről, a másik amarról, úgyhogy két keze fölemelve maradt naplementig. Így győzte le Józsué Amálékot és annak hadát fegyverrel. 2Móz 17,8-13.
Molnár B Antal [ 2015-02-25 14:06 ]

: TARTSD FELEMELVE KEZEIDET!
Jézus mondja: "Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek."
"Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen."
"Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást." Jn 15,8-17.
Molnár B Antal [ 2015-02-25 14:05 ]

KEGYELEM TÁBOR
Akkor ezt mondta Mózes Izráel fiainak: Nézzétek! Az ÚR név szerint elhívta Becalélt, Húr fiának, Úrínak a fiát Júda törzséből. Betöltötte isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkára, hogy terveket készítsen az arany, az ezüst és a réz feldolgozására, a foglalatba való kövek vésésére, fafaragásra és mindenféle tervezőmunka elvégzésére. Azzal a képességgel is felruházta, hogy tanítson a Dán törzséből való Oholíábbal, Ahíszámák fiával együtt. Nagy hozzáértéssel ajándékozta meg őket, hogy el tudjanak készíteni mindenféle faragó, szövő, hímző és takácsmunkát kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és lenfonálból, és elvégezzenek minden munkát és terveket készítsenek. 2Móz 35,30-35.
Molnár B Antal [ 2015-02-25 14:05 ]

JÁTÉK A KÍSÉRTÉSSEL Gal 6,7-10.
Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.
NE HIDD!
Te már talán idegen bolygón
pihenheted ki évi negyven
munkaheted, első osztályú
rakétán szállva, csillagok közt,
álmaiddal azonosulva.
De azt ne hidd, hogy ott leled meg
a boldogság kulcsát, ne gondold,
hogy technika, sebesség-mámor,
űrrandevú, utópiáknak
hétköznapi valóraváltja,
betöltheti a lelkedet, mely
az űrben is oly nyugtalan lesz,
mint itt, a tér szűkebb honában.
Mindaddig, míg fénnyel, Igével
eléri a MEGVÁLTÓ ISTENT
és fészket, találsz szívén örökre. Füle Lajos.
Kor-I-12: 1-Testvéreim, nem akarom, hogy a lelki ajándékokra nézve tudatlanok legyetek. 2-Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, mint vezettek titeket a néma bálványokhoz.
3-Mert tudjátok meg, hogy senki sem mondja Jézust átkozottnak, aki Isten Lelke által szól, és senki sem mondhatja, hogy Jézus Úr, hanem csak a Szentlélek által.
----------------------------------
Molnár B Antal [ 2015-02-24 19:01 ]


Mindent újra kezdünk
Nem vetted észre? Naponta mindent újra kezdünk. Újra mosdunk, újra borotválkozunk, újra fésülködünk, újra öltözünk. Újra megfőzzük az ételünket. Újra elmegyünk ide vagy oda. Újra dolgozunk, újra vesződünk, újra bosszankodunk, újra örvendünk, újra hazatérünk, újra lefekszünk. És ez így megy folyton, folyton.
Nem is lehet másként. A nap reggel újra felkel, és este újra lemegy. Újra jön a szél, újra szállnak a felhők, újra esik az eső, újra kiderül az ég. Újra, mindig újra. A természet örök rendje ez és mi kötve vagyunk a természethez, mint a növények, vagy mint az állatok. A fák levelei tavasszal újra kihajtanak, és ősszel újra lehullanak. A virágok újra kinyílnak, és újra elhervadnak. Újra jön a tavasz, újra jön a nyár, újra jön ősz és újra jön tél. És Te természetesen azt mondod erre, hogy nem is lehetne másként, mert így van ez jól. Miért vagy úgy kétségbeesve tehát, hogy újra elölről kell, elkezdd az életedet?
Minden vagyonodat elvesztetted. A virágok is elvesztették színpompás ékszereiket, csak puszta gyökerük maradt meg a föld alatt. Azért ne hidd, hogy most már többé sohasem fognak virágozni.
Életed, megszokott munkád kerete szertehullott. Itt állasz puszta kézzel, egyetlen szál ruhával és nem tudod, mihez kezdhetnél, mert ilyesmi még nem történt Veled. Nézd a költöző madarakat. Fáradt csapatokban most térnek meg tengeren túlról. Semmijük sincs, igazán semmijük. Csak az a két kis fáradt szárnyuk. Szinte ájultan hullnak alá pihenni a bokrok közé.
De holnap reggel, ha felkélsz a nappal és kijössz ide, hogy megkeressed őket: vidám füttyüket messziről hallhatod már. Fürgén szökdelnek az ágak között, hernyót keresnek és száraz mohát a fészekrakáshoz. Figyelheted, milyen vidáman hordozzák csőrükben a vékony gallyakat és fonnak belőle nótaszó mellett új otthont fiaiknak.
Amiért ember vagy, azért tanulhatsz még sokat a madaraktól.
-----------------------------------------
Molnár B Antal [ 2015-02-24 19:00 ]

José Real Navarro. SZOKATLAN BETEGSÉG
"A szeretet olyan, mint a tűz: ha nem terjed, kialszik."
A világon elterjedt egy szokatlan betegség.
Akik megbetegedtek, azok szíve egyre kisebb lett,
erejük csökkent, vidámságuk alább hagyott.
Az orvosok tanácstalanok voltak.
Rengeteg orvosságot írtak elő, de semmi nem használt.
Még szív átültetést is alkalmaztak.
Az átültetett szív is, pár napra a műtét után,
kezdett összezsugorodni.
Tehetetlen félelem fogta el őket.

A betegség tovább terjedt.
A kórházak megteltek az utolsó ágyig.
Rövid idő alatt mindenki szívbajos lett.
Ágyban fekvő volt az egész világ és a halált várta.

Egyedül egy személyt nem ragadott el a kór.
Idős ember volt, szép, nagy és egészséges volt a szíve,
sőt, a szokottnál is nagyobb.
Nekilátott a beteg ápolásnak.
Azt vette észre, ha megfogta a beteg kezét és rámosolygott
a kis szív azonnal növekedni kezdett.
Amint elengedte, a növekedés megállt.
Fölfedezett valamit.
A szokatlan betegség oka a szeretet hiánya volt.
Nekilátott a munkának.
Betegtől betegig járt.
Fogta a kezüket és nevetett.
Amikor a beteg szíve kellő nagy lett,
ő is képes volt gyógyítani.
Az új orvosság gyorsan terjedt az egész világon.
Világszerte megszaporodtak a nagyszívű emberek.
Mindenkit gyógykezeltek és a szívek egyre nőttek.
Elég volt megfogni a kezet és mosolyogni
Molnár B Antal [ 2015-02-24 19:00 ]

ERŐS GYÖKEREK .
1 Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, 2 Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel: Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt! 3 Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beérsebába. Legényét ott hagyta, 4 ő pedig elment a pusztába egynapi járóföldre. Odaérve egy rekettyebokorhoz, leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta: Elég most már, URam! Vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél! 5 Azután lefeküdt, és elaludt a rekettyebokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki: Kelj föl, egyél! 6 Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. 7 Az ÚR angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta: Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted! 8 Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig.
9 Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az ÚR igéje: Mit csinálsz itt, Illés? 10 Ő így felelt: Nagyon buzgólkodtam az ÚRért, a Seregek Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. 11 Az ÚR ezt mondta: Jöjj ki, és állj a hegyre az ÚR színe elé! És amikor elvonult az ÚR, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az ÚR előtt; de az ÚR nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett; de az ÚR nem volt ott a földrengésben. 12 A földrengés után tűz támadt; de az ÚR nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. 13 Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment, és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá: Mit csinálsz itt, Illés? 1Kir 19,1-13.
Molnár B Antal [ 2015-02-24 18:59 ]

Bölcsesség Weöres Sándor: Kereszt-árnykép.

A kereszt felső ága égre mutat, nagy örömhírt tudat:
,,itt van a te utad"
a kereszt két karja a légbe szétszalad,
rajta sovány kezek tört vért virágzanak:
,,vigyázz: őr a lélek, de a test megszakad,
kétfelé visz ösvény s te szabad vagy, szabad"
a keresztnek alsó
ága földre mutat:
,,vesződj: itt áss kutat,
lásd benne arcodat."
-----------------------------------------------
CSAK JÉZUSRA NÉZZ!

Ha kísértés fenyeget, csak Jézusra nézz!
Ha szomorú a szíved, csak Jézusra nézz!
Ha vész, vihar szorongat, csak Jézusra nézz!
Ha árván járod utad, csak Jézusra nézz!

Világ virágai közt csak Jézusra nézz!
Ha tőrt vetnek örömök, csak Jézusra nézz!
Ha a küzdelem nehéz, csak Jézusra nézz!
Vár az örök égi rész,csak Jézusra nézz!

Ha közel végső órád, csak Jézusra nézz!
Halál sötét völgyén át csak Jézusra nézz!
És ha már itt szüntelenránézett szemed
túl a harcon, éjjelen Őt szemlélheted

színről-színre, Őt, a szent, tündöklő Napot,
s örök égi örömben Őt csodálhatod.
fordította: Túrmezei Erzsébet
Molnár B Antal [ 2015-02-24 18:59 ]

A CSEND ARANYAT ÉR .
7 Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. 8 Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. 9 Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, 10 hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, 11 hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Fil 3,7-11.
9 Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az ÚR igéje: Mit csinálsz itt, Illés? 10 Ő így felelt: Nagyon buzgólkodtam az ÚRért, a Seregek Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. 11 Az ÚR ezt mondta: Jöjj ki, és állj a hegyre az ÚR színe elé! És amikor elvonult az ÚR, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az ÚR előtt; de az ÚR nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett; de az ÚR nem volt ott a földrengésben. 12 A földrengés után tűz támadt; de az ÚR nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. 13 Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment, és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá: Mit csinálsz itt, Illés? 14 Ő így felelt: Nagyon buzgólkodtam az ÚRért, a Seregek Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. 15 Ekkor azt mondta neki az ÚR: Menj, kelj ismét útra a pusztán át, Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kend fel Hazáélt Arám királyává. 1Kir 19,9-15.
Molnár B Antal [ 2015-02-24 18:58 ]

„ Ne félj, mert megváltottalak,
Neveden szólítottalak,
Karjaimba zártalak,
Örökre enyém vagy. :|

Viruló réteken át
Hűs forrás felé vezetlek,
Pásztorod vagyok,
Elveszni senkit sem hagyok
Karom feléd tárom, kiárad áldásom;
Nem rejtőzöm el,
Szívem a szívednek felel,
Amikor úgy érzed, nyomaszt az élet.

Ne félj...

Nem taszítalak el, amikor vétkezel,
Irgalmat lelsz a szívemben,
Örök feléd a hűségem,
Amerre jársz védlek, nyomodba lépek.
Nem rejtőzöm el, szeretetlángom átölel,
Ne félj, ha éjben jársz, hidd, hogy a fény vár rád! „
Molnár B Antal [ 2015-02-24 18:58 ]

ISTEN ÚTJA .
1Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét!
2 Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!
3 Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet,
4 megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.
5 Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Zsolt 103,1-5.
Molnár B Antal [ 2015-02-24 18:57 ]

Krisztus keresztjén…

Krisztus keresztjén, Az van felírva,
Hogy az igazság, Nem vesz a sírba!
- Örvendjen, akit Bántalom ér;
Ha lelke tiszta, Szíve fehér!

Krisztus keresztjén . Az van felírva,
Hogy a szeretet. Nem vész a sírba!
- Mind e világ bár. Életedre les;
Csak te bocsáss meg, Csak te szeress!…

Csak te bocsáss meg A gyűlölőknek,
S oszd szét a szíved A szenvedőknek!
- Megmozdult a kő. Sírja felett…
Örökkévaló A szeretet! Szabolcska Mihály
Molnár B Antal [ 2015-02-22 18:18 ]

Mt 13,54-58,- Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a
zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: "Honnan van
ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem
Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az (unoka)fivérei? És
nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nővérei is? Honnét vette hát mindezt?"
És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: "Sehol sem becsülik
kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában." Hitetlenségük
miatt nem is művelt ott sok csodát.
Elmélkedés:
Az Isten Országáról szóló beszédek után egy új szakasz kezdődik a mai
evangéliummal, amely Jézus elutasításával indul és kereszthalálával
fejeződik be. Az elutasításnak a názáretiek részéről egészen egyszerű oka
van: ismerik Jézus emberi származását. Ezen az ismereten azonban nem
képesek túllépni, nem ismerik fel Jézus isteni mivoltát. Hiába beszél itt
is ugyanolyan meggyőző erővel, mint máshol, hiába próbál itt is csodákat
tenni, mindez nem képes megváltoztatni az őróla alkotott képet. Saját szülőföldjén hitetlenséggel néz szembe Jézus, pedig joggal várhatta, hogy
itt is hittel fogadják majd.
Ahhoz, hogy Jézusban meglássuk az Isten Fiát, hitre van szükségünk. A
hitetlenség elutasításhoz vezet, a hit elfogadást jelent.
(Horváth István Sándor)
Imádság:
Ó, Uram, te vagy a reményem!
Benned bízik a lelkem!
Nem kell félnem, hiszen te, Istenem,
nemcsak velem vagy,
hanem bennem is vagy, és én tebenned
Molnár B Antal [ 2015-02-22 18:17 ]

DICSŐSÉGED FELRAGYOG
Dicsőséged felragyog Uram, minden hajnalon,
áradó fénye csillan, a hajnali harmaton.
Ránk mosolyog felkelő nap arany sugarában,
átölel enyhe szellő, lágy simogatásában.
Zengő énekkel dicsérnek az ég madarai,
hálásan integetnek feléd, a fák lombjai.
Dicsérnek Téged, tengerek fodros hullámai,
rohanó folyók, zúgva habzó, kék szalagjai.
Dicsérd ember te is, azt a nagy- nagy szeretetet,
amellyel védett, megtartott Teremtő Istened.
Nem hagyott el téged, lázadó hűtlenségedben,
az Ő békejobbja, szivárványhídján átível. Schvalm Rózsa
Molnár B Antal [ 2015-02-22 18:17 ]

ÉLŐ KÖVEK KÖZÖTT
Élő kövek között,
szabadon mint a szél,
árad a Szent Szellem,
s hívő lelkekbe tér.
Lobban, mint égi láng,
fényt gyújtva szívekben ,
gyarló emberlétet,
betölt erejével.
Megújít szíveket,
régi kőszív helyett,
s bennégi fény ragyog,
betölti szeretet.
A múlt önző, büszke
öntudata helyett,
öröm és békesség.
bölcs Istenfélelem.
Schvalm Rózsa
Molnár B Antal [ 2015-02-22 18:16 ]

ISTENRŐL SOHA NE FELEDKEZZ EL
Istenről soha ne feledkezz el,
gondolj Rá, amikor a nap felkel,
fénysugarakkal köszönt a reggel,
ébredésed, Neki köszönheted.
Imádkozz Hozzá, hívő lélekkel,
mert szerető, igazságos Isten.
Meghallgatja minden kérésedet,
megadja, mi javadra van Neked.
Ismeri Ő szívedet, lelkedet,
előtte, gondolatod sem rejtett.
Javadra van, ha szenvedni enged,
akkor is veled van, szertetettel.
Szenvedés, mint ötvös tüze tisztít,
megtisztul benne, az emberi szív.
Hogy Krisztus arca teljes fényében,
és tisztán, felragyoghasson benne. Schvalm Rózsa
Molnár B Antal [ 2015-02-22 18:15 ]

Jézus egyszer ezt a két példabeszédet mondta tanítványainak: Hasonló a
mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra
elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és
megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez,
aki igazgyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igazgyöngyre
talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt.
Mt 13,44-46
Elmélkedés:
A mennyek országáról szóló példabeszédek sorozatát folytatva Jézus újabb
két hasonlatot mond, amelyekben földbe rejtett kincshez, illetve
igazgyöngyhöz hasonlítja az országot. Mindkét példa az Isten Országának
értékéről szól. Olyan kics ez, amelyért érdemes mindent odaadni. De talán
nem is csak e felbecsülhetetlen értékre érdemes odafigyelnünk, hanem a
szántóvető és a kereskedő magatartására is, akik mindent megtesznek, hogy
birtokukba kerüljön a kincs.
Ha felismerjük, hogy milyen nagy érték, kincs számunkra az Isten Országa,
akkor tegyünk is meg mindent annak érdekében, hogy ennek az Országnak
tagjai legyünk és ez az Ország a miénk legyen. Nagy bölcsességre van ehhez
szükség!
(Horváth István Sándor)
Imádság:
Te vagy a szentséges, Úristen, az egyetlen, aki csodákat művelsz.
Te vagy az erős, te vagy a nagy, te vagy a fölséges.
Te vagy a mindenható király, szentséges Atyánk, mennynek és földnek
királya.
Te vagy a jóság, te vagy minden jóság, te vagy a legfőbb jóság, az Úr, az
élő és igaz Isten.
Te vagy a szeretet, te vagy a bölcsesség, te vagy az alázatosság, te vagy
a béketűrés.
Te vagy a biztonság, te vagy a megnyugvás, te vagy az öröm és a vigasság.
Te vagy az igazság és mértékletesség, te vagy a mindeneknek elégséges
gazdagság.
Te vagy a szépség, te vagy a gyöngédség.
Te vagy a mi védelmezőnk, te vagy a mi őrállónk és oltalmazónk.
Te vagy az erősség, te vagy az enyhülés.
Te vagy a mi reményünk, te vagy a mi hitünk, te vagy a mi nagy édességünk.
Te vagy a mi örök életünk, nagy és csodálatos Úr, mindenható Isten,
irgalmas Megváltónk.
Assisi Szent Ferenc
Molnár B Antal [ 2015-02-22 18:08 ]

Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek: A mennyek
országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a
mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti
vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai eljönnek, és
ágai között laknak.
Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: A mennyek országa
hasonló a kovászhoz. A gazdaasszony elvegyíti három véka lisztbe, és a
kovász átjárja az egész tésztát. Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a
népnek. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így
jövendölt meg a próféta: "Megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem
azt, ami titok volt a világ kezdete óta."
Mt 13,31-35
Elmélkedés:
Amint az elmúlt héten több alkalommal is láttuk, Jézus nagyon szívesen
beszélt példabeszédekben. A mennyek országáról (vagy más helyeken az Isten
Országáról) szóló tanítása során különösen is alkalmazta ezt a
beszédformát, hiszen az ember számára nehezen megragadható valóságról van
szó. A mai evangéliumban először a mustármag növekedéséhez hasonlítja a
mennyek országát, azt jelezvén, hogy a kicsinyke ország az isteni
közreműködésnek köszönhetően nagyra növekszik. A kovászról szóló hasonlat
pedig azt jelenti, hogy az Isten Országához tartozó emberek kovászként,
élesztőként vannak jelen a világban, s erős hatást gyakorolnak a világban
élőkre.
Az Ország növekedéséért nekem is tennem kell valamit, kovászként nekem is
élesztő hatással kell lennem másokra.
(Horváth István Sándor)
Imádság:
Uram, ha meggyőződéssel vallom, hogy szegény vagyok, de egy őszinte
pillanatban észreveszem, hogy büszkeségem és irigységem gazdagon
burjánzik, szabadíts meg önmagamtól!
Uram ha véletlenül összekeverem a mennyek országát e világ birodalmaival,
add, hogy benned boldogságot találjak, és csak benned bízzak!
Boldog Kalkuttai Teréz
Molnár B Antal [ 2015-02-20 17:53 ]

A MOTORHÁZTETŐ ALATT
22 Az ajándék tehát átkelt Jákób előtt, ő azonban a táborban töltötte azt az éjszakát.
23 De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgálóját és tizenegy gyermekét, és átkelt a Javbók-gázlónál. 24 Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. 25 Jákób pedig ott maradt egyedül. Ekkor Valaki tusakodott vele egészen hajnalhasadtáig. 26 De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákób csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. 27 Akkor ezt mondta Jákóbnak: Bocsáss el, mert hajnalodik! Ő azt felelte: Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. 28 Ekkor megkérdezte tőle: Mi a neved? Ő így felelt: Jákób. 29 Erre azt mondta: Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. 30 Jákób ezt kérte: Mondd meg nekem a nevedet! De ő ezt mondta: Miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. 1Móz 32,22-30Molnár B Antal [ 2015-02-20 17:52 ]

TEREMTÉL-E?,- Füle Lajos
Azért vagy itt, hogy hivatásod töltsd be.
Isten sokáig vár a jó gyümölcsre.
Míg napjaid a semmibe peregnek,
hány gondja, kínja vár az embereknek,
hány könny, kiáltás, fájdalom a testben!
Maradt-e szív, kéz miattad üresen?
Van-e magány, mi ellenedre szólhat?
Teremtél-e az Örökkévalónak?
Kell-e az Ige akkor is, ha vádol?
Tanultál-e a meddő fügefától,
vagy ürességed látszatokkal födted?
A „Még egy év’’ is lassan már mögötted,
maholnap véget ér a földi élet…
Felmérted-e, hogy mennyi év mivé lett,
s mi lesz, ha ez már az utolsó hónap?
Teremtél-e az Örökkévalónak?
---------------------------------------------
Pecznyík Pál. Boldog lélek.

Boldog lélek, akit Isten hittel ajándékozott,
mert élete hite által, új életre változott!
Bűne terhét, az Úr Jézus keresztjéhez tette le,
bűn-rabságból szabadulva,így lett Isten gyermeke.
bűnfoltos ruhája helyett,mennyei köntöst kapott,
új köntöse oly gyönyörű, amit meg sem álmodott.
Így vonul a keskeny úton, Jézus zászlaja alatt,
hite által, átvészel ő, súlyos próbás harcokat.
És ha üdvösség útjáról, tév utakra le nem tér,
úgy hű Ura oltalmában, biztonsággal célba ér!
Mérhetetlen gyorsasággal, a levegő-égen át,
s megláthatja újhonának,ragyogó fővárosát!
Szépséget: mely ott vár reá, értelme nem fogja fel,
hiszen dicső öröksége, fölér ezer, földivel!
Molnár B Antal [ 2015-02-20 17:52 ]


A CÉL FELÉ
15 Ezután kisgyermekeket is vittek, hogy megérintse őket. Amikor a tanítványok ezt meglátták, rájuk szóltak, 16 Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt: "Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. 17 Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba." Lk 18,15-17. Gal 6,1-10. ---------------------------------------
CSALÁDI SZERETET.
1 Dávidé. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre!
2 Mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények.
3 Bízzál az ÚRban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz.
4 Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit!
5 Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik:
6 világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Zsolt 37,1-6.Molnár B Antal [ 2015-02-20 17:51 ]

JÉZUS SZAVA...

Jézus szava mind igaz:
aki gyűlöl, gyilkos az.
Hisz e szóban is: Gyűlöl,
már benne van az, hogy öl.
Balog Miklós.

---------------------------------------------------------
SZERESS, AMÍG SZERETNI TUDSZ!

Szeress, amíg szeretni tudsz,
Amíg szíved érzőn dobog,
Mert ha már a tüze kihűl,
Ha benne a láng ellobog, -
Ami ezt a veszteséget
Felülmúlná, nincs olyan kár:
koldusnál is koldusabb vagy,
Hogyha nem tudsz szeretni már.

Szeress, amíg van alkalmad
éreztetni szereteted.
Jöhet idő, amikor már
Tennéd ezt, de nem teheted.
Fordulhat a sorsod balra,
S arra leszel utalva majd,
Hogy a mások szeretete
enyhítse a gondot, a bajt.

Szeress, amíg szeretni tudsz!
Olyan rövid az életed:
gyűlölettel, rút önzéssel
Szépségeit tönkre ne tedd!
Szeress, amíg szíved dobog,
Szeress, amíg ajkad lehel:
Úgy visz Jézus a szeretet
Országába, a mennybe fel.
Novák László
Molnár B Antal [ 2015-02-20 17:50 ]

ISTEN VELÜNK VAN
6 Mivel járuljak az ÚR elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égőáldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal?
7 Talán kedvét leli az ÚR a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért?
8 Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Mik 6,6-8. ----------------------------------------------
LÁTÓ SZEMEK
1 Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 2 hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. 3 Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. 4 Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. ApCsel 2,1-4.
Molnár B Antal [ 2015-02-20 17:49 ]

KRESZ-TÁBLA.
„Ha meg nem tanulunk együtt élni, mint testvérek, együtt veszünk el, mint bolondok!” Martin Luther King

Mint testvérek!
Egy Atya gyermekei egy szeretetben!
Szíves szóban és tettben!
Egyakaratban!
Egymást segítve fáradhatatlan!
Atyánktól kapott kincseinket
készségesen megosztva mindet:
földet – vizet – levegőt – kenyeret.
Szeretni egymást, ahogy ő szeret!
S ahogy folyók tengerben összeérnek,
együtt örvendezni a békességnek,
mint testvérek!

Vagy – ha mint testvérek élni, szeretni
nem tudunk, mint bolondok, együtt veszni.
Káoszba hullni, vérözönbe fúlni,
együtt pusztulni.

Jézus Krisztus, ki testvérünkké lettél,
életed árán testvérekké tettél,
segíts, taníts testvérként élni minket!
Szereteteddel töltsd be szíveinket!
Legyen a földön béke, áldott, boldog!

Mert jaj „ha meg nem tanulunk e
együtt élni, mint testvérek,
együtt vesszünk el, mint bolondok.”
Túrmezei Erzsébet”

Molnár B Antal [ 2015-02-20 17:49 ]

BAJ VAN...
Baj van vele! - mondod, sőt hirdeted,
pedig csak múltja formálta őt mássá,
mint téged, és csupán ezért dől vád rá
szíved szennyéből, s mert nem ismered.

De híreidhez is hozzáteszed
sajátmagad sokszor torz véleményét,
s továbbadod cáfolhatatlan tényként
az így nyert elfogult ítéletet.

Magad véled dicsérni, hogyha szádat
nem fékezed, s hogy ne legyen jobb nálad,
leminősíted végül senkivé.

Nincs benned jó szándék iránta semmi.
Egy baja van csak: nem tudod szeretni.
Igen. De ez a baj vajon kié?...
Balog Miklós (Ünneprontás, 41. old.)
Molnár B Antal [ 2015-02-18 19:58 ]

Bír 6,10- És mondák néktek: Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek; ne féljétek az Emoreusok isteneit, kiknek földén laktok; de ti nem hallgattatok az én szómra.
szültél; de ő nem felelt és nem figyelt arra.
fiadnak pedig azután süss;
2Kir 1,15 Ekkor szól az Úr angyala Illésnek: Menj alá vele, ne félj semmit tőle. És ő felkelvén aláment vele a királyhoz .-
Jer 51,46- És el ne olvadjon a ti szívetek és ne féljetek a hírtől, amely hallatszik e földön, mikor egyik esztendőben hír jő, és a másik esztendőben is a hír, hogy erőszakosság van a földön, uralkodó tör uralkodóra!
JSir 3,57 Közelegj hozzám, mikor segítségül hívlak téged; mondd: Ne félj!-
Ez 2,6 - Te pedig, embernek fia, ne félj tőlük, és az ő beszédüktől se félj; ha bogácsok és tövisek vannak is veled, és ha skorpiókkal lakol is együtt; beszédüktől ne félj, orcájuktól ne rettegj, mert ők pártos ház.
Molnár B Antal [ 2015-02-18 19:57 ]

Dán 10,19- És monda: Ne félj, te kedves férfiú; békesség néked, légy erős és bizony erős! És mikor szól velem, megerősödém, és mondák: Szóljon az én Uram, mert megerősítél engemet.
Jóel 2,21- Ne félj, te föld! Örülj és vigadozz, mert nagy dolgokat cselekszik az Úr!
Zof 3,16- Nemzeteket irtottam ki; elpusztultak tornyaik; feldúltam falvaikat, nincs, aki átmenjen rajtok; elromboltattak városaik, egy ember sincs bennük, nincsen lakosuk!
Hag 2,5- Az igét, amellyel szövetségre léptem veletek, mikor kijöttetek Egyiptomból, és az én lelkem köztetek marad. Ne féljetek!
Jel 1,17- Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az ő jobb kezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó
Molnár B Antal [ 2015-02-18 19:56 ]

VISSZA A KEZDETEKHEZ ,- 2Kor 5,16-21.
16 Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. 17 Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. 18 Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. 19 Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. 20 Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! 21 Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.
Molnár B Antal [ 2015-02-18 19:56 ]

A HIT KÉPE ,- Gal 6,1-10.
1 Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél. 2 Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 3 Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi, megcsalja önmagát. 4 Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csakis a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. 5 Mert mindenki a maga terhét hordozza. 6 Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. 7 Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: 8 mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. 9 A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. 10 Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben
Molnár B Antal [ 2015-02-18 19:55 ]

A SZÁZADIK ZSOLTÁR

Ujjongjatok, földi népek,
A mennyország Istenének,
Szolgáljátok vidám dallal,
Boldogsággal, diadallal.
Ő az, aki megalkotott,
Megsegített, meghallgatott. -
Mi vagyunk a kedves nyája,
Kiknek a föld a tanyája.

A kapuin menjetek be,
Hála égjen szívetekbe’,
Köszönjétek meg a kegyét,
És áldjátok dicső nevét.
Mert nagy az Ő kegyessége,
Száll nemzetről nemzetségre,
Hűséges és véghetetlen
Irgalomban, szeretetben.
Ismeretlen szerző
ford.: Bókay János
Molnár B Antal [ 2015-02-18 19:53 ]

„KÉRJETEK - ADATIK’’

Igérted, Uram: Kérjetek adatik.
Nem mindig azt kaptam, amit kértem,
De mindig kaptam Tőled valamit,
a legtöbbet: magadat adtad nékem.

Imádkozó szívem oly oktalan!
Köszönöm, hogy Lelked kérni oktat.
Köszönök sok meghallgatott imát
s az irgalmadból meg nem hallgatottat.

Sikári kútnál kérdezte az asszony:
Istent imádni vajjon hol lehet?
- Vannak Uram, szép kőtemplomaid
és lelki templomod: a gyülekezet.

Drága ajándék a belső szoba.
Ott térdrehullok s beszélgethetünk.
Lehull az álarc, karod átölel,
bevallhatom - eldobhatom a bűnt.

De a mindenség is templomod!
Forró imádság a napfényes réten,
- áldás zuhatagért felhőszakadáskor,
alföldi tanyán, erdő sűrűjében.

Te vagy az útitárs, ha vontat zakatol,
oltalmaz hű kezed, míg száll a gép velem.
Nem fárasztó az út. Jól elbeszélgetünk
Benned erőre kap csüggedt lelkem.

Magas sziklafal: hófödte hegyormok,
s a holland tengerparton: az óceán . . .
Míg bámulom az alkotás csodáit,
az Alkotó arca tekint reám.

Milyen nagy Művész, kinek műhelyében
pacsirta terem és orchideák.
Mily nagy az Isten, ha hegyormai
és tengerei is ekkorák . . .

Hívtalak pesti csúcsforgalomban
s útitársként velem gyalogoltál.
Könyörögtem iskolák folyosóján
s a hű Barát és súgó: Te voltál.

Mellettem voltál műtőasztalon,
s míg virrasztottam, a kórházi ágyon.
Úszás közben felismertem: vársz rám
bent a mély vízben Balatonbogláron.

Friss sírhant emlékek sorát idézi.
Porló csontokat takarnak rögök.
Uram, a csöndben jó veled beszélni.
Emléket - reményt Néked köszönök.

Kezemre lepke száll s imádni késztet,
zsoltárt fakaszt a csillagfényes ég.
Sejteti minden részlet az Egészet,
a meghitt Otthont - a nagy messzeség.

Istenhez szálló, lélegzésnyi sóhaj
- s újul az erő, éled a remény.
Hol van az Isten? - kérdik sokan tőlem.
Hol nincs az Isten? - válaszolom én.
Siklós József
Molnár B Antal [ 2015-02-18 19:53 ]

KÖSZÖNÖM

Harangszó hív zengőn és melegen.
Benne a Te hívásod hallgatom,
s oltáraidnál megtalálhatom
fészkem, fáradt madárként, Istenem.

Testvérek énekével száll feléd,
milliók énekével énekem.
Irgalmadat velük dicsérhetem.
milliókkal borulhatok eléd.

Szegényen, koldusmódra érkezem.
Feléd nyújtom kérő, üres kezem.
Tied a gazdag ajándéközön.

Gazdagokat elküldesz üresen,
de éhezőt-szomjazót sohasem.
Terített asztallal vársz! Köszönöm!
Túrmezei Erzsébet „Emberré lettél...”
Molnár B Antal [ 2015-02-18 19:52 ]

FÉNYBEN

Most messze vannak gondok, viharok…
Most süt a Nap és éltet a fény,
S az életünknek kéklő tengerén
Nem futnak le a fénylő csillagok:
Mert éltet a fény.

Messzire tűnnek puszták és hegyek…
Csak egy a vágy: a fénynek élni ma!
S a Fény Urához repül az ima,
Ki intve szól, hogy hálás is legyek,
Ha éltet a fény.

Mert van, ki nem láthatja a sugárt,
Amit szétszór a csodás égi-test,
Ki melegséget csak épp érezhet,
De szemében nem fejleszt a bezárt
Fény, áldott meleget.

Ha lesüt reánk Isten sugara
És látja szemünk, érzi a szívünk,
Lángoljon fel az égig a hitünk!
S bízón tekintsünk az új, nagy tavaszba,
- Mienk a fény!
Kárász Izabella, Fényből Fényességet 249

Molnár B Antal [ 2015-02-15 18:46 ]

Állok Előtted

Állok Előtted, Istenem,
Ki Három vagy, de Egy.
Terítsd reám irgalmadat,
sok bűnöm elfeledd.

Előbb a Fiút kérlelem,
adjon bocsánatot.
Tudom, kezéből nem suhog
bűnös barátra bot.

Szerelmes LELKE rámtalál,
s tüzében megmerít.
És mint a teste, lángja is
izzófehér s szelíd.

Békém, akár egy nagy karám,
kitárja az ATYA.
Nem kérdez. Tékozló fiát
oly jó hallania.
Vasadi Péter (Hozsannázó napok, III. kötet, 129. old.)
Molnár B Antal [ 2015-02-15 18:46 ]


A tékozló fiú

Csüggedten, rongyosan érkezett haza,
Fájó emlékkel, vérző sebekkel.
S még távol volt, eléje futott atyja,
Keblére zárta, igaz szeretettel.

A szolganép csodálattal figyelte
Mint örvend atyja megjött gyermekének.
De az idősebb testvér nem restellte
Zsilipjét nyitni haragja hevének.

Bánom, hogy hűséggel szolgáltalak!
Te örülsz, hogy megjött e sötét alak?
Neki szól a zene, őt köszönti ének?

Fiam, lépj közelebb, fogd a kezemet,
Testvéred neked, ki haza érkezett,
Örülj, vess véget haragod hevének!
Gerő Sándor (Harangláb c. kötetéből)
Molnár B Antal [ 2015-02-15 18:45 ]

A tékozló fiú
megtérése előtt
és megtérése után

ÉN NEM VAGYOK méltó Hozzád,
HIÚ FIÚ voltam, Atyám.
NEM NÉZEK BELE A szemedbe, a fénylő
TÜKÖRBE, szégyenpír borítja orcám,
HA BEMEGYEK AZ ajtódon.
ARANY ÖKÖRBE’ nem bízom.
CSAK ÜLÖK SZERÉNYEN várva
MÍG A ZENÉSZ az ajtót kitárja és
HÚZZA SERÉNYEN: sikongva szól a gitárja.
EBBEN VAN AZ ÖSSZES szomorú emlékezet,
ERÉNYEM s bűneim Te ismered.
Gerő Sándor (Harangláb c. kötetből)
Molnár B Antal [ 2015-02-15 18:45 ]


Isten kárpótol, ha megtérsz
(Jóel 2,25)

Életünk sokszor bukások, kudarcok sorozata,
Mintha lelkünkben pusztítana a sáska, a gabonarozsda.
Sötét árnyként vetül ránk a múlt árnyéka,
Bánkódva tűnődünk azon, hogy másképpen lehetett volna...

Kötelességeink, melyeket nem teljesítettünk,
Elvárások, kérések, melyek elől kitértünk,
Döntések, elhatározások, melyeket nem hoztunk meg,
Kapcsolatok, melyek nem jól működnek,
Lelki harcok, amiket nem vívtunk meg!

Sorolhatnánk bukásainkat, eleséseinket,
A lelkifurdalást, mely nem hozza helyre a helyzetet,
Csak a felismerés, a beismerés, a bűnvallás,
A bűnbánat, a bocsánatkérés és a bűnelhagyás!

A hit által való teljes megújulás,
Az Úrral való közösség és helyreállás
Változtatja meg lelkünk kudarcos állapotát,
Melyben feloldozva, megigazulva léphetünk tovább.

Isten kárpótolni tud az eltékozolt évekért.
Az elszalasztott lehetőségekért, csak ne tévessz célt!
A múltat hagyd magad mögött, többé ne keseregj,
Nekifeszülve célegyenest fusd meg
az előtted levő küzdő teret!
Vajdai Zita, 2010.07.22.
Molnár B Antal [ 2015-02-15 18:44 ]

------------------
És elválasztá Isten a világosságot a sötétségtől - Mózes 1. 1. 4

És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezi éjszakának, és lőn este és lőn reggel .Mózes 1. 1.5.

És nevezé Isten a mennyezetet égnek. Mózes 1. 1. 8.

És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek. Mózes 1. 1. 14.

Mint amilyen a szivárvány, mely a felhőben szokott lenni esős időben, olyan vala a fényesség köröskörül. Ezékiel 1. 28.

A nép, amely sötétségben ül vala,láta nagy világosságot, és akik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada. Máté 4. 16.
Molnár B Antal [ 2015-02-15 18:44 ]

KÉT BETEG .
Két súlyosan beteg ember feküdt egy kórteremben.
Egyikük minden nap délután felült az ágyban egy órácskára, hogy ezzel megmozgassa a szervezetét.
Az ágya a kórterem egyetlen ablaka mellett volt.
A másik beteg ember egész nap csak feküdt az ágyában, a plafont bámulva.
Beszélgettek a családról, feleségről, gyerekekről, a nyaralásaikról, ahogy az szokás ilyen helyzetben.
Az ember, aki az ablaknál feküdt, minden délután, amikor felült, azzal töltötte az időt, hogy el kezdte közvetíteni a másiknak, hogy mit lát az ablakon át a kinti világból.
A másik ágyon fekvő embert egy idő után szinte csak ezek a színes beszámolók tartották életben.
Már alig várta őket, hisz ez volt minden változatosság az életében.
Az ablak egy kellemes tavacskával díszített parkra nézett. Vadkacsák úszkáltak a tavon, gyerekek játszottak távirányítós játékhajókkal rajta.
Szerelmespárok üldögéltek a színes virágágyások mellett órákig, egymásba felejtkezve.
Miközben az ablak melletti beteg kimerítő részletességgel írta le a kinti világot, a másik folyton behunyta a szemét, és maga elé képzelte a látványt.
Egy meleg délutánon az ablak melletti ember egy parkon átvonuló karneváli menetről beszélt.
Bár a folyton fekvő ember nem hallotta a zenészeket, maga elé képzelte őket a érzékletes leírása alapján.
Napok, hetek teltek el. Egy reggel a beteget fürdetni készülő nővér az ablak melletti embert élettelenül találta az ágyában. Az éjjel csöndesen elaludt örökre.
Elszomorodva hívta a személyzetet, hogy kivigyék az elhunytat.
Amint alkalom kínálkozott rá, a korábban belső ágyon fekvő beteg kérte, hogy a másik ágyban fekhessen.
A nővér szívesen segített, elhelyezte őt azon az ágyon, majd magára hagyta.
Lassan, fájdalomtól gyötörten az ablak felé fordult és megdöbbenve látta, hogy egy tűzfal néz rá.
Később megkérdezte a nővért, hogy mi történhetett, az ,,eltávozott" szobatárssal, hogy olyan szépnek festette le az ablakon túli világot?
A nővér elárulta, hogy az ember vak volt. Nem láthatta a falat sem. -Valószínű, hogy csak bátorítani akarta Önt. - mondta a férfinak.
A világ tele van gyönyörűséggel, csak rajtad múlik, hogy ráakadjál ezekre az örömökre, melyek lépten-nyomon eléd kerülnek. Egész egyszerű rájuk akadni: alkalmazkodónak kell lenni.” (Jean Webster)

Molnár B Antal [ 2015-02-15 18:43 ]


Kéz, amely megtarthat
- Anya, apa, megyek haza!
Valamit még meg kell kérdeznem. Itt van a barátom, szeretném, ha velem jöhetne ő is hozzánk.
- Természetesen - válaszoltak a szülők. Szívesen látjuk őt is.
- Tudnotok kell még valamit - folytatta a fiú. Az én barátom súlyos sebesüléseket szerzett. Aknára lépett, elveszítette egyik kezét és lábát. Nincs neki hova menni és én nagyon örülnék, ha velünk lakhatna.
- Ez borzasztó fiam! Természetesen szívesen segítünk neki megfelelő lakást keresni.
- Nem, apa, anya. azt akarom, hogy velünk lakjon.
- Fiam - válaszolt az apa - nem tudod, mit kérsz tőlünk?! Valaki ilyen hátrányokkal óriási gondokat okozna nekünk.
Van egy életstílusunk. - Csak nem várod el tőlünk, hogy miatta azt csak úgy megváltoztassuk?
Gyere haza, de azt a srácot felejtsd el. Bizonyára, egyedül is képes lesz gondoskodni magáról.
A fiú letette a telefont és többé már nem jelentkezett.
Pár nap múlva a szülőket San Francisco rendőrségéről hívták és közölték velük a hírt, hogy a fiúk leugrott egy felhőkarcoló tetejéről és szörnyethalt.
A rendőrség öngyilkosságként zárta le az esetet.
A kétségbeesett szülők azonnal repülőre szálltak, hogy azonosítsák fiúk holttestét.
Felismerték őt és megdöbbenéssel vették tudomásul, hogy a fiúknak hiányzott az egyik keze és lába.
Molnár B Antal [ 2015-02-15 18:42 ]

Vágy és öröm
Minden vágyadnak eleget tenni: ez az emberi élet legnagyobb művészete. Akinek sikerül, az boldog. Ehhez azonban fontos, hogy kevés vágyad legyen. A vágy az emberi lélek növényzete. Gyökere van, szára, és csúcsán időnként kivirágzik az öröm. Minden gyökérnek az a célja, hogy virágot hozzon. Azonban a jó kertész gondosan ügyel kertjének növényzetére. Csak olyan növényt enged meghonosulni benne, melynek virágai szépek és illatosak. Vagy melyek kellemes ízű gyümölcsöket teremnek. Dudvát, gyomot nem tűr meg maga körül. Olyan növények gyökerét sem ülteti el, melyek fejlődéséhez a kert fekvése és éghajlata nem alkalmas. Melyeknek kivirágzásához esélye nem lehet. Így tesz az okos és jó kertész.
Légy tehát okos és jó kertésze a lelkednek. Örvendj a hóvirágnak, az ibolyának és a búzavirágnak. Az erdő csöndjének. Ha egyedül vagy: annak, hogy egyedül lehetsz. Ha nem vagy egyedül: annak, hogy nem kell egyedül légy. Vágyódj arra, amit a holnap hoz, és örvendj annak, ami ma van.
Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt.
Molnár B Antal [ 2015-02-15 18:42 ]

Ne feledjétek, hogy ....

SZERETET nélkül a kötelesség elkedvtelenít
SZERETET nélkül a felelősség kíméletlenség
SZERETET nélkül az igazságosság megkeményít
SZERETET nélkül az okosság ravaszság
SZERETET nélkül a barátság képmutatás
SZERETET nélkül a rend kicsinyesség
SZERETET nélkül a becsület gőg
SZERETET nélkül a gazdagság fösvénység
SZERETET nélkül a hit vakbuzgóság
SZERETET nélkül az élet értelmetlen
Molnár B Antal [ 2015-02-15 18:39 ]A világ a szívünkben tükröződik!
Öreg bölcs üldögélt a Korinthusba vezető út szélén. A városba igyekvő idegen rövid pihenőt tartva beszédbe elegyedett vele:
- Milyenek itt az emberek? – tudakolta.
- Hová való vagy? – kérdezett vissza az öreg bölcs.
- Athéni vagyok.
- És felétek milyen nép lakik? – kérdezett tovább az öreg.
- Hát tudod, rettenetes társaság! Mind csaló, lézengő, lusta és önző. Ezért is jöttem el onnan.
- Nincs szerencséd! Korinthusban sem jobb a helyzet. Itt is csupa csalóval és lézengővel, lusta és önző emberrel fogsz találkozni. – mondta az öreg.
A vándor búsan folytatta útját.
Nem sokkal később újabb idegen állt meg az öreg bölcs előtt. Őt is az érdekelte, hogy milyen emberek laknak Korinthusban. A véletlen úgy hozta, hogy ő is Athénből jött. Neki is feltette az öreg bölcs a kérdést, hogy ott milyenek az emberek.
- Nagyszerű emberek élnek ott! Barátságosak, segítőkészek és nagyon becsületesek! – válaszolta nem kis büszkeséggel az utas.
- Nagy szerencséd van! Korinthusban is ugyanilyen nagyszerű emberekre találsz majd! – mondta az öreg bölcs.
A vándor vidáman fütyörészve folytatta útját a város felé.
A két beszélgetést végighallgatta egy fiatalember, aki gyakran időzött az öreg bölcs társaságában. Felháborodottan jegyezte meg:
- Nagyot csalódtam benned! Sose hittem volna, hogy te is ennyire kétszínű vagy!
Az öreg bölcs mosolyogva csillapította:
- Tévedsz, fiatal barátom. Tudod, a világ a szívünkben tükröződik. Akinek a szíve gyanúval van tele, az mindenhol csalókkal fog találkozni. De akinek a szívét jóindulat tölti el, az a világon mindenhol barátságos emberekre talál.
--------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2015-02-13 15:35 ]

„Íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dogokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön." Lukács 1,48b-50
Mária, Jézus anyja tudta, hogy Isten áldásainak kulcsa a hit és az engedelmesség, ezért ő az Isten által készített tervet választotta az életére nézve.
Pásztorként szeretném, hogy Isten megáldja az életedet. Szeretném, ha megáldana téged szellemileg. Szeretném, ha megáldana téged anyagilag. Szeretném, ha megáldaná a karrieredet, a családodat, a kapcsolataidat és az egészségedet. De ha van egy terved az életedre – meg kell, hogy mondjam – magadra vagy utalva.
Isten nem áldja meg a te tervedet. Isten nem azért helyezett a Földre, hogy magadért élj. Egy sokkal nagyobb dologért helyezett téged ide. És mikor az Ő tervét követed az életedben, Ő megáldja azokat.
Mária énekelni tudott Isten tervéről az életében, mert izgatott volt miatta. Még akkor is, ha ez problémákat okozott, az emberek nem értették meg őt, rossz cselekedetekkel vádolták. Mária bízott Istenben. Tudta, hogy Isten megáldja őt, és a jövő nemzedékei emlékezni fognak arra, hogy Isten mit tett rajta keresztül.
Tudod mit? Ugyanez igaz a te életedre is. Amit az életeddel kezdesz, arra nem csak a Földön, de az örökkévalóságban is mindig emlékezni fognak. Az, hogy hogyan szolgálsz és szeretsz másokat Istennek az életedre szabott akaratának megfelelően, egy hagyaték lesz a Földön és az örökkévalóságban. „Ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya” János 12,26
Mondhatta volna Mária, hogy „nem” Isten tervére az életében? Igen. Isten sohasem kényszerít téged arra, hogy az Ő terve szerint élj, mert Ő azt szeretné, ha azt választanád, hogy szereted Őt. Ezért adott neked szabad akaratot, ahelyett, hogy egy bábot csinált volna belőled. Ezért van az, hogy az emberek nagy többségének életéből hiányzik Isten terve. Ők azt választották, hogy a saját útjukon menjenek ahelyett, hogy azt mondták volna, amit Mária „Tégy, amit szeretnél velem, a szolgád vagyok. Elfogadom a Te tervedet az életemre.”
Beszéljünk róla: Hogyan tudod felismerni, hogy mi Isten akarata az életedben? Hogyan tudod megkülönböztetni Isten tervét a tiédtől? Milyen hagyatékot szeretnél a Földön magad után hagyni? (Daily Hope by Rick Warren
Molnár B Antal [ 2015-02-13 15:34 ]

EL NE HAGYD AZ OTTHONT!

Fiam, az otthont soha el ne hagyd,
szeressed annak minden kis zugát,
szeressed annak régi képeit
és kopott arcú drága Krisztusát,
Virágait, mit ápolt jó anyád,
a melegét, amit tenéked ad,
szeressed annak minden kis zugát.
Fiam, az otthont soha el ne hagyd!

Mert úgy jársz, mint a tékozló fiú,
visszasírod majd minden örömét,
csókkal borítnád, áldva áldanád
a lenézett és megvetett rögét.
bús őseidnek áldott örökét,
mely nem volt hozzád gőgös vagy hiú.
Visszasírod majd minden örömét,
mert úgy jársz, mint a tékozló fiú.
Kárász Izabella (Fényből fényességet, )
Molnár B Antal [ 2015-02-13 15:34 ]

Játszottam én is…

Játszottam én is homokban, porban,
Homokvárakra eltékozoltam az életem,
s most romokban élek,
Megváltó Jézus, ne hagyj szegénynek!

Játékom eltört, elment a kedvem,
játszó gyerekből bűnössé lettem,
bús életemmel Hozzád így értem.
Megváltó Jézus, moss meg TE vérrel!

Homokváramból kőszírtre vágyom,
Te légy a szirtem a pusztaságon!
S ha jönne árvíz rombolni bennem,
Megváltó Jézus, TE tarts meg engem!
Füle Lajos (Hozsannázó napok, I. kötet, 548. old.)
Molnár B Antal [ 2015-02-13 15:33 ]

A tékozló bánata.

Hány szeretőt és barátot találtam,
hány szem jött és tűnt, mint csillag az égen,
kezem nyújtva hány kézzel paroláztam:
és szív-a-szívhez sohasem beszéltem!
Ifjú tékozló, egyre ürítettem
szívem szekrényét; de adósaim
ma is adósok! Törhet-e felettem
pálcát a vád, hogy a nagy pazar, ím,
kis rabja lett a visszavonulásnak?
El, lányok hada, vigyázzon az ég rád!
És tirátok is, el most, ifjú társak!
Ifjú tékozló, kincsem maradékát
elásni megyek… Ne több léha dalt, zajt!...
Jön az öregség: koldus-sorsra vessen?...
Megleltem Őt, ki mindent visszaad majd
- kamatostól és idején – fönt a Mennyben!
Adam Miczkiewicz – Szabó Lőrinc
(Hozsannázó napok, I. kötet, 551.old)
Molnár B Antal [ 2015-02-13 15:33 ]

„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is – valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted.”
Albert Schweitzer


„A gyermektársaság gyógyír a lélekre.”
Dosztojevszkij

„A tanár híddá feszül, s bíztatja tanítványait, hogy keljenek át rajta; majd miután megkönnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat.”
Nikosz Kazantzakisz„A dolgok nem változnak, csupán másként látjuk őket.”
Carlos Castaneda

„Az akadályok nem törhetnek meg; minden újabb akadály elszántságomat fokozza.”
Leonardo da Vinci
Molnár B Antal [ 2015-02-13 15:32 ]

„Mihelyt a gyermek énképe javulni kezd, jelentős változást észlelhetünk az eredményeiben, de ennél sokkal fontosabb, hogy olyan gyermeket látunk magunk előtt, aki jobban élvezi az életet.”
Wayne Dyer

„Jobb, ha felkészülten hiába várjuk a lehetőséget, mintha a lehetőség készületlenül talál.”
Whitney Young
----------------------------------

Bármit tanulsz, magadnak tanulod.
*
Szükségben mutatkozik meg az igaz barát.
*
Kéz kezet mos.


Nincs olyan rossz, amelyben ne lenne valami jó is.
*
Az irigység a kisebbrendűségi érzés megnyilvánulása.Semmi sem gyötör jobban, mint a meghiúsult remény.
*
A lelkiismeret jobban vádol ezer tanúnál.


Mindenki magának tulajdonítja a sikert,
a balszerencsét viszont másnak róják fel.
Molnár B Antal [ 2015-02-13 15:32 ]

Ne legyen gyorsabb a nyelved, mint az eszed.


Ahol a szemek beszélnek, ott szavakra már nincs szükség.

Az éhség a legjobb szakács.

Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten..
*
Kemény élete van annak, aki hozzá nem illő asszonyba botlik.Mindent a maga idejében.
*
A szavak kerítők.
*
Egy nőt feledni éppen azért nehéz, mert jólesik rá az emlékezés.
*
A nők varázsának fele mindig dekoráció.
*
Ki nem hajol a józan ész szavára, mindig magának lesz belőle kára.
*
A falnak is füle van.
Molnár B Antal [ 2015-02-13 15:31 ]

A pénz olvasva jó.
A természet ingyen nem adja kincsét.
*
Bűn bűnt vonszol magával.
*
Színház az egész világ.
*
Heves tűz hamar kiég.
*
Korán nyíló virág, korán hervad.
*
A nyomor még a Vesta-szüzet is megtántorítja.
*
Az állítás nem bizonyosság.
*
Légy hű önmagadhoz mindenek felett.
*
Aki szereti a talpnyalást, méltó a talpnyalóhoz.
Molnár B Antal [ 2015-02-09 11:41 ]

HA EGY-EGY SZÓ...

CSAK SZÉPET...

Csak szépet mondj mindenkinek,
rosszat sose mondj senkinek!
Azoknak, kik sok rosszat kapnak,
mi értelme is lenne annak,
hogy azt még te is megtetézzed?
Mondj inkább mindenkinek szépet!
Szerezz örömöt jó szavakkal,
vigaszt adókkal, bíztatókkal.
Erre vágynak az emberek.
Rosszat sose mondj senkinek!
Hézser Zoltán
Molnár B Antal [ 2015-02-09 11:36 ]

FOGSÁGBÓL MEGSZABADÍTVA
Jézus magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik: "Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Mert mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért? Mert ha valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal." Mk 8,34-38
Molnár B Antal [ 2015-02-09 11:36 ]

OTTHON KRISZTUSBAN . Zsolt 103,6-18.
Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az ÚR.
Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izráel fiaival.
Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy.
Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké.
Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk.
Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt.
Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.
Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz.
Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk.
Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága.
Ha végigsöpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni.
De az ÚR szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is;
azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével.
Molnár B Antal [ 2015-02-09 11:36 ]

LÉLEKMARASZTALÓ

Erős kötelék a test és vér,
mely összetart rokont, családot.
Testvér - testvér ellen mégis,
mily sokszor emel barikádot.

Vér köteléke ha elszakad,
Ábel vérét a föld beissza.
Tajtékzó Káini indulat
pokol hadát elszabadítja.

De a Lélek, mint aranyabroncs,
szent egységbe fűzi életünk.
Hű pártfogónk, áldott Szentlélek,
maradj velünk, maradj velünk!
Gerő Sándor
Molnár B Antal [ 2015-02-09 11:35 ]

HA EGY-EGY SZÓ...

Ha egy-egy szó könnyelműen kimondva
Mint nehéz kő, megüt s szíven, talál,
Gondold meg, hogy nem volt éppen
meggondolva
S talán legjobban fáj annak, aki mondta,
Mikor lehiggad s magába száll.

S ha látod buját, néma bánkódását,
S mint teszi dacossá a büszkeség,
Csókold meg, minden sértődést feledve,
Hadd ragyogjon rád újra felhős lelke,
Mint vész után a szivárványos ég.
Molnár B Antal [ 2015-02-09 11:35 ]

JÓTANÁCS .

Legyen mindig puha s halk a szavad.
Neked is fáj, ugye, ha bántanak.
A kezed is legyen simogató:
jóságban részesül az, aki jó.
S ne légy makacs soha, ne légy dacos,
csúnya gyerek nagyon a haragos.
Bocsáss meg annak ki vét ellened,
s kegyelem önti el kis szívedet.
Ismeretlen szerző
Molnár B Antal [ 2015-02-09 11:35 ]

CSAK SZÉPET...

Csak szépet mondj mindenkinek,
rosszat sose mondj senkinek!
Azoknak, kik sok rosszat kapnak,
mi értelme is lenne annak,
hogy azt még te is megtetézzed?
Mondj inkább mindenkinek szépet!
Szerezz örömöt jó szavakkal,
vigaszt adókkal, bíztatókkal.
Erre vágynak az emberek.
Rosszat sose mondj senkinek!
Hézser Zoltán
Molnár B Antal [ 2015-02-09 11:35 ]

A hatodik parancsolat tükrében

Szeretni nehezen tudok,
Oly hamar ütök és rúgok!
Ha nem enyém a jobb falat,
már mondom is: örök harag!

Parancsod így szól: Ne ölj, ne bánts,
ha bántottak is: megbocsáss!
Segíts szeretni, Jézusom,
hiszen Te is szeretsz, tudom.
Siklós József, (Arcok fényben c. kötetből, 114. old.)
Molnár B Antal [ 2015-02-09 11:34 ]

---------------------------------------------
-HOL VAN?

Hol van Ábel,
hol van a te atyádfia?

Könnyek között, mert megaláztad?
Nyomorban, mert kifosztottad?
A sárban, mert rátapostál?
Magányban, mert felé sem nézel?
Vérbefagyva, mert leütötted?
Kárhozatban, mert a rád bízott üzenetet
át nem adtad neki?

Miattad - hol van?
Siklós József
Molnár B Antal [ 2015-02-09 11:34 ]

Zsolt 121.
Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem?
Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta.
Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ.
Bizony nem szunnyad, nem alszik Izráel őrizője!
Az ÚR a te őriződ, az ÚR a te oltalmad jobb kezed felől.
Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold.
Az ÚR megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet.
Megőriz az ÚR jártodban-keltedben, most és mindenkor.
-----------------------------------------
EGYSZERRE CSAK EGY LÉPÉS
1Kor 10,12-14. -Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék! Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni. Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást
Molnár B Antal [ 2015-02-09 11:34 ]


JÁTÉK A KÍSÉRTÉSSEL
Gal 6,7-10. -Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.
-----------------------------------
AZ IGAZI TELJESÍTMÉNY
1 Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. 2 Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. 3 Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Zsid 12,1-3.
Molnár B Antal [ 2015-02-07 16:17 ]

IMÁDSÁG

Ó, hála neked, jó Atyám,
Hogy engem úgy szeretsz,
Gondot viselsz mindig reám
S ösvényeden vezetsz.

Taníts, nevelj, hogy Téged
Jobban szeresselek,
Hogy ezt a földi életet
Leélhessem Veled.

Híven követve Jézusom’,
Lelkem hű pásztorát,
Ő jár elöl a jó úton,
Ő visz a mennybe át.
Vargha Gyuláné
Molnár B Antal [ 2015-02-07 16:17 ]

GAZDAGSÁG
Egyszer egy jól kereső apa úgy döntött, hogy elviszi vidékre 7 éves
kisfiát azzal a céllal, hogy megmutassa neki, milyen szegény emberek is
vannak, és hogy a gyermek meglássa a dolgok értékét, és felfogja azt,
hogy milyen szerencsés családban él.
Egy egyszerű falusi család házában szálltak meg, ahol egy napot és egy
éjszakát töltöttek. Amikor a vidéki út végén tartottak, az apa
megkérdezte fiát.
- Nos, mit gondolsz erről az útról?
- Nagyon jó volt apa!
- Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és szegénységben élnek?
- Igen.
- És mit láttál meg mindebből?
- Azt, Apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik négy. Nekünk egy medencénk
van otthon, ők meg egy tó partján laknak. A mi kertünket lámpák
árasztják el fénnyel, az övékére pedig csillagok világítanak. A mi udvarunk a kerítésig tart, az övéké addig amíg a szem ellát.
És végül láttam, hogy nekik van idejük beszélgetni egymással, és hogy boldog
családként élnek. Te viszont, és Anyu egész nap dolgoztok, és alig
látlak titeket.
Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben, mire a kisfiú hozzátette:
- Köszönöm Apa, hogy megmutattad, hogy milyen gazdagok is lehetnénk
Molnár B Antal [ 2015-02-07 16:16 ]

ÖREGSZÜNK
Nem történt meg veled néha, hogy amikor láttál egy "nagyjából" veled egyidős valakit ezt gondoltad: nem létezik, hogy én is ilyen öregnek nézek ki!!!Olvasd el az én kis történetem.
Alicia Smith a nevem és a fogorvosi rendelő várószobájában ültem. Soha nem
jártam előtte ennél a fogorvosnál.
Amint várakoztam és nézelődtem, megláttam a falon az orvos diplomáját amin
rajta volt a teljes neve. Hirtelen felelevenedett az emlékeimben egy magas,
feketehajú, sportos srác arca, aki az osztálytársam volt a gimnáziumban kb.
30 évvel ezelőtt. Létezne hogy ez ugyanaz a fiú akibe titokban szerelmes
voltam???
De miután bementem a rendelőbe és megláttam, elhessegettem magamtól a
gondolatot.
A félig kopasz, őszes, igaz hogy magas, de kövér és ráncos arcú férfi
láttán, gondoltam túl öregnek látszik ahhoz hogy az osztálytársam lehetett
volna.
Miután megvizsgálta a fogaimat megkérdeztem tőle, hogy a "Morgan Park"-i
gimnáziumban tanult-e.
- Igen, igen - válaszolt büszkén mosolyogva.
Mire én:
- És mikor érettségiztél?
Mire ő:
- 1975-ben. Miért kérdezed?
Mire én:
- Nahát, te az osztályomba jártál!
Miután hosszasan végigmért ez a
RONDA,...KOPASZ,...RÁNCOS,...KÖVÉR,...ÖREG,..ABNORMÁLIS,....ID IÓTA fickó,
megkérdezte:
Melyik tantárgyat tanítottad....???!!
Molnár B Antal [ 2015-02-07 16:16 ]

Lovászy Károly: Négy fekete ló
Lovat akartam gyermekkoromban
Csak kérni kellett, hozták már nyomban.
Alighogy kértem már ott volt a ló,
Kicsike, mézeskalácsból való.
És én mégis sírva fakadtam:
"- Anyám, én nem ilyen lovat akartam,
Anyám, én nem ilyen lovat akartam!”
Később, mikor egy néhány év eltellett,
Nekem megint csak lovacska kellett.
Volt rajta nyereg gyeplő takaró
De ez sem kellett mert fából való;
És én újra sírva fakadtam :
- Anyám, én nem ilyen lovat akartam,
Anyám, én nem ilyen lovat akartam!"

Nagy sokára, mikor férfi lettem,
S a lovakat már el is felejtettem,
Akkor egy aranyos kocsival, ó,
Kapunkban állott négy igazi ló,
És én a kapuba szaladtam:
- Hisz egyszer én ép ilyen lovat akartam,
Egyszer én ép ilyen lovat akartam!"

Anyámért jöttek, kit úgy szerettem
S én ekkor újra kis gyermek lettem.
Mintha csak mondanám: Nézz oda, ó,
Milyen szép ez a négy fekete ló!"
S aztán megint sírva fakadtam :
- Anyám, én nem ilyen lovat akartam,
Anyám, én nem ilyen lovat akartam!"
Molnár B Antal [ 2015-02-07 16:15 ]

SZOBOR
Egyszer egy ember egy gyönyörű márványszobrot ásott ki a kertjében. Elvitte egy műgyűjtőhöz, aki imádta a gyönyörű holmikat. Az ember eladásra kínálta a szobrot, a műgyűjtő pedig magas áron meg is vásárolta. Ezután elköszöntek egymástól.
Az ember, ahogy hazafelé ballagott a pénzével, így gondolkodott: "Milyen sok életet jelent ez a pénz! Hogy adhat valaki ennyit egy halott kődarabért, amit már ezer éve eltemettek és elfeledtek?"
A műgyűjtőnek, ahogy a szobrot nézegette, ez járt a fejében: "Milyen szép! Milyen élő! Álmodó lélek, amely ezerévnyi álomtól friss és édes. Hogy adhat oda valaki egy ilyen gyönyörűséget némi halott, álmoktól mentes pénzért?"
Minden csak nézőpont kérdése
Molnár B Antal [ 2015-02-05 17:52 ]

Így mesélte el az illető.
Régen volt,mikor egy fiatalemberrel találkoztam,1949-et írtak.
Sok minden elmesélt, egy kicsit belelapozok az emlékezetbe.
Úgy 16-éves lehetett a fiú, mikor valakivel találkozott a munkahelyén, és azt mondta neki , majd imádkozom érted,hogy változás álljon be az életedbe.
A fiú elfogadta, és ahogy mondta az az illető, történt is változás, nem is kicsi.
Ugyanis leszokott a dohányzásról, elhagyta csúf beszédeket,
Sőt annak ellenére, hogy keresztyén iskolába járt, mégsem volt sok köze Isten hez, Jézushoz.
Sőt ahogy mesélte a család is keménynyakú reformátusok voltak, ő pedig még az egyházi cserkész csapatában is járt, szorgalmasan.
Itt járt együtt egy olyan keresztyén fiúval, aki már szerette az Úr Jézust,
Ez a fiú elhívta egy kis gyülekezetbe és ő el is ment, sőt ott is maradt.
Ő is elfogadta az Urat, és közösen jártak.
Majd teltek az évek, növekedett a fiatalember, és növekedett az ismeretben is.
Éppen abban az évben mikor katona lett, meghalt az édesanyja, a család csak nem felbomlott és ő ott maradt szinte egyedül.
Mesélte az öreg, jó volt a gyülekezet, mert az volt mindene, mindenki a családba fogata,
Mindenkinél otthon volt. Az akkori öregek lettek a szülei, anyja meg az apja.
Jött a katonaság, persze még a jó öreg Rákosi korszakban, bizony nem volt valami könnyű,mesélte az illető.
Minden szabadságát, szabad idejét a gyülekezet valamelyik tagjánál töltötte.
Leszerelés után természetesen megnősült, családja lett..
Évek múlva a fiú beteglett. és ahogy mesélte bizony nem lehetett könnyű sem neki ,sem a csaltjának, szinte mozogni is alig tudott.
Majdnem hogy kétrét volt görnyedve, menni is nehezen ment.
Évekig húzta, nem százalékolták le, így többet volt betegállományban mind dolgozott.
Azt mondta, hogy olyan sok mindenen vitte át az Úr, hogy szinte elmesélni sem lehet, mert se vége, se hossza.. a történeteknek.
Egy szónak is száz a vége, végül, ahogy mondta, megöregedett.
Bizony nehéz napok nem múltak el akkor sem, mindég akadt valami, amivel a kísértő elő, elő jött.
Mert hát a kísértő nem távozik el soha attól, aki az Urat követi.
De az öreg, ahogy mesélte az illető, nem tágított, és mindez ideig kitartott.
Sőt azt mondta, ha lehetséges, és miértne volna az, mondta,- ki fog tartani mindvégig.
És csak annyit, kért a végén, hogy jó ha segít valaki mindég imádkozni.
Elmesélte, hogy fiatalkorában volt a gyülekezetben egy kedves idős néni, aki mindég azzal vált el,imádkozom érted.
Bizony ennél jobb, és biztosabb tudat nincs, mint mikor tudja valaki, hogy valahol mindég imádkoznak érte.
Nem kell azt mondani, mint a Betesdai betegnek, „Uram nincs emberem”
Végére csak annyit, ezt én mondom, mindég igyekezünk,
hogy valakinek az embere legyünk
Ennyi volt vége volt.
Köszönöm ,hogy meghallgattatok.

Molnár B Antal [ 2015-02-05 17:51 ]

A szerencsét könnyebb megtalálni, mint megőrizni.
*
A szerencse üvegből van, amikor a legjobban ragyog, akkor törik el.
*
A nélkülözőnek sok minden hiányzik, a kapzsinak minden.
*
Ki gyorsan ad, duplán ad.
*
A botlás másodszorra már hiba.
*
Latolgatni tízszer kell, dönteni csak egyszer.
*
Semmit sem szeret jobban a vágy, mint amit nem szabad.
vagy eszednél,
mert ha eszednél vagy nem, vagy szerelmes.
*
Az asszony vagy szeret, vagy gyűlöl, harmadik eset nincs.
Gyanakvással tele, kinek rossz a lelkiismerete.

Molnár B Antal [ 2015-02-05 17:51 ]

Vezetsz, Uram, vezetsz, érzem szent kezedet,
Veszélyes szirteken, sötét ormok felett,
Zajló hullámokon, hol minden elhagyott,
Utamra fényt derít rengő csillagzatod.
Te vagy az irgalom, Te vagy a szeretet,
Mindenható, örök jó mindenek felett.
Villámos vész után a békét Te adod,
Forró esdeklésünk kegyesen hallgatod.
Vezess, Uram vezess, ha vétek megkísért,
Hogy el ne hagyjalak tűnő világokért.
Zúgó vihar nem árt, letörlöm könnyemet,
Újult erőt Te adsz, viszem keresztemet.
Majd révbe érkezem, megállok egykoron,
Nyugodni szíveden jó lesz hegyfokon.
Fehér virág nyílik, könnyezni nem lehet,
Leveszed vállamról súlyos keresztemet.
Molnár B Antal [ 2015-02-05 17:51 ]

Péld 10,6-Az Úr áldása az igaz fején; *
az istentelenek száját pedig gonoszság födi be.
Péld 10,13-A bölcsnek ajakiban bölcsesség találtatik, de vessző van annak hátán, kinél hiányzik az értelem
Péld 10, 16-Az igaz munkája életre visz; az istentelen gyümölcse pedig bűnre.
Péld 10, 19-A sok beszéd nincs bűn nélkül; a ki pedig mérsékli ajkait, igen okos.
Péld 10, 22-Az Úr áldása meggazdagít, és nem jár azzal nyomorúság.
Péld 10, 24-Mitől az istentelen fél, az jő rá;
az igazak kívánsága megadatik
Péld 10, 27-Az Úr félelme megszaporítja a napokat, az istentelenek esztendei megrövidíttetnek.
Péld 10, 28-Az igazak várakozása, vígasság;
az istentelenek reménye pedig elvesz.
Péld 10, 29-Az Úr útja erősség * az egyenes lelkűnek, de félelem azoknak, kik gonoszt cselekszenek. **
Molnár B Antal [ 2015-02-05 17:50 ]

Uram, ebben az okos korban ne engedd elbutulni néped,
hogy az üres emberi szó el ne némítsa szent igédet!
És ebben a jóllakott korban ne engedd meg, hogy éhen haljunk.
Táplálj mennyei eledellel, hogy pusztulásba ne zuhanjunk.
És ebben a jéghideg korban adj nekünk lángoló szívet,
hogy szereteted melegét árassza, aki e földön a tied.
A Urunk, ebben a fáradt korban adj új tettekre erőt nekünk,
és légy a mi erőnk Te magad, ha lankadunk, ha elcsüggedünk!
(L. Weingärtner után Túrmezei Erzsébet)
Molnár B Antal [ 2015-02-02 20:50 ]

1958 . VI. 29. de. 111-é. Demeter afi .
Ef. 6: 10 -20.v.olv.
Pál apostol megharcolta a hitnek szép harcát. Sokat küzdött. Legyünk erősek, férfiak. Akik erősek minden körülmény között hívő életet élnek. Az erőtlenek elesnek, topognak állnak.
A Sátán modern fegyverekkel támad. Halad a korral . Nem a régi módszerrel jön. Meg akarja dönteni a hívő embert. Hatalmas erővel támad, mert érzi, hogy kevés ideje van . Ist,- Sz-e által történjen minden.
Ne önmagunkban bízzunk, hanem Ist,- ben. Hogy állunk ezek a kérdések előtt ? Soha ne támaszkodjunk önmagunk erejére. Pál az egyedül is megállt a szélvészben, viharban.
P Jé,- hoz akart eljutni. Mindvégig erősen kitartott Kr,- mellett. A futó versenyen mindenki első akar lenni, de nem mindenki fut be .
A versenypályán nem szabad, hogy meggátoljon valaki, vagy valami . Magunk adunk számot magunkról. Nekem kell vigyázni, ébernek lenni . A Sátán nem az ördög képében jelenik meg közöttünk. Nem szabad ,hogy meggátoljon valaki is. A Sátán nem veszti el erejét. Vigyázzatok ,legyetek erősek ! Használjuk a nekünk adott fegyverzetet, a Sátán ellen . Nagyon szomorú az, hogy ismerünk hívőt, akik a szomszédoknak panaszkodnak.
Ez nagy szegénységi bizonyítvány . Erre azt mondja a világ hát ez nem megy. Akkor én tőlem még kevesebbet követel az Ist,-
Vannak akiknek a táplálék nagyon kemény, és lefaragnak belőle. Az Úr azt a táplálékot adja ami a legerősebb, amiben a legtöbb vitamin van.
Ezért félretesszük és az ínyenc falatokat keressük, Erőtlenek vagyunk, mert nem akarunk megerősödni ! Föl kell készülni az elkövetkező harcokra.
Legyen erős akaratunk : a helyemen meg akarok állni, és Jé,- ra akarok nézni mindig.
Biztosít arról Ist.- ,hogy biztos , hogy győzni fogsz, ha hűséges leszel. Adná a Jó Ist,- ,hogy én minden körülmény között elérjem célomat Ámen
---------------------------------------
Molnár B Antal [ 2015-02-02 20:50 ]

1958 . VII . 6. de . 95-é. Klusz Ernő afi
János . 5: 1.18.v.olv.
Lehet szokásból ,és hitből imádkozni. Ist,- gy- imát meghallgató Ist,- . Aki hitből kér az kapja. Ján. Jel. 19 : 5.v.olv.Aki elsőnek lépett be a tóba az meggyógyult Volt egy ember ki 38-esztendeje feküdt ott. Jé,- meggyógyította és ezt mondta : többé ne vétkezzél., hogy. Nehogy nagyobb baj érjen.
Tehát a bet5egség oka a bűn volt ( a jegyzetelő megjegyzése :- nem minden esetben a bűn a betegség okozója, de van ilyen eset is ).
Vizsgáld meg magad , ha beteg vagy , hogy mi az oka annak ? Az Úr terólad soha el nem feledkezik. Jé,- azt kérdezte a betegtől. Akarsz – e meggyógyulni ? Jé,- ezt tőled is kérdezi ! Jer hozzá. Ő meggyógyít ! a beteg ezt mondta :
„ Nekem nincs senkim „. Nekünk vannak segítőink az atyafiak, tanítók., Hála ezért az Úrnak.
I04-é. Ámen
Molnár B Antal [ 2015-02-02 20:50 ]

Klusz afi – du. VII. 6 .
Boldogok vagyunk ha az Úr közelében vagyunk. Ez még nem biztosít, hogy üdvözülünk .
Ahol Jé,- megjelent , ott megjelentek a farizeusok is. Nem elég Jé,- közelében lenni., Nem elég, hogy énekelünk , imádkozunk, Jé,- ban lenni ez ér valamit. 34.zsolt. 19.v.olv.
Közel van az Úr a megtört szívűekhez. Nátániel még csak közeledett , de az Úr már vele volt. Az Úr közel volt Zákeushoz. Keresd Jé,- t ! Ott van közel, hogy lássa vágyadat. Megígérte , Veletek vagyok minden napon, csak akkor nincs ha te kizárod.
Nyisd ki szívedet és engedd be Jé,-. T, ne zárd be belülről az ajtót. Mit és az élet ha Jé,- nincs ott. Hiába vagyok az Ő közelségében ,ha nem vagyok az övé.
Nem ér ez semmit. Milyen szép ha ezt meg is tartjuk,”…hol Ist,- ott szükség nincsen!”
Ezt lelkileg kell értelmezni. Érezzük Ist,- áldását minden nap . Hogy adunk mi hálát ?
Az áldást csak elvesszük sorba. Móz. II. 35: 4.v.olv. Nem tudunk mindnyája aranyat hozni. Volt aki csak kecske szőrt vitt. De vitt mindenki. Nekünk nem kell prédikátort fizetni. Hozzunk áldozatot, azét .
Az Úr nem a 10-et kéri. Először szíved add át teljesen, és akkor Ist.- előtt kedves lesz az áldozatod .
Ámen.
Molnár B Antal [ 2015-02-02 20:49 ]

KITUDJA, MIKOR ÜT A VÉGSŐ ÓRA ???

Nézd a halál gyorsan, jő el
Szegény s gazdaghoz,
Nem kérd, nem kér, nem kopogtat,
Soká nem haboz.
…” Minden test fű, és minden szépség ,m iont a mező virága !
Megszárad a fű, elhull a virág, ha az Úrnak szele fuvall reá : bizony fű a nép :…”Ésa. 40 : 6 -7 .v.
-----------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2015-02-02 20:49 ]

Jöjj !—ezt kiáltják Isten bizonyságtevői
Jöjj !—minden prédikáció, evangélizáció egy – egy meghívás
Jöjj !–--így hívogatnak Isten szolgái, Krisztus gyülekezete
Jöjj !—ez a kereszt halk, szelíd üzenete
Jöjj !---a szeretet keres, hívogat
Jöjj !---minden szenvedés, nyomorúság egy – egy hívogatás
Jöjj !---Jézus, az Üdvözítő hív minden embert, ifjút és öreget egyaránt
Jöjj ! --- így hív a Szent Szellem is
Jöjj ! --- így hív a biblia, az újtestamentum, és minden evangéliumi irat
Jöjj ! --- ezt mondja minden egyes nap, amint jön és tűnik,mind erre figyelmeztet
Molnár B Antal [ 2015-02-02 20:49 ]


Gameboo.
Szekta
Félsz a tömegtől, de egy különc banda besöpör
Elkönyvelnek deviánsnak s ütnek míg megtörsz
Kiábrándult sötét szemed a semmibe süllyed
Nem akarja senki vesztes sötét napod s léted...
---------------------------------------------------
Virág Albert Élet
Isten áldása
Légy csobogó patak,
ki Isten igéjét a kőszívekbe vési,
mi ömlik és zúdul, s emberek életét
kristálytiszta vizével felfrissíti.
-----------------------------------------
Ladányi Andrásné. Ági Természet
Krisztus farkasa
Ezüstfarkas Hold fényében rögös útján baktat;
Zord erdőkön, büszke fák közt rendületlen vág át.
Szilaj szemmel előre néz, célja után kajtat;
Szőrös szíve nyughatatlan szítja ősök vágyát.
-----------------------------------------------------
Verbényi Zoltán ÉLET
Az én hitem
Csak ül ott az idő tornya felett
És nézi lenn, a porban fekvő embereket.
Csak mosolyog, és nevet ránk
És mi mégis imádnánk.
Molnár B Antal [ 2015-02-02 20:48 ]

Látom az élő Jézust, tűzfelhőben visszatér,
és hódol majd a mindenség. Ő él.
Látom örök kegyelmét elfedezni vétkeink;
megváltottak énekét:

Ref.: Hozsanna, Hozsanna, jöjj Megváltó Királyunk!
Hozsanna, Hozsanna, jöjj Megváltó Királyunk!
Látok egy nemzedéket, kik tudják mi az elhívás,
egy szent élet, mely hitben jár.
Egy nép, mely minden harcát térden állva vívja meg,
ébredést kér, és győztes lesz. Ref.: Hozsanna ...

Teremts bennem új szívet, hadd lássam, amit Te.
Nyisd meg szemeimet, hadd szeressek úgy, mint Te szerettél!
Fájjon az, mi Neked fáj, hogy elvégezzem azt, amire elhívtál,
hogy készen álljak végül majd Előtted. Ref. Hozsánna...
Molnár B Antal [ 2015-02-02 20:48 ]

Weöres Sándor:
A teljes lét: élet-nélküli.
A teljes öröklét: idő-nélküli.
A teljes működés: változás-nélküli.
A teljes hatalom: erő-nélküli.
A teljes tudás: adat-nélküli.
A teljes bölcsesség: gondolat-nélküli.
A teljes szeretet: érzés-nélküli.
A teljes jóság: irány-nélküli.
A teljes boldogság: öröm-nélküli.
A teljes zengés: hang-nélküli.
---------------------
Jak 1:2 Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek,

Jer 33:11 Örömnek szava és vígasság szava, vőlegény szava és menyasszony szava, és azoknak szava, kik ezt mondják: Dicsérjétek a Seregek Urát, mert jó az Úr, mert örökkévaló az ő kegyelme; akik hálaáldozatot hoznak az Úr házába, mert visszahozom e föld népét a fogságból, mint annak előtte, azt mondja az Úr
Molnár B Antal [ 2015-01-31 13:41 ]

ZSOLTÁROS KÖSZÖNTŐ

Az Úr legyen megőrző Pásztorod!
Nem látsz hiányt soha, míg őt szolgálod.
Kik benne bíznak, mind-mind boldogok!
Ő legyen néked üdvöd, boldogságod!

Ha szomorú lesz szíved, ő bezörget
Hozzád, és megújítja hitedet.
Megsokasítja elfogyó erődet;
Az Igazság szent ösvényén vezet.

Ő akkor is oltalmad, őriződ,
Ha rádborulna a Halál árnyéka...
Élj igaz szívvel Istened előtt;
A hűségben csak így lehetsz te példa.

Csordultig lesz a szíved boldogsággal,
Hisz égi irgalom, jóság vezet.
Az Úr házában lelked égbe szárnyal...
Örökké őrzi, áldja éltedet.
Gerzsenyi Sándor

Molnár B Antal [ 2015-01-31 13:41 ]


MÁRTIN LUTHER KING ÉNEKE

Jézus Krisztus jár velem,
Nem bánt engem félelem;
Minden bajban, vészben
Óv a kegyelem.
Nyújtja kezét,
Irgalma véd;
Áldom az ő szent nevét!

Hogyha bánat terhe nyom,
Kereszt súlya vállamon,
Nem hagy soha engem
Drága Jézusom.
Hű karja véd;
Vár rám az Ég...
Áldom az Ő szent nevét!
Gerzsenyi Sándor
Molnár B Antal [ 2015-01-31 13:41 ]

A PRÉDIKÁCIÓ

Csodálatos a prédikáció,
- gúnyolhatják-, itt Istené a szó!
S ha belülről látnád a szíveket,
elállna akkor a lélegzeted:
Van megszállott, ki rázza láncait,
Van Saul, akit égi fény vakít,
Van, ki most döbben rá, hogy elveszett,
s riadtan keres egy mentő kezet,
van gúnyos, konok, lázadó, pogány,
van ki a végső ítélettől, retteg;
de van, kinek csillag gyúl homlokán,
mert szívében Krisztus most született meg.
Bódás János

„Örülök, és örülni is fogok...”
Öröm a próbák, szenvedések között.... Istenbe vetett bizalom...
Molnár B Antal [ 2015-01-31 13:40 ]

PÁL

... S ha százszor ostoroznak
és százszor megköveznek,
tömlöc mélyébe dobnak,
zúgó tengerbe vetnek,
ha reámrontó latrok
mindenem elrabolják,
testemen korbács csattog,
asztalomon csak morzsák,
ha szomjan eped ajkam
s kemény fagyban didergek,
ha rongy a ruha rajtam,
s árulók arculvernek,
ha váram tönkre rontják
s mardosó bánat epeszt,
ha botrány és bolondság
is mindenütt a kereszt:

nem küldettem, hogy egyébért fussak,
nem végeztem, hogy egyébről tudjak,
mint akiről ajkam egyedül szól:
Mint megfeszített Jézus Krisztusomról!
Siklós József
Molnár B Antal [ 2015-01-31 13:40 ]

----------------------------------------------------------
„Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét.” (Haggeus 1:6)
A Bibliában négyféle adakozóról olvasunk. A következő napokban nézzük meg ezeket.
A gyűjtögetők. Haggeus próféta idején az izraelitákat annyira lekötötte, hogy pénzt keressenek, hogy nem maradt idejük Istenre. Ismerősen hangzik? Ezért mondta nekik a próféta: „Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever? … Gondoljátok meg, mi történik veletek! Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be… Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. … Sokra számítottatok, de csak kevés lett, és amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? – így szól a Seregek Ura. Azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok.” (Haggeus 1:4-9). Ha azt akarod, hogy Isten érdekelt legyen otthonodban, te is légy érdekelt az ő házában! Ha az akarod, hogy Isten megáldja otthonodat, kezdd el áldani az ő házát! Ha azt akarod, hogy Isten gondoskodjon otthonodról, kezdj el gondoskodni az ő házáról! „Mennyit kellene adnom?” – kérdezed. Isten az alsó határt a jövedelem tizedénél szabta meg (ld. 3Mózes 27:30). Amit ezen felül is adsz, azt három dolog határozza meg:
a) A képességed. „Mindenki aszerint vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott Istenedtől, az Úrtól” (5Mózes 16:17). b) Az, hogy mennyit szeretnél aratni. Isten „megsokasítja vetőmagotokat…” (2Korinthus 9:10). c) A szereteted. „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből” (Máté 22:37).
Molnár B Antal [ 2015-01-31 13:39 ]

"Én vagyok az igazi szőlőtő." (18,1):

Az Ószövetségben igen gyakran találkozunk a szőlő hasonlatával. A szőlőtő többnyire magát Izraelt jelképezte. Olyannyira jelképpé vált, hogy pénzérmékre is verték s a templom ajtaján is szőlő-dombormű volt valaha. Izrael népe tehát úgy tekintett magára, mint Isten által ültetett szőlőtőkére. De már a próféták panaszkodtak, hogy ez a szőlőtő elvadult és rossz gyümölcsöt termett.
Isten különös szeretete az, hogy most egy igazi szőlőtövet ad a világnak. Ő plántálja a világba Jézus Krisztust, az igazi szőlőtövet, aki majd új hajtásokat, új vesszőket sarjaszt. A szőlővessző azonban csak úgy tud termést hozni, ha a szőlőtőn marad; így kell a tanítványnak is Jézusban maradnia, hogy jó és bőséges gyümölcsöt teremjen.
Molnár B Antal [ 2015-01-31 13:39 ]

"Én vagyok az út, az igazság és az élet" (14,6):
Jézus a búcsúvacsorán arról beszél, hogy elmegy Atyjához és helyet készít övéinek, akikért majd újra eljön. Tamás apostol tanácstalanul kérdez: "Uram, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat?"
Jézus újabb "én vagyok"- kijelentése a válasz: "Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak énáltalam."
Az embert talán ez a három dolog izgatja leginkább egész életében. Melyik az az út, amelyen járnunk kell? Melyik az az igazság, amit hinnünk kell? Milyen az az élet, amit élnünk kell? - Jézus válasz az élet nagy kérdéseire. Nem utat mutat csupán, hanem maga az út; nem igazságot hirdet csupán, hanem Ő maga az igazság; és Ő az élet, az élet közepe, magja. Mint a kocsikerék agya; ha hiányzik, szétesik az egész.
Molnár B Antal [ 2015-01-31 13:39 ]

"Segíts meg, Istenem, mert nyakamig érnek a vizek!" (Zsoltárok 69:2)
Atyám, úgy érzem. lehetetlen és kilátástalan helyzetben vagyok. Szükségem van arra. hogy érezzem jelenlétedet, szükségem van Lelked bátorítására. és arra, hogy emlékeztess, veled minden lehetséges. Hozz mennyei választ földi helyzetemre! Érintsd meg kegyelmeddel!
Kívülről ugyan a helyzet reménytelennek tűnik, de Te vagy Isten, aki megteremtetted a Földet a semmiből, szétválasztottad a Vörös-tengert, hogy gyermekeid biztonságban átkelhessenek. Te a vakot látóvá teszed, a sántát járóvá, és a süketet hallóvá. Megköszönöm neked. hogy az én Istenem vagy, és veled semmi sem lehetetlen.
Molnár B Antal [ 2015-01-31 13:37 ]

Légy példa a beszédben! (1Tim.4:12)
,,Két évünkbe telik, míg megtanulunk beszélni és egész életünkbe, míg megtanulunk hallgatni.” - mondta Mark Twain. Megtörténik sokszor, hogy elhamarkodottan beszélünk, de ha már egyszer kimondtuk, nem vonhatjuk vissza és annak hatása lesz a környezetünkre, sőt az életünkre is. (Péld 29:20). A Biblia szerint, ami kijön a szánkból, az a szívből származik és az teszi tisztátalanná az embert. (Mt 15:18). A Máté 12:36 szerint minden haszontalan szóért számot kell adni. Emlékezzünk vissza és valljuk meg az Úrnak, ha olykor semmitmondó beszédeket szóltunk, amivel nem mutattunk jó példát osztálytársainknak és kollégáinknak. Pedig jó példával kellett volna előljárni a beszédben és az olcsó fecsegések helyett Jézusról kellett volna bizonyságot tenni és bátran megvallani őt. Tarts most önvizsgálatot és gondold végig, mi jön ki a szádon! ,,Egy kedves szó enyhítheti a terhet, egy örömteli szó felvidítja a napod. Egy jól időzített szó csökkentheti a nyomást, egy szeretetteljes szó gyógyíthat és áldást hozhat.” . Szavaink által tudunk másokat építeni vagy éppen rombolni, elcsüggeszteni vagy éppen lelkesíteni. Legyenek szavaink hitelesek és jellemépítők!
Molnár B Antal [ 2015-01-28 14:04 ]

Zsolt 118,6- Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember?
Péld 3,25- Ne félj a hirtelen való félelemtől, és a gonoszok pusztításától, ha eljő
Ézs 7,4- És mondd néki: Vigyázz és légy nyugodt; ne félj! és meg ne lágyuljon szíved e két füstölgő üszögdarab miatt, Reczinnek és Szíriának, és Rémalja fiának felgerjedett haragja miatt!
Jer 51,46- És el ne olvadjon a ti szívetek, és ne féljetek a hírtől, amely hallatszik e földön, mikor egyik esztendőben hír jő, és a másik esztendőben is a hír, hogy erőszakosság van a földön, uralkodó tör uralkodóra!
Ez 3,9- Olyanná, mint a gyémánt, amely keményebb a tűzkőnél, tettem a te homlokodat; ne félj tőlük, és meg ne rettenj tekintetüktől, mert pártos ház.
Dán 10,12- És monda nékem: Ne félj Dániel: mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszéded, és én a te beszédeid miatt jöttem.
Zof 3,16- Nemzeteket irtottam ki; elpusztultak tornyaik; feldúltam falvaikat, nincs, aki átmenjen rajtok; elromboltattak városaik, egy ember sincs bennük, nincsen lakosuk!
Molnár B Antal [ 2015-01-28 14:03 ]

A keresztény depresszió.
Egy alkalommal egy gyülekezetben feljött a szó a depresszióról, beszéltünk arról, hogy a keresztények között is vannak depressziós, és afelé közelítő emberek. Egyesek úgy intézik el a kérdést, hogy aki keresztény, az nem lehet depressziós. (Ergo: aki depressziós, az nem jó keresztény. Könnyű annak betegségről ítélkezni, aki egészséges, de ez most egy más kérdés.)
Én a magam részéről csodálkozom azon, hogy a nincs még több depressziós a keresztények között. Biztos vagyok abban, hogy akik nem örökletesen azok (bár őket sem zárom ki) mély érzésű és őszinte emberek, akik már közel vannak egy nagyon fontos dolog felismeréséhez, tudniillik ahhoz, hogy nincs bennük erő a győzelemhez. Ennek elismerése nem szégyen, hanem a győzelem első lépcsőfoka. Most már csak az kell, hogy Jézus legyen az ő győzelmük, ha magunkról már lemondtak. A Biblia elénk ad egy erkölcsi kívánalmat, amit emberi erőből teljesíteni képtelenek vagyunk. Az után jelentős elvárás van a testvérek részéről is, hogy milyennek kell lennie egy kereszténynek. Vannak elvárásaink önmagunkkal szemben is. S ha valaki komolyan veszi ezeket az elvárásokat, komolyan veszi Isten kívánalmait, de nem tapasztalta meg a győzelmes életet Krisztus által, azon bizony hatalmas teher és óriási nyomás van. S mi lehet a végeredmény: vagy lelki nyomás alatt él, szenvedve éli az ember a keresztény életét, vagy kiegyezik a bűnnel, kifelé mutat egy képet, vagyis farizeussá lesz. De egyik sem az igazi. Az egyetlen megoldás a győzelem Krisztus által. "? ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek." (Ján. 8.36)
János apostol 1 Ján. 5.12-ben ezt mondja: "Akié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban." Vajon megvan-e bennünk az az élet, amit valóban életnek nevezhetünk: a Krisztusban való győzelmes élet?
Molnár B Antal [ 2015-01-28 14:03 ]

"Én vagyok a világ világossága" (8,12):

A sátoros ünnep idején a jeruzsálemi templom udvarát hét napon keresztül esténként fényesen kivilágították. A hatalmas kandeláberek fénye a város szinte minden részéből látható volt.

A nyolcadik napon már nem gyújtották meg a fényeket. Jézus ezt az alkalmat használja ki; a kialudt arany kandeláberek alatt önmagát mondja igazi világosságnak. Ez a világosság nem hét napig és nem néhány száz méterre világít csupán. Ezért aki őt követi, soha nem jár sötétségben.

"Én vagyok a feltámadás és az élet" (11,25):

Lázár, Jézus barátja halott. Jézus Betániába megy, s ott az elhunyt két testvére, Mária és Márta sírva fogadja. Ekkor hangzik el ez a mondat: "Én vagyok a feltámadás és az élet; aki bennem hisz, még ha meg is halt, élni fog."

Hogy ezek a szavak nem csupán vigasztalóak, hanem valóban igazak, azt Lázár feltámasztása és mindenekelőtt Jézus feltámadása bizonyítja. A halál életünk valósága marad, de nem a végállomása, mert életünk folytatódik Istennél.
----------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2015-01-28 14:02 ]

Fejes Ádám: Fordulat

A fordulat, az izgat engem,
a fordulat a szerkezetben,
mikor a mozgás az égre tör
s a végtelennel is pöröl.

A fordulat, az izgat engem,
a fordulat, benn a szívekben,
mikor az Ember szabadul,
mikor szíve szívet ejt rabul!

Igen, a döntés izgat engem,
a fordulat az idegekben:
barátság, szentség, áldozat
a fordulat, a fordulat.

... Egy indulatos mily szelíd lett:
Mózes. Lehullt és sírni kezdett,
mások bűne gyötörte meg,
most: „halljak meg én s ők éljenek!”

A fordulat, az izgat engem,
nézd csak Péter dicsekszik fennen,
hűségre hangos – félsz öli,
de árulását gyűlöli!

Újabbakról szólj, mondod bátran.
A kérdésedet régen vártam,
Luther és Kálvin Harcait,
a fordulat győzelmeit

jól ismerem s titok van ebben:
„aki voltam s akivé lettem”
- de nem előtted vetkőzöm,
a fordulattal van közöm!

A fordulatot hordd öledben
mám, holnapom meg történelmem!
A fordulat a millió
új szív, mersz, reformáció!
(Csak világítva szabad járni c. kötetből, 158. old)
Molnár B Antal [ 2015-01-28 14:01 ]

Siklós József: Három felvonás

Hívő család, vágyik követni Jézust.
- De hát a forint mégis sokat ér.
Házi pálinkát jó áron kiárul.
- Botránkozik-részegszik Bagamér.

Élő Ige szól, bűnöket leleplez.
Minden bűnt eltöröl a drága vér.
„Házunknál többé italmérés nem lesz!”
Csodálkozik, megrendül Bagamér.

„Az Úr tenéked ennél sokkal többet adhat!”
Egy család engedelmes útra tér.
- S mert nem csak hallja, - látja is már Jézust:
Élet útján megindul Bagamér.
Molnár B Antal [ 2015-01-28 14:01 ]


Siklós József: Új szívet adj nekem!

Nem vallásos álarc,
jól megjátszott szerep,
Nem az segít rajtam, -
Adj Uram, új szívet!

Vedd el a kőszívet,
szeretni képtelen.
Szeretettől izzó,
új szívet adj nekem!

Teljesüljön rajtam
újjáteremtésed,
Uralkodjék bennem
a Te békességed.

Hol isteni szíved
meg is szakadt értem:
szent kereszted alatt
adj új szívet nekem.

Új szívvel, élettel
boldogan szolgállak,
így lehetek sója,
fénye a világnak.

Új szívvel a kereszt
dicséretét zengem,
teljes életemmel,
a földön – s a mennyben.
Hozsánnázó Napok (III.kötet/3. 612 oldal; Szádhoz a kürtöt! 164.old)
Molnár B Antal [ 2015-01-28 14:01 ]

117*
Boldogok, kik újjá lettek, Újjászülve Lélektől;
Elhagyták a régi éltet, újat nyertek Istentől.
Refrén:
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Ámen!
2. Mily rettentő bűnben élni, Melynek zsoldja a halál!
Ám dicsőség újjá lenni, üdvöt lelni Jézusnál! Refr.
3. Egykor én is bűnben éltem, Rám is várt a kárhozat,
De Jézus megváltott engem, Ő lett értem áldozat. Refr.
4. Mi volt bennem bűnös, régi, Krisztus által már meghalt;
De ami új, ami égi, Zsendül, és zöld lombot hajt.
(*BGyÉ. 252.)
--------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2015-01-28 13:59 ]


Tisztítsd meg szíved!

Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe,
Hogy megtartassál, mosódj hófehérre;
Karmazsin színű bűneidből tisztulj,
Hogy ki ne pusztulj!

Szeplőtelen légy a Krisztus napjára,
Mert igen nagy volt váltságodnak ára;
Ártatlan omlott Királyodnak vére -
Térj meg kedvére!

Nem járhatsz folyvást annyi undokságban,
Részed így nem lesz mennyek országában!
Vedd fel a harcot, vedd fel a keresztet –
Vagy üdvöd veszted!

Élj botlás nélkül, szentül, feddhetetlen,
Vizsgáld a törvényt lelkiismeretben;
Inkább fonj gyarló tested ellen ostort,
Semhogy bemocskold!

Tisztítsd meg ajkad oltárról vett szénnel,
Rútat ne illess, mit a lelked szégyell;
Jót cselekedjél mindenekkel bőven,
Minden idődben!

Új teremtés vagy: vetkezd le a régit!
Ördög ha üldöz, e világ ha rémít,
Csak meg ne hátrálj, maradj meg az újban,
Véled az Úr van!

Tisztítsd meg szíved, Krisztus szent egyháza,
Urunk miattad pogány ne gyalázza;
S hogy megtartassál, nosza újulj végre,
Szent papi népe! Scholz László 1955.
---------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2015-01-26 20:09 ]

A GYÜLEKEZET ÉNEKEL

Kihallatszik az ablakon át: buzgón kéri Izrael Pásztorát.
Halkan szűrődik, szinte angyali. El nem mondhatom, mily jó hallani!
Oly szép az ének - orgona zene, könnyes lesz sok járókelő szeme.
Örül a szívem és örül az ég, hogy zeng boldogan három nemzedék.
Mert itt a templom nem üres soha, lehet az élet zord és mostoha.
Bizony van kín, gond, bánat, rák, halál, de a szív nyugtot itt mindig talál.

Szárnyára vesz az ének, száll velem, kitárul előttem a Végtelen.
Zeng a sok boldog ifjú, vén torok megirigyelhetik az angyalok.

Irigylem én is, hogy szívük lobog s közös örömben együtt boldogok.
S hogy az örömöm még nagyobb legyen, bemegyek hát - s érzem, hogy idebenn
köztünk az élő Isten van jelen s szívemet én is Hozzá emelem.
Bódás János
Molnár B Antal [ 2015-01-26 20:08 ]

A PRÉDIKÁCIÓ.

Csodálatos a prédikáció,
- gúnyolhatják-, itt Istené a szó!
S ha belülről látnád a szíveket,
elállna akkor a lélegzeted:
Van megszállott, ki rázza láncait,
Van Saul, akit égi fény vakít,
Van, ki most döbben rá, hogy elveszett,
s riadtan keres egy mentő kezet,
van gúnyos, konok, lázadó, pogány,
van ki a végső ítélettől retteg;
de van, kinek csillag gyúl homlokán,
mert szívében Krisztus most született meg.
Bódás János
Molnár B Antal [ 2015-01-26 20:08 ]

FOHÁSZ .

Uram, ha Igéd életté válna bennem, Hogyha erejétől szárnyra kapna lelkem,
Nem tapadnék sárhoz, röghöz... Múló földi kincsek láttán
Nem ejtene meg a sátán.

Uram, hogyha Igéd növekedne bennem, S vele együtt nőne, gazdagodna lelkem,
Nem tördelném erőmet el... Apró, mihaszna célokért
Nem hagynám veszni a babért.

Uram, hogyha Igéd lángra gyúlna bennem S általa hevülnék, ékesedne lelkem,
Nem válnék eggyé salakkal... Ha éltemre szenny tapadna,
Nem tűrné tüzed hatalma.

Uram, hogyha Igéd szétáradna bennem, Mint kenyeret, vizet óhajtaná lelkem,
Szükséget nem látnék soha... A pusztában is szüntelen
Italom lenne s kenyerem. Uram, add hogy így legyen!
Frittmann László
Molnár B Antal [ 2015-01-26 20:07 ]

HEGYRŐL HAZAFELÉ

Szelíd leszek, ha megaláznak.
Nem gyötörnek emésztő vágyak,

nem diadalt, - békét kívánok
s a mennyek országára várok.

Naponta célom: Azt keresem,
mi igaz s elveszíthetetlen.

Valódi gazdagságra vágyva
építem házam kősziklára.

Lelkemben szent szavak égnek,
hazamegyek hát - sónak, fénynek,

s ha árad felém szitok, átok:
őszintén mindent megbocsátok.

Nem törekszem fénylő babérra.
Szolgálni rejtve: lelkem célja.

Homlokomon nincs gond-barázda.
ráhagyatkozom hű Atyámra.

Őre madárnak, liliomnak,
kezében jó helyen van a holnap.

Szívemben béke, számon zsoltár,
a keskeny utat vállalom már.

Más hintón vágtat? Gyalog baktatok,
és mint még soha, oly boldog vagyok!
Siklós József
Molnár B Antal [ 2015-01-26 20:06 ]

Ma is!
Ma újra rád csodálkozom. Újra megérint toborzó szavad.
Átzeng tovatűnt évszázadokon, ahogyan nem az erőseket, magabiztosakat hívogatod, csak a kicsiket, megterhelteket, gyengéket, fáradtakat.
Aki magának is teher, s már senkinek se kell, az kell neked.
Volt-e valaha kívüled vezér, aki így toborzott sereget?!
Századok szállnak. Vén Földünk forog. Letűnnek vezérek, diktátorok, ember alkotta rendszerek...
De Teneked ma is van sereged! S ma újra rád csodálkozom. Újra megérint fáradtakat és megterhelteket toborzó, hívó szavad.
Hisz így állhattam seregedbe én is, hogy boldogan szolgáljalak! Századok szállnak, tűnő fellegek
. De neked, élő Krisztus, láthatatlan Vezér, Ma is van sereged! Túrmezei Erzsébet
--------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2015-01-26 20:06 ]

A farkas és a bárány
Egy képben szemléltetem, hogy az embert a természete mily képtelenné teszi arra, hogy Krisztushoz jusson. Egy bárányt látsz. Hogyan örvend, ha káposztához jut. Bizonyára még sohasem láttatok juhot, amelyik dögre kívánkozott volna; képtelen, hogy azon éljen, amin az oroszlán. S most képzeljünk el egy farkas t.- Vajon - kérdeztek engem - nem tudna-e füvön élni, nem tudna-e ez éppoly jámbor háziállattá lenni, mint egy bárány? - Én azt mondom: Nem, mivel teljesen ellenkezik a természetével. - Ti azt jegyzitek meg erre: - Hiszen neki is van füle és vannak tagjai, nem tudna-e ez is éppúgy hallgatni a pásztor szavára, s nem követhetné-e, ahova csak vezeti? - Én erre azt felelem: - Természetes, hogy semmi fizikai ok nincs, amelynél fogva arra nem volna képes. - De vajon nem lehetne-e megszelídíteni, nem lehetne-e belőle kiirtani a vadságot? Talán lehetne kényszeríteni arra, hogy látszólag jámborrá legyen, de mindig világos különbség marad közötte és a bárány között, mivel kettőjük természete elüt egymástól. - Látjátok, ez az- az ok, amelynél fogva valamely ember nem futhat Krisztushoz, nem abban rejlik, mintha testénél vagy puszta erejénél fogva nem volna képes arra, hanem abban, hogy a természete annyira romlott, hogy semmi hajlama sincs Krisztushoz menni, valameddig nem vonja őt a Szent Lélek. –
Molnár B Antal [ 2015-01-26 20:05 ]

1958. VI. hó . 22. du. 45-é „ Te utánad megyek Jézus …”
Klusz afi.
Róm. 7 : 5-7.v.olv. 7: 14.v. 8: 1-2-v. 135 – „ Most megváltva drága Jézus „ké.
Bordás testvér. / Erdély /
Nagy öröm töltött el mikor bejöttem , hogy a terem kicsi és szűk. Hogy kevesen vagyunk, nem szabad elcsüggedni,hisz az Úr Jé,- Szodomának is megkegyelmezett volna ha lett volna 10-fő is csak. Az Úr Jé,- mondta a tanítványinak, „ Ti vagytok a föld sava !” . „ Ti vagytok a világ világossága !” A sónak nagy szerepe van ez életben. Az Úr Jé,- nak nem kellett iskolába járnia ,mert Ő már azt tudta, mint ma az atomfizikusok. Minél többet tudunk , annál többet látunk az Ő dicsőségéből, bölcsességéből.
A világ telve van tudománnyal, művészettel. Az örökké valóság,hogy van berendezve ?
Ezt a Jn.Jel,k. –ből meg tudjuk. Az örökkévalóságban már mindent másképpen fogunk látni.
Legnagyobb művész a megváltott, megszentelt ember, mert az örök üdvösséget keresi a lelkének. Ne becsüljük le ezeket . Ne nézzük le. Csak az segít a világon, hogy mi vagyunk a földnek savai . Az emberek kiábrándultak a bibliából már régen. Amikor ilyeneket látunk, . Jusson eszünkbe Tamás és az Úr Jé,- .
Okkal és jobbal ábrándultak ki a bibliából. Mi adjuk meg az evangéliumnak az ízét.
Ez a világ egy sötét erdő ,melyben bolyongnak az emberek milliói !Nem tudják megmondani,
Mi az élet , mi az örök élet, mi a világosság, sem orvosok sem fizikusok.
Sok féle színe van a napnak. A Sz- Sz- nek színét mi adjuk . Az egyik szépen tud énekelni, másik imádkozni a betegek gyógyulásáért, aztán van aki szépen tud prédikálni .
Ezek mind a Sz-Sz- színei. A napfény mindenkinek egyaránt adja a világosságot. Ist,- mondta ..”: Legyen világosság ,és lett világosság ..”
Azért van, hogy az emberek meglássák rajtunk , keresztül Ist,- dicsőségét. Jé,. Júdást is meg akarta menteni.. Azt mondja Jé,-„ Úgy szeressétek egymást, mint ahogyan és szeretlek titeket”! Az állat megérzi ha szeretik, mennél inkább az ember.
Segítsen az Úr , hogy ha itt nem találkozunk, odaát találkozzunk .
Ámen. 22.” Add szívedet ,szól az Atya”k-é.
-------------------------------
Molnár B Antal [ 2015-01-21 18:33 ]

KÖVEK ZSOLTÁRA .

Elhalkult és elhalt az orgona...
De új nesz kél most a templomfalakból.
Nem halljátok? Itt körül a falakban
Dobognak a beépített kövek.
Külön dobban meg minden kicsi kő,
És mégis, mégis egy ütemre vernek,
Egy óriási templom-dobbanással.
Isten, ha akarja, a köveket
Dobogtatja meg a szívek helyett.

Kő-nehéz szívvel, dallamtalanul,
Lehajtott, fáradt fejjel figyelek.
Szeretném, ha szívem megállana,
S csak a százéves templom kövei
Dobognának tovább...

Dobognak... dobbanásuk lassan áthat,
Felmelegíti dermedt véremet,
Lassan megértem a beszédjüket:
„Mi kövek voltunk, rossz, rideg kövek,
Kemény kövek és haszontalanok.
Nehezek, otrombák, formátlanok.
Tehetetlenek, tompák, elesettek,
Mozdíthatatlanok.
Hevertünk hét országban szerteszéjjel,
Utak mentén, száraz patakmederben,
Omlásokban, elhagyott kőtörőkben,
Vad éleinkbe ütközött a nap,
Horzsoltuk az éjszaka bársonyát,
Véresre törtük vándor lábait,
Egymásról alig tudtunk valamit,
És nem álmodtunk templomról soha.
De jött egy ember, törékeny, beteg,
A lelke égett, szíve dobogott,
Az az ember templomról álmodott.
Tudta, kövek hevernek szerteszéjjel
Tehetetlenül, haszontalanul,
Vadul, otrombán és formátlanul, -
Elindult a köveket megkeresni,
Omlásokban, elhagyott kőtörőkben,
Utak mentén, száraz patakmederben,
Barangolt hetedhétországon át,
Hol éleinkbe ütközött a nap.
Horzsoltuk az éjszaka bársonyát
S véresre törtük az ő lábait.
Az az ember keresett, s megtalált.
És azt mondta nekünk: Ti templom
lesztek.
Falakká fogtok összeállani,
És visszaveritek az Ige hangját,
És visszazengitek az orgonát, -
Az imádkozó nagy nyomorúságot
S az áhítat szárnyaló énekét
Szent nyugalommal veszitek körül.
Halkan dobogni fogtok a falakban,
Külön dobban meg minden kicsi kő,
És mégis-mégis egy ütemre vertek,
Egy óriási templom-dobbanással.
Isten, ha akarja, a köveket
Dobogtatja meg a szívek helyett.
Így szólt hozzánk a templomépítő.’’

Így beszélnek ma hozzánk a kövek.
Reményik Sándor.1929. December 1.
Molnár B Antal [ 2015-01-21 18:33 ]

NYISSÁTOK KI A TEMPLOMAJTÓT!

Hajnalt kukorít a kakas. Hideg köd ül köröskörül,
Lopódzni kezd a virradat, Belül a szív is melegül.
Templom mellett visz az utam, Sötétben állnak itt a fák,
Fény imbolyog a homályban, Nyitják a templom ajtaját.

Kinyitották a templomajtót, A templom barna ajtaját.
Hogy felszálljon a magasságba Sok, igaz, szívbéli fohász.
Ahogy elnéztem, ott, a ködben, Reám szállott egy szent varázs,
S kinyitottam a templomajtót: A szívem templomajtaját.

Kinyitottam a templomajtót, A szívem templomajtaját.
Hogy szálljanak az imádságok, Magasztalják az Ég Urát.
Hogy az Úr betérjen abba Mint reggeli áldást adó,
El ne távozzon abból többé, Maradjon ott örök lakó.
Kárász Izabella "Fényből fényességet" 209.
Molnár B Antal [ 2015-01-21 18:32 ]

MIKOR BEMÉGY AZ ÚRNAK TEMPLOMÁBA.

Óhajtsd a percet, óhajtsd a napot,
Amikor minden gondod otthagyod,
S nem érdekel a kétes földi pálya,
Odavágyol az Úrnak templomába.
Odavágyol, hol megtisztul a lelked,
S az örök békét sikerül meglelned,
S hol nem kísért a múlt, a jövő képe,
Őszinte vággyal hullsz Isten elébe.

Mikor bemégy az Úrnak templomába,
A békességnek igazi honába,
Rakj le magadról minden földi terhet,
Újult lélekkel érjed el a termet,
Mikor kinyílik kapuja előtted,
Gondolataidat az égről szőjed,
És ne nézz vissza az eltűnt világra,
Mikor bemégy az Úrnak templomába.

Így a zaj, lárma, mind kívül maradhat,
S belül igazi áhítat fogadhat,
Szenteld ez órát a békét adónak,
Legyen szívedben hatása a szónak.
Éber legyél és ne csak hallgass csendben,
És elfelejtsél mindent azon menten,
De úgy élj otthon és kint a világban,
Ahogyan élnél az Úr templomában.

Legyen kis hely, mit templomnak nevezhetsz
Ahol felszállhatsz a te Istenedhez,
Mikor bemégy az áhítatos csendbe,
Mintha ott lennél fent a csodás mennybe.
S amíg körülvesz a szent egyszerűség,
Érezd, hogy föléd hajolt a derült ég,
S ne legyen lelkednek sem nyugvása,
Ha nem mégy el az Úrnak templomába.

Mily dicső kegy és milyen dicső álom,
Hogy szállhat lelkünk fehér imaszárnyon,
Hogy száll a lélek fel, fel a magasba,
Valami szent vágy viszi, űzi, hajtja,
Repül, repül, és Isten közelében
Megszentelődik abban a reményben,
Hogy boldog, dicső lesz a szárnyalása
Az Úr örök és csodás templomába!

Óhajtsd a percet, óhajtsd a napot,
Amikor földi élted itt hagyod,
S nem csalhat vissza a világba semmi,
Búcsú nélkül és hirtelen kell menni.
Óhajtsd, kívánd a nagyszerű, hatalmas,
Dicsőséges, és örök diadalmat,
Mikor nem vágyol többé a világba,
Örökké élsz az Egek Templomába.
Kárász Izabella "Fényből fényességet" 211
Molnár B Antal [ 2015-01-21 18:32 ]

KÉT HAZÁM VAN .
Két hazám van, első és második hazám.
Mindkettőt szeretem. A másodikat akkor igazán,
ha az elsőből él az életem. A második a föld
és az első az ég. A második a közel,
az első: nem tudom, közel vagy messze még.
A második hazám virágot ad nekem,
kenyeret ad nekem, kaszanyéllel s építőkövekkel
miatta kérgezem a tenyerem. Belémélyesztem az ekém vasát,
s terem. De ha az első nem ragyogna rám,
nem volna más a második hazám, csak sírverem.
Mert azt mondanám, hogy nem érdemes. Rigó fütyülne, a pacsirta szárnya
dalterhesen nagyon magasan szállna, a szép tavasz-világ
zengne, fakadna, bomlana. Lüktetne fában, kőben és szívekben
az élet dallama, mégis azt mondanám: nem érdemes.
Ugyan miér’, Ha minden véget ér?
A lomb lehull, tavaszra jő a tél, még a bimbóból is halál beszél.
De én nem mondom, hogy nem érdemes, és töröm az ugart,
és mindegy nekem, akármeddig tart. A téli fák csontujjaira is
békésen rámosolygok: majd kihajt. A sír az egyik part,
és túl a másik part. Itt véget ér, itt akármeddig tart,
ott végtelen.
Ez a hit jár velem. Az Isten jár velem. Húsvéti Isten és húsvéti hit.
Ugart török, vetek és aratok, s fejem télben, tavaszban csüggedetlen
felemelem. Túrmezei Erzsébet
Molnár B Antal [ 2015-01-21 18:31 ]

Légy példa a szeretetben! (1Tim.4:12)
Jól hangzik ez a parancs vagy tanács, de ki mutat példát nekem a szeretetben? Timóteusnak ott volt Pál apostol, de nekem ki a példakép ezen a területen? Találunk-e az előttünk járó generációban példaképet? Egyáltalán keresünk-e? Egyáltalán érdekel-e ez bennünket?
A mai világunk és gyülekezeteink általános gondja a magunk körül való forgolódás, az én-központúság és önzés. Mindenki figyeljen rám, fogadja el véleményem, teljesítse akaratom, szeressen. Ez az ima és böjt téma arról szól, hogy váltanom, változnom kell, ki kell lépnem a magam kényeztetéséből és el kell kezdjek törődni másokkal.
A legjobb követendő példa a szeretetben Jézus Krisztus. Őneki megvan mindene bőségesen, mégis nem magára pazarolja végtelen életét, gazdagságát, bölcsességét, erejét, hanem a célja, hogy megossza velünk. Mert a szeretet egyik fontos tulajdonsága, hogy magából ad.
Egy mindent felzabáló társadalomban élünk. A mai embernek nincs elég ideje, nincs elég pénze, nincs elég ereje, hogy másokra is odafigyeljen. Isten szeretet parancsa nem arra az időre szól, amikor mindened meglesz, amire most vágysz és a feleslegedből majd adhatsz másnak, hanem a mára szól. Ma szeress abból, ami ma épp a rendelkezésedre áll. Szükség van a benned lévő szeretetre!
Igen, fiatalon is példakép lehetsz a szeretetben mások számára. Megvan ez a lehetőséged Isten kegyelméből. Élj vele Isten dicsőségére és embertársaid hasznára, örömére!
Molnár B Antal [ 2015-01-21 18:30 ]

Légy példa a hitben! (1Tim.4:12)

Az Úr Jézus azt tanította, hogy a hitnek a belső minősége fontosabb mint a látszat vagy a külső dolgok. Szolgálata során csak két személyről állította Urunk, hogy példa értékű hitük volt – és egyik sem volt zsidó. Hasonlóképpen a fiatal is lehet példa a hitben, még egy tapasztalt és népes gyülekezetben is. Vizsgáljuk meg mi volt az, amit így értékelt Megváltónk földi életében, és törekedjünk mi is azokra!

Az első példaértékű hívő a kapernaumi százados volt (Mt.8:5-10), aki beteg szolgájáért járt közben – már ez a tény is alázatra és együttérzésre utal. Ez az ember gyakorlatias volt, nem akarta Jézus idejét rabolni és tudta, hogy Ő távolról is tud gyógyítani, mint ahogy egy tiszt irányítja a csapatát egy adott pontból. Erre az emberre jellemző volt a teljes bizalom: „csak szólj egy szót és meggyógyul a szolgám”.

A másik egy kananeus asszony (Mt.15:22-28), aki beteg leányáért kiáltott Jézus után: nem szégyellte családja nyomorúságát és kitartóan követte Őt. Amikor utolérte, akkor leborult előtte – ezzel jelezte tiszteletét. Majd amikor Jézus megpróbálja lebeszélni, a szégyent is vállalva (hogy kutyának titulálják) érvel tovább, és kap „egy morzsát”: meggyógyul a gyermeke.

Ma imádkozz, hogy lehess te is példa a környezeted számára és javára, Jézus Krisztus tegnap és ma is ugyanaz, és a hitet ma is sokra értékeli és a hívőt megáldja!
--------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2015-01-21 18:30 ]

Légy példa a tisztaságban! (1Tim.4:12)

Bizonyára a te életedben is nagy harcot jelent a megtisztulás és a tisztaságban való megmaradás, de ne csüggedj el, mert ezt a harcot minden embernek meg kell harcolnia. A jó hír az, hogy nem vagy egyedül! Ne érts félre, nem a magam támogatásával bíztatlak, hiszen nekem is segítségre van szükségem. Jézus Krisztusra gondolok, aki azzal bátorít bennünket, hogy: „Bízzatok: én legyőztem a világot.” (Jn 16,33)

Kedves barátom, csak úgy győzhetünk, ha a győztes oldalára állunk! Tiszták csak úgy lehetünk, ha ő megtisztít bennünket! Tiszták csak úgy maradhatunk, ha megtartjuk és ápoljuk a vele való kapcsolatunkat! Pál apostol felhívásából (1Tim 4,12-15) megérthetjük, hogy a fiatal Timóteus számára, többek között a lelki tisztaság is egy elérhető és megvalósítható célkitűzés volt. Mindezek ellenére tudom, hogy vagytok sokan, akik úgy gondoljátok és tapasztaljátok, hogy a ti életetekben ez nem működik. Sokszor elestél, magadban csalódtál, másokban rossz példát láttál és elfáradtál. Mégsem adhatod fel, hanem Jézusra kell nézned, összpontosítanod és őt kell segítségül hívnod!

Amikor Jézus Krisztus megbocsát, Isten lakozást vesz életedben a Szentlélek által és az ő ereje nyugszik meg rajtad. „Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket.” (2Pt 1,3) Ha gondot jelent a lelki tisztaság bármelyik aspektusa a problémát nem Istenben, hanem magadban szükséges keresned. Neki van ereje ahhoz, hogy győzelemre vezessen, neked van-e elég hited ahhoz, hogy teljesen rábízd magad?


Molnár B Antal [ 2015-01-21 18:29 ]

Légy példa az igehirdetésben! (1Tim.4:13)
Timóteus példája tanulság és felhívás mai fiataloknak elsősorban, de nem csak. Nagy kegyelem az, amikor valaki fiatalon megismeri Isten üdvözítő kegyelmét a Jézus Krisztusba vetett hit által. Krisztuson kívül az élet hiábavaló. Sajnos ott tartunk, hogy gyülekezeteinken belül kell az ifjúsági missziót elkezdeni.
A 12. versben Pál felhívja Timóteus figyelmét, hogy élete legyen példa másoknak, nála idősebbeknek is. Csak ezután bízza rá a gyülekezeti szolgálatot. Nem hirdethetem az Igét, amíg nem élek az Ige szerint. A lélekmentésben a szent élet, amely az Úr Jézust mutatja be az embereknek és a biblikus igehirdetés elválaszthatatlan.
Amikor egy fiatal megtér, újjászületik és veszi a Szentlélek ajándékát, attól kezdve köteles a misszió parancs betöltésére a maga helyén, a maga lehetőségeivel. Gyülekezeteinknek szükségük van fiatal Timóteusokra, akik megélik az Igét, de bátran hirdetik is azt. Itt nem csak szószéki igeszolgálatról van szó, hanem a hétköznapi szolgálatról. Az egyetemen, a liciben, vagy munkahelyen hirdetem az Igét és az életemmel bemutatom Krisztust. Ha valaki nem hisz az Ige életet megváltoztató erejében, az nézhessen az én megváltozott életemre. Légy példa ebben kedves fiatal más fiataloknak, vagy akár náladnál idősebbeknek.
Ebben növekedj, ebben gyakorold magad. Nem magadat kell hirdetned, sem a megtapasztalásaidat, hanem Isten Igéjét teljes egészében. Pál szerint ez Isten ereje minden hívő üdvösségére. Semmi más nem tudja egy ember életét megváltoztatni, de az Ige megváltoztathatja.
Bátorodjunk hát fel az Ige megélésére és hirdetésére szóban és tettben. Életvitelem hívja fel a figyelmet Krisztusra és szavaimmal tudjam megmagyarázni az életvitelemet. Erre bátoritsak másokat is. A fiatalokat a fiatalok tudják elérni!
Molnár B Antal [ 2015-01-21 18:28 ]

Légy példa a kegyelmi ajándékok használatában! (1Tim.4:14)
Ajándék. Sok nemes érzelmet felszabadító, könnyeket csalogató, drága szócska. Ott ragyog benne gyermekkori karácsonyok kalácsillatú emléke, születésnapi gyertyák boldog ellobbanása – mert adni jó, és kapni jó; mert bölcsőtől a koporsóig kell az odafigyelés, és kell a szeretet mindenkinek.
Nekünk, drága testvéreim, ezeknél több jutott. Számunkra az ajándék: az örökkévalóságon átívelő Odafigyelés, a Szeretet teljessége. Számunkra az ajándék: Krisztus Jézus. Ó, vajon mivel lehetne visszafizethető csupán töredéke ennek a feltétel nélküli charis-nak, a kegyelemnek? Tudjuk jól, hogy soha semmivel sem. De úgy szeretnénk mégis adni valamit hálából, köszönetképpen az életért, az új életért! Folyton ösztönöz, édesen kényszerít minket a Lélek egyre vágyni az adók örömét, az ajándékozók boldogságát. Így leszünk nyitott szívű, krisztusi lelkületű emberek; másokat boldogítók; másokat gazdagítva gazdagodó, álmélkodó szolgái az evangéliumnak. Mink van, mit nem kaptunk volna?
Tábithának egy kicsiny tűje volt s kézügyessége. Micsoda lehetőség a pénzszerzésre, egyre magasabbra hágni a textiliparosok ranglétráján! De gazdag volt ő – mondja az ige – a charisma kincsével való hűséges sáfárkodás bővölködő gazdaga. Károlyi Gáspárnak hosszú esztendők megfeszített munkája eredményeképpen tudása volt, szüleitől kapott örökségképpen egy szépséges anyanyelve. Micsoda lehetőség az irodalom, a nyelvészet területén való érvényesülésre! Ám minden érdeket, hiú vágyat lefegyverzett az isteni charisma – így jött ki a vizsolyi nyomdából a teljes Szentírás magyarul.
Mérhetetlenül áldottak vagyunk mi magunk is a magunk korában, a magunk környezetében. Mit kezdünk mi ezzel a meg nem érdemelt ajándékkal, ezzel a naponta megújuló, csodás lehetőséggel? Adjuk át magunkat újra mind testestől, mind lelkestől megtartó Krisztusunknak, hadd legyen életünk eszköze az Ő odafigyelésének, az Ő szeretetének! Hadd legyünk ma is áldás! Hadd legyünk ajándék!
Molnár B Antal [ 2015-01-21 18:28 ]

Máté evangéliuma 24:45-47
Középiskolás éveim alatt gyakran előfordult, hogy az oktatónk hosszabb-rövidebb időre magukra hagyott bennünket a tanműhelyben. Ma is nagyon jól emlékszem, hogy mi történt ilyenkor. Hiába volt kiadva a feladat, ez nem mindenkit érdekelt egyformán. A lusták elkezdtek lustálkodni, a vagányok vagánykodni, a viccesek viccelődni, a rendetlenek rendetlenkedni… a lelkiismeretesek pedig mindettől függetlenül tették a dolgukat. Általában ez volt a kisebbség. A helyzet akkor változott meg, mikor újra nyílt az ajtó. Akkor hirtelen mindenki úgy csinált, mintha tényleg a rábízott feladatot végezné.


A mi Mesterünk is elment egy időre és feladatot bízott ránk. Senki nem tudja, meddig kell még rá várni, de ettől még a dolgunkat végezni kell. A keresztény szolgálat elsősorban abban áll, hogy a Máté 28. fejezetének nagy misszióparancsa szerint, elmegyünk, hirdetjük a megváltás jó hírét, és tanítvánnyá tesszük az embereket. A szolgálat másik formája az, amikor én magam, a saját adottságaimmal (lelki ajándékaimmal) szolgálom Istent és az embereket. Lehet, hogy látványos dolgokat teszek, lehet, hogy éppen senki nem látja, vagy nem értékeli. A lényeg, hogy legyek hűséges és lelkiismeretes. Tegyem meg a rám eső részt.

Mesterünk hamarosan ránk nyitja az ajtót. Mi lát majd, ha megjelenik? Tudunk-e őszinte alázattal szolgálni, bármilyen területre is állított bennünket? A kis dolgokban való hűség fog alkalmassá tenni a nagyobb feladatokra. Bárhol is tartsunk, ne feledjük: a jutalom nem marad el.
Molnár B Antal [ 2015-01-19 18:21 ]

Lukács 15:1-10- Hungarian Károly (KAR)
15 Közelgetnek vala pedig õ hozzá a vámszedõk és a bûnösök mind, hogy hallgassák õt.
2 És zúgolódnak a farizeusok és az írástudók, mondván: Ez bûnösöket fogad magához, és velök együtt eszik.
3 Õ pedig ezt a példázatot beszél nékik, mondván:
4 Melyik ember az közületek, a kinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a kilenczvenkilenczet a pusztában, és nem megy az elveszett után, mígnem megtalálja azt?
5 És ha megtalálta, felveti az õ vállára, örülvén.
6 És haza menvén, egybehívja barátait és szomszédait, mondván nékik: Örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, a mely elveszett vala.
7 Mondom néktek, hogy ily módon [nagyobb] öröm lesz a mennyben egy meg térõ bûnösön, hogy nem kilencvenkilenc igaz [ember] en, a kinek nincs szüksége megtérésre.
8 Avagy ha valamely asszonynak tíz drakhmája van, és egy drakhmát elveszt, nem gyújt-e gyertyát, és nem sepri-é ki a házat, és nem keresi-e gondosan, mígnem megtalálja?
9 És ha megtalálta, egybehívja az õ asszony barátait és szomszédait, mondván: Örüljetek én velem, mert megtaláltam a drakhmát, melyet elvesztettem vala!
10 Ezenképen, mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe elõtt egy bûnös [ember] megtérésén.
Molnár B Antal [ 2015-01-19 18:21 ]

Eltévedt bárány..

Hűtlen lettem Hozzád, Uram, Elcsatangoltam Tőled,
S mint bitang jószág, bujdosom, Áhítva zöld meződet.
Terel az ördög árkokon, Tüskés, vad bokrokon át,
S nem látok mást, csak öklelő, Kéjvágyó ember-csordát...

Az aranylegelő után Liheg mindnyája lelke,
S egymást taposva megy tova, Beléndeket legelve.
Tudom már, kár volt a szökés, A testem-lelkem fáradt,
Esetten megyek, mint a bús, Gazdátlan űzött állat.

Ó, légy őriző Pásztorom, Legeltess újra engem,
Kies folyóvizekre vezess, Hogy lelkem el ne vesszen.
Eltűröm vessződ és botod, S az lesz vigasztalásom,
Hogy ha ver, azért ver kezed, Hogy szíved megbocsásson.
Bódás János
Molnár B Antal [ 2015-01-19 18:20 ]


ELVESZETT A KIS BÁRÁNY.

Elveszett a kis bárány, vad oroszlán tépte,
Dávid pásztorgyerek volt, bátran elment érte.

Amíg küzdött, neki is kiserkent a vére,
selymes szőrű juhának életét megvédte.

Jézus juha vagyok én; rám támadt a Sátán,
jó Pásztorom értem jött,veszedelmem láttán.

Le is győzte a Gonoszt véres keresztfáján,
így tett nekem szabaddá, örök élet vár rám!
Siklós József
Molnár B Antal [ 2015-01-19 18:19 ]

A BÁRÁNY ÉS A PÉNZ.

Elveszett a pénz, a drachma, söpört az asszony miatta,
a szemétből kiragadta, a pókhálóból kiemelte,
gondosan letörölgette, s bár volt másik kilence,
ez lett az öröm!

Kódorgott a kicsi bárány a zsenge zöld füvek láttán,
és - eltévedt a hegy hátán.

De a Pásztor ment utána sziklák zuzmós vadonába,
kereste és - megtalálta! Vad bozótból kiemelte,
vérzett: karjaiba vette, s bár volt kilencvenkilence,
ő lett az öröm!
*
Én nem tudom, hogy mi voltam, lehettem pénz: elgurultam,
szűk sarkok közé szorultam; de lehettem én bárány is,
aki éhes, aki fázik, s fél, ha a villám cikázik...

Énrólam szól a példázat. Elfog a boldog alázat:
kerestek és - megtaláltak! Lukátsi Vilma
Molnár B Antal [ 2015-01-19 18:19 ]

Adja akinek akarja.

Isten szuverinitása az, hogy nem tudni kinek adja, de lehet kérni és imádkozni esedezni érte.

Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok. 1 Korinthus. 14:1,

Mi mindenre jó a szeretet , szinte mindennek a kulcsa. A prófétálás ma is Isten mondanivalóját közli a gyülekezettel, tehát nagyon fontos. Ha működik akkor jönnek az erő ajándékai.
Isten először apostolokká, majd prófétákká és végül tanítókká rendelte ki az egyházban a szolgálókat.

Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat: gyógyításra gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra. 1 Korinthus. 12:28,
Molnár B Antal [ 2015-01-19 18:18 ]

Ha igazán meg tudjuk magunkat tagadni ,akkor jelennek meg az ajándékok.
Akkor megszáll téged is az Úr lelke, velük együtt prófétai révületbe kerülsz, és más emberré leszel.
1 Sámuel 10:6,
Istennek a szeretete ez, de van akit nem révületbe ejt, hanem erő kenetével ajándékoz meg hogy tud másoknak segíteni ima által, kézrátétel által. Isten jókedvéből ad egy kicsiny dolgot nekünk fiainak, hogy megmutassa dicsőségének gazdagságát. Mert el sem tudjuk képzelni az ő nagyságát, csak egy kis morzsa az amivel el kápráztat minket. Kell-e valamit fizetnünk értük. Nem mert akkor árucikkek lennének.
De komoly árat kell fizetnie azok nak akik nem adják oda idejüket, kényelmüket, mert Isten nem fogja őket használni. Minden mester ember számára nagy ajándék, ha kap egy jó kis szerszámos készletet. De semmit nem ér ha izzadás nélkül a polcon tartja.
Molnár B Antal [ 2015-01-17 16:48 ]

KÜLDETÉS.
Aki a sötétben indul, Lámpást vigyen magával.
Erős legyen annak szíve Ki küldetést ma vállal.
Kevés a szó. A tett se sok. Kell hát a teljes élet.
Mit ér a sok haszontalan, Elillanó ígéret!
Ki másnak is adni akar, Legyen gazdag szívében.
Fusson, aki látja a célt, Hátra soha ne nézzen.
A láng ellobban hirtelen, De a parázs felizzik,
Ha fúj a szél... Az életed Legyen tűz mindhalálig!
Ha a tömeg közé indulsz, Békét vigyél magaddal,
és tiszta, mély szeretetet. Szívvel szeress, ne szájjal.
Légy ízes mindig, mint a só. Világíts, mint a mécses.
Igazodj formáló Urad Baráti, jó kezéhez.
Gerzsenyi Sándor
Molnár B Antal [ 2015-01-17 16:47 ]

Még negyven nap!
Jónás 3

Úgy éltünk eddig Ninivében
gondtalanul és gátlástalanul,
mint apáink és nagyapáink.
Ettünk, ittunk és házasodtunk,
ha unatkoztunk, szórakoztunk,
volt miből: jól fizettek földjeink.
Szántottunk, vetettünk, kereskedtünk,
egy életünk van, s ezt jól kihasználtuk!
Pénzért minden örömöt megvehettünk ...
míg meg nem jelent nálunk egy sáros,
rongyos ruhás próféta, ki így kiáltott:
Még negyven nap és elpusztul a város!
Az utca népe csak gúnyolta őt,
a gyerekek görönggyel dobálták
a tengerből jött égi hírnököt.
De ő csak ment, kiáltozott tovább.
S bár egyre rekedtebben hangzott,
már csontunkig és velőnkig hatott,
hiába bújtunk házainkba,
szívünkbe markolt a szava.
Eszünkbe jutott Sodorna ...
Elsápadtak a kapuban a vének,
érezték: immár eljött az ítélet!
Tudták azt is, hogy Ninivében
egyetlen igaz ember sincsen.
Tudták, hogy már-már égig ért a vétkünk.
... Urunk, könyörülj, irgalmazz nekünk!
Tudomásul lehet-e venni,
hogy már csak negyven nap az életünk?
Száguldanak a napok felettünk
s mint szörnyű ítélet, közeleg
elkerülhetetlen végzetünk!
Már csak harmincöt... már csak harminc...
Szívünkben tanyát vert a rémület.
Minden perc, minden egyes óra
fejünkre olvassa bűneinket.
Gyűjtöttünk, vétkeztünk, gyűlölködtünk,
senkit igazán nem szerettünk,
Urunk, könyörülj, irgalmazz nekünk!
Jaj, már csak húsz nap! - Ennyi az élet.
Öltözzünk zsákba, roskadjunk porba,
vessük a tűzre ékszereinket,
hagyjunk el mindent, ami szívünkhöz nőtt,
ami az életet jelentette,
mert mindez már nem ment meg minket!
Mért is nem kerestük az Istent?
Miért kívántuk s vettük el a másét,
mért nyomorgattuk az árvát, a szegényt?
Istent és törvényt rég elfeledtünk...
Most eljön, hogy törvényt üljön felettünk!
Urunk, könyörülj, irgalmazz nekünk!
Ó, már csak tíz nap... Nyújtsunk békejobbot,
fogadjunk böjtöt, emberek!
Barmok és emberek böjtöljenek,
ne egyenek és ne igyanak!
Úgy sirassuk meg bűneinket,
melyek az égig tornyosultak,
s fejünkre vonták az ítéletet.
Úgy kiáltsunk, hogy égig hasson,
hogy az élő Isten meghallgasson!
Hátha, hátha a szívéhez talál...
Kinek kezében van élet és halál,
kinek igazsága örökké megáll:

Isten!!! - Bocsáss meg nekünk, és segíts,
hogy megtérvén éljünk és el ne vesszünk!
Urunk, könyörülj, irgalmazz nekünk!
Oláh Lajosné, 1983. VII.
Molnár B Antal [ 2015-01-17 16:46 ]

NEM TERMÉSZETES.
Az nem természetes,
hogy egy kisgyermek épen érkezik.
CSODA!
Az nem természetes,
hogy egy kisgyermek felnő és ép marad,
CSODA!
Az nem természetes,
hogy mindnyájunkért áll a Golgota,
hogy kicsi és nagy eljuthat oda…
CSODA! CSODA! Füle Lajos.
Molnár B Antal [ 2015-01-17 16:46 ]

Közelebb …
1./a szomszédságunkért szisz-tematikushabban imádkozzunk
a./határozd meg a területet,
b./keress … csatlakozókat,
c./derítsd fel imatárgyként , csoportokat; idős emberek, fiatal anyák, diákok , menekültek , oltalomkeresők , egyedülállók,
d./kérdezz embereket: mik a szükségletek ? – felmérés ? --
e./légy kész cselekedni !
DE hogyan tudunk időt szánni az imára ?
Máté 6:6-8- Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked."
"Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg
Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle."
2./Lehetőségeket teremthetünk az egységben munkálkodásra. Összetehetjük erőforrásainkat. …
fel kell ismernünk és meg kell vallanunk akadályokat, … meg kell bocsátanunk múltbéli sérelmeket
Molnár B Antal [ 2015-01-17 16:45 ]

Ézs 54,14- Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közeledik hozzád.
Jer 1,8- Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged! mond az Úr.
JSir 3,57 Közelegj hozzám, mikor segítségül hívlak téged; mondd: Ne félj!-
Ez 2,6 - Te pedig, embernek fia, ne félj tőlük, és az ő beszédüktől se félj; ha bogácsok és tövisek vannak is veled, és ha skorpiókkal lakol is együtt; beszédüktől ne félj, orcájuktól ne rettegj, mert ők pártos ház.
Dán 10,19- És monda: Ne félj, te kedves férfiú; békesség néked, légy erős és bizony erős! És mikor szól velem, megerősödém, és mondák: Szóljon az én Uram, mert megerősítél engemet.
Jóel 2,21- Ne félj, te föld! Örülj és vigadozz, mert nagy dolgokat cselekszik az Úr!
Molnár B Antal [ 2015-01-17 16:45 ]

1Krón 28,20- Monda ezek után Dávid Salamonnak, az ő fiának: Légy bátor és erős, és kezdj hozzá, semmit ne félj és ne rettegj; mert az Úr Isten, az én Istenem veled lészen, téged el nem hagy, tőled el sem távozik, míglen elvégzed az Úr háza szolgálatának minden művét
2Krón 20,15- És monda: Mindnyájan, a kik Júdában és Jeruzsálemben lakoztok, és te Jósafát király, halljátok meg szómat! Így szól az Úr néktek: Ne féljetek és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt; mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten.
Jób 5,22- A pusztulást és drágaságot neveted, és a fenevadaktól sem félsz.
--- Zsolt 23,4- Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.
Zsolt 27,3- Ha tábor fog körül, nem fél szívem; habár had támad reám, mégis ő benne bízom én ----------------------------------------------.
Vigasztalás.
Egy leányka hazajött a szomszédasszonytól, akinek nyolcéves kislánya nem régen tragikus körülmények között halt meg.
- Mit keresel ilyenkor a szomszédasszonynál, van annak elég baja, Te nem hiányzol neki!
- Azért mentem át, hogy megvigasztaljam a nénit.
- Hát, gyerek létedre, hogyan tudod megvigasztalni a bánatos asszonyt?
- Az ölébe ültem és együtt sírtam vele.
Molnár B Antal [ 2015-01-17 16:44 ]

Kis fiú…..
Volt egyszer egy kisfiú, akinek igen nehéz természete volt. Az apja adott neki egy zacskó szöget, hogy mindannyiszor, amikor elveszíti a türelmét, vagy veszekszik valakivel, üssön be egy szöget az udvar végén levő kerítésbe.
Az első napon 37 szöget ütött a fiú a kerítésbe. Az elkövetkező napok során meg tanult uralkodni magán, és a kerítésbe ütött szögek száma napról-napra csökkent. Felfedezte, hogy sokkal könnyebb uralkodni magán, mint a szögeket beütni a kerítésbe.
Végül elérkezett az a nap, amikor a fiú egyetlen szöget sem ütött be a kerítés fájába. Ekkor megkereste az apját és elmondta neki, hogy ma egyetlen szöget sem kellett a kerítésbe ütnie. Az apja azt válaszolta, hogy minden nap, amikor megőrzi a nyugalmát, és nem kerül veszekedésbe senkivel sem, húzzon ki egy szöget a kerítésből...
A napok teltek, amikor a fiú közölte az apjával, hogy már egy szög sincs a kerítésben... Az apa így szólt: Édes fiam, te igen becsületre méltóan viselkedtél, de nézd csak meg, hogy mennyi lyuk van ezen a kerítésen! Ez már sosem lesz olyan, mint azelőtt. Amikor összeveszel valakivel, és egy gonosz dolgot mondasz neki, ugyanolyan sérüléseket hagysz benne, mint ezek itt a kerítésen. Belemárthatsz egy kést egy emberbe, majd kihúzhatod, de a seb örökre ott marad. Mindegy, hányszor is kérsz bocsánatot, a sérülés ott marad. A szavakkal okozott seb is olyan, mint egy fizikai seb. A barátok nagyon ritka ékszerek, megnevettetnek és bátorítanak. Mindig készek téged meghallgatni, mindannyiszor, ahányszor neked arra szükséged van. Támogatnak, kitárják előtted a szívüket. Mutasd meg a barátaidnak, mennyire is szereted őket! És végezetül: A barátság öröme azt jelenti, hogy valaki rád bízott egy titkot...
(Alessandro Manzoni
Molnár B Antal [ 2015-01-17 16:43 ]

Ézs 54,14- Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közeledik hozzád.
Jer 1,8- Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged! mond az Úr..
JSir 3,57 Közelegj hozzám, mikor segítségül hívlak téged; mondd: Ne félj!-
Ez 2,6 - Te pedig, embernek fia, ne félj tőlük, és az ő beszédüktől se félj; ha bogácsok és tövisek vannak is veled, és ha skorpiókkal lakol is együtt; beszédüktől ne félj, orcájuktól ne rettegj, mert ők pártos ház.
Dán 10,19- És monda: Ne félj, te kedves férfiú; békesség néked, légy erős és bizony erős! És mikor szól velem, megerősödém, és mondák: Szóljon az én Uram, mert megerősítél engemet.
Jóel 2,21- Ne félj, te föld! Örülj és vigadozz, mert nagy dolgokat cselekszik az Úr!
Molnár B Antal [ 2015-01-17 16:43 ]

Bruno Ferrero - Nem vásárolható.
Fiatal pár lép be a város legszebb játéküzletébe. A férj és a feleség hosszasan nézegetik a színes játékokat. Némelyek fenn sorakoznak az állványokon, mások a mennyezetről lógnak le vagy a pultokon fekszenek szívderítő tarkaságban. Vannak itt síró és nevető babák, elektronikus játékok, kicsike konyhák, melyekben lángost és süteményt sütnek.
Nem tudják eldönteni, melyiket vegyék meg. A csinos eladónő hozzájuk lép.
- Nézze – kezdi magyarázni a feleség -, nekünk egy egészen kicsi lányunk van, és mi sokat vagyunk távol hazulról, gyakran még este is.
- Olyan kislány, aki keveset mosolyog – folytatja a férj.
Szeretnénk venni neki valamit, ami boldoggá tenné – veszi át a szót újra az asszony -, akkor is, ha mi nem vagyunk mellette… Valamit, aminek örülne, ha egyedül van.
Nagyon sajnálom – szólal meg udvariasan az eladónő -, de mi nem árulunk szülőket.

Dönteni arról, hogy gyermekünk legyen, olyan nagy dolog, mintha szerződést kötnénk vele egy mérhetetlen feladatról, amelyet az emberi ész elképzelni is alig képes. A kicsinyek mind olyan meghívóval érkeznek hozzánk, amely az egész életre szól, és azt mondják:
"Hívtál. Itt vagyok. Mit adsz?" Itt kezdődik minden nevelési feladat.

Tejet akartam, És szörpöt kaptam.
Szülőket akartam, És játékot kaptam.
Beszélni akartam És televíziót kaptam.
Tanulni akartam, És bizonyítványt kaptam.
Gondolkodni akartam, És eszmécskét kaptam.
Függetlenséget akartam És fegyelmet kaptam.
Szeretetet akartam, És erkölcsöt kaptam.
Szakmát akartam, És állást kaptam.
Boldogságot akartam, És pénzt kaptam.
Szabadságot akartam, És autót kaptam.
Tehetséget akartam,És érvényesülést kaptam.
Reményt akartam,És félelmet kaptam.
Változni akartam, És szánalmat kaptam.
Pedig csupán”Élni akartam…”
Molnár B Antal [ 2015-01-17 16:42 ]

Szélesebbre…
1./ előfeltétele a rendkívüli egyesült imádság
Néha a hívők egy kis csoportjának kitartó és hűséges imája az, amire Isten válaszol.
Isten erőteljesen megérinti egyesek életét, és munkálkodik rajtuk keresztül, hogy elérjen másokat.
--másokkal együtt imádkoz-zunk; a gyüliben; más gyülivel ,
vagy csak egy-két baráttal ?
Tudjuk emelni a tétet.
20-Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük
2./ Ahol egység van, oda Isten áldást ad. Az imában való egység az egyik legjelentősebb módja, hogy a gyülekezet hatással legyen a közösségre. Bizonyítja a kézzelfogható egységet és dicsőíti Krisztust
Molnár B Antal [ 2015-01-17 16:42 ]

Jób 5,21- A nyelvek ostora elől rejtve leszel, és nem kell félned, hogy a pusztulás rád következik.
Zsolt 118,6- Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember?
Péld 3,25- Ne félj a hirtelen való félelemtől, és a gonoszok pusztításától, ha eljő
Ézs 7,4- És mondd néki: Vigyázz és légy nyugodt; ne félj! és meg ne lágyuljon szíved e két füstölgő üszögdarab miatt, Reczinnek és Szíriának, és Rémalja fiának felgerjedett haragja miatt!
Zak 8,13- Ezt mondja az Úr: Megtértem a Sionhoz, és Jeruzsálem közepette lakozom, és Jeruzsálem igazság városának neveztetik, a Seregek Urának hegye pedig szent hegynek.
Zsid 13,6- Úgy hogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat én nékem?
------------------------------------------------

Mélyebbre...
1./ megújulásért
Talán : a felkészülésünk velünk kellene, elkezdődjön.
Kérdezzük Istentől: Mit akarsz, mit tegyek? Talán: mélyebbre kell mennünk az imádságban, hogy eljussunk az Előtte való őszinteség és megtörtség helyére. Egész estés imádság, böjt, vagy találkozó más gyülekezetekkel, hogy együtt imádkozzunk... Lukács 5:-16 De õ félrevonul a pusztákba, és imádkozék
2./ Visszavonulás: Jézus 18. o. … korán kelt, biztosította, hogy legyen ideje egyedül Istennel. Az imádság olyan dolog, amit meg tanulhatunk tenni napi teendőink közben vagy azoktól függetlenül.

Molnár B Antal [ 2015-01-17 16:41 ]„Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.” Zsolt.23,4

Sétálok egy gyönyörű réten, ahol a madarak énekelnek, a virágok árasztják magukból a finom illatot, csodálatosan ragyog a nap és minden oly jó! Sikerülnek terveim, sőt még titkos reményeim is! Az élet szép! Minden rendben van körülöttem! Isten szeret engem és családomat is megáldja! Abszolút ideális kép, nem? Azonban hirtelen sötét felhők jönnek, és minden elkomorul! A madarak abbahagyják éneküket, a virágok visszahúzódnak gumójukba, közben valamilyen ismeretlen völgybe értem és váratlanul rám tőr a reménytelenség. Vihar támad, és nem tudom a kiutat….

Sokszor a mi életünk is hasonló úton halad! Semmi nem jön össze, minden olyan bizonytalan és félelem lesz úrrá gondolataimon. Mégis, soha ne felejtsük el, hogy Isten nem csak akkor van velünk, amikor minden szép és jó! Hajlamosak lennénk azt gondolni, hogy a kereszténynek mindig minden sikerül. Persze, Isten megígérte az áldást, ha hűségesek leszünk hozzá, mégis előfordulnak bajok, nehézségek. Így szól az ígéret: „Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, a mire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ad néked.” V. Móz.28,8.

Biztos vagyok benne, hogy sokkal több keresztyén lenne, ha nekünk mindig minden sikerülne, és soha semmi gondunk nem volna! De Isten akkor is velünk van, amikor nem úgy sikerülnek dolgaink, ahogyan azt mi elképzeljük. Nem azt ígérte, hogy minden szép és jó lesz, hanem azt, hogy velem lesz a nehézségek, próbák idején is! Nem kell egyedül vinnem a terhet, hanem Ő is ott lesz, hogy segítsen! „Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.” Zsolt.34,20.

Könnyű lenne Istennek szolgálni akkor, ha csak jó dolgok történnének velünk. Éppen a próbákban, nehézségekben edződik meg az ember és válik életképessé. „Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az atya az ő fiát, a kit kedvel.” Péld.3,12. Nyilvánvaló, hogy nem azért dorgálja meg a szülő a gyermeket, mert rosszat akar neki, hanem azért mert szereti és nagybetűs EMBERT szeretne belőle nevelni ! Így cselekszik velünk is az Isten! Lehet, hogy mi is azt mondjuk az Úrnak a nehézségek közepette, amit a fiam mondott egyik alkalommal, mikor nevelgettem: „jaaajjjjj apa, ne szeressél ennyire”! Mégis, tudnunk kell, hogy Isten a halálnak völgyében is velünk van, és nem hagy el bennünket! Ha meg is enged rossz dolgokat az életünkben, ezt akkor sem azért teszi, mert elhagyott volna, hanem azért, mert tudja, hogy erre szükségem van a jellemfejlődésem szempontjából. Higgyük el, hogy bármi is történik, az nem esik ki az Ő látóköréből, mert „….
….”azoknak, a kik Istent szeretik, minden javukra van”….! Róm 8,28
Mr Jame Hook MD [ 2015-01-16 21:32 ]

Tájékoztatjuk, hogy Mr Jame Hook Alapítvány jelenleg ad ki hiteleket magánszemélyek, vállalatok és szervezetek együttműködésével megfizethető kamatok.

Engedhetjük meg magunknak, hogy megadja a kölcsönt, és ez a hitel segít sokat az életed

Ön a pénzügyi bajban vagy adjon? Voltál már elutasították a bankok, vagy szeretné rendezni a tartozásait egyszer és mindenkorra, szeretné fizetni a

számlákat. Itt a remek lehetőség, ahol lehet kapni a hitel, akkor lehet építeni a saját álma válik tulajdonosa egy független üzleti és személyes vállalkozóvá

válásra.

További információért, kérjük, látogasson el honlapunkra: Mr Jame Hook HITELEK ALAPÍTVÁNY e-mail címen jame_financialloanfirm2@live.com elérhetőségét

feletti. Garantáljuk, hogy átlátható és hatékony szolgáltatást.

Én segíthetek kölcsönt.

A hitelfelvevők információk alább információkat.

Név ........
Név ..........
Foglalkozás ..........
Szex ........
Ország .........
Állapot .........
Havi jövedelem .........
A hitel összege szükség ..........
Megtérülési időszak ..........
Telefonszám ..........
Kor .............

köszönöm
Mr Jame Hook MD


hitel ajánlatMolnár B Antal [ 2015-01-16 19:54 ]

PÉLDÁZAT A KIRÁLYI MENNYEGZŐRŐL

Mikor a királyfi menyegzőjét ülte,
A király a vendégekért szolgáit elküldte.

De a meghívottak vonakodtak menni,
Más a dolguk: házat, ökröt, szántóföldet venni.

Összeszorul szíve erre a királynak,
Fáj neki, hogy barátai vele csak így bánnak.

,Jöjjön, aki béna, jöjjön, aki sánta,
Hívjatok be minden szegényt az én lakomámra!’’

Hív az Atya engem, hív az Atya téged,
Fogadjuk el nagy örömmel e nagy tisztességet!
Hamar István, 1980
Molnár B Antal [ 2015-01-16 19:53 ]

A KÁNAI MENNYEGZŐ.

Lakodalom készül Kána városában,
Sütnek, főznek, forgolódnak mind a házban.
Hivatalos Jézus is a lakomára,
Elkíséri tizenkét hű tanítványa.

Sok a vendég, s lám a bornak hamar vége!
Vizet hozat Jézus hat nagy kőedénybe.
Csuda folytán a víz rögtön borrá válik,
Sokkal több is, sokkal jobb is, mint a másik.

Hatalmáról így tett Jézus bizonyságot,
Hittek benne, látva ezt, a tanítványok.
Higgyed te is: nincs az Úrnál lehetetlen,
Bizalommal fordulj hozzá szükségedben! Siklós József, 1979.

„Az ivás kényszer nélkül történt...”
Molnár B Antal [ 2015-01-16 19:53 ]

„A VENDÉGEK MIATT..."
- Márk 6:21-28 -

Ha vendég vagy, nem néked szól ez intés,
de jól figyelj, ha vendéget fogadsz,
mert tetszetős külső mögött esetleg
üdvösségedre nézve káros az!
Gondolj Heródes nagy vendégségére,
melyből lelkére véres vád szakadt!
Az élő igét hallgattatta így el,
s tulajdonképp: „a vendégek miatt".

A Lélek-adta drága szent karizma
hogy eltorzult, a vendégszeretet!
Ó, mennyi izgalom, békételenség
és megjátszás a kitárt szív helyett!
Versengni vágyó véghetetlen trakta:
a telhetetlen testnek ki, mit ad?
Az Ige szelleme szóhoz se juthat,
megfojtatik „a vendégek miatt".

Vendégeid, ha feltámasztják benned
csak tetszhalálba bújt óembered,
meggondolatlan szó, beszéd,
ígéret ártatlanoknak gyilkosa lehet.
S míg semmiségnek tűnő spicces mámor
sértődés terhe mellett mást itat,
utak s életutak karambolából
üvölt a vád: „a vendégek miatt!"

Adj vendégednek égi szabadságot,
s neveld rá bölcsen, hogyha nem hivő,
hogy néked minden vendégségnél drágább,
ha szóhoz juthat az Üdvözítő!
Öleld körül a menny szeretetével,
mely bor helyett Szentlélekkel itat,
és angyalok karával örvendezhetsz
a mennybe mentett vendégek miatt!

Lobbanjon lelke missziói lángra
mindenkinek, ki már megtérhetett,
s az Úr iránti hála hívja, várja
házába mindig a vendégeket!
Adjunk oly kincset minden vendégünknek,
mely örök életére is kihat!
S Urunk jobbjára állít majd bennünket
az így fogadott vendégek miatt!
Balog Miklós, 1979
Molnár B Antal [ 2015-01-16 19:52 ]

Szánj egy kis időt arra,hogy végig gondold mit
jelent számodra Isten gyermekének lenni.
Köszönd meg Istennek, ami igaz rád, mint keresztyénre.
Tégy félre mindent, ami aláássa a mennyei Atyával való kapcsolatodba
vetett bizalmadat.
Imádkozz azokért a gyülekezetben, akik „pengeélen” vannak, nem
biztosak abban, hogy Isten gyermekei (te magad?).
Imádkozz, hogy megtapasztalják a „Fiúság lelkét” amikor Isten Szelleme mondja nekik, hogy ők Isten gyermekei (Róma 8:15,16).,-„ Ugyanis nem a szolgaság lelkét vettétek, hogy ismét félnetek kelljen, hanem a fiúság Lelkét vettétek, aki által kiáltjuk: Abba, Atyánk! Maga a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.”
Molnár B Antal [ 2015-01-16 19:52 ]

Imádkozz magadért, hogy jobban ismerd Istent.
Imádkozd azokat, amelyek meg vannak írva
Efézus 1:17-ben. Ahogy az egyik kommentátor
mondja: ‘hogy az Isten “óvodai” megtapasztalása felnőtté érhessen’.
Imádkozz a gyülekezeti vezetődért, hogy többet tudjon Istenről.
Imádkozz a rossz megértés kijavításáért.
Sokan szenvednek, mert rosszul látják Istent.
Imádkozz valakiért, akit bebörtönöz az Istenről alkotott helytelen kép.
Imádkozz egy fiatal személyért, hogy megismerje az apja szeretetét.
Amikor egy lány tudja, hogy az apja szereti, akkor sokkal kevésbé hajlamosak az
intimitást rossz kapcsolatokban keresni.
Molnár B Antal [ 2015-01-16 19:51 ]

Hebridák 1949-53.
A megújuláskor Isten az egész kerületben mozog. Hirtelen a közösség Istentudatos lesz. Az Isten Szelleme
megragadja a férfiakat és nőket, oly módon, hogy a munka is abbamarad, mert az emberek Istenre várnak.
Ébredés közepén a plébánia szolgálója Barvasban azt írta, “Az Úr Szelleme csodálatosan megnyugodott a régió
különböző városközösségein. A jelenléte az emberek otthonaiban, a réteken, a mocsarakban és a közutakon is ott
volt” Istennek ez a jelenléte, a legnagyobb jellemzője az Isten által küldött megújulásnak. Azon százak közül, akik
megtalálták Jézus Krisztust ez idő alatt 75% azelőtt lett megmentve, hogy megközelítettek volna egy összejövetelt,
vagy hallottak volna egy igehirdetést általam, vagy bármelyik másik szolgáló által. Isten Ereje, Isten Szelleme
működött és az Isten félelem megragadta az emberek lelkét – ez az Isten által küldött megújulás különbözősége az
Evangélizáció terén tett erőfeszítésektől. (Duncan Campbell a Hebridák ébredéséről).
Molnár B Antal [ 2015-01-16 19:50 ]

Imádkozz az emberekért a gyülekezetedben, vagy a baráti
csoportodban, hogy tapasztaljanak meg áttörést
Krisztussal való kapcsolatukban, imádságon
vagy a Szent Lélek erejének életükben való megtapasztalása
által jussanak el Isten mélyebb megbecsülésére. Imádkozd ezt
magaddal kapcsolatban is! Ellenőrizd az értékrendszered!
Jézus mondta, ‘Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti
szívetek is.’ (Máté 6:21) Hol a szíved? Világi javak sosem
fognak megelégíteni, és Isten keresése után kell őket
helyezni. Imádkozz a gyülekezetért, hogy Isten királyságának óriási
értéke megtapasztalható legyen a szolgálatokban ezen a
vasárnapon. Imádkozz, hogy az emberek arra indíttassanak,
hogy okos döntést hozzanak az életükben, hogy keressék
Krisztust. Imádkozz a társadalmunkért, hogy az anyagiasság üressége
ezen a héten feltáruljon a médiában, ahelyett, hogy
felmagasztalást nyerne.
Molnár B Antal [ 2015-01-16 19:49 ]

Kérdezd meg Istent, hogy van-e valami, ami
szennyezi a vele való kapcsolatod. Ha igen,
valld meg neki. Ha megvallottad, köszönd
meg Istennek a megbocsátást. Krisztus
felvitte azokat a bűnöket a keresztre és Isten már
nem ítél el mert Krisztusban vagy (Róma8:1).
Ítélkezés nélkül, imádkozz azért, hogy a bűnök
korlátai eltűnjenek a gyülekezetből.
A múltbéli megújulások során mindig magukkal
hozták a bűnvallást. Imádkozz, hogy Isten
Szelleme hozzon egy megvallási hullámot, hogy
az emberek felismerjék, hogy helyre kell állniuk Istennel
Molnár B Antal [ 2015-01-16 19:48 ]

MÉG NEGYVEN NAP. .Jónás könyve-1-4-rész.

„Még negyven nap - így szólt az ítélet szava -
elpusztul Ninive és temérdek java!’’

De zsákba öltözött a király és népe
s Isten a büntetést nem hajtotta végre Gerő Sándor
Molnár B Antal [ 2015-01-16 19:47 ]

• Mt 12:39 E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván; és nem adatik jel néki, hanemha Jónás prófétának jele. (~16:4, Lk 11:29)
• Lk 11:30 Mert miképpen Jónás jelül volt a ninivebelieknek, azonképpen lesz az Ember Fia is e nemzetségnek.
• Mt 12:40 Mert amiképpen Jónás három éjjel és három nap volt a cethal gyomrában (en té koilia tu kétusz), azonképpen az Ember Fia is három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában.
• Mt 12:41 Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt: mivelhogy ők megtértek Jónás prédikálására; és íme nagyobb van itt Jónásnál. (~ Lk 11:32)
Molnár B Antal [ 2015-01-16 19:47 ]

Haraggal a szívében marad a sivatagban és várja az ítéletet. Az Úr megkérdezi: Avagy méltán haragszol-e? Jónás kimegy a pusztába és kalyibát épít, haragja távol tartja az örömtől amit a bűnös város megtérése felet kellene érezni. Az egyház, a hívő ember is sokszor kivonul a világból, szekták és pártok árnyékából duzzogva várja a pusztulást. Jónás nem mer hinni a csodába amit Isten adhat általa . Ma úgy hirdettetik az ige, hogy benne van az a hit, hogy Isten áldása kíséri a kimondott szót.
Úr már látja a ninivei emberek lelkében a változást és kegyelmet ad neki.
Ismét Jónást kell most tanítani, hogy lássa a saját indulatait melyek szívébe dúlnak. A harmadik versbe olvassuk: ,,Most azért Uram, vedd el, kérlek, az én lelkemet én tőlem, mert jobb meghalnom, mintsem élnem!"
Látjuk mennyire haragszik Ninive miatt de milyen öröme van egy tök miatt. A mi értékrendünk nem ilyen néha? Ne haragudjunk hát az Úr tanítása miatt.
És mikor a tök elszárad, a próféta megismétli: Jobb halnom, mint élnem! Méltán haragszom, mind halálig!
Nem tudjuk Jónás megértette-e a tanítást de a mai világnak szüksége van olyan egyházra, hívő emberekre akik mikor hirdetik az igét hiszik, hogy Isten lelke megcselekszi a csodát.
Molnár B Antal [ 2015-01-16 19:46 ]

Jónás könyve.,- Babits Mihály.
Negyedik rész: részlet

Mert látá az Úr, hogy ott egyik-másik
szívben még Jónás szava kicsirázik
mint a jó mag ha termőföldre hullott,
s pislog mint a tűz mely titkon kigyulladt.......Tudnivaló pedig itt hogy kimenve
a városból Jónás, ül vala szembe,
a város ellenébe, napkeletnek,
árnyékban, mert egy nagylevelű töknek
indái ott fölfutva egy kiszáradt,
hőségtől sújtott fára, olyan árnyat
tartottak, ernyőt eltikkadt fejére,
hogy azalól leshetett Ninivére
fátylában a nagy fények fonta ködnek.
S örül Jónás módfelett a töknek.

Aztán egy reggel, hajnaltájra, szerzett
a nagy Úristen egy kicsinyke férget,
mely a töknek tövét megrágta volna
és tette hogy indája lekonyulna,
levele megpörögve kunkorodna
s az egész tök elaszva szomorodna.....

....S monda az Úr Jónásnak: "Lásd, valóban
méltán búsulsz s vádolsz-e haragodban
a széleslombu, kövér tök miatt,
hogy hűs árnya fejedről elapadt?"
S felelt, kitörvén Jónásból a méreg:
"Méltán haragszom azért, míg csak élek!"

És monda akkor az Isten: "Te szánod
a tököt amely egy éjszaka támadt
s egy másik éjszaka elhervadott;
amelyért kezed nem munkálkodott;
amelyet nem ápoltál, nem neveltél,
lombja alatt csak lustán elhevertél.

És én ne szánjam Ninivét, amely
évszázak folytán épült vala fel?
melynek tornyai vetekedve kelnek?
mely mint egy győztes harci tábor terjed
a sivatagban, és utcái mint
képeskönyv amit a történet irt,
nyílnak elém? Ne szánjam Ninivének
ormát mely lépcsőt emel a jövőnek?
A várost amely mint egy fáklya égett
nagy korszakokon át, és nemzedékek
éltek fényénél, s nem bírt meg vele
a sivatagnak annyi vad szele?
Melyben lakott sok százszor ezer ember
s rakta fészkét munkálva türelemmel:
ő sem tudta, és ki választja széjjel,
mit rakott jobb-, s mit rakott balkezével?

Bízd azt reám, majd szétválasztom én.
A szó tiéd, a fegyver az enyém.
Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem.
Ninive nem él örökké. A tök sem,
s Jónás sem. Eljön az ideje még,
születni fognak újabb Ninivék
és jönnek új Jónások, mint e töknek
magvaiból új indák cseperednek,
s negyven nap, negyven év, vagy ezer-annyi
az én szájamban ugyanazt jelenti."

Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott.
A nap az égen lassan ballagott.
Messze lépcsős tornyai Ninivének
a hőtől ringatva emelkednek.
A szörnyű város mint zihálva roppant
eleven állat, nyúlt el a homokban.


Mr Jame Hook MD [ 2015-01-15 22:19 ]

Tájékoztatjuk, hogy Mr Jame Hook Alapítvány jelenleg ad ki hiteleket magánszemélyek, vállalatok és szervezetek együttműködésével megfizethető kamatok.

Engedhetjük meg magunknak, hogy megadja a kölcsönt, és ez a hitel segít sokat az életed

Ön a pénzügyi bajban vagy adjon? Voltál már elutasították a bankok, vagy szeretné rendezni a tartozásait egyszer és mindenkorra, szeretné fizetni a

számlákat. Itt a remek lehetőség, ahol lehet kapni a hitel, akkor lehet építeni a saját álma válik tulajdonosa egy független üzleti és személyes vállalkozóvá válásra.

További információért, kérjük, látogasson el honlapunkra: Mr Jame Hook HITELEK ALAPÍTVÁNY e-mail címen jame_financialloanfirm2@live.com elérhetőségét

feletti. Garantáljuk, hogy átlátható és hatékony szolgáltatást.

Én segíthetek kölcsönt.

A hitelfelvevők információk alább információkat.

Név ........
Név ..........
Foglalkozás ..........
Szex ........
Ország .........
Állapot .........
Havi jövedelem .........
A hitel összege szükség ..........
Megtérülési időszak ..........
Telefonszám ..........
Kor .............

köszönöm
Mr Jame Hook MD


hitel ajánlatMolnár B Antal [ 2015-01-15 15:45 ]

Reményik Sándor: Ne ítélj
Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered., Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.
Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak –
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.
Istenem, add, hogy minél halkabb legyek –
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,
De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azon felül.
Molnár B Antal [ 2015-01-15 15:44 ]

Szent Ágoston
Uram, én nem vagyok világosság saját magam számára. Szem lehetek, de
világosság nem. Mit ér azonban a nyitott és egészséges szem, ha hiányzik a
világosság? Hozzád kiáltok tehát: adj, Uram, lámpámnak világosságot!
A te fényeddel, Uram, eloszlatod sötétségemet. Magamtól csak sötétségem van,
Te viszont világosság és fény vagy, aki szétszórod sötétségemet és
megvilágítasz. Nem tőlem jön a világosság, s csak akkor van bennem a fény,
ha te megadod. Szent Ágoston
Molnár B Antal [ 2015-01-15 15:44 ]

Aquinói Szent Tamás
Uram, adj éleslátást a dolgok észlelésére, erőt azok megragadására és megtartására; képességet és rátermettséget arra, hogy ezekhez még mindig hozzá tudjak tanulni! Adj tévedhetetlen ítéleteket a számba! A helyes beszéd kegyelméért is esdeklek! Döntsd el nálam mindig a kezdetet, határozd meg előrehaladásom irányát, és biztosítsd a vég sikeres és eredményes kimenetelét! Aquinói Szent Tamás
Molnár B Antal [ 2015-01-15 15:43 ]

Prohászka Ottokár.
2008. 06. 11.
Egy a szükséges tehát, a tiszta, szép, nemes, Istent szerető lélek. Aki ezt választja, a legjobb részt választotta, s ez az egyedül ésszerű, következetes s erőteljes eljárás; aki a lelket s önmagát elhanyagolja, az a meghasonlást hordozza magában; sorsa az elsötétedés, elkeseredés s üresség.
De az nem annyit jelent, hogy elvonulni, remeteségekbe zárkózni; maradjunk pályánkon s ne veszítsük el az ,,egy szükségest' szemeink elől semmiféle dolgunkban. (Prohászka Ottokár)
Molnár B Antal [ 2015-01-15 15:42 ]

Imádkozz nagyobb intimitásért Istennel.
Imádkozz azokért, akiknek vissza kell térniük Istenhez –
A családod vagy egy barátod családjának „tékozlóiért”.
Imádkozz, hogy vágyjanak arra, amit elvesztettek és kezdjék meg „visszatérésüket”.
Imádkozz hogy a gyülekezetedben az emberek jobban megértsék Istent,
hogy sokan legyenek, akik visszatérnek az Ő teljes megtapasztalására
az életükben.
Imádkozz egy nagyobb mélységért a gyülekezet életébe
Molnár B Antal [ 2015-01-15 15:42 ]

Imádkozz az egyes emberekért kifejezetten.
Imádkozz a személyes szükségleteikért.
Próbáld meg az életet az ő szemszögükből nézni. Mik azok az aggodalmak, örömök,nyomások és döntések, álmok és félelmek, amelyekkel szembe néznek? Imádkozz ezekért a dolgokért.
Imádkozz a lelki életükért. Mik azok a dolgok, amelyek távol tartják őket Istentől?
Imádkozz, hogy Isten megpuhítsa a szívüket és vezesse őket hitre Krisztusban. Ha ezt csoportként csináljátok, vagy egy baráttal, akkor imádkozzatok az ő három barátjáért is.
Imádkozzatok, hogy az Úr adjon lehetőséget, hogy megoszthassatok valamit velük az Ő szeretetéből.
Higgy abban, hogy ez a három ember meg fog változni.
Molnár B Antal [ 2015-01-15 15:41 ]


Yorkshire - 1860.
Az 1860as években több millió ember került a gyülekezetekbe.
Itt egy példa, hogy mi történt az egyik városban.
“Naponta egyesült imaalkalmak voltak Kingston upon Hull kikötővárosában, a meglévő egyház és a különböző felekezetek által támogatva.
Többen nem tudtak bejutni a központi alkalmakra, és a dicséret sok
színhelye nyílt meg az imára minden este.
Egy havi egyesült imaalkalom több mint 3000 embert vonzott.
Mint általában ezt evangelizációs hullám követte, és ezek a sorozatok 1865-ben még mindig csordulásig töltötték a csarnokokat, szükségessé téve a cirkuszok kibérlését ahol különböző felekezeti szolgálók hirdették az igét. 1865
más nagyon sikeres kampányok is zajlottak. ”
A Második Evangéliumi Ébredés Nagy-Britanniában - J Edwin Orr
Molnár B Antal [ 2015-01-15 15:41 ]

A morál, ha jobban szemügyre vesszük, csak annyit jelent,

( ? )

Szép mindaz, amit az ember szeretettel szemlél.
Christian Morgenstern

Semmi sem szép, amíg szépségére rá nem találunk.
Robert Musil

A szépet nem az emberek hozták létre szavazattöbbséggel,
hanem Isten teremtette bele a világba.
Török István

Csak az igaz szép, csak az igaz szeretetreméltó.
Boilescu-Despréaux Nicolas

A dolgok szépsége a szeretetben rejlik.
France

Akkor lehetünk csak boldogok,
ha megtanulunk magunkon is nevetni.
Dorothy Dix

Nem ott vagyunk otthon, ahol lakunk,
hanem ahol megértenek.
Christian Morgenstern

A szem csak a homoktengert látja,
a szív a sivatag végét is.
Molnár B Antal [ 2015-01-15 15:40 ]


Köszönd meg Istennek, hogy Ő szerető, élő és gondoskodó Atyád.
Sok embernek nincs jó tapasztalata az apjukkal és szenvednek ennek hatásaitól.
Imádkozz valakiért, akit ismersz (magadért?) és akinek meg kell szabadulnia
a rossz apaság hatásaitól.
Kérd, hogy képesek legyenek (legyél) megbocsátani és felfedezni a szabadságot
ezekből a kötelékekből.
Imádkozz a sok apáért, különösen is a fiatalokért, akik előtt nem volt jó
példa az apa szerepben, de ennek ellenére maguk is apák lettek, hogy jót tegyenek gyermekeikkel.

Taníts engem útaidra, Uram, hogy igazságod szerint járjak, és tiszta szívvel féljem nevedet. Zsoltárok 86. 11.

JÓKÍVÁNSÁG..
Békét, csendet, mely elűz vihart,
Szent erőt, mely próba közt kitart,
Érző szívet, mely enyhít nyomort,
S mély alázattal porig hajolt,
Örömöt, mely nap sugaraként
Tud gondfelhők között is szórni fényt,
Bátorságot, mely meg nem remeg,
S kész odaadni kincset, életet,
Szívet, mely a bünőst szereti,
Gyengeséget, vétket elfedni,
És hitet , mely mint a sasmadár
Fölfelé tart és az égbe száll,
Melynek nincs nehéz, nincs nem lehet….
Ezt kívánom! S kell-e több neked?
Jézus Krisztusban mindezt megtalálod,
Beteljesíti ezt a kívánságot.
Nyomába lépsz, boldogan követed,
S hálaének lesz az életed.

"Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik
az én lelkem hozzád, oh Isten ! " 42. Zsolt. 2. Vers

Imádkozz nagyobb intimitásért Istenhez.
Imádkozz azokért, akiknek vissza kell térniük Istenhez –
A család, vagy egy barát családjának „tékozlóiért”.
Imádkozz, hogy vágyjanak arra, amit elvesztettek és kezdjék meg „visszatérésüket”.
Imádkozz, hogy a gyülekezetedben az emberek jobban megértsék Istent,
hogy sokan legyenek, akik visszatérnek az Ő teljes megtapasztalására
az életükben.
Imádkozz egy nagyobb mélységért a gyülekezet életébe

Molnár B Antal [ 2015-01-15 15:40 ]

Ments meg Uram a szürkeségtől!
Édes az ifjak méntás koszorúja,
Fehér öregek aranyos borúja,
Virága van tavasznak, télnek:
Ne engedj Uram koravénnek!

Csak attól ments meg, keresők Barátja,
Hogy ne nézzek se előre, se hátra.
Tartsd rajtam szent, nyugtalan ujjad,
Ne tűrd, Uram, hogy bezáruljak!

Ne hagyj Uram megülepednem,
Se eszmében, se kényelemben.
Ne tűrj megállni az ostoba v a n - nál,
S nem vágyni többre kis mái magamnál.

Ha jönni talál olyan óra,
hogy kizökkenne vágyam mutatója,
Kezem kezedben ha kezdene hűlni,
Más örömén ha nem tudnék örülni,

Ha elapadna könnyem a más bűnén,
A minden mozgást érezni ha szűnném,
Az a nap Uram hadd legyen a végső:
Szabadíts meg a szürkeségtől!
Molnár B Antal [ 2015-01-15 15:39 ]

Bede Anna: Fohász.

Köszönöm azt, Uram, hogy élek; Köszönöm azt, hogy ép hitem,
S hogy e világban, ím, a lélek Gyönyörű házát építem

Köszönöm azt, hogy sok bajomban a Te Igéd vigasztalás,
s hogy ahol ennyi fájdalom van, tovaröpít egy jó varázs.

Valami mindig talpra állít, valaki mindig megsegít,
rövid utunk kálváriáit — járva az átkok berkeit.

Köszönöm azt, hogy vársz a mennyben, s hívogató szód rám talál
A sugaras, kék végtelenben köszönöm azt, hogy nincs halál.
Molnár B Antal [ 2015-01-15 15:34 ]

http://youtu.be/UzE_oOK1tho.Molnár B Antal [ 2015-01-13 16:58 ]


hogy az egyik bűnt a másikra cseréljük,
de egyáltalán nem változtatja meg a szívünket.
Klaus Doughlass

A jó példa harangszó,
melynek hangjára
egyre több ember megy be a templomba.
Dán népi bölcsesség

Voltam egyszer egy olyan házaspárnál, akik se egymással, se egymás nélkül nem tudtak élni. Kölcsönösen pokollá tették egymás életét.
Azt remélték, hogy ha gyerekük születik, az feloldja majd a köztük lévő feszültséget. – És valóban így is történt. Született egy vízfejű szívbajos gyerekük. És egyszerre minden elcsendesedett közöttük. Megtanultak csöndesen, alázatosan élni. Lábujjhegyen járni, halkan beszélni – és egymás kezébe kapaszkodni.
Amikor eljöttem tőlük, a férfi kikísért és ezt mondta az ajtóban:
–Ez a szegény, beteg és értelmetlen gyermek tanított meg bennünket
értelmesen élni.
Nincs hát értelmetlen élet,
csak meg nem értett élet van.
Gyökössy Endre

Molnár B Antal [ 2015-01-13 16:57 ]

A hit olyan madár,
amely akkor is énekel, ha az éjjel még sötét.
Indiai népi bölcsesség

A bohócnak gyermeke halálos ágyától kell a cirkuszba mennie,
hogy felöltse az álarcot és tréfáival, mozdulataival szórakoztassa,
kacagtassa a közönséget.
A bohóc bukfencet vet, az álarc komikusabb, mint valaha:
grimasszá torzult arcon könnycsepp gördül végig.
A közönség tombol, a bohóc rekedten kacag s közben
majd meg szakad a szíve az aggodalomtól és tehetetlenségtől.
A bohóc, bukfence, grimasza, jókedve: látszat,
kínja, gyötrelme, vergődése: valóság.
És a cirkuszban mindenki meg van győződve arról, hogy a látszat a valóság.
Ilyen látszatot és valóságot összekeverő cirkusz az élet is.


Barátodnak telefonálj még ma:
lehet, hogy a vonal, holnap már néma.
Képes Géza

A világ békéjének szívünkbe, házunkban kell elkezdődnie.
Reinhold Schneider

A mosoly olyan fény, amely az arc ablakán mutatkozik,
és jelzi, hogy a szív otthon van.
Molnár B Antal [ 2015-01-13 16:56 ]

"...Többé tehát nem én élek, hanem a Krisztus él bennem..." /Gal 2:20<

Toscanini, a neves olasz karmester egyszer a philadelfiai Filharmonikus zenekart vezényelte, amikor Beethoven IX. szimfóniáját - ezt a rendkívüli vezénylői képességeket igénylő művet - játszották. A zenemű méltóságteljessége annyira lenyűgözte a közönséget, hogy a befejezés után felállva tapsolt tíz percig. Toscanini újra, és újra meghajolt. Amikor a zenekar felé fordult látta, hogy ők is meghajolnak. A közönség még mindig tapsolt, és ünnepelt. Toscanini végül hátat fordított a közönségnek, és ezt mondta a zenekarnak: "Hölgyeim, és Uraim, én senki vagyok. Önök is senkik. Egyedül Beethoven volt valaki!"

Tanulságos történet. Bármennyire képzett és tehetséges lennél, borulj oda Jézus lábaihoz és mondd ki: Én senki és semmi vagyok, de Te vagy a minden! Amikor először kezdtek el hajózni a tengeren a csillagok állásához igazodva, egy teljesen új világ nyílt meg az emberek előtt. Akkoriban el is híresült az a mondás, hogy "Aki az iránytű rabja, azt a nyílt tenger királyává választja."

A te iránytűd a teljes odaszánás. Megnyitja előtted a menny kapuját. Ha elkötelezed magad Krisztus mellett, és engeded, hogy ő vezesse hajódat, a szabadság, a tökéletes békesség és felmérhetetlen áldások tengereit fogod meghódítani. De előbb ki kell tudni mondani: "...többé tehát nem én élek, hanem a Krisztus él bennem..." Meg kell hajolnod előtte, és be kell vallanod neki: "Nélküled senki vagyok. Felajánlom neked minden képességem, minden ajándékom és minden álmom. Szeretném mind nálad elhelyezni, nem akarok semmit sem visszatartan
Kérsz, vagy egyszerűen úgy élsz...?

" Buzgólkodjatok a nagyobb kegyelemnyilvánulásokért." (I.Kor.12:31)<

- Hogyan, Uram? Hogyan? Mit tegyünk azért, hogy nagyobb és értékesebb ajándékokat kaphassunk?

- Tudod, mik azok a "nagyobb ajándékok"?
- Sejtem, Uram. Talán a hatalom, s az erő megnyilvánulásai, ahogyan Igédben írod. De a gyakorlatban nem találkozom ezekkel, pedig nagy szükségem lenne rájuk...
- Mire használnád azokat? Mit tudnál azokkal kezdeni?
- Használnám, Uram - a te szolgálatodra. A Gyülekezet épülésére.

- A Szellem ajándékai valójában a Szent Szellemem benned való jelenlétének a megnyilvánulásai, ám mindig csak abban a mértékben, amekkora részt valójában birtokolok az életedben. Ha te alábbszállsz, s nekem utat engedsz... Tévedsz, ha azt hiszed, bármit is megkaphatsz, csak azért, mert kéred Tőlem! Először engedd meg nekem, hogy helyet készítsek azoknak életedben! Könnyebb a látható dolgokért tusakodni, mint a láthatatlanokért, mert az emberi természet még ezekben, a szent dolgokban is előnyt lát, értéket keres, de mindezt csak önző vágyai táplálják. Vigyázz erre!
Molnár B Antal [ 2015-01-13 16:55 ]


TÉL
Fáznak már az erdők.
Üde lombruhájuk
sárgán földre pergett.
Hallottam, az águk
éjjel hogy’ didergett.
Fáznak már az erdők.
Milyen jó az Isten!
Szánva tekint rájuk.
S fehér takaróval:
betakarja őket
lágyan hulló hóval.
Milyen jó az Isten!
Fáznak már az árvák,
szegény elhagyottak.
Ki rak tüzet nekik?
Sivatag utcákon
fagyos szél fúj végig.
Fáznak már az árvák.
Milyen jó az Isten!
Emberszívekben gyújt
meleg tüzet, lángot:
védő szeretetet,
megsegítve szánót!
Milyen jó az Isten. Túrmezei Erzsébet
Molnár B Antal [ 2015-01-13 16:55 ]

ISTEN MADÁRKÁI
Isten madárkái tovahagytak minket.
Verebek lakják most fecskefészkeinket.
Isten madárkái messze délre szálltak.
Fényes napkeletig bizony meg se álltak.
Őket a hideg tél utol se éri.
Röptüket ragyogó napsugár kíséri.
Hozzánk tavaszt hoznak, tőlünk nyarat visznek.
Csalóka, szép ősznek egy percig se hisznek.
Istenem, ha én is madárkád lehetnék,
zord, hideg világban tavaszt hirdethetnék!
Milyen jó is volna! Jöhetne hideg tél,
dermesztőn, fagyosan fújhatna hideg szél:
messze délre szállnék, addig meg se állnék.
Én Istenem, bárcsak madárkáddá válnék!
Ó, adj nekem, kérlek, boldog fecskeszívet,
napsugárral teltet és Tehozzád hívet!
Adj nekem hitszárnyat, könnyű fecskeszárnyat,
ha jön a hideg tél, hogy Tehozzád szálljak,
szerető szíveden puha fészket rakjak,
s örökkön örökké Tenálad maradjak! Túrmezei Erzsébet
Molnár B Antal [ 2015-01-13 16:54 ]

5Móz 31,6- Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert az Úr, a te Istened maga megy veled; nem marad el tőled, sem el nem hagy téged.
Józs 10,25- És monda nékik Józsué: Ne féljetek, és meg ne rettenjetek; legyetek bátrak és erősek, mert ekképpen cselekszik az Úr minden ellenségetekkel, a kik ellen ti hadakoztok.
---Józs 11,6- Ekkor monda az Úr Józsuénak: Ne félj tőlük, mert holnap ilyenkorra mindnyájokat átdöfötten vetem az Izrael elé; lovaikat bénítsd meg, szekereiket pedig égesd meg tűzzel.
Bír 4,18- És kiment Jáhel Sisera elé, és monda néki: Jöjj be Uram, jöjj be hozzám, ne félj! És betért ő hozzá a sátorba, és betakarta őt lasnakkal.
1Sám 4,20- És mikor elalélt, mondának azok, akik mellette állnak vala: Ne félj, mert fiút szültél; de ő nem felelt és nem figyelt arra.
---1Sám 12,20- És monda Sámuel a népnek: Ne féljetek! Ha már mind e gonoszságot véghez vittétek, most ne távozzatok el az Úrtól, hanem az Úrnak szolgáljatok teljes szívetekből.
2Kir 1,15 Ekkor szól az Úr angyala Illésnek: Menj alá vele, ne félj semmit tőle. És ő felkelvén aláment vele a királyhoz .-
Hag 2,5- Az igét, amellyel szövetségre léptem veletek, mikor kijöttetek Egyiptomból, és az én lelkem köztetek marad. Ne féljetek!
Molnár B Antal [ 2015-01-13 16:54 ]

KORONÁTLAN KIRÁLY KÖSZÖNTŐJE
Ismerek egy királyt, kinek nincsen koronája,
palotája, aranytrónja, cifra sok szolgája.
De ha reggel békén felkel Isten jóvoltából,
s kitekint a szép tavaszba kitárt ablakából,
azt csicsergi minden madár virágos faágon:
„Felség, a te birodalmad legszebb a világon.”
Ha el is fér szűk falak közt, végtelen az mégis.
Akad benne magasság is, mélységes mélység is.
Rét bársonya, erdő zöldje, rónák termő földje,
csupa titkos lehetőség minden hegye-völgye.
Ne maradjon ugar, parlag, reggeltől napestig
viselsz érte fáradságot, nehéz lelki-testit.
S felvirágzó friss vetések édes illatárja
bőséges, nagy jutalomként lelkedet átjárja.
Bizony szebb a birodalmad, Felség, addig élek,
minden másnál itt a földön: sok, sok gyermeklélek.
Korona és trónus nélkül jó királynak lenni:
magot vetni, ütlegelni, meg nem is pihenni.
Hálavirág, örömvirág szép kelyhenyílását,
békén várni égi Király mennyei áldását.
Mi vagyunk a birodalmad. Nyílik a virágunk.
Tartson meg az Isten téged, felséges királyunk.
Tekintsen le kegyelmével bő áldásával rád:
úgy igazgasd gyermeklelkek boldog birodalmát! Túrmezei Erzsébet
Molnár B Antal [ 2015-01-13 16:53 ]

Mt 28,10- Akkor monda nékik Jézus: Ne féljetek; menjetek el, mondjátok meg az én atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.
Mk 5,36- Jézus pedig, amint hallá a beszédet, amit mondanak vala, azonnal monda a zsinagóga fejének: Ne félj, csak higgy.
Lk 12,32- e félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot.
Jn 6,20- Ő pedig monda nékik: Én vagyok, ne féljetek!
Jn 12,15- Ne félj Sionnak leánya: Ímé a te királyod jő, szamárnak vemhén ülve.
ApCsel 18,9- Monda pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak: Ne félj, hanem szólj és ne hallgass:
Róm 13,3- Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dícséreted lesz attól.
Molnár B Antal [ 2015-01-08 17:43 ]

Újesztendő
Eltűnt egy esztendő az élet ködében,
Haladnak az évek, mint vándor az éjben.
Haladnak, szaladnak, velük együtt mi is,
De a határkőnél most megállunk mégis.
Megállunk csendesen, s fölnézünk az égre,
Felhők szép fodrára, esthajnali fényre,
S úgy nyitok utat a rohanó időnek,
Úgy mondunk búcsút az öreg esztendőnek.
Eredj, vén Szilveszter! Újév, jöttöd várom!
Húszon-egyedik századot immár veled járom.
De ahogy te elmúlsz, elmúlik majd minden.
Állandó és örök itt e földön nincsen.
Mert elszáll az illat és lehull a virág.
Lehull a falevél, elhordják a szelek,
S mi, kii porból lettünk, ismét porrá leszünk!
Csak egy az állandó, csak egy: az Úr Isten,
Aki van odafenn és aki van itt lenn!
Akinek kegyelme letörli a könnyet...
S elhaló kebelbe életerőt önthet
Vándorok, vagyunk itt, te is jó barátom,
A célt itt a földön soha nem találom,
De te sem találod, hiába keresed,
Ha csak a Megváltót, Jézust meg nem leled!
Jézus Krisztus az út, igazság és élet,
Benne a halál is új életre éled.
Ha hiszünk, a Sátán tőlünk visszaretten,
S feltámadunk egykor új, szellemi testben!
Jöjj hát újesztendő! Szívünket kitárjuk,
Ünnepi imával Megváltónkat várjuk.
S földi vándorpályánk bármikor ér véget,
"Názáreti Jézus! Mi követünk Téged!” Somogyi Imre
---------------------------------------------------------------------
TAVASZI ÉBREDÉS.
Mily szép a csodás, szent ébredés! Az illatozó, szerény kis virág. Mily szép künn a hímes, üde rét, Virágtól ékes, friss gyümölcsfaág.
Mily szép a madárdaltól hangos Határunkban a zöld erdő, berek... Mily szép az Istent dicsérő lantos, Ki új tavaszban zeng új éneket!
Mily szép a hívő szívben a tavasz, Ige szárnyán jött szent ébredés,. Elhal ekkor ajkakról a panasz, Dermedtség helyett: - felengedés...
Mily szép az Úrért égő szeretet, Mely szerteáraszt csodás illatot .- Tavasz kertjének ösvénye mellett Isten legkisebb virága vagyok. Vágréti Irma
Molnár B Antal [ 2015-01-08 17:42 ]

Ébredjetek!
Sárgul bennünk az idő, És mi még mindig Tavaszt álmodunk.
Napjainkat lassan Lerázza a szél
Életünk?…, Álmaink fájáról? Ki tudja…
Hazudunk magunknak Derűs életet,
Nyugodtan, Gondtalanul… Készülünk…
Értékes szemétből Faragott szárnyakkal Ég fele repülni…
Utolsó Könnycsepp Hull a Földre. Ébredjetek! J. F. E., Kolozsvár
---------------------------------------------------


Rónay György:
A tékozló fiú hazatérése.

A messzeség sugárzó pitvarában
angyalok jönnek-mennek, kék csuporban
tejet hoz egy, a másik nagy kosár
gyümölcsöt, fehér lenvászonnal asztalt
terít egy harmadik, nagy szárnyukat
becsukva szorgoskodnak -
egy pedig
a korlátnál, szemét ernyőzve néz
a távolba, ahol a domb alatt
kanyargó úton csapzottan, soványan,
kimerültségtől meg-megtántorodva,
de azért mégis egyre szaporább
léptekkel, ahogy egyre közelebb ér,
már jön a Vendég...

Füle Lajos: MÉLTÓ SZENVEDÉLY .
Legszebb, emberhez
legméltóbb szenvedély:
örömöt szerezni.
Gyógyító kúra ez
betegségben, szomorúságban.
Biztos védelem .
az érdektelenség köde,
az önzés fagya ellen.
Boldog, ki ebben égeti magát!
Élete füstje, mint jó illatú áldozat,
száll fel az égre...
Molnár B Antal [ 2015-01-08 17:42 ]

Két szó.

Két szó, mely mindent átértékel;
e két szó mindent megér nekem:
ingyen kegyelem
Olvasónaplómból:
"Einstein professzor egyszer azt kérdezte Faulhaber bíborostól, mit tenne, ha a matematika bebizonyítaná, hogy a hite tévedésen alapul. A bíboros így felelt:
Türelmesen várnék, amíg Ön megtalálja számítási hibáját."
(Vetés és aratás 12/4)

James B. Irwin, az Apollo-15 űrhajósa mondta:
"Az, hogy az ember a Holdon járt - fontos, de az, hogy az Úr Jézus érted a Földön járt, sokkal fontosabb ennél..."
(SZET kalendárium 1987.)
-----------------------------------------
Molnár B Antal [ 2015-01-08 17:41 ]

Mustármagnyi hit hegyeket tengerbe lök.
Mit tenne, ha olyan nagy volna, mint a tök?
Angelius Silesius

Ha Krisztus egyszer is megszületik Betlehemben, de benned egyszer sem,
te attól még örökre elveszett maradsz.
Angelius Silesius

Vigyázzatok,
aki napról-napra nem szentelődik,
az napról-napra züllik.
Ravasz László

A fogadalmakból a kevés is sok,
a hűségből a sok is kevés.
Ravasz László

Ha a földön azok a nők sokasodnak el, akik nem tudnak és nem is akarnak Igazi édesanyák lenni,
az veszélyesebb lesz a modern világra,
mint a radioaktív szennyeződés.
Th.Bovet
Molnár B Antal [ 2015-01-08 17:41 ]


A győzelem titka az Istennel való bensőséges kapcsolat. Ez a forrása minden külső és belső erőnek.

Ha elfelejtenek vagy elhanyagolnak, ha tudatosan mellőznek és te ezt alázattal vállalod és Uradnak hálát adsz minden sértés és megaláztatás közepette, akkor
- az győzelem.

Ha a jót, amit teszel vagy tenni akarsz, mások kigúnyolják, ha vágyaid meghiúsulnak, ha a többiek pont azt teszik, ami neked nem tetszik, ha tanácsodat semmibe veszik, nézeteidet nevetségessé teszik, s te mindezt zúgolódás nélkül, türelemmel, szeretettel elfogadod, akkor
- az győzelem.

Ha neked minden étel jó, azért mindig hálás vagy, ha minden ruházattal, minden társasággal és életkörülménnyel, a magányossággal, mindennel, ahogy Urad vezet, megelégedett vagy, akkor
- az győzelem.

Ha mások rosszkedvét, ingerültségét, panaszkodását, minden rendszertelenségét, pontatlanságát, amelyekről te nem tehetsz, mérgelődés és zúgolódás nélkül elviseled, akkor
- az győzelem.

Ha a körülötted lévők különcségét, lelki érzéketlenségét, saját hibáik iránti vakságát elnézed, ha másoktól mindenféle üldöztetést elszenvedsz, s mind elviseled úgy, amint azt Jézus Krisztus hordozta, akkor
- az győzelem.

Ha sohasem célod saját személyedet, munkádat vagy sikereidet kiemelni egy beszélgetésben, ha nem vágysz mások ajánlására, dicséretére, ha szeretsz ismeretlen maradni, hogy Krisztusban elrejtett életed legyen, akkor
-az győzelem.
Molnár B Antal [ 2015-01-08 17:40 ]

Mustármagnyi hit hegyeket tengerbe lök.
Mit tenne, ha olyan nagy volna, mint a tök?
Angelius Silesius

Ha Krisztus egyszer is megszületik Betlehemben, de benned egyszer sem,
te attól még örökre elveszett maradsz.
Angelius Silesius

Vigyázzatok,
aki napról-napra nem szentelődik,
az napról-napra züllik.
Ravasz László

A fogadalmakból a kevés is sok,
a hűségből a sok is kevés.
Ravasz László

Ha a földön azok a nők sokasodnak el, akik nem tudnak és nem is akarnak Igazi édesanyák lenni,
az veszélyesebb lesz a modern világra,
mint a radioaktív szennyeződés.
Th.Bovet

Molnár B Antal [ 2015-01-08 17:39 ]

Ha Krisztus számunkra Elsővé lesz,
akkor Isten karácsonyi világába megtaláljuk az utat.
Friedrich von Bodelschwing


Egy darázs repült be a konyhába.
Nem akartam megölni, de azt sem, hogy benn maradjon.
Neki sem volt jó benn, hiszen elvesztette szabadságát.
Azt találtam ki, hogy egy nagy gyufásdobozzal elkapom,
visszaviszem az ajtóhoz, s ott kiengedem a szabadba.
Vajon a darázs érezte-e a gyufásdobozban a szabadulás eszközét?
Fodorné Ablonczy Margit


Aki kétséget ébreszt egy 10 évesnél fiatalabb gyermekben,
az megöli a lelkét.
( ? )

Nem az a kegyes, aki sokakon szánakozik,
hanem aki nem bánt meg senkit.
Kempis Tamás

Ne tartsd fontosnak, hogy fontosnak tartsanak.
Egyszerűen csak szeress, és fontos leszel.
Simon András
Molnár B Antal [ 2015-01-08 17:39 ]

EGY PÁR CENTI
Egy pár centi volt csak tőle
az az éles vasdarab!
Szinte horzsolta a bőre,
de a szeme ép maradt!
Egy pár centi… ennyi minden:
lépcső sarka, tüske, kő,
ennyire a veszély innen,
mely ráles és egyre nő.
Egy pár centi… Így kíséred
át a földi életen…
Köszönöm ezt a pár centit,
csodás Védelem! Füle Lajos
Molnár B Antal [ 2015-01-08 17:38 ]

MÁGNESEK.
Bármerre tántorog a lábam,
bárhová kerget a robot,
erejét elküldi utánam,
s mágnesként vonz a karotok.
Országokat vethet az élet,
állíthat közénk falakat,
útjaimon egyre kísértek,
eleven erővonalak.
Körülvesztek, át is öleltek,
óvtok útvesztő utakon.
Mágneseim: két kicsi gyermek,
Párom, szívetek hazavon. Füle Lajos
Molnár B Antal [ 2015-01-08 17:38 ]

SZENTLÉLEK HÍVÁSA .
Nélküled csak könyv a Bibliánk:
Talán szebb, különb, mint sok másik,
De Igévé tüzedtől válik.
Nélküled Jézus ember volt csak
És holtak maradnak a holtak,
De ha tüzed betölthet minket,
Megvilágítja értelmünket,
Látjuk Benne a Fiú- Istent.
Ki értünk odaadott mindent,
S legyőzve halált, bűnt és átkot,
Megváltotta a holt világot,
Hogy aki Megváltónak vallja,
Vele éljen, Ő úgy akarja.
S mi boldog tanúk, valljuk, éljük,
Mert üzenetét már jól értjük…
Jöjj Szentlélek, áradj ki reánk! Nagy Kornélia
Molnár B Antal [ 2015-01-06 18:35 ]

Mennyei Atyánk!
Köszönjük az esőt, Köszönjük a napsütést,
Amely termékennyé teszi a földet, És köszönjük a szivárványt,
Amely szebbé teszi az esős napokat. Ámen
----------------------------------------------------
"Abban az időben Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben!” Mt 5,1-12
Molnár B Antal [ 2015-01-06 18:34 ]

Túrmezei (született Belák) Erzsébet (1912-2000)
Az egyik legszebbnek a szövegét beollózom ide:
1. Igen, Atyám, mert így kedves előtted, Öröm vagy bánat ér, akármi gyász,
Kezed megáld mosolyt, borút vagy könnyet, S a lelkem békén, csendben rád vigyáz.

2. Igen, Atyám, ha hű karod vezérel, S közeleg fényivel a messze cél,
Kísértés, támadás viharszelével Pokol hatalma is feléd, segél.

3. Igen, Atyám, ó, mindenen keresztül! Igen, Atyám, ború vagy fényözön
Tetőled száll rám, atyai kezedből. A földön másban nem gyönyörködöm.

4. Igen, Atyám, az évek úgy sietnek, Számuk kiméri hűséges kezed.
S te társz kaput megfáradt gyermekednek, A boldog óra ha elérkezett.

5. Megyek, amerre utam kijelölted. Úgy hív, úgy vár a szent atyai ház.
Igen, Atyám, mert így kedves előtted. A lelkem békén, csendben rád vigyáz.
-------------------------------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2015-01-06 18:34 ]

1. Hány hívő érte el az égi célt, Hű volt, kitartott, harca véget ért: Ó, Jézus, áldva légy e szentekért!
2. Kőszáluk, váruk voltál szüntelen, Míg tartott itt lenn a nagy küzdelem. Fény voltál, csillag a vak éjjelen.
3. Bár vívná harcát minden gyermeked Oly híven, bátran, mint e győztesek, És velük zengné majd az éneket:
4. Mert már itt halljuk harcon, éjen át Győzelmi ének távol dallamát. Új erőt hányszor ez az ének ád!
5. Ó, áldott egység! Boldog szent sereg! Még mi itt küzdünk, ők ott fénylenek. Mind egyek mégis benned és veled,
6. Ott zeng az ének, itt még könny pereg, Míg Krisztus napja győz az éj felett, És akkor eggyé lesz a két sereg.
7. Jő minden tájról, együtt énekel És együtt ujjong, együtt ünnepel, Ó, hálaének, szállj az égbe fel!
-------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2015-01-06 18:33 ]

ÉLŐ TÜKÖR
Lelkünket, mint a fényt az este,
az ég magához visszavonja.
Hanyatló árnyék hull a rögre:
a testünk porrá lesz a porba’.
Utánunk másik nemzedék jön.
Mi lesz szerelme, álma, útja?
Eltéved-e a rengetegben,
nyomunkat hogyha szél befújja?
Én nem tudom, de lelkemet, mint
élő tükröt, a fénybe tartom,
hogy ISTENÜNK örök derűjét
sugározza fiúnkra arcom.
Kegyelme százezernyi színét
szeretném így tükrözni vissza.
Hadd láthasson ő is az égig,
Míg lelke ezt a fényt felissza!
Füle Lajos
Molnár B Antal [ 2015-01-06 18:33 ]

A SÁMLI
A sámli szürkén, személytelenül
kuporgott benn a leghomályosabb
sarokban… ott a fényes bútorok
honában eltűrt senki volt az árva.
A pianínó szinte meg se látta,
az intarziás szekrény gőgösen
illegetett fején egy hetyke vázát,
kuncogva álltak tarka szőnyegen
a karcsú lábú székek: büszke pávák.
Mikor a szöszke kisfiú belépett,
felé fordultak hívón mosolyogva.
De ő szaladt az elhagyott sarokba,
és átölelte szótalan a sámlit,
kicipelte a szoba közepére,
s hozzásimult, mint hűséges barát…
– És betöltötte lassan a szobát
a kicsinyek különös dicsősége.
Füle Lajos
Molnár B Antal [ 2015-01-06 18:33 ]

MEGTÉRÉSEK
„Megtértem” – mondod halkan, én
hittel bólintom rá az áment.
Itt járt, lelkedhez ért a Szél,
ki tudja, honnan jött, s hová ment.
***
„Hát megtértem apám…”
– Ha te tudnád ebben a részed,
így szólnál szelíden, meg-megakadva, fiam:
„Megragadott az az Úr, AKI van,
AKIRŐL te beszéltél,
AKI elől a szívem
éveken át menekült”.
Füle Lajos
Molnár B Antal [ 2015-01-06 18:32 ]

- Csoda? Csodálatos? NE HIDD!
– Lajos fiamnak –
Te már talán idegen bolygón
pihenheted ki évi negyven
munkaheted, első osztályú
rakétán szállva, csillagok közt,
álmaiddal azonosulva.
De azt ne hidd, hogy ott leled meg
a boldogság kulcsát, ne gondold,
hogy technika, sebesség-mámor,
űrrandevú, utópiáknak
hétköznapi valóraválta
betöltheti a lelkedet, mely
az űrben is oly nyugtalan lesz,
mint itt, a tér szűkebb honában.
Mindaddig, míg fénnyel, Igével
eléri a MEGVÁLTÓ ISTEN
s fészket találsz szívén örökre.
Füle Lajos
Molnár B Antal [ 2015-01-06 18:32 ]

Istenre hagyatkozás .
Kedves Mindenki!
Az utóbbi napokban sokszor találkoztam az "Istenre hagyatkozás" gondolatával, tanácsával.
Jókívánságban, igehirdetésben és egyszer a napi ige és ima keretében is.
Talán nem véletlen, hogy most többször is "figyelmeztet" erre a környezetem,
de sajnos, még nem teljesen értem az Istenre hagyatkozás "technikáját".
Valami hasonlatosságot azért vélek felfedezni az ima erejével, amivel kapcsolatban azt írtam,
hogy az imádkozó hozzáállása is fontos tényező. Hogy nem elég kérni, de a magunk részét is meg kell, tegyük.
Azaz szerintem az Istenre hagyatkozás sem jelentheti a teljes hátralépést,
mondván majd minden eldől, megoldódik, előbbre jut Isten akarata szerint.
Nekünk is tennünk kell, döntenünk kell, cselekednünk kell, stb.
De hol a határ?
Meddig van szabad döntésem, és honnantól kell az Isteni "jelekre" hagyatkoznom?
Mert kétségtelenül mindig vannak ilyen jelek, én is több ilyesmiről tudnék mesélni nektek, rengetegről-estéig.
Utólag ezt látom, de előre nem látok ilyen tisztán.
Sokszor meg csak utólag derül ki valamiről, hogy az bizony komoly üzenet volt, amit jó lett volna figyelembe venni.
Talán éppen ezért szép ez az egész.
Vannak vágyaim, álmaim, persze.
Tudom, nem kéne, hogy legyenek, de hát nem lennék ember, ha nem lennének.
Tehetek a megvalósulásukért? Vagy csak kicsit? Vagy csak imádkozzak értük?
Vagy csak a türelmetlenség az egész kérdés okozója?
Ti hogyan látjátok ezt?
Molnár B Antal [ 2015-01-06 18:31 ]

Légy példa a hitben! (1Tim.4:12)

Az Úr Jézus azt tanította, hogy a hitnek a belső minősége fontosabb mint a látszat vagy a külső dolgok. Szolgálata során csak két személyről állította Urunk, hogy példa értékű hitük volt – és egyik sem volt zsidó. Hasonlóképpen a fiatal is lehet példa a hitben, még egy tapasztalt és népes gyülekezetben is. Vizsgáljuk meg mi volt az, amit így értékelt Megváltónk földi életében, és törekedjünk mi is azokra!

Az első példaértékű hívő a kapernaumi százados volt (Mt.8:5-10), aki beteg szolgájáért járt közben – már ez a tény is alázatra és együttérzésre utal. Ez az ember gyakorlatias volt, nem akarta Jézus idejét rabolni és tudta, hogy Ő távolról is tud gyógyítani, mint ahogy egy tiszt irányítja a csapatát egy adott pontból. Erre az emberre jellemző volt a teljes bizalom: „csak szólj egy szót és meggyógyul a szolgám”.

A másik egy kananeus asszony (Mt.15:22-28), aki beteg leányáért kiáltott Jézus után: nem szégyellte családja nyomorúságát és kitartóan követte Őt. Amikor utolérte, akkor leborult előtte – ezzel jelezte tiszteletét. Majd amikor Jézus megpróbálja lebeszélni, a szégyent is vállalva (hogy kutyának titulálják) érvel tovább, és kap „egy morzsát”: meggyógyul a gyermeke.

Ma imádkozz, hogy lehess te is példa a környezeted számára és javára, Jézus Krisztus tegnap és ma is ugyanaz, és a hitet ma is sokra értékeli és a hívőt megáldja!

------------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2015-01-06 18:30 ]


A másokra való hatás sikere abban rejlik, hogy figyelembe vesszük a másik ember szempontjait, s a dolgokat egyszerre nézzük az ő oldaláról meg a magunkéról.”
Henry Ford
Nem az szennyezi be az embert, ami kívülről, hanem ami a saját szívéből ered: A gonosz gondolatok, a gonosz vágyak s az alantas érzések. A rossz, a negatív, a gonosz belül van. Megszabadulni tőle csakis önismerettel, más szóval önmagunkkal való szembesüléssel lehet.”
Müller Péter
• „ Mégsem értitek-é, hogy minden, a mi a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik?
• A mik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert.
• Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások „.Máté-15:17-19-v-
Molnár B Antal [ 2015-01-06 18:28 ]

„A szeretet gyógyítja az embert – azt is, aki adja, azt is, aki kapja.”
Dr. Karl Menninger
Bármit veszítesz, helyette nyersz valami mást.”
Ralph Waldo Emerson
Az igazi áldás gyakran fájdalom, veszteség és csalódás képében jelenik meg; de ha győzzük kivárni, hamar megmutatkozik tényleges alakjában is.”
Joseph Addison
A siker egyik titka az, hogy ne hagyjuk legyőzni magunkat a pillanatnyi megtorpanásoktól.”
Mary Kay
Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk.
Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk.
Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra,
hogy ők is éppolyan jól tudják.
Mindannyian tanulunk, cselekszünk és tanítunk.”
Richard Bach
Ó, nem az a legborzasztóbb, ha fiatalon halok meg, hanem az, ha hetvenöt éves koromig élek, s mégsem éltem soha igazán.”
Martin Luther King
Molnár B Antal [ 2015-01-06 18:25 ]

Életem legfontosabb viselkedési szabályait egytől egyig az óvodában és az otthonomban, gyermekkorban sajátítottam el. Az egyetemen a bölcsesség nem volt különösebb érték, az óvodában, az otthonban azonban annál inkább.

Íme, amit tanultam:

1. Ossz meg mindent másokkal!
2. Ne csalj a játékban!
3. Ne bánts másokat!
4. Mindent oda tégy vissza, ahonnan elvetted!
5. Rakj rendet magad után!
6. Ne vedd el a másét!
7. Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál!
8. Evés előtt moss kezet!
9. Húzd le a vécét!
10. Élj mértékkel! Mindennap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz és dolgozz egy keveset!
11. Délutánonként szundíts egyet!
12. A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad kezét, és ne szakadjatok el egymástól!
13. Ismerd fel a csodát! Ne feledd a magocskát a műanyag pohárban: a gyökerek lefelé terjeszkednek, a növény felfelé, és senki nem tudja, mindez hogyan van, de valamennyien hasonlóképpen élünk.
14. Az aranyhalak, a hörcsögök, a fehér egerek, még a magocska is - mind meghalnak egyszer. Mi is.” Robert Fulghum
Molnár B Antal [ 2015-01-03 18:27 ]

KINCSES KÓDEXEK .
(Egy teológiai hallgató emlékkönyvébe)
Kincses kódexek, szent Írások,
múlt felett való halk sírások,
tankönyv, írótoll, remények,
álmok, – mindezt buzgón kívánod:
Testvérem, ez most
a te világod…
Szűk ez a világ, – s nagyobb mindennél,
dúsabb, igézőbb nem lehet ennél,
s ha átölel majd a rideg való,
ha harcba visz majd az élethajó:
ne csüggedj soha, kézbe a kezet,
mert a mi utunk viharokon át
Krisztushoz vezet! Somogyi Imre
Molnár B Antal [ 2015-01-03 18:26 ]

Az üdvösség.
Hisszük, hogy az üdvösség az Úr Jézus Krisztus befejezett váltságműve alap¬ján,[i] hit által, kegyelemből[ii] adatik az ember számára.
Az üdvösség - az örök élet - az Istennel való életközösséget jelenti,[iii] melynek áldásai már itt, a földi lét alatt elkezdődnek és megta¬pasz¬talhatók,[iv] ám tökéletesen majd az örökké¬valóságban teljesednek ki.[v]
A hívőknek az üdvösségben való megmara¬dásával kapcsolatban a Szentírás Isten megtartó hatalmát[vi] és a hívők engedelmességének fontos¬¬ságát[vii] egyaránt hangsúlyozza.
Molnár B Antal [ 2015-01-03 18:25 ]

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ.
Jöjjetek az Úr házába, Merüljünk el hő imába,
Zengjen ajkunkon az ének A menny dicső Istenének!
Nincsen máshol öröm, béke, Csak az Isten közelébe’.
Ha föld indul, zúg a tenger: Vésztől retteg minden ember.
Vajon mit hoz a jövendő, Köddel lepett új esztendő?
Nincs más menedékünk itten, Csak az erős, örök Isten!
Hívő népünk, el ne feledd: Isten veled! Ki ellened?
Ő megáldja életed, Felszárítja könnyeidet.
Veled lesz jó és rossz sorban, Életedben s halálodban! Somogyi Imre
Molnár B Antal [ 2015-01-03 18:24 ]

---------------------------------------------------
„A bolond kibeszéli a szívét, a bölcs viszont a szívével beszél.”
Benjamin Franklin

„Nemzedékünk legnagyobb felfedezése az, hogy az ember hozzáállása megváltoztatásával az életét is megváltoztathatja.”
William James

„Gondolkodásmódunk befészkeli magát életünkbe. Erősebb befolyást gyakorol ránk, mint legmeghittebb társas kapcsolataink. Legbizalmasabb barátaink nem alakíthatnak annyit életünkön, mint dédelgetett gondolataink.”
J.W. Teal

„Ha aszerint bánsz valakivel... amilyennek képességei alapján lennie kéne, hát azzá is válik.”
Goethe

„Őrizkedjünk azoktól, akik lekicsinylik törekvéseinket! A törpék mindig így tesznek, míg az igazán nagyok azt éreztetik velünk, hogy mi is azzá válhatunk.”
Mark Twain

Feketéné Bokor Katalin [ 2015-01-02 20:50 ]

"Köszönök minden napot, az órát a perceket,
Köszönök mindent Neked,köszönöm az életem.
Köszönöm azt is Uram, hogy gondod van én reám,
Köszönöm azt, hogy szeretsz, hogy Te vagy az én Atyám!"

71 éve úgy adtak ki a Gyulai kórházból, hogy 1-2 nap és eltemethet. 1980-ban agyfestés stb. után azt mondták:"soha életében se toll, se ceruza, se tv. radió, sem semmi szellemi munka, - 25 éve túlsúlyban szellemi munkát végzek. Mindezt köszönöm Istenemnek, MINDENT tőle kaptam.., Köszönöm, hogy naponta olvashatom a szent szavát a Bibliából, köszönöm, hogy szeret
Köszönöm, hogy tudok járni, bár hatszor tanultam járni, és most is járok. Minden pillanatomat köszönöm, s hálásan, boldogan várom dicősséges második eljövetelét..Molnár B Antal [ 2014-12-31 11:56 ]

EGY ÉS EZER
2 Péter 3:8
Egy nap = ezer esztendő!
Egy nap… észrevétlen elsuhanó!
Nálunk semmibevetten tovaszállhat.
S ezer esztendő nálad!
Milyen egészen másképp járhat
isteni órád, Örökkévaló!
Ha te így méred időnk, életünk,
milyen súlya van minden pillanatnak!
Pillanatok éveket jelenthetnek.
Évek pillanattá zsugorodhatnak.
S mindegyikért felelősségre vonsz,
amikor számot vetsz velünk.
Egy nap = ezer esztendő!
Szívünkbe ezt a titkot mélyen írd be!
Segélj belesimulni terveidbe,
érezni súlyát minden pillanatnak!
Mindet szeretni és szolgálni adtad,
hogy így találjon: boldog szolgálatnak
– akár egész kicsinynek, akár nagynak –
hűségében az Úr, az Eljövendő!Túrmezei Erzsébet
Molnár B Antal [ 2014-12-31 11:55 ]

ESTI IMÁDSÁG
Ez a nap úgy ment el felettem
Uram, hogy semmi jót se tettem.
Jó szavakkal adós maradtam,
szegénynek, koldusnak nem adtam,
nem mentem el oda, hol vártak
vergődő, törött lelki szárnyak,
s annak, ki jött bűntől űzötten,
szívén talán sebet ütöttem
gúnnyal, közönnyel. Bocsásd meg Uram,
hogy napom meddőn tovább suhan.
Rossz mécs voltam – égtem titokban,
s csak magamnak világítottam.
Pedig jóságod körülövezett
ma is, mint tiszta tó a szigetet.
Gondom nincs, amit bírni ne lehetne,
elférne vállamon mások keresztje.
Hajam sötét még, a fogam fehér,
eremben jókedvvel kering a vér,
nem vagyok egyedül, mint annyian,
szép asszonyom van s két szép kisfiam.
Az asztalunkra mindig jó kerül,
házunk csupa fény és csupa derű.
Mennyi gyönyörű ajándék ez,
s most múltam még csak harminc éves!
Ma is jóságodban fürödtem,
s én semmi, semmi jót se tettem,
pedig tisztem az: mit kezed adott,
tovább adjam, mint drót az áramot.
Ó segélj, hogy mint gazdagon megáldott,
szórjam – tükör a fényt – a Te jóságod,
Ne legyen meddő több napom soha,
ragyogjon rólam Lelked mosolya,
add, hogy mindenkit egyformán szeressek
s áldó jobb kezed egy íze lehessek. Bódás János
Molnár B Antal [ 2014-12-31 11:55 ]

ELMÚLT
Voltál már az alkalom temetésén?
Verik a koporsófödelet
fagyos téli göröngyök,
s a szívedet göröngynehéz miértek:
Miért nem tetted?
Miért nem adtad?
Miért nem mondtad?
Felelj: miért nem?…
Ezer alkalmat temetünk
minden temetésen.
Hiába koszorú, virág
síron, ravatalon…
Verik a koporsófödelet
fagyos téli göröngyök…
Elmúlt az alkalom. Túrmezei Erzsébet
Molnár B Antal [ 2014-12-31 11:55 ]

Szilveszter éjjel
A Szilveszter név jelentése: erdőben lakó. Az erdő az a hely, ahol csend van, az év utolsó napját mégis zajos ünneplésben töltjük. Miért?
Az újév előestéje, szilveszter ünnepe, mely Szent Szilveszter pápa nevéhez fűződik. A szilveszteri szokások célja, hogy a következő évben egészségben, bőségben, szerencsében, boldogságban legyen részünk. Ezért nagyon fontosak az e naphoz kötődő lármás szokások, amelyek távol tarthatják a háztól az ártó, rontó erőket. Ezek elkerülése végett az ünneplők (a) karikás ostort, dudát, szilveszteri trombitát, csengőt, kolompot és még sok mást felhasználnak. Vidéken sokfelé szokás volt a nyájfordítás is. Ennek (a nem minden napi szokásnak pedig) az volt a célja, hogy az állatok a zajra felébredjenek és a másik oldalukra feküdjenek, hogy a következő esztendőben szaporák legyenek.
Molnár B Antal [ 2014-12-31 11:54 ]

Fogadalmak? Be nem tartott fogadkozások!!!!
A leggyakoribb fogadalmak közül is első helyen áll általában a szent elhatározás, hogy megválunk néhány kilótól. Dohányosoknál szinte minden esetben ugyanaz a fogadalom, szilveszterkor még önfeledten szívom a cigit, de elsején lerakom. A nagy elhatározások sorából nem maradhat ki, hogy többet foglalkozunk magunkkal és szeretteinkkel!
„Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld!” mondta Yoda mester, a Csillagok háborújában. Hidd el, nincs szükséged a babonák „útmutatásainak” betartására, nincs szükséged fogadalmakra, csak következetes cselekedetekre, belső békességre és nyugalomra! Kívánom neked, hogy tapasztald meg 2015-ben!
Molnár B Antal [ 2014-12-31 11:54 ]


Az újév 31-én délelőtt tizenegy órakor köszönt be – legalábbis a Kiribati szigetcsoporthoz tartozó Karácsony szigeteken, ahol a legkorábban búcsúztatják a 2014-es évet. Ez persze a közép-európai idő szerint értendő. A következő ünneplő ország Új-Zéland, ott egy órával később lesz éjfél. A leghosszabb ideig Oroszország lakói ünnepelhetnek, Kamcsatkán 31-én délután egy órakor, Moszkvában csak kilenc órával később bontják a pezsgőt. Ausztráliában a mi időnk szerint fél kettőkor köszönt be 2015. Délután öt órakor ünnepelnek Kínában, ahol egységes időt használnak annak ellenére, hogy a hatalmas ország öt idősávban terül el. Szlovákiánál egy órával korábban köszönt be az új év mint Görögországban, Finnországban vagy Izraelben. Velünk együtt ünnepelnek azonban a legtöbb európai országban. Portugáliában, Nagy-Britanniában és Izlandon azonban egy órával később érkezik 2015.
Az Egyesült Államokban csak akkor durrannak az első pezsgősdugók, amikor Szlovákiában már a legmaratonibb újévi ünneplés is lecsengett – közép-európai idő szerint másnap reggel hat órakor
Molnár B Antal [ 2014-12-31 11:53 ]

B orongós napok tűnjetek tova,
O kkal szomorú ne legyél soha!
L épteid kísérje töretlen szerencse,
D erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre!
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai,
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai!

Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idő,
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövő!

É vek ha múltok, ha elszálltok napok,
V idámságot, örömet számolatlan adjatok!
E lfusson most az óévnek malac a,
T öbbé ne legyen senkinek panasza!

K erüljön betegség, bánat messzire,
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe!
V ágyaid sorra valóra váljanak,
Á lnok szavak többé ne bántsanak!
N övekedjen az igaz barátok tábora,
O kosan élj, ne legyél ostoba!
K ívánom neked, legyen 365 szép ünneped!
Molnár B Antal [ 2014-12-31 11:52 ]

Ez az a köszöntés mivel az angyolok köszöntötték a pásztorokat is és ezzel minden embert szeretnének köszönteni.
Jelentése szinte maga az evangélium:
- a háború ellentéteként béke, békekötés, csendesség, megpihenés, nyugalom
- béke, békesség., egyetértés, összhang
- A héber salom megfelelőjeként az az állapot, amelyben minden a maga helyén van: épség, (jó) egészség, üdvösség, béke, prosperitás

Néhány Ige-példa:

Ézs 53:5 És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulnak meg.

Róm 5:1 Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által

Ján 14:27 Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek (bensőtök), se ne féljen(ne legyen félős, félénk, rettegő azaz hitetlen).

[Fil 4:6 Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.]
Fil 4:7 És az Istennek békessége, mely minden értelmet (értelem, ész, megértés, a szív értelme, szellemi felfogóképessége, amikor tökéletesen tud, teljesen ismer, észlel, biztosnak lenni vmiben, ért) felül halad, meg fogja őrizni (őriz egy helyőrséggel, városkapunál őriz, megvéd) szíveiteket (bensőtöket) és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Molnár B Antal [ 2014-12-31 11:52 ]

Csodálatos kegyelem,
mely tettekre nem néz
csupán egyet, kér:
higgy - és megnyílik a Menny!

Higgy abban, Aki ég és föld Ura,
mégis meghalt érted
a golgotai kereszten,
ám a sír nem tarthatta fogva
harmadnapon feltámadt
a halál fájdalmát megoldva
s most dicsőségben ül
az Atyának jobbján:
Ő a Király.

Higgy abban, Aki bár Istennel volt egyenlő,
megalázta magát a kínhalálig,
hogy békességet szerezzen így
a Mindenható és közötted,
magára vette bűneidet,
s az ellened szóló vádiratot
egyszer s mindenkorra odaszegezte
saját testében
Molnár B Antal [ 2014-12-31 11:51 ]

Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. (2KORINTHUS 5,17)

Én örülök, hogy új teremtmény vagyok. Csak tizenöt éves voltam, amikor újjászülettem, de pontosan emlékszem, hogyan történt. Valami végbement a bensõmben. Úgy tûnt, mintha egy kéttonnás súly gördült volna le a mellkasomról. Nemcsak eltávozott tõlem valami — hanem valami történt a bensõmben, oda került valami!

Abban a pillanatban, amikor elfogadtad Jézus Krisztust, mint a Megváltódat és megvallottad Őt, mint életed Urát (Róm. 10,9–10),--„ Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre ,-„ te is újjá lettél teremtve.
Abban a pillanatban az a megváltás, amirõl Jézus gondoskodott kétezer évvel ez elõtt, valósággá vált számodra. Abban a pillanatban meg- adatott a szellemednek Isten élete és természete. Újjá lettél teremtve — újjászülettél!

Az újjászületés nem élmény, nem vallás. Nem egyházhoz való csatlakozás.
A szellemed újjászületése. /Vissza fordulni,ismét közelébe lenni Istennek/

Amikor újjászülettél, a régi dolgok elmúltak. Isten szemében minden bűn, és az egész addigi életed el lett törölve. Mindaz, ami az elõtt voltál — szellemi értelemben — eltöröltetett. Megszûnt létezni. Te pedig egy új ember lettél a Krisztus Jézusban.
Isten semmit sem lát az addigi életedbõl, attól a pillanattól fogva, hogy újjászülettél!

Minden újjá lett benned. A szellemed újjá lett teremtve. Átmentél a halálból az életbe! (1Ján. 3,14),-- „Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. A ki nem szereti az ő atyjafiát, a halálban marad. „
Molnár B Antal [ 2014-12-31 11:51 ]

Grüll Tibor: Hogyan számláljuk napjainkat

Talán fel sem tűnik, de az „év” szót manapság is sokféle jelentésben használjuk: beszélünk „naptári év”-ről, ami jelentheti például a 2014. január 1. és december 31. között eltelt időszakot; de a teljes „tanévet” már 2014. szeptember 1-től 2015. június közepéig – az iskolai tanítás kezdetétől annak befejezéséig – számítjuk. S akkor még nem is szóltunk a „politikai év” fogalmáról, amely szintén nem a naptári évhez igazodik, hanem általában a parlamenti ülésszakok ciklusaihoz; vagy a különféle „vallási évekről”, amelyek egyes felekezetek naptáraihoz kötődnek
Molnár B Antal [ 2014-12-31 11:50 ]

Szilveszteri szokások (babonák, fogadalmak)
A római Saturnalia nevű ünnepére vezethető vissza. Az urak és rabszolgák ilyenkor egy asztalhoz ültek, szünetelt a politizálás is. Az újév kezdetét a 16. századig karácsonykor, december 25-én ünnepelték. 1691-ben, XII. Ince pápa hirdette ki: az év első napja január 1. A szilveszterhez sok babona is kötődik, s ekkor tesszük a legtöbb fogadalmat is.
Molnár B Antal [ 2014-12-31 11:50 ]

Ünneplés ma.
Szilveszter estéjén az emberek búcsút vesznek az óévtől, annak minden bújával, bánatával együtt. Új reményekkel, tervekkel vág bele mindenki az újévbe. Éppen ennek köszönhető, hogy manapság már hangoskodással, kiabálással, hangos pirotechnikai eszközökkel, tűzijátékkal szokás ezt a búcsúzást megtenni. A minél nagyobb hangzavar hivatott ugyanis a rosszat, a bánatot, azaz az óévet teljesen hátrahagyni, elfelejteni, s utat nyitni a szebb, boldogabb újévnek. Régen őseink az ártó szellemeket is ezzel akarták távol tartani a háztól. A szilveszteri bulizás célja az is, hogy jókedvvel, boldogsággal lépjen át mindenki az újévbe.
Molnár B Antal [ 2014-12-31 11:49 ]

BÚÉK 2015!
SZILVESZTER ÉJSZAKA MINDEN JÓT KÍVÁNOK, AHOVA CSAK LÉPEL NYÍLJANAK VIRÁGOK. MÉG A HÓ FELETT IS VIRÁG NYÍLADOZZON, DALOS MADÁR ZENGJEN,MINDEN RÓZSABOKRON. LEGYEN SZÉP,LEGYEN JÓ,LEGYEN MINDEN BŐVEN, SZÁLLJON RÁTOK ÁLDÁS,EBBEN AZ ÚJ ÉVBEN !

Újév hajnalán, ha a petárdák hangja lassan elcsendesül, az Ó évből mi hiányzott zárd szívedbe, várd , s beteljesül! E gondolatokkal leplek meg téged, s kívánok néked Boldog újévet!

Ha ma éjjel éjfélt üt az óra , Készülj fel az évfordulóra. Vedd elő szívedből, ki ma nem lehet veled, és gondolj két emberre, ki téged nagyon szeret. Így köszöntsd az Új évet, felejtsd el a rossz emléket. S bízz, hogy jövőre együtt búcsúztatjuk el az Ó évet. Boldog Új Évet.
Virradjon rád szép nap, köszöntsön rád jó év, kedves hajlékodba költözzön a jólét. A lelkedbe boldogság, a szívedbe béke, ezt kívánom neked az új évre !


Éjféltől Új Év köszönt ránk, Holnaptól 2015-ötöt ír az egész világ, s ha az óra elüti a 12-t, jó kedvvel nyiss ki a Bibliád és gondolj arra aki téged vár!!BUÉK
Bízzad
Újra
Életed
Krisztusra!!
Molnár B Antal [ 2014-12-31 11:49 ]

ELSŐ ÉS UTOLSÓ
Mintha minden napom a legelső volna,
új feladatokba vezetne, sodorna;
hisz a tegnap útja már mögöttem maradt,
vétke, mulasztása Jézus vére alatt.
Előre siettet mindig új kegyelme,
mintha minden napom a legelső lenne!
És mintha utolsó lenne minden napom,
végső lehetőség, utolsó alkalom…
Úgy váljék valóra, legyen terve tetté,
mintha soha többé holnap nem követné.
Hadd nézzek Istenem, minden új napomra:
mintha első lenne és utolsó volna. Túrmezei Erzsébet
Molnár B Antal [ 2014-12-27 17:42 ]

BETLEHEM 2

Minden megíratott.
A próféták megmondtak mindent jó előre.
De a te anyai szíved még mindig nem hagyott föl a reménnyel

A te szíved még mindig várt valamit.
Egy rést az örök Rendelésen,
amelyen a szeretet kiosonhat.

József már fáradt volt, ledőlt egy kapuboltba,
de te csak mentél házról házra, kapuról kapura,
és zörgettél és könyörögtél
Nem magadért, hanem a Gyermekért,
hogy ne fázzék, ne szúrja szalma gyönge testét,
ahogy a próféták megírták
Mert a te anyai szíved még mindig nem hagyott föl a reménnyel

Hisz van-e telt pohár, melynek színén egy szirom el ne férne még?
Ház, hol egy terhes asszonynak ne jutna még hely?
Lobbant a lámpaláng, amint az érdes kéz kutatva fölemelte:
„Hé, ki dörömböl itt! Takarodjatok koldusok! Nem csárda ez!”
A tárt kapun kidőlt a jó meleg s a zsíros sültek jó szaga.
S egy kard villant: sokféle martalóc bitangol szerteszét ilyenkor,
s a bölcs polgár vigyáz a házra.

Betlehem bezárkózott, szíve kővé keményedett a félelemtől
Mert azokban a napokban összeíratta a népét a Császár.
Elengedték a láncról a kutyákat, nagy szelindekek futkostak a hóban,
dühösen szimatoltak szűköltek mint a lelkiismeret.
Józsefnek fájt a lába, botjára támaszkodva baktatott
az érthetetlen éjszakában.

Az istálló felé, amely fölött már ott égett a Csillag.
A küszödön megállt, hátrahőkölt a vastag trágya-bűztől,
s tanácstalanul visszanézett.

Te már tudtad, hogy nincs segítség. Az emberek bezárták szívüket,
a Szeretet hiába könyörög, nem talál rajta rést.
Fájdalmak Emberét hozod világra nyomban, fájdalmak anyja vagy,

fájás nélkül szülő; amint a nyirkos szalmára lerogytál
s öled végtelen távolából meghallottad a koldus Újszülött
didergő zokogását.
Molnár B Antal [ 2014-12-27 17:40 ]

AKI LEERESZKEDETT HOZZÁM

Nem elmúló dolgokon szomorkodni,
inkább megifjodni szeretnék általad, hogy
letérdelek most eléd te kedves gyermeke
az ifjonti kornap kiből a derű aranya
úgy ömlik reám most nehéz sugaraival
mint hajnali rétre a nap.

Itt vagy, ím, színről színre látlak s remegve
érzem, mekkorát csattan tenyerembe gyermeki
kezed, melyből a szeretet tűzcsóvája áradoz felém,
s egy szempillanat alatt máris fölibém nősz,
mint egy nagykorú felnőtt, hogy mosolyogni tudj;
milyen kitüntetésnek vélem, hogy ennyire méltónak tartasz te,
s erre kezet adsz nékem, aki meghatódottságában, lásd,
nem tudja hogyan, elég alázattal megköszönni
hozzám való angyali leereszkedésedet.
Molnár B Antal [ 2014-12-27 17:40 ]

1883,-
Jászolban a szalmán sehol sincsen ágy,
Itt fekszik kis Jézus, lássa a világ!
Boldogan figyelnek égi fényjelek,
Széna-szalma ágyat, alvó kisdedet.
Jászolban a szalmán sehol sincsen ágy,
Itt fekszik kis Jézus, lássa a világ!

Rongyos istállóban pislákol a mécs,
A gyermek fölébred, nem sír, egyre néz.
Tekints le az égből, mert szeretlek én,
Tartsd fölém kezecskéd, védőn, könnyedén.
Rongyos istállóban pislákol a mécs,
A gyermek fölébred, nem sír, egyre néz.

Légy közelebb hozzám, ahogy csak lehetsz,
Most és mindörökké, imádságom ez.
Az aprókat áldd meg itt és mindenütt,
Élhessenek égben teveled együtt!
Légy közelebb hozzám, ahogy csak lehetsz,
Most és mindörökké, imádságom ez.
Molnár B Antal [ 2014-12-27 17:39 ]

Füle Lajos Ha csendben lennél
Füle Lajos
Ha csendben lennél

Ha csendben lennél... Lenne rá okod,
tán felfigyelnél, mint a pásztorok.
Ők hallottak és láttak, mert lehet
az éjszakában angyaléneket
hallani, csak a lélek csendje kell
hozzá, mikor felülről jön az üzenet,
mikor VALAKI nyitja füledet,
s az Ég, a Föld, a LÉLEK, az anyag
beszélni kezd mind, vagy tiszta hangot ad.
Ha csendben lennél, szinte hallanád
a molekulák termikus zaját,
sőt hallanál - a földi zaj helyett -
égi igét és angyaléneket,
szívig érőt és csodálatost,
s véget nem érő ünnep jönne most!
Molnár B Antal [ 2014-12-27 17:39 ]

Mikor jössz?

Tudjuk, hogy visszajössz,
de azt nem, hogy mikor,
pedig már van kvarcóránk,
s uránóránk is, amely ezer év alatt
egytized másodpercet sem késhet...
- de ezek nem jelzik, mikor jössz!

Kozmikus távcsöveink lencséje
nem foghat el,
radarhullámaink nem ütköznek
Beléd...

Tudjuk Földünk korát,
sejtjük útját jövőnknek
s ha földi életed harminchárom évét
beprogramoznánk életünkbe hittel,
nem azt számítgatnánk, mikor jössz,
hanem azt, hogy szerintünk bár
ezer évet késhetsz,
de eljössz!
Idejében.
Szlovák Tibor (Hozsannázó napok, III.397)
Molnár B Antal [ 2014-12-27 17:38 ]

Várjuk Istenünket!
Készüljünk fel illendően!
Takarítsuk ki a lakást, csillogjanak az ablakok!
Ápoljuk a családi légkört, áradjon az otthon melege!
Készítsük a karácsonyfát, az ajándékokat, szerezzünk
örömöt az embereknek!
És szerezzünk örömöt Istenünknek is:
Készítsük a lelkünket, vegyük számba, mi lakik benne,
takarítsuk ki az oda nem illőt, erősítsük az Istennek tetszőt!
Gyakoroljuk a bűnbánatot, időben gyónjunk meg!
Legyen a lelkünkben jó helye születendő Jézusunknak!
Tudjunk majd megállni a másodszor, győzelmesen érkező Jézus előtt!
Molnár B Antal [ 2014-12-27 17:35 ]

Ne csak a lakásunkat készítsük elő karácsonyra, ne csak az ünnepi menüre készüljünk napokig, takarítsuk ki lelkünket, szellemünket is!
Várjuk Istenünk érkezését megtisztult lélekkel, megbékélt szívvel!
Szánjunk időt lelkiismeret-vizsgálatra, bűnbánatra, egy jó gyónásra !
A jóság, a tisztaság , a békesség nem cél, hanem eszköz, ami lehetővé teszi a mélyebb kapcsolatot Istennel, de gyümölcs is, amely pont az Istennel való találkozásunk következménye.
Egész életünk egy tanulási folyamat, valódi értékek begyakorlása kell, hogy legyen, Jézussal való kapcsolatunk ápolása, hogy majd azon a sorsdöntő napon Jézus barátjaként ismerjen fel bennünket.
Ne féljünk életünk során semmi mástól, csak attól a mondattól, amit Jézus mondhat némelyeknek:
Bizony mondom nektek, nem ismerlek benneteket!. (Mt 25 12
Molnár B Antal [ 2014-12-27 17:33 ]

2. Csendes éj! Tiszta, szent éj! Angyalok hangja kél. Halld a mennyei halleluját,
Szerte hirdeti drága szavát: Krisztus megszületett, Krisztus megszületett!

3. Csendes éj! Tiszta, szent éj! Szív örülj, higgy, remélj! Isten szent Fia jött ma hozzád,
Békét, életet és reményt ád. Krisztus megszabadít, Krisztus megszabadít Mohr József 1792-1848 (osztrák).
Molnár B Antal [ 2014-12-27 17:24 ]


2. Ez Krisztus, Isten szent Fia, Ki mennyből jött a földre ma. ő üdvözít, ő törli el Világ bűnét szent vérivel.

3. Mit sok ezer szív kérve kért, Mit Isten régen megígért, ö hozza, tőle nyerheted Az üdvöt, örök életet.

4. Ráismertek, ez a jele: Kemény jászol fekvőhelye, És szegénység a bölcsője. Bár világ Üdvözítője.

5. Ô jertek, mi is örvendjünk, A pásztorokkal bemenjünk, Hogy lássuk, mit ad Istenünk ö szent Fiában minekünk!

6. Nyílj meg, szívem, fogadd be őt. Az áldott égi csecsemőt, Ki e világ üdvére jött! Borulj le jászola előtt! Luther Márton 1483-1546


Molnár B Antal [ 2014-12-27 17:23 ]

2. „Mint Mikeástól* tudjátok. Kis Betlehemben vár rátok. A Krisztus ő! Eljött végre Mindnyájatoknak üdvére."

3. Ezen méltán örüljetek, Isten eggyé lett veletek, A gyermek, aki született, Valóságos testvéretek.

4. ö nem hagy el, nem hagy cserben. Bízzatok benne szüntelen! A kísértés bármennyi lesz. Nem árt, ha Krisztus védelmez.

örök győzelmet ád néktek, Mint választott, szent népének. E nagy örömért zengjetek Istennek hálaéneket! Luther Márton 1483-1546. * Mikeás 5,1
Molnár B Antal [ 2014-12-27 17:22 ]

Mikor jön el Jézus? 2. rész - Van Remény
A megjelenés ideje. Igazságok és hiedelmek.
Eltéved mindenki, aki a jövő bekövetkezendő eseményeit akarja megjósolni a bibliai próféciákból. Mind az Ó- mind az Újszövetség egyértelműen arra tanít minket, hogy a ma a miénk, a jövő pedig Isten kezében van. Ami legjobban izgatja általában az embereket, az, hogy meg lehet-e határozni a jövőt? Mindegy hogyan: tenyérjóslással, horoszkóppal, kártyavetéssel…
Olyan mértékig foglalkoznak ezzel az emberek, mint még talán soha a történelem folyamán. A leghatározottabban tiltakoznunk kell az ellen, hogy a Biblia próféciái is ilyen jóslatokat tartalmaznak.
A Biblia tele van az idők jeleivel, de nem ad meg pontos dátumot sem egyéni életünkre, sem a földi történelem végére vonatkozóan. Találhatunk benne idői próféciákat, amelyek átfogják a legjelentősebb eseményeket, amelyek mind amenny, mind az emberi világ számára nagyon fontosak, jelzik, hogy idő és hely közel van, amit várunk, de nem találjuk meg bennük a „napot és az órát”. Istennek nem volt a tervében, hogy ezt az emberrel közölje.
Két súlyos probléma is rejlik abban, hogyha valaki egyfolytában csak a jövendő bekövetkezéseivel foglalkozik, és nem a rendelkezésére álló jelent éli meg Isten őszinte követőjeként.
Először is előállhat egy nagyon különös lelki helyzet azért, mert aki mindig csak a próféciák által megjövendölt bekövetkezőkkel foglalkozik, erejét veszítheti, hiszen azok súlyos végzetről szólnak. Ha nem a má-ban él Istennek, tisztelve a neki adott perceket és lehetőségeket, szem elől fogja téveszteni a jóságos Üdvözítőt, aki majdan a végzetes eseményekben is átöleli, és jelenlétének ígéretében részesíti. Ennek tudatos megélése nélkül akár „próféciai pánik-betegséget” is kaphat, megtelhet félelemmel.
Másodszor pedig — ezt a történelem is sajnálatosan igazolja - a folyton a jövő próféciáival foglalkozó ember hajlamossá válik a „majd én megmondom” magatartásra, amibe beleviszi egyéni, vagy a körötte csoportosulók elképzeléseit, és valóban „megmondja”, pontos dátumokkal, pontos helyszínekkel és szereplőkkel. Az utóbbi miatt rengetegen ábrándultak ki a bibliai próféciák iránti tiszteletből.
Molnár B Antal [ 2014-12-27 17:22 ]

Jöjj el, édes Üdvözítőnk!
Várjuk eljöveteledet! Gyere, költözz most a lelkünkbe, és várjuk eljöveteledet, azt a másodikat, a dicsőségeset, jöjj, Jézus, jöjj!
Az üdvösség.
[i] Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett (Zsid 9,12).
Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok (1Tim 1,15).
És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk (ApCs 4,12).
[ii] Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez (Ef 2,8).
Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban (Róm 6,23).
[iii] Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust (Jn 17,3).
[iv] Mert ő mondja: „A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!" (2Kor 6,2)
„Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia." (Lk 19,9)
Molnár B Antal [ 2014-12-27 17:19 ]

2. Fájó seb a bűnnek átka, A rossz lelkiismeret. Ez mardossa kínzó váddal Éjjel-nappal lelkemet.
Törvényeddel felfedted Minden titkos vétkemet: És azóta nincs nyugalmam, Gyötrelmem kimondhatatlan.

3. A vigasztalás forrása Csak te vagy, én Jézusom Békét szomjazó lelkünket Te vezérled jó úton.
Ó világolj, szép Napom! Hogyha bánat terhe nyom. Fordítsd telem szent orcádat. Fény, öröm csak tőled árad.

4. Örvendj, lelkem, nézd, az Úr jő! Íme, hogy meghallgatott! Nézd, feléd tart, menj elébe!
Ó, becsüld meg e napot. jer, fogadd be hittel őt, Ö lesz üdvöd, éltetőd: Mondd el néki titkos búdat. Bízzál benne, ő megnyugtatta 1 Mózes 24,31. Gerhardt Pál 1607-1676( német).
Molnár B Antal [ 2014-12-27 17:19 ]

JÉZUS KRISZTUS, A MEGJELENT JÓSÁG ÉS SZERETET

"De a mi megtartó Istenünk jósága és emberszeretete megjelent"
Titus 3,4
A nyüzsgő, és ajándékozási láztól fűtött ünnepi forgatagban, elképesztően bőséges kínálat mutatkozik a roskadásig megrakott polcokon. Anyagi javakban bőségben élhetünk, de hogyan is állunk a lelki hiánycikkekkel kapcsolatban? Értékvesztésben szenvedő korunkban, valami nagyon hiányzik az emberi szívekből, Ezt a nélkülözhetetlen hiánycikket úgy hívják hogy: JÓSÁG ÉS EMBERSZERETET.
• Ha ez tartós hiánycikk marad, ebből az következik, hogy minden szempontból egyre sötétebb lesz a világ. Most a Biblia alapján vessünk egy pillantást ezekre a kóros tünetekre, hogy Isten szeretete nélkül milyenek az emberek: "Esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irigységben élők, gyűlölségesek és egymást gyűlölők." Titus 3,3
Pál apostol szerint, mi is ilyenek voltunk Isten nélkül és bizony ilyenek lennénk ma is, ha nem jött volna el a mennyből személyesen Istenünk jósága és emberszeretete Jézus Krisztusban. Ami embereknél nem kapható, azt adta nekünk Isten!
Ó, micsoda jóság és szeretet volt benne irántunk?
 Aki elfogadta születésekor a nyomorúságos istállót!
 Aki lehajolt annyi koldushoz, beteghez és könyörült rajtuk!
 Aki megérintette a leprást, bár mindenki irtózott tőle!
 Aki megmosta a tanítványok lábait, pedig ő az Úr!
 Aki a keresztre ment értünk, hogy elvállalja bűneink büntetését!
Igen, Jézus Krisztusnak kellett eljönnie azért, hogy mi szemtől- szembe lássuk a megtestesült jóságot: "Hozzánk való jóságát abban mutatta meg ,hogy amikor még bűnösök voltunk Krisztus értünk meghalt" Ef. 2,7
Ha találkoztunk Jézussal, akkor adjunk hálát azért, hogy élete árán mentett meg és mennyei szeretettel ölelt át minket. Kövessük Őt olyan szent életben, amelyet nekünk szánt a világ kezdete óta.
A szeretetet kolduló embertársaink, kimondhatatlanul vágynak e fertőzött, elvadult és gyűlölettel teli világban, a jóságra és szeretetre. Isten Szentlelke adjon nekünk erőt, hogy tudjuk továbbadni a Jézustól kapott drága kincset, hadd melegedjenek fel a dermedt szívek. Ott, ahol élünk, küldetésben járunk, hogy a krisztusi jóság és szeretet, életeket mentsen!
Molnár B Antal [ 2014-12-27 17:18 ]

Jézus mondja:"Én azért születtem, és azért jöttem a világba,
hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki,
aki az igazságból való,hallgat az én szavamra .- János 18,37
JÉZUS KRISZTUS, A MEGJELENT JÓSÁG ÉS SZERETET"De a mi megtartó Istenünk jósága és emberszeretete megjelent"
Titus 3,4 A nyüzsgő, és ajándékozási láztól fűtött ünnepi forgatagban, elképesztően bőséges kínálat mutatkozik a roskadásig megrakott polcokon. Anyagi javakban, bőségben élhetünk, de hogyan is állunk a lelki hiánycikkekkel kapcsolatban? Értékvesztésben szenvedő korunkban, valami nagyon hiányzik az emberi szívekből, Ezt a nélkülözhetetlen hiánycikket úgy hívják hogy: JÓSÁG ÉS EMBERSZERETET.
• Ha ez tartós hiánycikk marad, ebből az következik, hogy minden szempontból egyre sötétebb lesz a világ. Most a Biblia alapján vessünk egy pillantást ezekre a kóros tünetekre, hogy Isten szeretete nélkül milyenek az emberek: "Esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irigységben élők, gyűlölségesek és egymást gyűlölők." Titus 3,3
Pál apostol szerint, mi is ilyenek voltunk Isten nélkül és bizony ilyenek lennénk ma is, ha nem jött volna el a mennyből személyesen Istenünk jósága és emberszeretete Jézus Krisztusban. Ami embereknél nem kapható, azt adta nekünk Isten!
Ó, micsoda jóság és szeretet volt benne irántunk?
 Aki elfogadta születésekor a nyomorúságos istállót!
 Aki lehajolt annyi koldushoz, beteghez és könyörült rajtuk!
 Aki megérintette a leprást, bár mindenki irtózott tőle!
 Aki megmosta a tanítványok lábait, pedig ő az Úr!
 Aki a keresztre ment értünk, hogy elvállalja bűneink büntetését!
Igen, Jézus Krisztusnak kellett eljönnie azért, hogy mi szemtől- szembe lássuk a megtestesült jóságot: "Hozzánk való jóságát abban mutatta meg ,hogy amikor még bűnösök voltunk Krisztus értünk meghalt" Ef. 2,7
Ha találkoztunk Jézussal, akkor adjunk hálát azért, hogy élete árán mentett meg és mennyei szeretettel ölelt át minket. Kövessük Őt olyan szent életben, amelyet nekünk szánt a világ kezdete óta.
A szeretetet kolduló embertársaink, kimondhatatlanul vágynak e fertőzött, elvadult és gyűlölettel teli világban, a jóságra és szeretetre. Isten Szentlelke adjon nekünk erőt, hogy tudjuk továbbadni a Jézustól kapott drága kincset, hadd melegedjenek fel a dermedt szívek. Ott, ahol élünk, küldetésben járunk, hogy a krisztusi jóság és szeretet, életeket mentsen!
Molnár B Antal [ 2014-12-27 17:17 ]

„A dolgok nem változnak, csupán másként látjuk őket.”
Carlos Castaneda

„Az igazi áldás gyakran fájdalom, veszteség és csalódás képében jelenik meg; de ha győzzük kivárni, hamar megmutatkozik tényleges alakjában is.”
Joseph Addison

„Az akadályok nem törhetnek meg; minden újabb akadály elszántságomat fokozza.”
Leonardo da Vinci

„Minél nagyobb az akadály, annál dicsőségesebb a legyőzése.”
Moliére

„Az emberi tapasztalás csodálatos gazdagsága veszítene valamit kielégülést nyújtó örömteliségéből, ha nem lennének leküzdendő korlátok. A csúcsra érve korántsem éreznénk olyan remekül magunkat, ha nem kellene előbb sötét mélységeken felülemelkednünk.”
Helen Keller

„A siker egyik titka az, hogy ne hagyjuk legyőzni magunkat a pillanatnyi megtorpanásoktól.”
Mary Kay

„Megtanultam fokozott óvatossággal használni a »lehetetlen« szót.”
Wernher von Braun

„Aki nem tud semmit, nem szeret semmit. Aki tehetetlen: érthetetlen. Aki nem ért semmit, nem is ér semmit. Aki viszont ért, az szeret is, néz is, lát is... Minél több tudás rejlik egy-egy dologban, annál nagyobb a szeretet... Aki azt képzeli, hogy minden gyümölcs ugyanakkor érik meg, mint a szamóca, az semmit sem tud a szőlőről.”
Paracelsus
Molnár B Antal [ 2014-12-23 19:35 ]


VISSZAJÖN

Hóból az erdő, ködből a felhő, hó esik, tél szele fújja...
Valaki eljött, Valaki elment, Valaki visszajön újra!

Száll csuda híre szívből a szívbe, kétezer év a tanúja:
Valaki eljött, Valaki elment, Valaki visszajön újra!

Angyalok ajkán, emberek hangján csendül a csillagos ének,
Kétezer éve mennek Elébe boldogan, kik Neki élnek.

Ott a helyed e drága menetben, életed KRISZTUSA vár rád.
Hagyd el a gondot, légy vele boldog, zengje a szíved a hálát!
Füle Lajos
Molnár B Antal [ 2014-12-23 19:34 ]

ELÉ MEGYEK
A hó csendben lebben,
nagy lepke-pelyhekben
s mindent belep…
Fehér lett a sivár,
élettelen határ,
erdő, berek.

Meddig a szem elér,
minden tiszta fehér,
de ott maradt
(eltakarva igaz)
a szenny, a sár, a gaz
a hó alatt.
Vastagon hull reám,
csupa hó a ruhám
köröskörül.
Ím, most hólepetten
én is fehér lettem!
...De csak kívül!

Jön már, Kinek vére
megmos hófehérre,
elé megyek.
Szívem trónjára ül,
hogy Általa belül
tiszta legyek.
Bódás János,1982
-------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-12-23 19:33 ]

Segíts, mert elveszek, Uram!

Lábam sötétbe’ jár,
előlem elsuhan
a napsugár.
Szívemben száz tövis sajog,
kitépni nem lehet.
Boldogtalan vagyok
Tenélküled.
Ne hagyj magamra, Istenem!
Magamban elveszek.
Csak egy szót szólj nekem,
s újjáleszek!
Füle Lajos
Molnár B Antal [ 2014-12-23 19:33 ]

Éjféli hangok

Csillagos fátylat terített
az ég az alvó világra.
A megnyugvás békessége
tér be most a szívbe, házba,
s ajándékoz áldott csendet.

De felsír az éjben egy gyermek.
Éhes, vagy rosszat álmodik?
Anyja ölén majd megnyugszik...
S elfoglalja birodalmát
újra a csend. Csend kint és bent.

Mi az, mi mégis felriaszt,
s újra elűzi az álmot?
Talán a testnek nyomora,
egy fel-feltörő fájdalom,
vagy a lélek szorongása,
tervek, gondok, aggodalom...

Tán egy késői zörgető,
ki éji órán jő elő,
szállást kér és bebocsátást.
Annyi hangja van a csendnek,
ahány órája az éjnek,
s nem talál a szív megnyugvást.

Míg álmatlan hánykolódom
és csapong a gondolatom,
a nagy éjfélre gondolok,
ami majd az utolsó lesz...
Amikor kiáltás harsan,
mely felriaszt testet, lelket,
mely megdermeszti a szívet.

Nem lesz idő készülésre,
nem lesz hely a rejtőzésre.
Akkor megáll minden élet,
s a kiáltás, mint ítélet,
betölt eget, földet, mindent:
„A Vőlegény megérkezett!”
- És boldog lesz, ki övé lett.
Oláh Lajosné, 1983
(Ige és élet c. kötetből)
Molnár B Antal [ 2014-12-23 19:32 ]

Közeledik a nap –az óra,
Várakozásunk ideje betelik.
Megérkezik a Várva Várt.
Vajon hogyan fogadja mai világ népe??

Hajdan azt mondta Ige: az övéi közé jött és az övéi nem fogadták be!!

Ján. 1,11-Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt
Ján. 1,12-Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;
Ján. 1,14-És az Ige testté lett és lakozik mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.

Köszöntünk Minden Isten Gyermekét Szeretettel eme Várakozás Utolsó Óráiban!!
Molnár B Antal [ 2014-12-23 19:31 ]

VISSZAJÖN
Hóból az erdő, ködből a felhő, hó esik, tél szele fújja...
Valaki eljött, Valaki elment, Valaki visszajön újra!
Száll csuda híre szívből a szívbe, kétezer év a tanúja:
Valaki eljött, Valaki elment, Valaki visszajön újra!
Angyalok ajkán, emberek hangján csendül a csillagos ének,
Kétezer éve mennek Elébe boldogan, kik Neki élnek.
Ott a helyed e drága menetben, életed KRISZTUSA vár rád.
Hagyd el a gondot, légy vele boldog, zengje a szíved a hálát!
Füle Lajos
Molnár B Antal [ 2014-12-23 19:31 ]

4. Lk146-55 (Magnificat)-- Luk. 1,46-Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat,
Luk. 1,49-Mert nagy dolgokat cselekedett velem a Hatalmas; és szent az ő neve!
Luk. 1,50-És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, a kik őt félik.
● Mária Jézust hordozta. Benned hol / hogyan él a Megváltó?
● Hol cselekszi mindezt az Úr? (A Te életedben? Máséban? A Mennyek Országában?)
Ezt a kérdést ma válaszold meg!
● Rövid csendben képzelj el egy képet, amiben mindez megtörténik!
Molnár B Antal [ 2014-12-23 19:30 ]

3. Iz431-7- Zsolt. 43,1-Ítélj meg engem oh Isten! és oltalmazd meg ügyemet az irgalmatlan nemzetség ellen; az álnok és hamis embertől szabadíts meg engem.
Zsolt. 43,3-Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem; vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba
Zsolt. 43,5-Miért csüggedsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek.
● Olvasd úgy e részletet, hogy arra figyelsz, hogyan viszonyul Tehozzád az Úr!
Keress egy hasonlatot, amivel ki tudod fejezni az Isten Hozzád való viszonyulását!
● Olvasd el sokszor, szemlélődve a 3. és a 4. verset! Ízlelgesd! Milyen érzéseket ébreszt Benned?
● Milyen most az istenképed? Írj minél több tulajdonságot, amik a Te istenképedben fontosak!
Molnár B Antal [ 2014-12-23 19:29 ]

2. Zs8- Zsolt. 8,2-Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted dicsőségedet. Zsolt. 8,4-Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél: Zsolt. 8,5-Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá? Zsolt. 8,10-Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön
● Ezen a napon szakíts időt a természetre. Mit mond Neked a természet Őróla? Írd le!
● Képzeld el, hogyan helyezte Isten Ádámot és Évát a paradicsomba!
● Gondolj most kimondottan karácsonyra és arra, hogy az Úr meglátogat majd Téged is! Próbálj úgy örülni ennek, ahogyan ezt a róka fejtegeti a kis hercegnek Exupéry regényében
Molnár B Antal [ 2014-12-23 19:29 ]

1. Iz551-9- Ésa. 55,1-Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet
Ésa. 55,3
Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint.
Ésa. 55,6
Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van
Ésa. 55,8
Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr!

● Keresd meg, hogy milyen szomjúság, vágy mozgat Téged! Fogalmazd meg Istennek!
● Gondolj valakire, akit nagyon szeretsz és arra, hogy mi mindent akarsz neki adni! Hogyan fogadja? Képzeld el ugyanezt a helyzetet az „Isten és Te” relációban! Mik azok a „kövér falatok”, amiket az Isten Neked akar adni?
● „Keressétek az Urat!” Hogy érzed, mennyire keres Téged az Úr? Mennyire keresed Te Őt?
Molnár B Antal [ 2014-12-23 19:28 ]

Gondolatok advent IV. hetére
● Imádkozzál „a jó reménység örömével” (Crabb), abban a tudatban, hogy nem fölösleges, amit csinálsz, hogy Isten előtt kedves az áldozatod! Ha „mozdulatlannak” érzed is magadat, légy „éber”!
● Legyen elég akaraterőd kitartani a 4 x 20 perces imában és a feladatok papírra vetésében!
● Összefoglalásképpen az adventi lelkület 3 jellemzője:
1. Saját gyengeségünk, megváltásra való rászorultságunk tudata, mert „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak megkegyelmez” (Jak46).
2. Bűnös múltunk elutasítása, állandó fohászkodás isten irgalmáért: „Mutasd meg nekünk, Urunk, irgalmasságodat!” (Zs848)
3. Figyelmes, éber várakozás, reménykedő virrasztás: „Virrasszatok, mert amely órában nem is gondoljátok, eljön az Emberfia!” (Mk1335)
● Az Úr születésének napja hozzon Neked áldást és békességet!

Molnár B Antal [ 2014-12-23 19:28 ]

Mit atyáink hajdanában s mi mindnyájan vártunk, Az végtére mostanában teljesedett rajtunk.
Angyalok zengenek, örömre intenek: Dicsőség a magasságban Istennek, Dicsőség a magasságban Istennek!

3. Kedves Jézus, üdvösségünk, halld meg kérésünket, Mi is hozzád, mi vendégünk, emeljük szívünket:
Üdvözlégy minálunk, Mennyei Királyunk, Míg egedben, örömödben szolgálunk. Míg egedben, örömödben szolgálunk. XIV. századi ének (Omnis mundus jucundetur
Molnár B Antal [ 2014-12-23 19:27 ]


2. Fájó seb a bűnnek átka, A rossz lelkiismeret. Ez mardossa kínzó váddal Éjjel-nappal lelkemet.
Törvényeddel felfedted Minden titkos vétkemet: És azóta nincs nyugalmam, Gyötrelmem kimondhatatlan.

3. A vigasztalás forrása Csak te vagy, én Jézusom Békét szomjazó lelkünket Te vezérled jó úton.
Ó világolj, szép Napom! Hogyha bánat terhe nyom. Fordítsd telem szent orcádat. Fény, öröm csak tőled árad.

4. Örvendj, lelkem, nézd, az Úr jő! Íme, hogy meghallgatott! Nézd, feléd tart, menj elébe!
Ó, becsüld meg e napot. jer, fogadd be hittel őt, Ö lesz üdvöd, éltetőd: Mondd el néki titkos búdat. Bízzál benne, ő megnyugtatta 1 Mózes 24,31. Gerhardt Pál 1607-1676( német).
Molnár B Antal [ 2014-12-23 19:25 ]

Csak egy vagyok, de vagyok; nem tehetek meg bármit, de valamit tehetek; s minthogy nem tehetek meg bármit, nem fogok elzárkózni attól, amit megtehetek.”Edward E. Hale

„Életem legfontosabb viselkedési szabályait egytől egyig az óvodában sajátítottam el. Az egyetemen a bölcsesség nem volt különösebb érték, az óvodában azonban annál inkább.

Íme, amit tanultam:

1. Ossz meg mindent másokkal!
2. Ne csalj a játékban!
3. Ne bánts másokat!
4. Mindent oda tégy vissza, ahonnan elvetted!
5. Rakj rendet magad után!
6. Ne vedd el a másét!
7. Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál!
8. Evés előtt moss kezet!
9. Húzd le a vécét!
10. Élj mértékkel! Mindennap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz és dolgozz egy keveset!
11. Délutánonként szundíts egyet!
12. A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad kezét, és ne szakadjatok el egymástól!
13. Ismerd fel a csodát! Ne feledd a magocskát a műanyag pohárban: a gyökerek lefelé terjeszkednek, a növény felfelé, és senki nem tudja, mindez hogyan van, de valamennyien hasonlóképpen élünk.
14. Az aranyhalak, a hörcsögök, a fehér egerek, még a magocska is - mind meghalnak egyszer. Mi is.”Robert Fulghum

„Ha a szívedben él a törődés valaki más iránt, nyert ügyed van.” BMaya Angelou

„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is – valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted.”
Albert Schweitzer

„A szeretet gyógyítja az embert – azt is, aki adja, azt is, aki kapja.” Dr. Karl Menninger

„A gyermektársaság gyógyír a lélekre.” Dosztojevszkij

„A tanár híddá feszül, s bíztatja tanítványait, hogy keljenek át rajta; majd miután megkönnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat.” NBNikosz Kazantzakisz

„Bármit veszítesz, helyette nyersz valami mást.” BN Ralph Waldo Emerson
Molnár B Antal [ 2014-12-23 19:24 ]

LÉGY KÉSZ
Légy kész meghallani az Úr hangját, Ha szólít csendes éjszakán! És mondd, mint mondta egykor Sámuel, Csak szólj, figyelek, Atyám!
Légy kész meghallani az ÚR hangját, Ha lázas munkában talál. És kér idődből csak egy fél órát, Légy kész mondani: Itt vagyok, Atyám!
És légy csendesen, míg beszél! Légy kész megtenni, amit kér! Mert nem sokára jő a vég, S nem lesz rá időd elég. Almási Mihályné
Molnár B Antal [ 2014-12-23 19:24 ]


A HÍVŐ NÉP URÁT VÁRJA
Isten országa a földön övéiben van jelen;
Földrajzi határok nélkül, végesben a végtelen.

A hívő nép Urát várja: éjt, nappalt virrasztva tölt
s mikor megjön dicsőségben, béke földje lesz a föld. Pecznyik Pál
-------------------------------------------
SZENTÍRÁS: 1Tessz 5,16-24
Legyetek derűsek
Szent Pál apostol tesszaloniki hívekhez írt levele
Testvéreim! Legyetek derűsek. Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig. Aki meghívott benneteket, az hűséges, és végbe is viszi.
Molnár B Antal [ 2014-12-23 19:23 ]

AZ ANGYALI HÍRNÖK:: akármit csinálunk közeledik és ez megnyugtató mint a tenger örökösen háborgó kék hullámai jön a hóhullásban fehér lepelben
Könnyedén előredőlve bátran nemtörődöm lezser eleganciával
Közeledik a sötétség ormótlantorlaszai közt sugárzó alakja
siklik felénk kezében fáklya hozza a jó hírt az ígéretet
hogy reménykedjünk örvendezzünk ne féljünk a kietlen éjszakában
PARANCS JÁNOS ( Vers karácsony - Anno Domini 1997 )
Molnár B Antal [ 2014-12-22 20:31 ]

Ádventi örvendezés

Utaidat vágyva kerestem,
S utaid megtaláltak engem.
Csodáidat látni akartam,
S ámulok rajtuk szakadatlan.
Titkaidat bogoztam egyre,
S most, mint gyermek az egyszeregyre,
úgy nézek rájuk, dicsekedvén,
ujjong szívem kegyelmed kedvén;
mert szereteted egyszerûség,
irgalmasságod csupa hüség,
s egy értelme van a keresztnek:
hogy megkerestek és szeretnek!
Hát hirdetem, hogy útja száz van
minden szívhez a nagyvilágban,
keresni kell és rá találni ma,
akinek Ő a vágya álma;
kinek batyuja az a „nincsen",
megtalálja a gazdag Isten.
Molnár B Antal [ 2014-12-22 20:31 ]

Alföldi Géza: Krisztus lehajolt
Hulló hó fátylán át igézett a hold
Mosolya ezüst-sugár
s a kopottan is sudár
jegenyékre szerelmesen hajolt.
A havas réten egy árva nyúl mosdott.
Nem figyelt, észre sem vett.
S míg a nyár éneke lett,
messziről egy öreg harang bongott.
Babonás, különös téléjszaka volt.
Álltam egy kereszt tövén,
s fázós, topogós fölém
kitárt karjával Krisztus lehajolt. Budapest, 1937
Molnár B Antal [ 2014-12-22 20:30 ]

Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel
Ha szűk szoba: hadd legyen szűk szoba.
A szűk szobában is terem öröm,
Gyúl apró gyertya ínség idején,
Óh csak ne legyen sorsom bús közöny,
Óh csak legyek a fény forrása én,
Apró gyermekek bálványozott fája,
Én az idegen, én a jövevény,
Égő fenyőfa, égő áldozat,
Akit az Isten ősi otthonából
Emberek örömére elhozat.
Csak rajzolódjék mélabús árnyékom
Imbolyogjon a szűk szobák falán,
Mindegy, hogy mi lesz velem azután.
Molnár B Antal [ 2014-12-22 20:29 ]

Samu Margit:- Karácsonyi zsoltár
Engedd, hogy felhők hófehér bársonyával
betakarjam ártatlan testedet,
az ég kékjét csókoljam szemed fényében,
s a Hold sugarával öleljem át
életed magányát.
Hadd vigyem veled és benned
a mindenség fájdalmát, jóságát.
Mint az árnyék úgy követlek,
mert a sorsod az én sorsom is.
Arcod tisztaságában él az örök
emberi szenvedés, gonoszság
és a végtelen megbocsátás.
Engedd, hogy láthatatlan
kövesselek életed útjain.
Legyek jóban és rosszban a
társad, letöröljem könnyeidet,
hogy jobbá és igazabbá tedd életünket.
Így borulok eléd születésed napján
és magamat teszem lábad elé ajándékul. 1985
Molnár B Antal [ 2014-12-22 20:28 ]

Ürögdi Ferenc: Minden ádvent (Versek)

Minden ádvent kegyelem:
vétkem jóvá tehetem.

Minden ádvent vigalom:
Isten Úr a viharon!

Minden ádvent érkezés:
átölel egy drága kéz!

Minden ádvent alkalom:
győzhetsz saját magadon!

Minden ádvent ítélet:
így kellene - s így élek!

Minden ádvent remegés:
Isten felé epedés!

Minden ádvent ima is:
Uram, fogadj be ma is!

Minden ádvent szeretet:
Betlehembe vezetett,

Köszönd meg hát a csodát:
a világ karácsonyát!
Molnár B Antal [ 2014-12-22 20:28 ]

Teréz anya idézetek:::
2011. december 24.
EzTeréz Anya szeretete: áldást és imákat, Jézus örömével, szeretetével és békéjével teljes boldog Karácsonyt, hogy újra megszülethessen Ő bennünk és körülöttünk. Karácsonykor Krisztus kicsiny és védtelen gyermekként jön el hozzánk, és szeretet után áhítozik. Fölkészültünk befogadására? Születése előtt szülei szállást kerestek, de az emberek között sehol sem találtak.
2011. december 25.
A betlehemi gyermek a szabadság és a szegénység örömét tanítja nekünk. A Jóhír érkezett meg vele, és ha igazán fölkészültünk eljövetelére, bizonnyal megértjük majd örömhírét. Amikor a jászolra, a szalmára, az állatokra, a pásztorokra nézünk, akkor felfogjuk szeretetét, megértjük, hogy mennyire szeretett bennünket. Amikor az Élet Kenyerében szemléljük Őt, akkor megértjük, hogy mennyire szeret ma is. Minden pillanatban rendelkezésére kell állnunk, hogy képesek legyünk befogadni a Jóhírt, amelyet Ő hozott el nekünk. A szegénység szabadság. Minél kevesebb tulajdonunk van, annál többet adhatunk.
2011. december 26.
Éljünk kölcsönös szeretetben! Ne legyenek ezek csupán szavak, ültessük át a gyakorlatba, és családunkban akkor öröm terem majd. Mindenkiről jót mondjatok; Derűt sugározzatok mindenkire, akivel csak találkoztok; Soha, a legkisebb mértékben se sértsétek meg a szeretetet; Ha valakit megbántanátok – legyen ez akárcsak egy gyermek -, nyomban kérjetek tőle bocsánatot; Olvassatok, elmélkedjetek, beszéljetek a szeretetről, amit gyakorolnunk kell egymás iránt.
Molnár B Antal [ 2014-12-22 20:27 ]

Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa” (János 3:16–17).
Az üdvösség.
Hisszük, hogy az üdvösség az Úr Jézus Krisztus befejezett váltságműve alap¬ján,[i] hit által, kegyelemből[ii] adatik az ember számára.
Az üdvösség - az örök élet - az Istennel való életközösséget jelenti,[iii] melynek áldásai már itt, a földi lét alatt elkezdődnek és megta¬pasz¬talhatók,[iv] ám tökéletesen majd az örökké¬valóságban teljesednek ki.[v]
A hívőknek az üdvösségben való megmara¬dásával kapcsolatban a Szentírás Isten megtartó hatalmát[vi] és a hívők engedelmességének fontos¬¬ságát[vii] egyaránt hangsúlyozza.
________________________________________
[i] Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett (Zsid 9,12).
Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok (1Tim 1,15).
Molnár B Antal [ 2014-12-22 20:26 ]

Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa” (János 3:16–17).
Az üdvösség.
Hisszük, hogy az üdvösség az Úr Jézus Krisztus befejezett váltságműve alap¬ján,[i] hit által, kegyelemből[ii] adatik az ember számára.
Az üdvösség - az örök élet - az Istennel való életközösséget jelenti,[iii] melynek áldásai már itt, a földi lét alatt elkezdődnek és megta¬pasz¬talhatók,[iv] ám tökéletesen majd az örökké¬valóságban teljesednek ki.[v]
A hívőknek az üdvösségben való megmara¬dásával kapcsolatban a Szentírás Isten megtartó hatalmát[vi] és a hívők engedelmességének fontos¬¬sását[vii] egyaránt hangsúlyozza.
________________________________________
[i] Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett (Zsid 9,12).
Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok (1Tim 1,15).
Molnár B Antal [ 2014-12-22 20:25 ]

Advent. Szelíd zengésű üzenet. Eljön. Eljön.
Beteg - a gyógyulásod, rab - a szabadulásod,. halott- az életed.
Szomorú - most jön az öröm, erõtlen - most jön az erő,
éjbe járó, hajnalra váró fölkel a fény neked.
Zendül az ág, zendül a föld, Isten üzen... Eljön. Eljön.
Advent, Advent. Advent. Dörög rendíthetetlen. Kemény királyi üzenetben.
Eljön. Eljön. Ha elkerülöd a mosolyban,
Eléd kerül, mint könny, sikoltás. Ha bölcsőben meg nem látod,
Utadat állja, mint koporsó, Eljön az Első és Utolsó.
Ha mint templom szelíd harangja. Nem talált szíveden a hangja,
figyelmeztetések tüzében hallod majd meg e hangot.
És romba dőlhet minden oltár, Elnémulhat zsolozsma, zsoltár,
Házad küszöbén fog megállni, vagy az éj titkos csendjében fogod,
közelgõ lépteit meghallani. Eljön. Eljön.
Ki nem kerülheted, Ha kikerülöd, mint kegyelmet,
úgy kell bevárnod, mint ítéletet. Hallod? Hallod? Mozdul az ég!
Mozdul a föld! Isten üzen? Eljön. Eljön. Advent. Advent.
Molnár B Antal [ 2014-12-22 20:24 ]

„A pesszimista az olyan ember, akinek mindig igaza van, de nincs öröme benne.”
Teller Ede

„Mindenki barátja nem barátom nekem.”
Moliére

„Ahol szeretetre méltó egyéniségedet nem eresztik be, ott hassál jó példáddal.”
Mahatma Gandhi

„Mindennek megvan az órája és minden szándéknak a maga ideje az ég alatt:
Van ideje a születésnek és a halálnak; ideje az ültetésnek és az ültetvény kiszedésének.
Ideje az ölésnek és ideje a gyógyításnak, ideje a bontásnak és ideje az építésnek.
Ideje a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a táncnak.
Ideje a kő eldobálásának és ideje a kő összeszedésének; ideje az ölelkezésnek és ideje az öleléstől való tartózkodásnak.
Ideje a keresésnek és ideje az elveszítésnek; ideje a megőrzésnek és ideje az eldobásnak.
Ideje az eltépésnek és ideje a megvarrásnak; ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak.
Ideje a szeretetnek és ideje a gyűlöletnek; ideje a háborúnak és ideje a békének.
Mi haszna van a munkálkodónak abból, hogy fáradozik?”
Prédikátor könyve

„Nietzsche azt mondja, hogy minden igazi emberben egy gyermek van elrejtve, aki játszani akar. »Miért lenne elrejtve?« – kérdezi feleségem.”
Konrad Lorenz
Molnár B Antal [ 2014-12-22 20:23 ]

„De egyet teszek: ami mögöttem, van, azt elfelejtve, ami pedig előttem, van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Kr…..”.

A szomorúság, a bánat életünk nem kívánatos, de megkerülhetetlen "kellékei". Ha valaki tartósan bánatos, az életének minden területére kihatással van.
Testileg, lelkileg, családilag, munkailag egyaránt meghatározza mindennapjainkat. Mit lehet tenni?
Mi a megoldás a bánatra? Isten közelsége.
Találóan fogalmazta meg valaki, hogy mi, emberek csak vigasztaló szavakat mondhatunk egymásnak, de Isten az, aki lelki békét is tud adni. Isten Igéje mellett, az Úrhoz imádkozva lehet enyhülést és valódi vigaszt találni.
De sokan rossz helyen keresik...
Molnár B Antal [ 2014-12-22 20:23 ]

RINGATJUK...

Ringatjuk a betlehemi bölcsőt
immár közel kétezer éve:
‘‘Aludj, aludj isteni Gyermek!’’
- Jóakaratba, békességbe
pólyálnánk egész életünkben,
elaltatnánk a szelíd Hangot,
mikor megszólal, ha a lélek
legmélye Megváltót fogamzott.

Elaltatnánk: ne lásson minket,
csak évről-évre ünnepeinknek
illő háttere legyen...
s ha szól is néha, csendesen,
csak az a szent Gyermek maradjon!
S hogy el ne guruljon glóriája:
ráénekeljünk zengőn, szépen
karácsonyi harmóniára:

- Nem azt érezzük-e titokban,
hogy ostort fon, és végigver rajtunk,
mert a Szentlélek templomába
helyette - bálványokat raktunk...?

Azért... ha ringatjuk is a bölcsőt
közel kétezer éve immár,
jaj nekünk, ha Ő kívül van,
s bűnbánó szónkra hiába vár!
Lukátsi Vilma.
Molnár B Antal [ 2014-12-20 11:27 ]

Kegyelem
Lassan pereg az idő homokja.
Nézem derűsen,
nézem mosolyogva.
Kegyelem árad;
követ lassan, csendben.
Tündöklő napfényből
rám tekint az Isten.
-------------------------
Szerző: Árvai Emil
Két szó, mely mindent átértékel;
e két szó mindent megér nekem:
ingyen
kegyelem.
Molnár B Antal [ 2014-12-20 11:25 ]


Szerző: Czakó Jenő
Meglátogatta népét az Úr !
E régi hír, ím örökre új.
Megfáradott, megterhelt szív :
Te vagy az ! Érted jött ! Téged hív !

Nép, amely éjben, sötétben járt,
Lát szívindító reménysugárt.
Eljött az Úr, emberré lett,
Győzött a hajnal az éj felett.

Örülj szívem hát, örülj nagyon,
Neked virradt meg e szent napon.
Jézus keres légy készen hát :
Örömmel fogadd az ég Urát !
Molnár B Antal [ 2014-12-20 11:24 ]

˝Advent érkeztével szép szóval ringattál…
Advent érkeztével szép szóval ringattál,
Karácsonyra borral s búzával kínáltál,
Szeretet és Béke az év néhány hete,
Békességet kértél Istentől fejemre.
Boldogabb időket a most jövő évre,
Azután hogy lesz majd, kiapad a bögre…?
Nem kívánunk semmit, vagy ahogy alakul?
Vagy Húsvétra szívünk majd újra ellágyul?
Maróti LászlóMolnár B Antal [ 2014-12-20 11:23 ]

Minden advent kegyelem: vétkem jóvátehetem.
Minden advent vigalom: Isten Úr a viharon!
Minden advent érkezés: átölel egy drága kéz!
Minden advent alkalom: győzhetsz saját magadon!
Minden advent ítélet: így kellene - s így élek!
Minden advent remegés: Isten felé epedés!
Minden advent ima is: Uram, fogadj be ma is!
`Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek,
Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.`
Molnár B Antal [ 2014-12-20 11:22 ]

Eljön.
Advent. Szelíd zengésű üzenet. Eljön. Eljön.
Beteg - a gyógyulásod, rab - a szabadulásod,. halott- az életed.
Szomorú - most jön az öröm, erõtlen - most jön az erő,
éjbe járó, hajnalra váró fölkel a fény neked.
Zendül az ág, zendül a föld, Isten üzen... Eljön. Eljön.
Advent, Advent. Advent. Dörög rendíthetetlen. Kemény királyi üzenetben.
Eljön. Eljön. Ha elkerülöd a mosolyban,
Eléd kerül, mint könny, sikoltás. Ha bölcsőben meg nem látod,
Utadat állja, mint koporsó, Eljön az Első és Utolsó.
Ha mint templom szelíd harangja. Nem talált szíveden a hangja,
figyelmeztetések tüzében hallod majd meg e hangot.
És romba dőlhet minden oltár, Elnémulhat zsolozsma, zsoltár,
Házad küszöbén fog megállni, vagy az éj titkos csendjében fogod,
közelgõ lépteit meghallani. Eljön. Eljön.
Ki nem kerülheted, Ha kikerülöd, mint kegyelmet,
úgy kell bevárnod, mint ítéletet. Hallod? Hallod? Mozdul az ég!
Mozdul a föld! Isten üzen? Eljön. Eljön. Advent. Advent.
Molnár B Antal [ 2014-12-20 11:22 ]

„De egyet teszek: ami mögöttem, van, azt elfelejtve, ami pedig előttem, van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Kr…..”.

A szomorúság, a bánat életünk nem kívánatos, de megkerülhetetlen "kellékei". Ha valaki tartósan bánatos, az életének minden területére kihatással van.
Testileg, lelkileg, családilag, munkailag egyaránt meghatározza mindennapjainkat. Mit lehet tenni?
Mi a megoldás a bánatra? Isten közelsége.
Találóan fogalmazta meg valaki, hogy mi, emberek csak vigasztaló szavakat mondhatunk egymásnak, de Isten az, aki lelki békét is tud adni. Isten Igéje mellett, az Úrhoz imádkozva lehet enyhülést és valódi vigaszt találni.
De sokan rossz helyen keresik...
Molnár B Antal [ 2014-12-20 11:21 ]

A tanya védve volt..
A kemény, havas télben Kovács tizedes meg Balogh honvéd hallják a nagymérgű főhadnagy pattogó parancsát: – Ott a távolban látja azt a fekete pontot, tizedes? – Igenis! – Egy tanya van ott a térkép szerint. Kimennek oda most járőrbe, és ha sötét lesz már, akkor felgyújtják a tanyát! Aztán gyorsan vissza! Nagyon fontos ez, mert legkésőbb éjfélre fénynek kell lennie ott, hogy az ütegek arrafelé belőjék a senkiföldjét. Értik? – Igenis! – Indulás! A két katona komoran vánszorgott a közeledő alkonyatban. – Tizedes úr! – No? – Pontosan ma egy esztendeje is gyújtogatással foglalkoztam. – Ne bomolj, te! Hogyhogy? – Hát úgy, hogy egy éve pontosan ilyenkor a kisfiacskámnak gyújtogattam a gyertyákat a karácsonyfán, tizedes úr. Most meg majd házat fogok gyújtani karácsony tisztességére. – Hallgass! Teljesen még nem sötétedett be, mire elérték a tanyát. Akkor a tizedes térde megroggyant. A honvéd átfogta az összeroskadni akaró tizedest. – Mi baja, tizedes úr? – Te! Akár elhiszed, akár nem hiszed, ez a tanya éppen olyan, mint az enyém a vásárhelyi határban. – Káprázat az csak, tizedes úr. No, gyerünk! Odakúsztak a sötétben a házikó ablakához. Belestek. Odabent láttak egy parányi karácsonyfát, egy ember, a felesége meg két apróság bámult a gyertyák lángocskájába. S rákezdtek valami karácsonyi énekre idegen nyelvükön. Kovács tizedes olyant szorított akkor Balogh honvéd karján, hogy az felszisszent, s azt suttogta rekedten: – Vissza te, gyorsan vissza, amilyen gyorsan csak lehet! Futni kezdtek, hogy minél hamarabb messzebb legyenek a tanyától. – Mi lesz ebből, tizedes úr! Kovács tizedes hangja nyugodt, vidám volt a sötétben: – Majd lesz valami, csak gyere utánam! Amikor megérkeztek a fedezékhez, a főhadnagy úr recsegő hangja rájuk rivallt: – Miért nem ég a tanya? Mi? Akkor Kovács tizedes nagyon nyugodt arcával lemutatott a tanya felé, és azt mondta: – Aztat nem lehetett felgyújtani, főhadnagy úr, mert... – Miért nem lehetett? Tán védve volt? – Igenis, főhadnagy úr! A tanya védve volt. – Hát látják, erre nem is gondoltam. Hogy ott védelem is lehet. Pedig hát a senkiföldje az most... – No, menjenek, szereljenek le! A legénységi fedezékhez érve a sötét, idegen éjszakában, a karácsonyi éjszakában Balogh honvéd megszorította a tizedes kezét, és azt mondta neki meleg hangon: – Tizedes úr! Maga igaz ember! Az a tanya csakugyan védve volt! (Egy régi egyházi lapban találta és rövidítve beküldte Balog Miklós.
Molnár B Antal [ 2014-12-16 19:32 ]

…”Az Ige testté lett, közöttünk lakott…” Ján. 1:14v
Ennek a csodálatos eseménynek, hogy az „isteni Ige „ testté lett, Mikeás próféta kijelentése szerint Betlehemben, Dávid városában kellett megtörténnie. De Mária , a kiválasztott nő,a galileai Názáretben lakott.
Isten még királyokat is felhasznált arra, hogy rendelt terveit megvalósítsa :
„olyan az Úr kezében a király szíve, mint a patak vize !” Péld.21:1.v.olv.
Máriának és Józsefnek a hatalma Augusztus császár parancsára Betlehembe kellett menniük, oda, ahol Krisztusnak születnie kellett. Ott, ebben a kis városkában,nagy szegénységben megszületett egy ember, aki –mivel a szent t szellemtől lett,--- egyúttal isten Fia, a világ Üdvözítője is .Nemcsak hogy a teremtő leszállt hozzánk, és a bűnösök között lakott. hanem ráadásul mély megalázottságban jött:igen, egy jászolba fektették Őt,a dicsőség Urát !
Az utazókkal túlzsúfolt Betlehemben senki sem igyekezett ennek az újszülöttnek megfelelő fekvőhelyről gondoskodni. Néhány pásztoron kívül senki sem vett tudomást róla. De amikor a föld közömbös maradt egy ilyen látogatással szemben, akkor megmozdult a menny, hogy ezt az eseményt páratlan módon megtisztelje. A betlehemi mezőkön mennyei seregek sokasága dicséretet énekelt, magasztalva a szerető Istent. Aki kijelentette magát az embereknek. A pásztorok csodálatos üzenetet, nagy örömhírt kaptak,..” Üdvözítő született ,a ma nektek …”
Bárcsak minél többen ismernék fel Jézus Krisztus isteni dicsőségét Önmaga megalázásának végtelen kegyelmében! Imádattal fognak leborulni előtte, aki lejött,…”hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett !”
Molnár B Antal [ 2014-12-16 19:32 ]

Madár János: Karácsony-
Csillagfényben aranyág.
Aranyágon alma.
Őrzi három télapó.
Úgysem alszom el ma!
Egész éjjel csodálom ezt a
szép fenyőfát.
Gyertyafényes csillagszórós,
csilingelő ágát.
Karácsony, karácsony,
kisült a kalácsom.
Kóstoljátok, egyétek,
a mákost is vegyétek!
Molnár B Antal [ 2014-12-16 19:31 ]

Pilinszky János: Az első karácsony óta…
Nincs nyomasztóbb, mint az élet kegyetlen törvényét szemlélni. Azt, hogy egymásból élünk; hogy fölfaljuk egymást; azt, hogy a természet „rendje” egy éhségből és rettegésből fölrakott, önmagában vérző gúlához hasonló.
És ebbe a kegyetlen rendbe „lépett be”, megszületvén és megtestesülvén Isten Báránya, a mi Jézusunk, hogy a világ kegyetlen rendjét megváltsa. A „vérző gúlán” mit se módosítva, gyökeresen megfordította annak jelentését. Nem tagadta, hogy „fölfaljuk egymást”. Azt mondta inkább, hogy mindannyian étel és táplálék vagyunk. Már itt, a világban, e „vérző gúlán” belül a kegyetlen tényeket a szeretet realitásává változtatta, amikor valódi ételként és valódi italként osztotta szét magát – mindannyiunknak példát mutatva.
Az első Karácsony, a Fiúisten megtestesülése óta mindenek prédája helyett mindenek ételévé, táplálékává lettünk, s tudjuk, hogy a természet rettenetes törvénye mögött valójában a szeretet örökös áldozása a végső realitás.
Molnár B Antal [ 2014-12-16 19:29 ]

Tóthárpád Ferenc: Ugye, hallod szavam?
Karácsony van! Kisjézusom,---
ugye, hallod szavam?
Segíts nekem, hogy még jobban
ismerhessem magam!
Segíts, hogy a testvéremnek
jó testvére legyek,
szeretetem tőled kapjam,
és hogy szeressenek!
Segíts, hogy a szüleimnek
jó gyermeke legyek,
Megérthessem a világot
és az embereket!
Karácsony van, Kisjézusom!
Téged ünnepelünk.
Hit, a béke s a szeretet
legyen mindig velünk!
Molnár B Antal [ 2014-12-14 19:15 ]

Várunk...égbe nyúlnak a kezek, markolásszák az eget... sóhajok, félig babona imák szakadnak fel... kérdések, kétségek gyötörnek ma is, üres az ég? Mi csillapíthatná lelkünk szomját?
Várunk...Ki válaszol kérdéseinkre?
Várunk!és akkor felharsan a pusztában kiáltó szava:
Készítsétek az Úr útját... egyengessétek ösvényeit!
Várunk...bár szívünkben titkon ott lapul az öröm, hogy volt Karácsony... hogy lesz Karácsony... de most várunk. Várni szeretnénk, átérezve a 15 milliárd év minden várakozását, sóhajtozását, keresését, szólongatva azt, aki Eljövendő.
Várok...mert Isten azért álmodta az elmúlt 15 milliárd évet, hogy eljöjjön ez az Ádvent? Azért vajúdott a Föld, az Élet, a Gondolat, hogy itt és most, ebben az Adventben az életemben régi vágányába zökkenjen a teremtés, és a gyűlölet helyébe a szeretet, az önzés helyébe a szolgálat, a szerzés helyébe az ajándékozás lépjen.
Hogy felébredjek, mi lesz körülöttem, ha nem szeretek.
Hogy felébredjünk, mi lett a világból a szeretet híján.
Molnár B Antal [ 2014-12-14 19:14 ]

Ágh Tihamér: Adventkor
Ködös hajnal-órák, tejszínű reggelek,
a földön sárguló, elkínzott levelek.
Az ég hólyagszemén nem tör át a nap
sugárnyalábja felhőtlen megakad.
Az ősz lassan lépked, majd télbe borul
és ahogy megvirrad, be is alkonyul...
Este tompa fények remegnek az utcán,
megtörnek a tócsák fodródozó foltján.
De a hétköznapok bágyadt szürkesége
nem törheti meg azt, ami bennünk béke.
Lelkünkben reménység, a szívünkben áldás:
Ránk köszöntött advent,
boldog Jézus-várás...
7--Mécs László: Adventkor
Jézusunk, adj erőt, hogy ékesen járjunk
Illendő ruhában, méltóképpen várjunk
Add, hogy kerülgessük a bűnt, sötétséget
S ama jobb hazában megláthassunk Téged.
Molnár B Antal [ 2014-12-14 19:13 ]

Ádventi örvendezés.

Utaidat vágyva kerestem,
S utaid megtaláltak engem.
Csodáidat látni akartam,
S ámulok rajtuk szakadatlan.
Titkaidat bogoztam egyre,
S most, mint gyermek az egyszeregyre,
úgy nézek rájuk, dicsekedvén,
ujjong szívem kegyelmed kedvén;
mert szereteted egyszerûség,
irgalmasságod csupa hűség,
s egy értelme van a keresztnek:
hogy megkerestek és szeretnek!
Hát hirdetem, hogy útja száz van
minden szívhez a nagyvilágban,
keresni kell és rá találni ma,
akinek Ő a vágya álma;
kinek batyuja az a „nincsen",
megtalálja a gazdag Isten.
Fejes Ádám
Molnár B Antal [ 2014-12-14 19:13 ]

Nekem mit jelent az advent?
Nem a gyertyák fényét,
hanem messiási díszben
Jézus visszatértét.
Nekem mit jelent az advent?
Nem meleg kalácsot,
hanem égi szeretettel
érkező világot.

Nekem mit jelent az advent?
Szívben várakozást.
Lelkem vágyik látni Jézust,
boldog találkozást.
Nekem mit jelent az advent?
Minden teljesedik!
Mit próféták megígértek,
Krisztus megjelenik!

Nekem mit jelent az advent?
Nem a versfaragást,
de az Úr jelenlétében
csendes megmaradást.
S neked mit jelent az advent?
Illatos koszorút?
Látsz-e gyertyafényen túlra?
Várod-e a Fiút? Guti Tünde
Molnár B Antal [ 2014-12-14 19:12 ]

Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá.
Karácsonyi idézet: Charlotte Carpenter

Karácsonykor az embernek még otthon is honvágya van. Carol Nelson
A legjobb karácsonyi dekoráció a fülig érő mosoly. Ismeretlen

Semmi sem okoz nagyobb csalódást annál, mint amikor karácsonykor arra ébredünk, már nem vagyunk gyerekek. Erma Bombeck

A karácsony nem csak egy ünnep. Hanem egy csodálatos érzés. Edna Ferber

Karácsonyi ajándékötleteim: az ellenségednek megbocsátás, az ellenfelednek türelem, a barátodnak szeretet, a partnerednek szívesség; mindenkinek jóindulat, minden gyermeknek egy jó példa, és végül magadnak tisztelet. Oren Arnold
Molnár B Antal [ 2014-12-14 19:11 ]


Este van, imádkozzunk!
Köszönjük meg, hogy annyi örömöt adott!
Köszönjük meg azt, hogy minden javunkra van,
Köszönjük meg ezt a szép napot!
Jézus hív,
Téged is szeret!
Kezét védőn kiterjeszti életed felett.
Békességet ad,
Vele célhoz érsz,
Légy hát hálás minden új napért!
/: Este van,
Jó éjszakát!
Isten vigyázzon rád! :/

Minden advent kegyelem: vétkem jóvátehetem.
Minden advent vigalom: Isten Úr a viharon!
Minden advent érkezés: átölel egy drága kéz!
Minden advent alkalom: győzhetsz saját magadon!
Minden advent ítélet: így kellene - s így élek!
Minden advent remegés: Isten felé epedés!
Minden advent ima is: Uram, fogadj be ma is!Molnár B Antal [ 2014-12-14 19:10 ]

Adventi hajnal..
/ Zihál, a szél s megfagy a sóhaj, a felhő fenn hajóraj.

Könyörtelen, vad téli éjjel, az út a messzeségbe vész el.

De lángruhában száll az angyal s lila sugárral gyúl a hajnal.

Adventi hajnal, zeng és árad a lélekből a tiszta bánat.

S a vágy zokog és zsolozsmázik, s harsog az Isten trónusáig.

Sikolt a könnyes antifóna, hogy jöjjön a szépséges óra,
harmatozza az Úr, az áldott, a békét és az igazságot.

Táruljon ki a Menny, a fény dús s szülessék meg a drága Jézus.
(Ölbey Irén)
----------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-12-14 19:09 ]

Sorsomnak Istene jó kezedben lenni. Minden órát, percet Lábaidhoz tenni.
Holnaptól nem félni Uram, add meg nekem:Hadd bízzam Terád az egész életem.

Sorsomnak Istene Élő hitet te adj! Minden hatalomnak Hatalma felett vagy.
Világot fenntartó Erőd sose lankad: Sorsomnak Istene szívem kér: most hallgass!

Hallgasd meg imámat, Rejts el rejtekedbe, Gondolatim útját Te tartsd a Kezedbe.
Várva várlak Uram! Erősítsd a hitem a Jézus Nevében adom át a szívem.

A Jézus Nevében Várok mindent Tőled: Megbocsátásodat, irgalmat, kegyelmet.
hogy Neved dicsérjem e rövid életben: Sorsomnak Istene Ez is csak kegyelem.

Ez a nagy kegyelem Mindennap reám hull. Mint virág a mezőn, Ha szárad, megújul.
Ha hervad, az eső Felüdíti mindjárt, Szentlelked esője engem is, ha megáld.

A titkok útjain Veszek újabb erőt Megsokszorozódva Több lesz, mint azelőtt.
- Old és az erő. Világot oldoz el, és Istenem, veled köt össze: Sorsom Istenével.
Molnár B Antal [ 2014-12-10 20:24 ]

Bodor Miklós: Betlehemi csillag.
Betlehem csillaga vezet három királyt
köszöntve Mária újszülött kis Fiát.
Karácsony este van csend honol a tájra
szeretet szívekben békesség hazája.
Harang hangja kondul hó takarta tájon
templomba, hívogat havas pusztaságon. Harangszó hívogat, zengő szép zenével,
egybeolvad hangja hívők énekével.
Egy család asztalnál szívük valakit vár,
Ki nem jöhet haza üres egy szék egy tál.
Zöldek a fenyőfa besétál a házba
ünnepre, öltözik csillogó ruhába.
Betlehem csillaga vezet három királyt
köszöntve MÁRIA újszülött kis Fiát.
Molnár B Antal [ 2014-12-10 20:23 ]

Móra László: Karácsonyi Csengő.
Csingilingi, cseng, a csengő,
Száll a szánkó, mint a felhő,
Csaknem elszakad a gyeplő,
Csingilingi, cseng a csengő.
Égi szánkót hajt az angyal.
És mire az esti hajnal
Megjön a szép fenyőgallyal,
Cseng, a csengő, jõ az angyal.
Itt a Jézus angyalkája,
Égben termett csodafája,
S mindent, mindent aggat rája
A kis Jézus angyalkája.
Arany diót, arany csengőt,
Ezüst lepkét, ringót rengőt,
Amilyen még földön nem nőtt,
S csilingelő arany csengőt.
Kérünk Jézus angyalkája,
Ahol sok a koldus, árva,
Hol jóságod legtöbb várja,
Ott pihenj meg legtovábbra.
Hozz örömet, békességet,
A szíveknek melegséget,
Karácsonyi szép meséket,
S az Istennek dicsőséget
Molnár B Antal [ 2014-12-10 20:22 ]

Mészáros Sándor: Kicsi Jászol.
Úgy szeretném, hogyha szívem
Kicsi jászol lenne,
Karácsonykor az Úr Jézus
Megszületne benne.

Befogadnám, betakarnám,
Illattal beszórnám,
Hideg széltõl, deres csóktól
Szeretettel óvnám...

Elringatnám: szent álmait
rózsákkal behinteném,
S ránk borulna csillagostul
Csöndes, égi szent éj...

Jer, Uram, hát, várlak, jövel!
Szívemet kitárom...
Születésed áldott percét
Örömtelen várom...
-------------------------------------------------
MERT VIHARBAN IS MESTEREM
Valakire várok. Ő is vár rám és hiszem, hogy találkozni fogunk. – Értem lett küldve. Atyám ajándéka, Az üdvösségem megszentelt záloga. Valakire várok. Imádkozó szívvel… Meg akarom köszönni, hogy értem szenvedett… Meg akarom köszönni a tövist, a keresztet… Meg akarom köszönni, hogy annyira szeretett. Valakire várok. Ő is vár én rám. Nemcsak karácsonykor, nemcsak ma !!
Molnár B Antal [ 2014-12-10 20:21 ]

KRISZTUSRA VÁRUNK
Nem tudjuk, mi jön, titok a holnap. Némák a titkok. Ne válaszolnak. Rejtő ködükbe szemünk nem láthat… de elültetjük kis almafánkat, bízva, hogy kihajt, gyümölcsöt terem. Titok a jövő. Sürget a jelen. Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap. Némák a titkok. Nem válaszolnak. De a ma int, hogy híven szolgáljunk, mert tudjuk, Ki jön:
KI VÁRNI TUD
Oly jó Istenre csendben várni – Istennel rövid a messzi út, hisz nemcsak az út, a cél is Ő, s nem veszít időt, ki várni tud. Oly jó Istenre csendbe várni, gyermekként, boldog önfeledten; nagy műve rejtett s titok úgy is amit cselekszik keze csendben, Oly jó Istenre csendben várni, a világ bármit is felelne

ADVENTI CSENDBEN
Adventi csend van. Nincs hang, csak lélek-beszéd. Adventi csendben Lehullok, Uram, eléd. Adventi csendben Csak hitem kis mécse ég; Adventi csend van. Köröttem mély a sötét. Adventi csend van… Készül-e, mond, a szíved? Adventi csendben Gyümölcsöt hoz-e hited? Adventi csendben Szunnyadsz tán? Lámpád nem ég? Adventi csend van… Krisztus vár éretted még. Almási Mihályné
ADVENTKOR
Jézusunk, adj erőt, hogy ékesen járjunk Illendő ruhában, méltóképpen várjunk Add, hogy kerülgessük a bűnt, sötétséget S ama jobb hazában megláthassunk Téged. Mécs László
URAM, ADD, HOGY KÉSZEN LEGYEK!
Akár felhőkön látlak megjelenni, felragyogtatva dicsőségedet, akár a halál kapuján átlépek színed elé, szüntelen egyet kérek: Add, Uram, hogy készen legyek! Sebeid szent menedékébe rejtve, segíts, hogy bűnt, vétket letegyek, és aztán maradjak minden nap ottan, úgy várjalak téged megtisztítottan! Add, Uram, hogy készen legyek! Ha este jössz, éjjel, vagy virradatkor, amikor pírban égnek
Molnár B Antal [ 2014-12-10 20:21 ]

JÖJJ, URUNK
Jöjj, drága Hajnal! Megváltónk, jöjj! Törd át a felhőt, Várjuk, hogy jöjj. Nem fél a szívünk; Vár rád a nyáj, Isten szent Fia, Áldott Király! Lásd, ég a lámpánk: Megváltónk, jöjj! Mind föltekintünk, Várjuk, hogy jöjj. Ha zeng a szózat, Szívedre zárj, Isten szent Fia, Áldott Király! Gerzsenyi Sándor
KARACSONY KÜSZÖBÉN
Hiába hoznék most megint szagos mirhát, illatos áloét, buzgalmamon már arany sem segít. Te engem vársz. A szívemet. Enélkül még a minden is kevés. Emészt a vágy: találkoznom Veled. De bennem vétkes vágy lapul. Szép szívedhez számító érdek űz. Szenvedek szörnyen, bús ártatlanul… Ledobtam álságom mezét, Üres lélekkel jöttem jászladig. Eléd omol e mindig büszke

-------------------------------------------
Nagymamám... - Adventi emlék
A Gyertyák lángja Ünnepre hívogat már,
mint szellem bolyongok körbe tejfehér ködben:
- Jer haza Vándor, régi otthonod hazavár!

Nagymamám... - Ó, nagyon régen volt, milyen kár! - pampuskát szaggatott konyhai kötényében
, sürgött-forgott, baracklekvárral töltögette -,
forrón kisült fánkot kívánt a kis gyermekszáj.

Finoman édes ízét ma is kóstolgatnám,
s úgy vágyom csodálatos történeteire!
Szállt a hangja felém, kályhatűz melegével...
Meseszép Adventi estéken.
2011. november 25
Molnár B Antal [ 2014-12-10 20:19 ]

"Igen, folyamatosan félrevert harangok mellett nem lehet családot alapítani, munkát vállalni, gyereket szülni. Abba kellene, hagyjuk az állandó pánikolást, nyafogást, siránkozást és merjük kimondani a gyerekeink, fiataljaink előtt, hogy ennyi cipőnk, ruhánk soha nem volt, és őseinknek sem volt az elmúlt ezer év alatt. Azt is mondjuk el, hogy ilyen mennyiségű élelmiszer, információ, luxuscikk soha nem volt még a Kárpát-medencében. Nehéz a magyar ember sorsa? Igen, vagy 10-20 kilóval átlagban valóban nehezebb a kelleténél, és ezért kell, fogyókúrázzunk. Ennyi kövér ember, megműveletlen föld, leszüretlen almafa, megkapálatlan szőlőtőke soha nem volt itt a Kárpát-medencében!"
(Böjte Csaba)
-------------------------------------------
Szerző: Gál Gabriella
talán megérkezik ma kit várva vártok
letekint az égből az isten fia rátok
talán átkot vagy áldást hoztak ránk az évek
zengjen most szívetekből a karácsonyi ének
ne féljetek egyszer jóra fordul minden
a bajok közt is tudjátok megsegít az Isteni szeretet
és béke töltse be szívetek
legyen a karácsony csodája tiétek
Molnár B Antal [ 2014-12-10 20:19 ]

Szánjunk időt lelkiismeret-vizsgálatra, bűnbánatra, megbánásra!
A jóság, a tisztaság, a békesség nem cél, hanem eszköz, ami lehetővé teszi a mélyebb kapcsolatot Istennel, de gyümölcs is, amely pont az Istennel való találkozásunk következménye.
Egész életünk egy tanulási folyamat, valódi értékek, begyakorlása kell, hogy legyen, Jézussal való kapcsolatunk ápolása, hogy majd azon a sorsdöntő napon Jézus barátjaként ismerjen fel bennünket.
Ne féljünk életünk során semmi mástól, csak attól a mondattól, amit Jézus mondhat némelyeknek: „TÁVOZZATOK TŐLEM….!!!” Bizony mondom nektek, nem ismerlek benneteket!. (Mt 25 12)
------------------------------------------------------------------
Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja, ahol betörnek és ellopják a tolvajok.
A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja moly, és nem marja rozsda, s ahol nem törnek be, és nem lopják el a tolvajok. Ahol a kincsed ott a szíved is. " (Mt 6, 19-21 )
-------------------------------------------------

A SZERETETNEK NEM AZ A LÉNYEGE, HOGY MI SZERETJÜK ISTENT, HANEM HOGY Ő SZERET MINKET ÉS ELKÜLDTE A FIÁT BŰNEINKÉRT ENGESZTELÉSÜL." (1 Jn 4, 10
Molnár B Antal [ 2014-12-10 20:18 ]

"Ami az időt és az órát illeti, testvérek, arról nem szükséges írnom. Magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondogatják : Béke és biztonság, akkor éri őket hirtelen a pusztulás, akárcsak a várandós asszonyt a fájdalom, és nem lesz menekvés számukra.
De ti, testvérek, nem jártok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módjára lepjen mg benneteket. Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok !" (1 Tessz 5, 1-6)
" Aki magáénak mondhatja a Fiút, annak van élete.
Aki nem mondhatja magáénak az Isten Fiát, annak nincs élete.
Ezeket azért írtam nektek, hogy megtudjátok: nektek, akik hisztek az Isten Fia nevében, örök életetek van ! (1 Jn 5, 12-13) .
Molnár B Antal [ 2014-12-08 13:24 ]

˝Advent érkeztével szép szóval ringattál…
Advent érkeztével szép szóval ringattál,
Karácsonyra borral s búzával kínáltál,
Szeretet és Béke az év néhány hete,
Békességet kértél Istentől fejemre.
Boldogabb időket a most jövő évre,
Azután hogy lesz majd, kiapad a bögre…?
Nem kívánunk semmit, vagy ahogy alakul?
Vagy Húsvétra szívünk majd újra ellágyul?
Maróti László
Molnár B Antal [ 2014-12-08 13:23 ]

Szerző: Tóth Juli

Ádvent ez is: ismeretlenekért imádkozom.
Emberekért, kik velem egy kupéban
utaznak fázva,
kamaszokért, kik kurjongatva jönnek
szembe az úton,
a rendőrért, ki világító bottal
fáradtan hadonászik.
Bimbózó és hervadó nőkért,
magzatokért, félig levőkért,
voltakért és eljövendőkért.
Erősekért, erőtlenekért,
esendőkért, elesettekért,
nagyok alázatáért,
kicsik reménységéért,
betegek gyógyszeréért,
éhezők kenyeréért,
népek békességéért,
világunk öröméért,
mindenki egy s igaz karácsonyáért.
ÁMEN. li
Molnár B Antal [ 2014-12-08 13:23 ]

ADVENT:
Nekem mit jelent az advent? Nem a gyertyák fényét,
hanem messiási díszben Jézus visszatértét

Nekem mit jelent az advent? Nem meleg kalácsot,
hanem égi szeretettel érkező világot

. Nekem mit jelent az advent? Szívben várakozást.
Lelkem vágyik látni Jézust, boldog találkozást
Nekem mit jelent az advent? Minden teljesedik!
Mit próféták megígértek, Krisztus megjelenik!

Nekem mit jelent az advent? Nem a versfaragást,
de az Úr jelenlétében csendes megmaradást.

S neked mit jelent az advent? Illatos koszorút?
Látsz-e gyertyafényen túlra? Várod-e a Fiút? / 2009. nov. 25. Guti Tü
Molnár B Antal [ 2014-12-08 13:22 ]

Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá.
: Charlotte Carpenter

Karácsonykor az embernek még otthon is honvágya van. Carol Nelson

A legjobb karácsonyi dekoráció a fülig érő mosoly. Ismeretlen

Semmi sem okoz nagyobb csalódást annál, mint amikor karácsonykor arra ébredünk, már nem vagyunk gyerekek. Erma Bombeck

A karácsony nem csak egy ünnep. Egy érzés. Edna Ferber

Karácsonyi ajándékötleteim: az ellenségednek megbocsátás, az ellenfelednek türelem, a barátodnak szeretet, a partnerednek szívesség; mindenkinek jóindulat, minden gyermeknek egy jó példa, és végül magadnak tisztelet. Oren Arnold
Molnár B Antal [ 2014-12-08 13:21 ]

Áprily Lajos:- Karácsony- est
Angyal zenéje, gyertyafény – kincses kezem hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi mást, csak jó, meleg simogatást.
Mi győzött érdességemen? Mitől csókolhat úgy kezem? Simogatást mitől tanult? Erembe Krisztus vére hullt?
Szemembe Krisztus-könny szökött? – kinyúló kézzel kérdezem. Áldott vagy a kezek között, karácsonyi koldus-kezem
Molnár B Antal [ 2014-12-08 13:20 ]

(Ézsaiás 40:1-10)
„Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! - mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbûnhõdött bûnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az ÚR keze minden vétkéért.
Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az ÚRnak! Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek! Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá! Mert megjelenik az ÚR dicsõsége, látni fogja minden ember egyaránt. - Az ÚR maga mondja ezt. Egy hang szól: Kiálts! Én kérdeztem:
Mit kiáltsak? Minden test csak fû, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fû, elhervad a virág, ha ráfúj az ÚR szele. - Bizony csak fû a nép! Elszárad a fû, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erõs hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek!
Kiálts, ne félj! Mondd Júda városainak: Itt van Istenetek!
Az én Uram, az ÚR jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, elõtte jön, amiért fáradozott.”
Molnár B Antal [ 2014-12-08 13:20 ]

Az imádság kezdete a csend. Hódoljunk néhány perc csenddel Istenünknek!
A csend nagyon tiszta dolog. Áldott. Közelebb hozza egymáshoz az embereket, mert csak azok tudnak egymás mellett csendben ülni, akik közt teljes az összhang. Ez az élet nagy ellentmondása./ Nikholas Sparks /
Szükségünk van olyan órákra, melyekben, csendben odafigyelünk, és engedjük, hogy az isteni Ige működjék bennünk. ( Edith Stein )
A csöndességben és a nyugalomban halad előre az istenfélő lélek, ott tanulja meg mindazt hogy Teremtőjével mind bizalmasabb kapcsolatba kerüljön: ahogy egyre jobban elszakad a világi zenebonától. (Kempis T )
Minden nyomorúságunk annak tudható be, hogy képtelenek vagyunk csendben, egymagunkban ücsörögni egy szobában. (Blaise Pascal)
Csendben kell figyelned:Az Isteni Szó csak ekkor hangzik el, és csak ekkor hallható meg a lélekben. Mert biztos lehetsz benne, hogyha a beszéd (értsd: lárma, zaj, fecsegés) mellett döntesz, Istent hallgatásra kényszeríted.A csendnél és a hallgatásnál semmi sem szolgálja jobban az Isteni Szót. /Tauler/
Molnár B Antal [ 2014-12-07 19:08 ]


Egyre nagyobb a sötétség. Az ádventi koszorú gyertyáival veszem fel a harcot ellene.
Add, hogy lelkemben a Te fényed ragyogjon, mint frissen hullott havon a téli Nap!
Ragyogd be az életemet, Te, Aki a Fény vagy, és világosságul jöttél számomra is!
Fényeddel űzd el félelmeimet, láttasd meg bűneimet, sugaraiddal égess tisztára, hogy ragyogó karácsonyunk lehessen!
---------------------------------
Uram!
Ádvent van, és én várlak.
A világ egyre hangosabb, én csendben szeretnék lenni.
Olyan áldott csendben, amikor meghallani a hóesés kezdetét.
Olyan tiszta ádventet szeretnék, mint a hó.
Olyan szikrázót, mint a frissen esett hó a mosolygó téli napsütésben
Molnár B Antal [ 2014-12-07 19:07 ]

Ádvent az - az idő, amikor Istenre várunk, hogy megérkezzék hozzánk. Arra hangoljuk lelkünket, hogy megszülessék bennünk. Bensőnkben pontosan tudjuk: ha Isten megérkezik, akkor minden jó lesz. Azonban azt is tudjuk, hogy még nem készültünk fel egészen, még nem vagyunk nyitottak Isten érkezésére; tudjuk, hogy Istent csak szívünk egy részébe tudjuk beengedni, mert még túlságosan el vagyunk foglalva önmagunkkal, mert túlságosan sok minden elfoglalja az ő helyét.

Nyisd meg szívedet és próbálj meg minden idegszáladdal Isten érkezésére várni. És bízz abban, hogy Isten érkezése teljesíti várakozásaidat, lehet hogy csak egy pillanatra, csak egy rövid időre, amikor ráérzel életed Istenére, amikor egy vagy az életedben jelenlévő Istennel. Aztán ismét csak távollétét érzed és vágyakozol utána, hogy egyszer mindenkorra eljöjjön hozzád és te mindig egy legyél vele
Molnár B Antal [ 2014-12-07 19:07 ]

----------------------------------------------------------
ÁDVENTI ÉJSZAKA.

Fehér hótakaró, ezüst fénytakaró, valót eltakaró.
Mintha nem volna más, csak ez a ragyogás: titokzatos, csodás.
Nincsen se hang, se zaj, nincsen se seb, se baj, se sóhajtás, se jaj…
Se bűn, se szenny, se sár, se kín, se könny, se kár, csak hó és holdsugár.
Hiszen így volna jó. De nem ez a való. Csal a fénytakaró.
Alatta szenvedés, szenny, sár… elfödni és elrejteni
kevés a hó és holdsugár. De Valakire vár. A holdfényes határ.
S ez az ádventi, mély, havas és holdas éj, titkot tud: Jön!… Ne félj!

Túrmezei Erzsébet

Elindult a Fiú. (Füle Lajos)

Hogy betelt az idő, kaput nyitott a távol,
s elindult a FIÚ az örökkévalóságból.
Múló évezreken úgy lépett át a lába,
mint kinek az idő cselédje, hű szolgája.
Váratlan érkezett egykor, karácsony este,
gyermek képében egy parányi, gyönge testbe’,
s volt, ki sejtette már: e mustármagnyi Élet
megnő majd, s átszövi végül a Mindenséget
---------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-12-07 19:06 ]


Szerző: Árvai Emil

BETLEHEMBEN.

Ott lépett a menny a földre.
Hétpecsétes titkok törve.
Gyermekként megérkezett.
Valóság, nem képzelet.

Kelet bölcse térdre hull,
elismerve: Ő az Úr.
Rongyos pásztor itt nem fél:
gazdag-szegény mind elfér.

Gyilkos király üldözi,
láb-alól majd elteszi.
Még nem sújthat rá halál:
egyszer, később, rátalál..
Molnár B Antal [ 2014-12-07 19:05 ]

ADVENTI REMÉNYSÉG -
Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. (Lk 4,18)

Az adventi időszak az alapja a karácsony ünnepének. Lukács evangéliumában olvashatjuk (Lk 4,16-21), hogy Jézus kijelentette magáról, hogy ő Isten felkentje, aki azért született, hogy Isten helyreállítsa a kapcsolatát az emberekkel (Ézsaiás 61,1-4). Ez az egyetlen reménységünk, ez az, amit annyira várunk, mikor Krisztus születésére tekintünk, miközben egy várakozással teli időszakba lépünk.
A Szentírás vezet minket abban, hogy hogyan fogadjuk Istennek a megszületésben adott ajándékát.
Az 1Thessz 5,16-24-ben Pál apostol elmondja a hívő közösségnek, hogyan kell élniük: hogy mindenkor örüljenek, szüntelenül imádkozzanak, és mindenért hálát adjanak. Ez számunkra is hasznos tanács az advent időszakában.
Egy szent történelem részeseivé váltunk, és Isten azt várja tőlünk, hogy ennek megfelelően éljünk, az ő szándékaihoz hűen. Adventkor megvan a lehetőségünk, hogy Krisztust újra befogadjuk az életünkbe, aki megerősíti és helyreállítja hitünket az ősi igazsággal
és a jövő reménységével.

Imádság: Istenünk, tégy minket késszé arra, hogy Krisztus születésében a te elhatározásod reménységét magunkévá tegyük. Ámen.

Jézus a világ világossága, amelyet semmilyen sötétség nem győzhet le.
Molnár B Antal [ 2014-12-07 19:05 ]


Örömhír

Örömhírt mondok néked, ember,
zengő, szeráfi éneket,
örömhírt, mely az égre cseng fel,
s halálból fakaszt életet.

Örömhírt, mely szenvedőnek
letörli hulló könnyeit,
mert könnynél százszorta erősebb,
s melytől új lángra gyúl a hit.

Örömhírt, melynek hangja mellett
néma a legszebb költemény,
s minőt angyalok énekeltek
egykor, karácsony éjjelén.

Örömhírt mondok néked, ember !
Halld meg hát, tárd ki lelkedet,
halld meg, s visszhangozd életeddel :
Isten szeret ! Siklós József
Molnár B Antal [ 2014-12-07 19:04 ]

Adorjánné Nagy Aranka: Örök adventben
Jöttek és tűntek szent karácsonyok,
tizennyolcnál is több talán,
tizennyolcszor kerestem Őt,
de titok maradt nekem és talány.
Csak gyertyalángot láttam és fenyőt,
azokban véltem vártam Őt,
az Ige szólt, és csengett az ének,
egy sugarát elfogtam szemének,
de villanás volt csak és rejtelem.
Kutattam arcát a szent éjeken,
éreztem ízét borban és kenyérben,
palástja lengett már az égen,
de a felhőknél is magasabban;
annyi tűnt karácsony után,
én mégis - adventben maradtam.
Tudom, a hegynek le kell omlani,
akkor jön, ha a völgy is egyenes,
Uram, évekig készítem utad,
amelyen hozzám végre eljöhess.
Mint kisded jössz, ki szív-bölcsőt keres?
Vagy úgy toppansz be, mint vőlegény?
Mécsemet minden nap megtöltöm,
Örök adventben várlak én.
Molnár B Antal [ 2014-12-07 19:04 ]

Lukács evangélium 1,26–36:
"Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták.
Az angyal belépett hozzá és megszólította:
„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.”
E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez.
Az angyal ezt mondta neki:
„Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.”
Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?”
Az angyal ezt válaszolta és mondta neki:
„A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni.
Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen.”
Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Erre az angyal eltávozott."
---------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-12-07 19:03 ]

Adventi szolgaság-
Adós-börtönből szabadított szolga,
a sötét odú elmaradt mögöttem,
kiváltó Gazdám kihozott a fényre,
kegyelmesen múltamat eltörölte.

Kezem bilincsét összeroppantotta
s tennivalókat Ő rakott beléjük:
kiket rám bízott, segítsem, szeressem
és ne unjam, ha elfáradok vélük.

Szemem, hogy lásson, és fülem, hogy halljon,
Ő gyógyított meg, s nem hagyott magamra.
Igyekezzél, hogy jól végezd a dolgod,
bíztat Szentlelke, visszajön a Gazda!

Uram, segíts, hogy jól értsem Igédet,
s Te légy a Fény, hogy szemem is jól lásson,
maradj velem a földi út hosszában,
hogy az az óra munkában találjon!
Molnár B Antal [ 2014-12-07 19:03 ]

Istentől Gazdagon Megáldott
Békés Várakozást, Szorgos Adventi Ünnepeket
Kívánunk Szertetettel, Minden Isten GyermekénekDicsőség az Úr szerető gondoskodásáért!

Mi a mi feladatunk? A mérhetetlen isteni szeretetet az embereknek továbbadni. A többi az Isten dolga, mert Ő a kezdet és a vég. "A szeretet soha el nem múlik... Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet." (1Korinthusiakhoz 13:8a,13)
Jézus Krisztus azt mondja: "Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég." (Jelenések 22:13)
Minden nap várjuk készen az Úr Jézus megjelenését! "Jöjj, Uram Jézus!" (Jelenések 22:20) Maranatha!
A Maranatha! Arám (szír) mondat jelentése: "Uram, jövel!" Mi már Jézus Krisztust, a Messiást, a világ Urát várjuk, aki a Golgotán meghalt a bűnös emberekért, a mi megváltásunkért, eltemették, alászállt a poklokra és harmadnapon feltámadott. Ül az Atyjának jobbján megdicsőült testbenMolnár B Antal [ 2014-12-05 10:56 ]


Bácsi Sándor:
REMÉNYÜNK BOLDOG BETELJESÜLÉSÉT
/Titusz 2:11-15/

Sivár közöny, vagy vad harcok dúlása
Sötét bűnében bolygó emberek
Sorsát szánóan, - világ váltságára -
Kegyelme fénye hozzánk érkezett.

... Hogy Megváltónk legyen: a Szeretet;
Hogy életünknek értelme legyen.
Megtisztult szívű és jótetteket
Termő, választott népévé tegyen.

"... Mert megjelent az Isten üdvözítő
Kegyelme." Kicsiny, földre-jött gyermek
Képében. Bennünk felnövekvő

Öröm hírével, kínálva a Békét,
Létünkön túlmutató Életet:
Reményünk boldog beteljesülését.

Molnár B Antal [ 2014-12-05 10:56 ]

Füle Lajos
AJÁNDÉKOK

Uram, karácsony jön megint...
TE mindig jót teszel velem:
betölti most is lelkemet
ajándékod, a kegyelem.

Mi mindent kaptam már! De most
hadd adjak én is valamit!
Szerény ajándék ez, tudom,
mégis... legyen e hála itt
Tiéd, hadd áldjam tetteid!
Molnár B Antal [ 2014-12-05 10:53 ]

Ne zörgessen hiába az átszögezett kéz!

"Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te királyod." (Zakariás 9,9)

Sokszor csukva a Szentlélek előtt a legbelső ajtónk. Adventnek ez az Ige az örömüzenete, a vezérigéje. Így mondja a Zsoltárok 40,8: ,,íme, jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem." Evangéliumként olvasd, hogy jön Jézus. Hangzik az ígéretek sokasága: ,,Gyermek születik nékünk, Fiú adatik nékünk" (Ézs 9,6). ,,De te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy Júda ezrei között: belőled származik nékem, aki uralkodó az Izráelen" (Mik 2,5). Szinte hallani lehet az Ószövetség végén a lépéseket - jön! Angyalok hirdetik, ég és föld ujjong, betlehemi pásztorok, napkeleti bölcsek, mind-mind mondják: jön! Jön a betlehemi gyermek! Kinyitottad-e már Előtte a szíved ajtaját? Jézus, hívő gyülekezetnek mondja a Jelenések könyvében: ,,Az ajtó előtt állok és zörgetek." Talán vannak még csukott ajtók az életedben. Kérdezd meg: Uram, hol nyithatnék még újabb ajtót Neked? - hogy ne kelljen tovább búsan várnod. Lehet, hogy régen ott áll már az anyagi életed vagy a gondolatvilágod ajtaja előtt. Mennyire csukott sokszor a Szentlélek előtt a legbelső ajtó. Belenéztél-e már abba, hogy mennyi mindent megteszel - de miért? Igazán az Úrért, igazán az iránta való szeretetből? Igazán azért, hogy ő legyen a Király az életedben? Csak akkor oldódik meg minden nálatok, ha Ő lesz a Messiás, a Felkent, a Király! Ha alárendelitek magatokat uralmának, elkezdődik nálatok is a békeuralom. Bár lehetnél az a valaki, aki teljes szívből és egészen megnyitja az ajtót, hogy az a kereszten átszögezett kéz ne zörgessen hiába.
Molnár B Antal [ 2014-12-05 10:50 ]

Oskolás János
Karácsony

Karácsony szép ünnepén
Örül - vígad a keresztény.
Hű Jézusunk megszületett
Elhozta a szeretetet.

Átélheted e nagy áldást:
Minden percben legyél hálás!
Éljél Vele embertársunk,
Ez legyen a legfőbb vágyunk.

Az anyagi csupán vakít,
A szeretet ami segít.
Oszd meg mással bőségedet:
Atyánk pótolja majd neked!
Molnár B Antal [ 2014-12-05 10:50 ]

Csak napi tizenkét perc
A kezdeményezők megközelítése egyszerű: napi tizenkét percet szánjunk a belső nyugalomra, a csendre és az elmélkedésre, amiben segítséget nyújt a Másfajta adventi olvasmányok. 12 perc olyan rövid, amennyit mindenki megengedhet magának, ha ez nem sikerül, akkor át kell gondolnunk eddigi életvezetésünket. Ezt a rövid időt tölthetjük otthon, gyertyafényben forró teával, de a munkahelyünkön is, ha biztosak vagyunk benne, hogy senki nem fog zavarni, javasolja a hamburgi csapat. Mindenkinek szüksége van arra, hogy ezekben, a borongós napokban kicsit visszavonuljon, elmélkedjen és kiszakadjon a mindennapi mókuskerékből.

Ha túl kimerültnek érezzük magunkat ahhoz, hogy naponta 12 percet a visszavonulásra szánjunk, inkább kétnaponta tegyük meg. - 24-percben- A kevesebb is jobb a semminél. Inkább reális fogadalmak, mint a frusztráció, hogy nem tudjuk betartani, amit elterveztünk.

Az advent eredete szerint a várakozás, a békés felkészülés és időszaka, minden meggyújtott gyertyával közelebb kerülünk az ünnephez – ebben pedig kapkodásnak helye nincs. Sajnos azonban hogy az ember már csak is a kapkodásra figyel, hol,.mit mikor kap meg olcsóbban. Ma napság viszont sokan idegeskedéssel, túlhajszoltan töltik ezeket, a napokat, a várakozás helyett ,mindenki siet, sok az elintéznivaló. A böjtölés pedig szinte már egyáltalán nem szokás, helyette sok-sok édesség fogy ebben az időszakban.
Molnár B Antal [ 2014-12-05 10:49 ]

“Amikor Isten be akart mutatkozni, akkor mindent kizárt, ami lenyűgözhetett volna minket. Gyermekként jött közénk, csecsemőnek, ártatlan lénynek, törékenynek, kiszolgáltatottnak… Keresztre akasztotta hatalmát, hogy senki ne menjen hozzá érdekből vagy félelemből. Ne várjatok semmi mást Istentől, csak azt, hogy szeressen és tanítson meg minket is szeretni.” (L. Evely)
---------------------------------------------------------------------------------

Divatszó lett a magány, s ez mindenesetre jelzi, hol kell a ma keresztényének vigyáznia, miből kell korszerű vizsgát tennie?
Magányból. Abból, hogy magányában hogyan tud minél mélyebb, minél élőbb és állandóbb kapcsolatot teremteni Istennel.” (Pilinszky János)
----------------------------------------------------------------------------------------------------


Fejes Ádám: Ádventi örvendezés
Utaidat vágyva kerestem,
S utaid megtaláltak engem.
Csodáidat látni akartam,
S ámulok rajtuk szakadatlan.
Titkaidat bogoztam egyre,
S most, mint gyermek az egyszeregyre,
úgy nézek rájuk, dicsekedvén,
ujjong szívem kegyelmed kedvén;
mert szereteted egyszerűség,
irgalmasságod csupa hűség,
s egy értelme van a keresztnek:
hogy megkerestek és szeretnek!
Hát hirdetem, hogy útja száz van
minden szívhez a nagyvilágban,
keresni kell és rátalálni ma,
akinek Ő a vágya álma;
kinek batyuja az a „nincsen",
megtalálja a gazdag Isten.
Molnár B Antal [ 2014-11-30 19:26 ]

"A tudós ember takarékoskodik beszédével, és aki értelmes, az higgadt lelkű." Példabeszédek 17:27
A tudós ember erénye a beszéddel való takarékosság. Miért is? Azért mert a tudós, vagy ha úgy jobban tetszik, az értelmes ember gyakrabban gondolkodik, mint beszél. Megfontolt. Azért nem nyitja ki a száját, hogy csak úgy mondjon valamit. Ha értékrendje szerinti értelmeset nem tud mondani, akkor inkább hallgat. Aki tud kevesebbet beszélni, az képes figyelmesebben hallgatni. Az ilyen ember nem önmagára fókuszál, hanem másokra.
Nagy áldás ez! Szerintem legtöbbünknek van mit gyakorolni ezen a téren!
Légy ma kevesebb beszédű! Engedd, hogy más beszéljen, Te pedig csak akkor szólj, ha nagyon szükséges! Tégy próbát valakivel, és figyeld önmagad!
A tapasztalatokat szűrd le és hasznosítsd!
Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják." Ef 4:29


Molnár B Antal [ 2014-11-30 19:26 ]

Parancs János: Tanácsok.

Ne lépj soha fölkészületlenül
az emberek közé. Légy alázatos és szerény.
Légy kíváncsi a dolgaikra. Hallgasd meg őket,
kérdezd ki őket. Tanulj tőlük, amíg lehet.
Vizsgáld meg érveiket. S amíg hamissága
ki nem derül, semmit el ne vess. Ha jót akarsz,
ne ítélj elhamarkodottan. Magadat csapod be,
ha nem figyelsz minden mozzanatra, ha
üres hólyagnak, ostoba fajankónak tartasz
bárkit is, mert nem érted, mert a véleménye más.
Légy igényes. Ne törődj senkivel.
Befelé figyelj a makulátlan, belső lobogásra.
S ne higgy a szavaknak, a dörgő szónoklatoknak
csak azért, mert izgatóak, vagy szépen hangzanak.
Az irgalmatlan igazság hitvallója sose légy.
Többnyire kiátkozás, önkény és öldöklés
jár a nyomában. S ezekre nincs bocsánat.
Légy megértő és türelmes, megalkuvó soha.
Akik a mások életére törnek, így vagy úgy,
azokhoz ne legyen közöd. Inkább légy áldozat.
Molnár B Antal [ 2014-11-30 19:25 ]

TÚL E VILÁGON .

Túl e világon, egy áldott reggel,
Ha Üdvözítőnk majd megjelen’,
A földi küzdés örömre válik
Túl e világon, túl mindenen.

Túl e világon ragyog az égbolt,
Nincs viharfelhő, nincs felelem.
Vígság az élet és ott az élet,
Túl e világon, ó, végtelen.

Túl e világon majd viszontlátom
Sok-sok szerettem s érezhetem,
Örök hazámba’ ím igazába’
Búcsú és válás már nem leszen.
Virgil P. Brock ford.: Somogyi Géza
Molnár B Antal [ 2014-11-30 19:24 ]

EMBERI SORS.

Pörög az orsó, s az élet fonala
lepereg gyorsan, mint száraz falevél.
Forró nyár után jön ősz, s hideg tél.
Álmatlan éjszakák, ködös hajnalok.
... Az ifjak nem is sejtik, milyen gazdagok.

Szép gyermekkor már csak távoli álom.
Remeg a kéz, s a lépés tétova.
Hátadra sújt a kínok ostora.
Fogy a remény, s gyűlnek a bajok.
... Az ifjak nem is sejtik, milyen gazdagok.

De ki ma ifjú, ne feledje el,
Felette is elsuhannak az évek,
És egyre halkul a vidám ének.
Sóhajjá válnak zengő dallamok
... Kik lélekben ifjak, csak azok boldogok.
Gerő Sándor
Molnár B Antal [ 2014-11-30 19:24 ]

VASÁRNAP ISTEN HÁZÁBAN .
Mint a fecskecsalád
A ház ereszére:
Úgy sietünk ide
Isten közelébe...
Ami a madárnak
A jó puha fészek,
Az az Isten háza
Az ember szívének...

Hozzuk ide lelkünk
Legszebb virágát:
A jó Isten iránt
Hódolatot, hálát!
Adjuk át egészen
Neki a szívünket!...
Így lesz csak igazán
A vasárnap ünnep.
Honvári Szabó Lajos
Molnár B Antal [ 2014-11-30 19:23 ]

Vasárnap.

Nyugalom szent napja,
új élet pirkadatja,
örömnapunk,
Vasárnap!

A szombat elmúltával
kenetnek olajával
asszonyok
siettek

a sírhoz, hol fényes
angyal szolt: „Dicsőséges
Megváltónk
Feltámadott!”

Azonnal futottak,
Elmondták társaiknak:
„Jézus él,
Feltámadt!”

Csendüljön énekünk,
Mert üdvünk lett ő nekünk:
Győzelmet
ünneplünk!

Nyugalom szent Napja,
Új élet pírkadatja,
Örömnapunk,
Vasárnap!
Gerő Sándor (Harangláb)
Molnár B Antal [ 2014-11-30 19:22 ]

Békesség, légy velünk!

Vasárnap. – Békesség, vasárnap!
Idő koronája, dicsőség!
A hajnal: harmat-tiszta bőség,
a fényben zengő tornyok állnak.

Békesség, vasárnap! – Békesség,
légy velünk, add ránk védelmedet,
őrizd a hallgatag gépeket
s a munkás fáradságos testét.

Békesség, vasárnap! – a szükség
fegyverei ne támadjanak,
szívünket ne üsse szó, harag,

s árnyak ne lepjék sorsunk tükrét:
e tükör – mint arcunkban mélyedt
szemünk – fénylő, maga az élet!
Fazekas Lajos
(Hozsannázó napok, II. 581)
Molnár B Antal [ 2014-11-30 19:22 ]

ISTEN HÁZÁBAN.

Szól a harang a toronyban,
Gyertek fiúk, lányok!
Az imádság hajlékában
Vár az Isten rátok.

Ez a szép ház az Úr háza,
Isten itt a Gazda;
E szent napon ajándékát
Bőven osztogatja.

Erőt ad a megfáradtnak,
Nyugtalannak békét,
Sötétségben gyújtogatja
Szent igéje fényét.

Ünnep van ma, szól a harang,
Vár az Isten rátok,
Imádsággal énekszóval
Őt magasztaljátok!
Hamar István, 1979.
Molnár B Antal [ 2014-11-30 19:21 ]

ÜNNEPTELEN HÓNAPOK .

Az ünneptelen hónapok
szürkeségén átfénylik
a mindig várt vasárnapok
szépsége, s visz az égig!

Rögös tövises utakon
a hétköznap úgy éget!
Ha nem lenne vasárnap, ó,
nem kellene az élet!

Mindennap szíven üt a gyász,
a végtelenség kínja,
a felmenő Nap sugarát
szent-feketére írja.

Megtépettek az örömök,
nyomasztó súly az élet,
ha nem lenne vasárnap, ó,
hova jutna a lélek?

A mindig várt vasárnapok
szépsége visz az égig,
s az ünneptelen hónapok
szürkeségén átfénylik!
Kárász Izabella "Fényből fényességet" 208.
Molnár B Antal [ 2014-11-30 19:20 ]


ALFÖLDI GÉZA : Boldogság

A boldogságot úgy kapjuk mástól.
A bánatot magunk okozzuk konok fejjel.
S ha nem bírunk tovább boldogan élni,
Megverjük magunk - szerelemmel.


ALFÖLDI GÉZA : Aki a csúcsokra vágyik

Aki a csúcsokra vágyik,
Ne nézze, tövis tépi, marja
Sárba lép, szemétre hág-e,
Mert így jut el a fény-magasba.

Csak előre!... Ne nézze, szennyes
Lesz a talpa a harc alatt:
A sár, a szenny, a tövis, a genny
A csúcs előtt mind elmarad!
Molnár B Antal [ 2014-11-30 19:19 ]

Pósa Lajos: Mikor imádkoztok...
Mikor imádkoztok
Kezeteket összetéve:
A hazát ne feledjétek,
Küldjetek egy fohászt érte!
Szívetekben honszerelem
Égjen, mint a tűz, lobogva -
Foglaljátok a hazát
Mindennapi imátokba!

Drága föld ez nékünk,
Ad kenyeret tejjel-mézzel,
Ezer éve öntözzük már
Hulló könnyel, honfivérrel.
Ezer éve, hogy a zászlót
Feltűztük a Kárpátokra -
Foglaljátok a hazát
Mindennapi imátokba!

Lengjen ott a zászló
Verőfényben, zivatarban!
Minden magyar vigyázzon rá:
Le ne kapja a szél onnan.
Hirdesse ott Árpád népét
Századokról századokra -
Foglaljátok a hazát
Mindennapi imátokba!
---------------------------------------------------------

Molnár B Antal [ 2014-11-30 19:18 ]

…örökké tart szeretete…” (Zsoltárok 106,1-23)
Zsidók 13,18-25 346. dicséret
Isten Igéje nem egy „ideális” népet állít elénk, akik mintha kiérdemelték volna, hogy az Úr így bánt velük, és ellenségeiket legyőzve megszabadította őket. Az Ige azt hangsúlyozza, hogy Isten dicséretre méltó, mert örökké tart szeretete; akkor sem szűnik meg ez az örök, rólunk üdvösségesen döntött szeretet, ha mi hűtlenül elhagytuk az Urat. Ennek igazolásaként hosszan felsorolja a zsoltár Isten népének mindenféle engedetlenségét (7-23). Hűtlen a nép, és hűséges az Isten. Ennek jele, hogy minden mélységben irgalmasan bánt velük (4). Csak leborulhatunk ez előtt az örökkévaló szeretet előtt, amely Jézus Krisztus keresztjénél, és üres sírjánál konkrét és egyértelmű lett a világ számára. Ez a szeretet Isten igaz voltából fakad (3). Ez a szeretet arra hív, hogy leborulva dicsérjük az Urat (1-2), bánjuk meg vétkeinket (6), ne legyünk többé engedetlenek, járjunk az Úr útján (3), és megtapasztaljuk a választottak jólétét (5).

-------------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-11-30 19:18 ]

Gal. 6:1–2,- Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az ilyet szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is.
Egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.
„Ha Krisztus lakik bennetek, akkor nem vágyakoztok másokat megfigyelni és hibáikat leleplezni. Ahelyett, hogy arra törekednétek, hogy másokat vádoljatok és elítéljetek, inkább segíteni és menteni akarjatok. Ha tévelygőkkel találkoztok, szívleljétek meg ezt a figyelmeztetést: »ügyelj magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is.« Jusson eszetekbe, hogy mily gyakran tévedtetek ti magatok is életetek során, és hogy milyen nehéz volt újra az egyenes útra térni, ha egyszer elhagytátok azt. Ne taszítsátok testvéreteket még nagyobb sötétségbe, hanem szívélyes együttérzéssel figyelmeztessétek az őt környékező veszedelmekre.
Csakis akkor lettetek alkalmassá mások megsegítésére, csakis akkor közeledhettek egy bűnbeesett lélekhez és érinthetitek a szívét, amikor érzitek, hogy a saját éneteket, sőt az egész életeteket is fel tudnátok áldozni, hogy megtévedt testvéreteken segítsetek. Hibáztatással és szemrehányással még senkit sem lehetett a helyes útra téríteni. Ellenkezőleg, ezáltal csak még távolabb űzitek őket Krisztustól. Csak a szelíd, szívélyes és őszintén a másik megmentésére törekvő lélek segíthet megszabadítani a tévelygőket és fedezheti el a bűnök sokaságát.”
(Gondolatok a Hegyibeszédről, Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek c. fejezetből
Molnár B Antal [ 2014-11-28 18:10 ]

A kisfiú és a remete...
Történt egyszer , mikor még az emberek kívül hordták a szívüket, mint a legbecsesebb díszüket, hogy egy kisfiú ücsörgött egy tó partján.
Kezeit teletömködte kaviccsal, és azután egyesével a hullámzó víztükörre vetette őket, egyre messzebb- messzebb. A kavicsok lágy csobbanással merültek alá.
- Miért búsulsz?- a fiú ijedten fordult a maga mögé. De ijedelme alább hagyott , mikor a vén remete barázdált arcára ismert.
- Elhagytam a szívem- pityeregte.
-A szíved? --csodálkozott a remete.
- Igen- hüppögte, és egy könnycseppet törölt ki szeme sarkából.
A remete leült mellé és kedvesen rámosolygott. Kezeit összekulcsolta a tündöklő fényáradatban.
A gyermek szeme tágra nyílt a csodálkozástól, nem tartott csak néhány pillanatig a varázslat.
Mikor a remete kezei kinyílottak a fiú szíve ott ragyogott benne.
- Megtaláltad? -kiáltott boldogan, szeretlek és a te neved vésem bele, és ezentúl ott fogom hordani, a legjobban látható helyen, hogy lássák milyen jó vagy.
- Tudod mit? -töprenget a remete- hadd válasszam meg én a szíved helyét.
- Rendben- egyezett bele a fiú. A szívecske, mint egyetlen fénypont felemelkedett a tenyérből és a fiú mellkasa felé haladt. Amikor eltűnt mellkasában, a fiú elpityeredett.
- De ott senkisem fogja látni....
Figyelj rám! Nem kell, tudja a világ, hogy kit szeretsz. Elég ha Te tudod és az akit a szívedbe zársz.
Mondd el bátran annak, hogy - szeretlek. Így nem fogod sose elveszíteni, mert így benned él tovább,
és ezt már nem veheti el senkisem.
Azóta a szívet nem hordjuk kívül, csak a csend mélyében vésődnek rá a nevek, újból és újból
Molnár B Antal [ 2014-11-28 18:09 ]

1Kor 4,20 - Mert az Isten országa nem szavakon alapszik, hanem erőn.
1Tim 4,16 - Ügyelj magadra és a tanításra. Légy állhatatos benne. Ha megteszed, magadat is, hallgatóidat is üdvösségre segíted.
2Tim 4,2 - hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel.
2Tim 4,3 - Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák.
Molnár B Antal [ 2014-11-28 18:08 ]

IGAZÁN VONZÓ
A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Róm 12,9-15.
Molnár B Antal [ 2014-11-28 18:08 ]

: SZERELMES LEVÉL ISTENTŐL
Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Kol 3,12-14
Molnár B Antal [ 2014-11-28 18:07 ]

VÉTKEK
Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: Lásd, név szerint elhívtam Becalélt, Húr fiának, Úrínak a fiát a Júda törzséből. Betöltöttem őt isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkálatra, hogy terveket készítsen az arany, az ezüst és a réz feldolgozására, foglalatba való kövek vésésére, fafaragásra és mindenféle munka elvégzésére. Én most melléje állítom Oholíábot, Ahíszámák fiát a Dán törzséből. Bölcsességet adok minden hozzáértő ember szívébe, hogy el tudják készíteni mindazt, amit megparancsoltam neked: a kijelentés sátrát, a bizonyság ládáját, a rá való födelet és a sátor egész fölszerelését, az asztalt és fölszerelését, a színarany lámpatartót és annak egész fölszerelését, az illatáldozati oltárt, az égőáldozati oltárt és egész fölszerelését, a medencét és állványát, meg a díszes ruhákat, Áron főpap szent ruháit és fiainak a papi ruháit, végül a fölkenésre való olajat és az áldozati fűszerféléket a szentély számára. Mindent úgy készítsenek, ahogyan megparancsoltam neked. 2Móz 31,1-11.
Molnár B Antal [ 2014-11-28 18:07 ]

Luther Márton: Dal a Bibláról.
Hol nincs a polcon Biblia
Üres, kietlen ott a ház.
Könnyen bejut Sátán oda,
S az Úr Jézus ott nem tanyáz.
Azért hát ember, bárki légy
egy-két filléred kerül:
Egy Bibliát sietve végy
Az ördög ellen fegyverül.
Nyisd azt föl minden reggelen.
Csüggj hittel mindenkik szaván.
Merülj belé figyelmesen,
Olvasd, kutasd nap-éjszakán.

E könyv erőt ad és vigaszt,
S ne bánd ha int, ha néha bánt,
Pajzs gyanánt használd azt
Örömben, búban egyaránt!
Szeresd e könyvet, s úgy tekintsd,
Mint földi élted támaszát,
Amely, ha sírodig kísért,
Számodra nyit új, szebb hazát
Molnár B Antal [ 2014-11-28 18:06 ]

Mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál!
Vörösbegy és a veréb beszélgetnek
titkairól az emberi életnek.
Vörösbegy kérdez: "Fel nem foghatom,
mért hajszolják magukat úgy agyon
az emberek! Van bajuk, gondjuk annyi,
nincs idejük örülni, hálát adni!
Meg tudod ezt a kérdést oldani?"
"Sajnos nem lelek nyitjára az oknak,
mért küszködnek, gyötrődnek, panaszkodnak,
mért - szólt verebecske -, csak azt sejthetem,
nincs oly jó soruk, mint neked, s nekem.
Miránk mennyei Atyánknak van gondja.
Ad eledelt, napsugarat naponta.
Tudja hiányunk, és kész, hogy segítsen.
S úgy látom, nekik ilyen Atyjuk nincsen."
Molnár B Antal [ 2014-11-28 18:06 ]

LELKI ARATÁS.
Fehér a táj, már érett a búza, javában tart az aratás.
Aratók nyomában dőlnek a rendek, arat a sok hívő lelki társ.
Tisztul a búza, hullik a konkoly élet sokféle próbáján.
táncol a búza, s táncol a konkoly bánat, szenvedés rostáján.
Búza a csűrbe, konkoly a tűzre kerül, ha Isten szétválaszt.
Új élet fénye ragyog az éjbe, melyet kegyelme ránk áraszt.
A búza, búza; a konkoly, konkoly, mássá az soha nem válhat.
Így az is, ki nem született újjá, új földön soha nem járhat!
/Pecznyík Pál/
Molnár B Antal [ 2014-11-28 18:05 ]

Kornis Vivien
De szeretnék!
De szeretnék, Uram, karjaidban hálni!
De szeretnék, Uram, csak hű gyermekeddé válni!
S nem szeretnék, nem szeretnék lobogó lenni,
Szélcsendben csak zászlóként pihenni.
S nem szeretnék, Uram, hurrikánként élni,
Neved mellett, Uram, sok jót eltépni!
Égig törni Tehozzád, ha még itt van dolgom, lent;
Nem szeretnék, Atyám, míg Te nem hívsz fent.
Nem lennék én, Uram, sem virág, sem pillangó,
Se nem villám, zord viharban villanó.
Hóviharrá, ó, Uram, kérlek ne tégy!
Idő előtt, Atyám, magadhoz ne végy!
Madárdallal nem köszönteném a reggelt,
Nem lennék matrózoknak háborgó tenger,
Nem lennék fövenybe írt szép szó,
Halkan morajló kék-ezüst tó,
Vagy Holdfény a gyönge lánynak,
Levegője kecses hattyúszárnynak!
De én, Atyám, egyet kérek,
Méltóvá Tehozzád válni, kérlek!
Molnár B Antal [ 2014-11-26 19:27 ]

• (37) „Őket pedig kihozta…” (Zsoltárok 105,26-45)
Minden nézőpont kérdése – mondjuk gyakran. Ennek igazsága azonnal kiderül, amint ugyanazt az eseményt képesek vagyunk egymásnak ellentétes szempontokból vizsgálni, magyarázni.* Izráel történetéről is sok nézőpontunk lehet. Itt most az Isten nézőpontját olvassuk, népéről. Ábrahám, Izsák, Jákób, József, Mózes Isten eszközei voltak abban, hogy az Úr csodás tettekkel vezesse népét.** Összegezve: az ellenség elpusztult, „őket pedig kihozta” az Úr (37), mert beteljesítette ígéretét. Isten nézőpontja ez. De aztán ennek a nézőpontnak „tágult” az optikája, Jézus Krisztusban; illetve számunkra lett élesebb az Isten látószöge: hiszen az Úr mindenkire szabadító irgalommal tekint, mert neki minden nemzet között van népe. Ezért aki Krisztusban hisz, az soha nem csak a saját nézőpontjából tekint a világra, hanem mindig a másikéból is, és éppen így lesz krisztusivá. Csak ebbe a szemléletbe fér bele, még az ellenség szeretete is. Éppen ez a szemlélet az, amire éles helyzetben, a saját erőnkből képtelenek vagyunk, és látszólag szabad teret kap a gonosz, de csak látszólag, hiszen a megváltó*** Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére (Filippi 2,11). Zsidók 13,7-17 230. dicséret * Tanulságos a nagy emberek emlékiratait olvasni, amelyben ugyanarról a történelmi eseményről akár homlokegyenest ellenkező értelmezést olvashatunk, azoktól, akik az adott eseményt átélték, megharcolták. ** A mai igeszakaszban, Mózes említésével három szempontot olvasunk: az egyiptomiak legyőzését, tíz csapással (24-36), Isten népének szabadulását Egyiptomból (37-41), majd ennek magyarázatát, teológiai megokolását, azért így történt, mert megígérte szabadulásukat az Úr. *** - és nemcsak az üdvösségre, hanem erre a szemléletre is megváltó Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.


Molnár B Antal [ 2014-11-26 19:27 ]

Ítélet és élet.
Uram, kiáltottam hozzád,s nem feleltél Kerestelek mindenhol,de nem találtalak S Te megszólítottál engemet Fiam,lásd mire jutottál,szomjazol
Mert mindig előlem futottál Pedig Tőlem kegyelmet kaptál. Azt mondod:átadtam életemet Mégis szomorítod a lelkemet
Megtagadtál,noha valaha befogadtál Trónodon te ülsz és nem Én Szíved ugyan húsból van,de kőkemény. Akaratomat folyton kutatod
Mégsem az igazi arcodat mutatod Dicsőségemet magadévá teszed Jutalmadat ezzel el is veszed Nyílj meg Felém,s ha vétkeidet megbántad
Újat cselekszem veled Sebeidet bekötözöm,s örökre beléd költözöm Világítani fog ismét az életed És ezt mások is megkívánják majd
Látván Engem benned Döntsd el hát,hogy mit akarsz, Velem élni szabadságban, Vagy a gonoszt követni rabságban?
Mondj nemet magadra,s kövess Engem Mert időd lejár és hiába kiáltasz Hozzám szüntelen Elrejtőzöm előled,s ha majd elém állsz Nem mondhatod azt,hogy az életem bűntelen.
Uram most már tudom,hol keresselek Te mindig velem voltál,csak és félretettelek A próbák mögött nem láttalak meg Tégedet Mert az önsajnálat foglalta el a helyedet
Kezdjük hát az új esztendőt Jézussal a szívünkben S cselekedjük ami Neki kedves Hisz Ő meghalt értünk
Hogy mi élhessünk általa És Ő élhessen bennünk.
Baja,2008.dec.23 Fehér József
Molnár B Antal [ 2014-11-26 19:26 ]

• (1) „…örökké tart szeretete…” (Zsoltárok 106,1-23)
Isten Igéje nem egy „ideális” népet állít elénk, akik mintha kiérdemelték volna, hogy az Úr így bánt velük, és ellenségeiket legyőzve megszabadította őket. Az Ige azt hangsúlyozza, hogy Isten dicséretre méltó, mert örökké tart szeretete; akkor sem szűnik meg ez az örök, rólunk üdvösségesen döntött szeretet, ha mi hűtlenül elhagytuk az Urat. Ennek igazolásaként hosszan felsorolja a zsoltár Isten népének mindenféle engedetlenségét (7-23). Hűtlen a nép, és hűséges az Isten. Ennek jele, hogy minden mélységben irgalmasan bánt velük (4). Csak leborulhatunk ez előtt az örökkévaló szeretet előtt, amely Jézus Krisztus keresztjénél, és üres sírjánál konkrét és egyértelmű lett a világ számára. Ez a szeretet Isten igaz voltából fakad (3). Ez a szeretet arra hív, hogy leborulva dicsérjük az Urat (1-2), bánjuk meg vétkeinket (6), ne legyünk többé engedetlenek, járjunk az Úr útján (3), és megtapasztaljuk a választottak jólétét (5). Zsidók 13,18-25 346. dicséret
Molnár B Antal [ 2014-11-26 19:25 ]


-Az örök Sziklán áll hitem: Mit érettem tett Istenem;
Más mind eloszlik, mint a hab, De Krisztus mindig szirt marad.
Refrén:
Ki bizodalmat Benne vet, Az nem fövényre épített,
Az nem fövényre épített!
2. Szent arca most még elfödött, De hitszememmel látom Őt.
Ha vihar tépné házamat, E Szikla biztos, szent alap. Refr.
3. A frigykötés, a drága vér Megóv, ha jő bármi veszély,
És hogyha minden szertehull, E Kőszirt áll, el nem mozdul. Refr.
4. Ha zengnek égi trombiták, És Krisztus eljön, mint Király,
Majd igazsága lesz nekem Díszöltönyöm és ékszerem. Refr. (*BGyÉ. 264.)
Molnár B Antal [ 2014-11-26 19:25 ]

(2) „Állj bosszút Izráel fiaiért a midjániakon…” (4Mózes 31)
A BOSSZÚÁLLÁS nem az Isten Lelkétől való, soha, semmikor. Ez Jézus Krisztus szavainak egyik fontos üzenete. Az sajnos előfordul, hogy gyilkos indulatainkban az Istennel is takarózunk; de ez nem ment fel bennünket, akik már ismerhetjük a Jézus Krisztusban adott teljes kijelentést. Nem ment fel semmiféle magyarázkodás itt sem: miszerint, ha Izráel a kellő időben nem határozott, akkor a midianiták irtják ki őket.* Nagy kérdés, hogy merészelhetjük-e ezt a szakaszt Krisztus felől értelmezni, és hogyan tegyük azt? Ki merjük-e mondani, hogy Izráel még érvelhetett így, aki azonban Jézus Krisztust ismeri, az már nem mentegetőzhet és magyarázkodhat, mert a krisztusi ember inkább vállalja a hátratételt és a halált, minthogy a másikra kezet emeljen, azok szeretteit bántsa, vagyonukat elvegye, és aztán kegyes szertartásban a korábban pogány, tisztátalan vagyont megtisztítsa és használja. Ez a fejezet a kijelentés folyamatának egy pontja, amelyben Isten választott népének talpon kell maradnia, hogy eljöhessen Jézus Krisztus, de attól kezdve nincs magyarázkodás és mentség semmiféle durvaságra, a másik kifosztására, legyen az bárki is. Mi pedig, valljuk meg, azóta is csak ezt tesszük, ugyan koronként más és más módszerekkel és eszközökkel.
Zsidók 3,1-6 488. dicséret
* Nem ment fel az a tény sem, hogy korábban a midianiták már megkísértették és bűnbe vitték Izráel népét (25. fejezet). Mit jelent itt az önmegtartóztatás? Mivel fogadalmi áldozatot csak családfők tehettek, ezért itt nem erről lehet szó.
-------------------------------------------------


Molnár B Antal [ 2014-11-26 19:24 ]

Jézusnak vére, érdeme: Ez lelkem ékes öltönye.
Istennél ezzel állok meg, Ha egykor mennybe fölmegyek.
2. Jézusban van szilárd hitem, Irgalmában bízik szívem.
Ó, mily öröm, hogy megváltott, S nyerhettem bűnbocsánatot!
3. Jézus a tiszta, szent Bárány, Ki meghalt értem Golgotán.
Bűneim mind beismerem; Uram, Megváltóm Ő nekem.
4. Hiszem, hogy vére már elég, Teljes díj minden vétkemért.
Nagy kincs ez minden kincs fölött, Értéke mennyben fent örök.
5. Bízom üdvszerző vérében, Ez nékem biztos védelem.
Világ ha kísért, nem félek, Jézus sebére építek. (*BGyÉ. 250.)
Molnár B Antal [ 2014-11-26 19:24 ]

(7) „Miért akarjátok elvenni Izráel fiainak bátorságát…” (4Mózes 32)
KEDVÉT SZEGJÜK A MÁSIKNAK, VAGY BÁTORÍTJUK AZT? Ez alapvető kérdés a mindennapokban, ahogy a hitéletben is, leginkább pedig Isten ígéreteit illetően. Csak a magunk érdekeire tekintünk, vagy másokra is; segítünk, vagy akadályozunk másokat, akár a testvéreinket is; azt nézzük, hogyan lehet megoldani egy problémát, vagy azt, hogyan nem lehet megoldani? Rúben és Gád törzse a legeltetésre alkalmas, Jordánon túli, dús területeken már letelepedett volna, így nem is kockáztattak volna tovább, noha ez a terület még nem tartozott közvetlenül az Ígéret Földjéhez. Mózes azonban nem engedte, hogy döntésükkel a többiek kedvét szegjék, és azok is megtorpanjanak az Ígéret Földjének határán (7). Korábban az Ígéret Földjét feltérképező küldöttek vették el így a vándorló nép kedvét (8-9).* Isten a bajban sem hagyott magunkra, hanem bátorított. Ő mindig azt nézte, hogy lehet megoldani az ember engedetlenségének halálos következményét; a bűn, a betegség és a halál kérdését; ezért küldte el Jézus Krisztust. Őbenne mindig csak bíztat, bátorít, vigasztal és a megérkezés felé vezet az Úr. Hűtlen szolgák vagyunk, ha egyházunk üzenetének végkicsengése nem ez!
Zsidók 3,7-19
* …mert noha betekinthettek arra a földre, mégis megijedtek és óriásokat láttak ott, ez a félelmetes hír pedig elvette a többiek kedvét
Molnár B Antal [ 2014-11-26 19:23 ]

Meg vagy-e tisztulva, újjá lettél-e,
Tiszta vagy Jézus vére által?
Bízol-e már megmentő kegyelmében,
Tiszta vagy Jézus vére által?
Refrén:
Megvagy-e tisztulva Jézus megmentő vére által?
És a lelked fehér ruhát öltött-e, Tiszta vagy Jézus vére által?
2. Jársz-e híven Megváltóddal mindennap,
Tiszta vagy Jézus vére által?
Megtaláltad-e már békéd, nyugalmad,
Tiszta vagy Jézus vére által? Refr.
3. Hogyha jön a Vőlegényed, kész vagy-e,
Tiszta vagy Jézus vére által?
Rajtad van-e fehér ruhád, szent éked,
Tiszta vagy Jézus vére által? Refr.
4. Azért vess ki minden bűnt a szívedből,
Tisztulj meg Jézus vére által!
Nézd, e forrás minden vétket eltöröl,
Tisztulj meg Jézus vére által!
Molnár B Antal [ 2014-11-21 17:09 ]

82
Az Úr szeret, Ő jár veled Földön s tenger vizén,
Mint napvilág, Úgy süt reád Arcáról égi fény.
2. Az Úr megáld, Vigyáz reád, Bármerre visz utad,
És szüntelen, Nap éjjelen Békét s nyugalmat ad.
3. Az Úr vezet Fogván kezed, A jobb hazába át,
Veled marad, Győzelmet ad S áldását ontja rád.
-----------------------------------------------
83
Az Úr vezet, mily szent tudat, Ez ad nekem reményt, vigaszt.
Ott van velem, bárhol legyek, És jobbja őriz engemet.
Refrén:
Híven vezet és bíztatón, Minden helyen, minden napon,
Mint tanítvány Őt követem, Az Úr vezet hűségesen.
2. Hideg ködön, zord éjjelen, Kedves, szép nyári kerteken,
Vad tengeren, zöld rét felett Isten keze visz engemet. Refr.
3. Ó, fogd erősen karomat, Hogy Téged el ne hagyjalak!
Hadd mondjam, bár a szélvész dúl: „Csak bátorság, vezet az Úr!” Refr.
4. Ha munkám itt végére jár, És Krisztus által győztem már,
Halálon át erős kezed A mennybe engem fölvezet. Refr.
Molnár B Antal [ 2014-11-21 17:09 ]

Spurgeon egyszer elmondta, hogy miként memorizálta az énekeket: “Salmbourne-ben egy vakáció idején olyan élményeim voltak, amiket valószínűleg sohasem felejtek el. Drága nagyapám nagyon szerette dr. Watts énekeit, és a nagymamám azt akarta, hogy tanuljam meg az énekeket. Megígérte, hogy ha egy éneket hibátlanul elmondok előtte, akkor egy pennyt ad jutalmul. Nagyon könnyűnek és kényelmesnek találtam a pénzszerzésnek ezt a módját, és olyan gyorsan tanultam, hogy nagymamámnak fél pennyre kellett csökkentenie a jutalmat. Azután ezt is megfelezte, mert nem akarta, hogy tönkretegyem anyagilag. Most nem óhajtom hangoztatni, hogy milyen kis összeg volt a negyed penny egy-egy ének megtanulásáért. A nagyapám azonban azt mondta, hogy mivel nagyon elszaporodtak a patkányok, egy shillinget ajánl fel nekem egy-egy tucat elpusztított patkányért. Hamarosan rájöttem, hogy a patkányfogás jobban fizetett, mint az énekek tanulása, de tudom, hogy melyik foglalkozás szerzett nekem maradandóbb hasznot. Bármiről prédikálok, akár most is, a prédikációm közepén, énekszövegeket idézhetek, amelyek összhangban vannak a tárgyammal. Az énekek velem maradtak, míg azok a patkányok már régen eltűntek, és a patkányfogáson szerzett shillingjeimet is nagyon régen elköltöttem.”Molnár B Antal [ 2014-11-21 17:08 ]

Szent Igéd szerint vágyom élni,
Ó, Jézus Krisztus, Megváltó,
Törvényed a szívembe vésni,
Hisz nékem ez a legfőbb jó!
El nem mondhatom gyenge szómmal,
Mit tettél velem, Jézusom…
Megtisztítottál véred által,
S újjászültél, ó, Irgalom.
2. Szent Igéd szerint vágyom élni,
Erre bizton építhetek.
Nem veszhet kárba abból semmi,
Amit ígérsz, mind megteszed,
E világon elmúlik minden,
Az ég s föld egykor összedűl,
De mit megírtál szent Igédben,
Nem marad betöltetlenül.
3. Szent Igéd szerint vágyom élni,
Minden szava érték nekem.
Nem képes ember azt megmérni,
Egy szó több, mint a végtelen.
Csak egyet szóltál, s előállott
A teremtmények serege;
És most is, hogyha szólal hangod,
Olvad a szív kemény jege.
4. Szent Igéd szerint vágyom élni,
Gyermekhittel, ragaszkodón.
Bár minden bűnöm megítéli,
Reá bízom egész valóm.
Ó, Uram, segíts, hogy hűséggel
Mindenkor csüngjek szavadon,
Míg beteljesült reménységgel
Az örök Igét láthatom!
Molnár B Antal [ 2014-11-21 17:07 ]

"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt."
/ Fil 4,6 /
° A Jézust szerető lélek számára az imádság, -- még ha lelki szárazságban szenvedne is --, mindig balzsam, mely gyógyít. Úgy megy imádkozni, mint kisgyermek a cukorért, keserű orvosság után.

° Szórakozott vagy imádság közben. -- Próbáld elkerülni, de ne aggódj, ha mégsem sikerül.
Nem látod, hogy a mindennapi életben még a legjobb gyerekek is mindazzal játszanak, ami őket körülveszi, anélkül, hogy apjuk szavára figyelnének? -- Ez nem szeretethiány: sem nem tiszteletlenség, hanem gyarlóság, s gyengeség, a gyermeki sajátosság
Molnár B Antal [ 2014-11-21 17:07 ]

Ó, bár megtarthatnám törvényed,
És Néked élnék szüntelen!
Serényen járhatnám ösvényed,
S el nem hagynám azt hűtelen!
Hogy szavad lenne, Istenem,
Teher helyett öröm nekem,
Teher helyett öröm nekem!
2. Ó, vajha én minden beszéded
Komolyan megfigyelhetném,
Ami nincs tetszésedre Néked,
Bárcsak mindazt megvethetném;
Segíts, Uram, hogy énbennem
Akaratod végbe menjen,
Akaratod végbe menjen!
3. Ó, lenne bár Igéd vezérem,
Világom és irányadóm,
Legvégső szóm, zsinórmértékem,
Buzdítóm és tanácsadóm;
Hogy felismerve jót s igazt,
Szilárd lennék és tenném azt,
Szilárd lennék és tenném azt!
4. Bár mindig hinnék szent Igédben,
Minden körülmények között,
Engedelmes lennék egészen
Beszédednek minden fölött;
Magamnak azt engedve meg,
Amit Igéd megengedett,
Amit Igéd megengedett!
Molnár B Antal [ 2014-11-21 17:06 ]

° Uram - Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!
(Antoine de Saint-Exupery: Fohász)
° A szívnek Istennel folytatott csendes párbeszédében csiszolódnak azok az élő kövek, amelyekből Isten országa épül.
/ Edith Stein /
°,,Csakis az imádkozóknak sikerülhet még a fejünk felett suhogó kardot is visszatartani, és ezt a világot az ítélkező hatalmaktól szent élettel elragadni.
Mert emberi tettek sohasem fogják az eget kényszeríteni: amit egyesítenek, az megint meghasad; amit megújítanak, egy éjszaka múltán elavul, és amit alapítanak, szükséget és bajt okoz.
Molnár B Antal [ 2014-11-21 17:06 ]

343
Jegyezd meg, lelkem, jól e szót: Ha Jézus int, kövesd!
Ha visszatart, megállj legott, Ha hív, Felé siess!
2. Ha gazdagít, úgy meghajolj! Örülj, ha hőn szeret!
Ha ostoroz, szelíden szólj: Formálj csak engemet!
3. Ha látod embertársadat, Ki gyógyulást talált:
Örvendj, imádd az irgalmat, Hogy mást is így megáld!
4. Ha munkatársnak hív az Úr, Mind Néki add erőd!
Ha csendre int, várj szótlanul, Készen figyelve Őt!
5. A tested, lelked, mindened Csak Jézusé legyen;
Ha útján vész tör ellened, Hű légy, ne hűtlen!
Molnár B Antal [ 2014-11-21 17:05 ]


Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk.
A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal. /Róm 8, 26/
A világot nem a nagyhangúak teszik emberibbé, hanem a csendes emberek, akik sokat imádkoznak.
/Johann Adam Möhler/
A világon kívüli archimedeszi pont a kamrácska, melyben az igazi imádkozó teljes őszinteséggel imádkozik. Itt emeli ki sarkaiból a világot.
Hihetetlen, mi mindent tehet egy imádkozó...
/ Kierkegaard/
Molnár B Antal [ 2014-11-21 17:05 ]

239
Hadd legyen minden úgy ezután,
Ahogy Te akarod jó Atyám!
Nem akarok mást, csak a Te erőd,
Megalázom magam hatalmad előtt.
2. Jézusom, Te vagy Úr egyedül.
Megnyugszik, ki Hozzád menekül.
Megnyitom szívem, vedd az értelmem!
Ó, Uram, fogadd el bűnös életem!
3. Így van jól, a Tied maradok!
Úr vagy Te, én csak Rád mutatok.
-------------------------------
297
Hű Jézusom kezébe Teszem le életem.
Ő életem vezére, S hazámba érkezem.
A keskeny úton járok, Közel van Ő hozzám,
Magasból vet világot Az Ő keresztje rám.
2. Ha nem tudom előre, Hogy Jézus mit kíván,
Várok szemébe nézve, S szívem nyugodt, vidám.
Mily boldog, édes érzet: Úr Ő éltem fölött.
Szívem nem ismer kényszert, Önként szolgálom Őt.
3. Ha szenvedés, baj érne, S az utam is sötét,
Az Úr keresztje fénye Annál dicsőben ég.
Tudom, hogy még dicsőbb fény Ragyog majd énreám,
Ha majd a mennybe érvén Belépek ajtaján.
Molnár B Antal [ 2014-11-21 17:04 ]

Segítségül hívás. Saját gyengeségünk teljes tudatának, és az Istenbe vetett mélységes bizodalmunknak a jele az, amikor az Urat segítségül hívjuk. Mint a beteg, aki tehetetlenségében az orvost hívja segítségül, akiről tudja, hogy készségesen segít, mert hiszen az a hivatása. Isten nem hagyja sohasem magára azt, aki Őt hívja segítségül. Zsolt.119,146. –„ „ - Segítségül hívlak: tarts meg engem, és megőrzöm a te bizonyságaidat-„ 118,5. –„ Szükségemben segítségül hívom az Urat, meghallgatott és tágas térre tett engem az Úr.-„ 91,14.15.-„ Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet! - Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt-„ 115,11.-„ A kik félitek az Urat, az Úrban bízzatok; az ilyenek segítsége és pajzsa ő.-„Molnár B Antal [ 2014-11-21 17:03 ]

Elmélkedés Napközben, tennivalóink közepette, pihenés alkalmával, éjszaka ha felébredünk, tehát állandóan elmélkedjünk Isten csodálatos dolgai felett. Keressük és ismerjük fel személyes életünkben a természetben, a történelemben, a körülöttünk zajló életben Isten kezének nyomait. Lássuk meg gondolatainak: igazságának, törvényeinek megvalósulását. Ezáltal lelkünk kiemelkedik e földi zűrzavar nyomasztó légköréből. Lelki magaslatokról szemlélve, megértjük az élet igazi célját, a történések lényegét, úgy ahogy azokat Isten irányítja. Így szívünk hittel, bizalommal, békességgel, szent örömmel telik meg az Ő közelségében. Móz.I.24,63. Zsolt.119,148. –„ Szemeim megelőzik az éjjeli őrséget, hogy a te beszédedről gondolkodjam-„
158-160.-„ A te igédnek summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökkévaló-„
97,-„Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom! –„
90. –„ Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod, te erősítetted meg a földet és áll az.-„
73, 23-28.-„ De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet.
Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem.
Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön!
Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké! De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.-„
Zsolt.48,10. –„ A te kegyelmedről elmélkedünk oh Isten a te templomodnak belsejében.”
Zsolt.77,4-8.-„ Istenről emlékezem és sóhajtok; róla gondolkodom, de elepedt az én lelkem- Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről.- Megemlékezem éjjel az én énekeimről; szívemben elgondolkodom és azt kutatja lelkem:-„
12-15. –„ Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt megemlékezem hajdani csodáidról;- Oh Isten, a te utad szentséges; kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten? –
Te vagy az Isten, a ki csodát művelsz; megmutattad a népek között a te hatalmadat-„
Zsolt.139,17.18. –„ És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak summája!- Számlálgatom őket: többek a fövénynél; felserkenek s mégis veled vagyok-„
Zsolt.63,7. –„ Ha reád gondolok ágyamban: őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem;-„
Zsolt.143,5.-„ Megemlékezem a régi időkről, elgondolom minden te dolgodat; kezed munkáiról elmélkedem.-„
145,5-„ Nemzedék nemzedéknek dícséri műveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat.
Molnár B Antal [ 2014-11-21 17:03 ]

722
Tudom, az Úrnak terve van velem,
Tudom, az Úrnak terve van velem!
Ezért hálás életem, Nevét áldom szüntelen.
Tudom, az Úrnak terve van velem.
2. Tudom, az Úr vezet az utamon,
Tudom, az Úr vezet az utamon!
Ezért hálás életem, Nevét áldom szüntelen.
Tudom, az Úr vezet az utamon.

3. Tudom, az Úr megőriz mindenkor,
Tudom, az Úr megőriz mindenkor!
Ezért hálás életem, Nevét áldom szüntelen.
Tudom, az Úr megőriz mindenkor.
4. Tudom, az Úr majd hazahív engem,
Tudom, az Úr majd hazahív engem!
Ezért hálás életem,Nevét áldom szüntelen.
Tudom, az Úr majd hazahív engem.
---------------------------------------------------
755
Vezess, Jézusunk, S Véled indulunk!
Küzdelemre hív az élet, Had kövessünk benne Téged;
Fogjad a kezünk, Míg megérkezünk!
2. Adj erős szívet, Hogy legyünk hívek!
És ha terhet kell viselnünk, Panaszt mégsem ejt a nyelvünk;
Rögös bár utunk, Hozzád Így jutunk!
3. Sebzett szívünk majd Mikor felsóhajt,
Vagy ha másért bánat éget: Adj türelmet, békességet,
Reménnyel teli Rád tekinteni!
4. Kísérd lépteink Éltünk végéig!
És ha roskadozva járunk, Benned támaszt hadd találjunk,
Míg elfogy az út, S mennybe nyitsz kaput!
Molnár B Antal [ 2014-11-17 18:17 ]

ŐRKÖDSZ FELETTEM
Lelkem összerezzent gyűrődéseiből
felröppennek a megnémult gondolatok,
szabad szárnyalással ívelve
irgalmad gyógyító végtelenjén,
s a szívembe zárt, összetépett érzések
ellobbannak igazságod lángjaiban.
Örökkévaló hűséggel őrködsz felettem,
ó, szentek Királya: féltő szereteted emésztő tűz.
2014. július 4. Guti Tünde
Molnár B Antal [ 2014-11-17 18:16 ]

ÚGY VÁGYOM RÁD, URAM!
Tikkasztó pusztában a hűs forrásra,
sarjadó vetésként víg napsugárra,
mint száraz barázda az áldott esőre,
mint terhet cipelő, megújult erőre,
sötét alagútból, menekülés fényére,
éhező vándorként, megtört falat kenyérre,
úgy vágyom rád, Uram!
2014. július 4. Guti Tünde
Molnár B Antal [ 2014-11-17 18:15 ]

URAM, SZERETNÉK...
Kevesebbet írni,
kevesebbet szólni,
talán többet sírni,
és mind bepótolni,
amit mulasztottam,
vagy elszalasztottam,
csúnyán tönkretettem,
vagy el sem vetettem,
amit letakartam,
pedig nem akartam,
hogy akadály legyek,
hanem inkább vegyek
tüzet, áldást és Szót,
hogy érezzék bennem a sót,
amivel megízesíted e világot.
2014. április 28. Guti Tünde
Molnár B Antal [ 2014-11-17 18:15 ]

FIGYELJETEK!
Miféle smaragd tünemény szüremlik
az áttetsző faleveleken,
szikrázva szárítva az esőcseppeket,
mint ahogy a kegyelem letörli
gyűrött lelkem könnyeit!?
Micsoda mennyei fény gazdagítja
e szegénységben tékozló világot,
pedig arcát fordítja a sötétségnek,
és hátát az Élet forrásának!?
Ébredjetek!
Figyeljetek!
Vigyázzatok!
Az égen angyalhírnök száguld,
Isten követe ő, súlyos üzenettel!
2014. május 20. Guti Tünde
Molnár B Antal [ 2014-11-17 18:14 ]

Zsidók 6,1-12 138. zsoltár
* Ez a zsoltár egyetemes, mindenkor, mindenütt érvényes üzeneteket hordoz - Ez a zsoltár Isten örökkévalóságának dicsérete, akinél nincs hatalmasabb, de aki mégis hajlék a kiszolgáltatott ember számára, úgy is, mint gondviselő oltalom, és úgy is, mint Jézus Krisztusban aláhajló, megváltó szeretet (1-2). - Ez a zsoltár a halandó ember vallomása saját végességéről, arról, hogy por az ember, az Isten megelevenítő Lelke nélkül. Tovatűnik a földi élet, gyorsan visszatér a porba; eltűnik, mint reggelre az álom, mint egy őrváltásnyi idő; olyan az élet, mint a megfonnyadó virág (3-6); miközben az élet hiábavalósággal terhelt (10).
** (A zsoltár írója „teológus” és nem „pszichológus”.)
*** Jézus Krisztusban mindez már a miénk (1Korinthus 15,58). Őbenne hozzánk fordult az Úr, akihez pedig odafordult az Úr, az már az Isten színe előtt van, azaz nem tud nem megtérni. Akire ragyog a nap, az nem tud sötétben bujkálni
Molnár B Antal [ 2014-11-17 18:14 ]

(2) „…jut nektek örökségül, a következő határok szerint…” (4Mózes 34)
Isten pontosan körülírja az ÍGÉRET FÖLDJE HATÁRAIT (1-12), és azokat a vezetőket (16-29), akik a törzseknek sorvetéssel jutott területeket érvényesítik (13-14). Az Ígéret Földjének is vannak határai, vezetői, bevett rendje, sőt, azért kapjuk a mennyei hazát, amelynek előíze az Ígéret Földje, hogy ott maradéktalanul érvényesüljön Isten akarata, és az Ő tökéletes rendje, áldott határok között. Ez a rend azonban odaát már nem teher lesz, hanem öröm és beteljesülés. Itt az ember állandóan a „határtalanra” vágyik, teljesítményben, álmokban, ezt sugallja reklámokban és slágerekben, de valójában nem is tudja, mi az a „határtalan”, és mennyi értelmetlen áldozattal jár ez a meghatározhatatlan „semmi”. Kell „többé” lenni, de az Ígéret Földje ott kezdődik, ahol tudjuk a határokat! Zsidók 4,12-16
Molnár B Antal [ 2014-11-17 18:13 ]

(1) „Ezek Izráel fiainak táborhelyei…” (4Mózes 33)
Feljegyezték az útvonalat, amelyen Isten vezette őket az Ígéret Földje felé (1-49). Számukra minden hely SZENT HELY, mert Isten megváltó vezetésének színterei azok; még az engedetlen nép életében is, mert Isten kiválasztó kegyelme nem hagyta őket végérvényesen letérni a hazafelé vezető útról. Az egyház történetében is minden állomás, még a sok tévesztés ellenére is, ilyen szent hely: Isten kiválasztó és a megérkezés felé vezető kegyelmének dokumentuma. Az egyes hívő ember életének állomásai is ilyen szent helyek, így tekintsünk ezekre, örömök és szenvedések színtereire is.*
Zsidók 4,1-11 422. dicséret
* Isten megparancsolja az Ígéret Földjére érkező népnek, hogy űzzenek ki onnan minden idegent, pusztítsák el idegen kulturális-vallási szokásaik nyomait (52), és sorsvetéssel vegyék birtokba a földet (54). Ha nem ezt teszik, az olyan, mintha fájdalmas tüskébe léptek volna, amit nem lehet a lábukból eltávolítani, és folyamatosan, kínzóan fáj (55). Nagy kérdés ezek után, hogy mit jelent a „tolerancia”, mert vagy én vagyok a hangsúlyos, vagy a másik kultúrája, szokásrendszere kilúgozza az enyémet (56). Ma ez történik Európában a keresztyénséggel. Jézus Kriszus úgy oldotta meg a kérdést, hogy nem innen nézte a világot: nem számít a „dominancia”, csak a szolgálat; de Isten gondoskodik az Övéiről, így, aki szolgál, az lesz mindenki között a legnagyobb. Innentől kezdve a „tolerancia” egy félrevezető fogalom. Isten mindenkitől a másik szolgálatát várja: ez a megmaradás egyetlen titka (János 13,14-17). Az itt felsorolt állomások nem mindegyike azonosítható be, a régészeti kutatások folynak és egyre pontosabban rekonstruálható ez az útvonal. A főbb állomásokat azonban ismerjük: Egyiptom, Vörös-tengeri átkelés, Sinai-félsziget, Akabai öböl, Ecjón-Geber, Élat, Kádes, Edóm megkerülése, Móáb síksága. A lényeg azonban nem az útvonal, hanem a fenti üzenet!
Molnár B Antal [ 2014-11-17 18:13 ]

" Ha lesz egy millió imádkozó magyar, nem féltem ezt a nemzetet " (Mindszenty bíboros)
Imádkozzunk, hogy imaháló borítsa be a Kárpát-medencét!
Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, színed elé járulunk, Benned bízva és Hozzád könyörögve nemzetünkért.
Dávid szembe mert szállni Góliáttal és győzött, mert Te, Urunk, vele voltál.
Mi is ezzel a hittel álltunk és kitartunk a harcban, bízunk a Te segítségedben.
Imádkozunk vezetőinkért is, hogy Istenhez hűen vezessék országunkat, nemzetünket...
Segítsd őket, segíts minket Szent lelked erejével, mert Tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség.
Mindörökké. Ámen..
"Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában, páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!" (Pió atya jövendölése Magyarországról)
Molnár B Antal [ 2014-11-17 18:12 ]

1Kor 13,8 - S a szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás végetér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik.
1Kor 14,9 - Így van ez veletek is: ha a nyelv adományával megáldva nem hallattok érthető szavakat, hogyan értsék meg az emberek, amit mondtok? Csak a levegőbe beszéltek!
1Kor 15,33 - Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! A gonosz beszéd megrontja a jó erkölcsöt

2Tim 4,4 - Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják.
2Tim 4,5 - Te azonban maradj mindenben meggondolt, viseld el a bajokat, teljesítsd az evangélium hirdetőjének feladatát, töltsd be szolgálatodat.
ApCsel 15,32 - Júdás és Szilás szintén próféták voltak, beszédeikben vigasztalták és erősítették a testvéreket.
ApCsel 20,2 - A vidéken áthaladtában sok beszédet mondott buzdításul a tanítványoknak, aztán odaért Görögországba.
Ef 4,29 - Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék hallgatóitoknak
Molnár B Antal [ 2014-11-17 18:11 ]

Ef 5,6 - Senki ne vezessen félre benneteket üres beszéddel, mert ezek miatt éri Isten haragja a hitetlenség fiait.
Iz 28,23 - Figyeljetek ide s halljátok meg szavamat, figyeljetek, s értsétek meg beszédemet!
Iz 32,7 - Az álnok ember fegyverei igen gonoszak: mert gonosz terveket kovácsol, hogy hazug beszéddel tönkretegye a szegényt, még akkor is, ha bebizonyítja igazát.
Jer 18,18 - Így beszéltek: "Rajta! Szőjünk összeesküvést Jeremiás ellen, mert nélküle sem fog hiányozni a törvény a papnak, sem a tanács a bölcsnek, sem a beszéd a prófétának! Gyertek, verjük meg a saját nyelvével; úgy, hogy gondosan megfigyeljük minden szavát."
Jer 7,8 - De lám, ti hazug beszédekben bíztok, amelyek mit sem használnak nektek.
Jn 1,37 - E szavak hallatára a két tanítvány Jézus nyomába szegődött.
Jn 18,4 - Jézus tudta, mi vár rá. Eléjük ment hát, és megszólította őket: "Kit kerestek?"
Molnár B Antal [ 2014-11-14 12:42 ]

Megmaradni a szeretetben.
"Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szertettemben." Ján. 15,10.
Ezt a kettőt, az engedelmességet és a Jézus Krisztus szeretetében való megmaradást, nem lehet elválasztani egymástól. Csak Krisztusnak engedelmskedő élettel bizonyíthatjuk, hogy szeretetközösségben vagyunk vele. Engedelmeskednünk kell az Úrnak, ha érezni akarjuk szeretete melegét. Ha bűnben élünk, nem élhetünk szeretetben. Istennek tetsző szent élet híjával nem lehetünk kedvesek az Úrnak. Aki nem törődik a megszentelődéssel, mit sem tud Krisztus szeretetéről.
Az Úr szeretetének tudatos megtapasztalása valami igen finom műszerhez hasonló. Sokkal érzékenyebb a bűnre és a kegyelemre, mint a hőmérő higanyszála a melegre és a hidegre. Ha szelidek vagyunk, és ügyelünk arra, hogy gondolatainkkal, szavunkkal és életünkkel az Urat dicsőítsük, akkor Ő szeretetének számtalan jeleivel áraszt el minket. Ha pedig meg akarunk maradni ebben a szeretetben, meg kell maradnunk a megszentelődés útján. Nem rejti el arcát előlünk, ha mi nem rejtőzünk el előle. A napunkat elsötétítő felhőt a bűn támasztja, de ha éberek és engedelmesek vagyunk, és teljesen Istennek szenteljük magunkat, akkor világosságban járhatunk, mert Isten világosság, és akkor megmaradhatunk Krisztus szeretetében, amiképpen Krisztus is megmarad Atyja szeretetében. Ez tehát egy vigasztaló ígéret, amely azonban egy komoly feltételhezvan kötve.

Uram, add, hogy figyeljek erre a "ha" szócskára, mint valami kulcsra, amellyel az ígéret megvalósul számomra !
Molnár B Antal [ 2014-11-14 12:41 ]

Kiút a szellemi halálból.
"Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat,
és kihozlak sírjaitokból, én népem !" Ez. 37,13.
Valóban így van: akik életre támadnak a halálból, ebben a feltámadásban felismerik majd az Úr kezét. Ez lesz az embert érhető legnagyobb és legnevezetesebb változás. Isten kihozza a szellemi halál sírjából, valamint a szellemi élet fényét és szabadságát ajándékozza neki. Ezt senki más nem tudja megcselekedni, csak az élő Isten, az élet teremtője és Ura.
Milyen jól emlékszem arra, amikor én is a "csontok völgyében" hevertem, magam is annyira kiszáradva, mint azok a csontok. Áldott volt az a nap, amikor Isten végtelen kegyelme elküldötte az Ő emberét, hogy életre keltsen. Istennek legyen dicsőség azért a megmozdulásért amelyet a hit Igéje támasztott kiszáradt csonjaimban. De még áldottabb legyen a "négy égtáj felől fúvó", engem is megelevenítő mennyei szél. Most már ismerem az örökké élő Úr életre támasztó Szellemét. Bizony az Úr az élő Isten, mert Ő elevenített meg engem is. Új életem még így a gondokkal és fájdalmakkal is világosan bizonyítja számomra, hogy az Úr megöl, de meg is elevenít. Csak Ő egyedül Isten. Benne van minden, ami nagyság, dicsőség, és kegyelem. Megelevenedett szellemem Őt imádja, mint a nagy "Én vagyok"-ot. Legyen ezért nevéé minden dicsőség ! Őt akarom dicsérni amíg csak élek.
Molnár B Antal [ 2014-11-14 12:41 ]

5Móz 31,8- Az Úr, ő az, a ki előtted, megy, ő lesz te veled; el nem marad tőled, sem el nem hagy téged: ne félj, és ne rettegj!
---Józs 10,8- Monda pedig az Úr Józsuénak: Ne félj tőlük, mert kezedbe adtam őket; senki sem áll meg közülük előtted.
--- Bír 6,10- És mondák néktek: Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek; ne féljétek az Emoreusok isteneit, kiknek földén laktok; de ti nem hallgattatok az én szómra.
Ruth 3,11- Most hát, édes leányom, ne félj! Mindent, a mit mondasz, megteszek néked; mert tudja az én népemnek egész kapuja, hogy derék asszony vagy.
Molnár B Antal [ 2014-11-14 12:40 ]

Legyen-.
időd a munkára - ez a siker ára.
Legyen időd a játékra - ez az örök ifjúság titka.
Legyen időd a nevetésre - ez a Lélek muzsikája.

Legyen időd a gondolkodásra - ez az erő forrása.
Legyen időd az olvasásra - ez a bölcsesség alapja.
Legyen időd, hogy kedves légy - ez a boldogsághoz vezető út.

Legyen időd az álmodozásra - kocsidat majd egy csillaghoz vezeti.
Legyen időd, hogy körülnézz - túl rövid a nap ahhoz, hogy önző légy.

Legyen időd, hogy szeress és Téged is szeressenek - ez
isteni kiváltság.
Molnár B Antal [ 2014-11-14 12:40 ]

MEGTARTÓNK

Minden mozog, süllyed,
változik vadul;
verdeső szívünknek
biztos pont: az Úr.

Sokan sokféleképp
emlegetik Őt;
trónja megáll mindég;
hullunk, esendők.

Segítségért kiált
Hozzá valaki:
volt tékozló fiát
tartják karjai.
Molnár B Antal [ 2014-11-14 12:39 ]

Markolt Bernadett - Fohász a csendért

Múló napjainkban
ránkvirradó csendet
megfáradt testünknek
elringató csendet
bűnös szívünknek
engesztelő csendet
fájdalmainkban
vigasztaló csendet
vágyakozásunkban
reményteljes csendet
örömeinkben
megtartó csendet
s mindörökre rádismerő,
rádtaláló, rádhajoló
csendet
adj nekünk, Urunk !
Molnár B Antal [ 2014-11-14 12:38 ]

Michelangelo Buonarroti (1475-1564):

AZ ÉLET ALKONYÁN

Életem immár lassanként elér,
törékeny bárkán, tenger viharán át,
a közös révbe, ahol számadását
adja jó s rossz tettéről, ki betér.

Most látom, a szenvedélyes szeszély,
mely bálványommá a művészet álmát
tette, valójában milyen sivárság,
s milyen kín a vágy annak, aki él.

Szerelmi álmok, hiúk, üresek!
mi lesz most, hogy két halál is közelget?
Egy biztos, egy fenyegetőn mered rám.

Már nem nyugtat meg véső és ecset;
egyet kívánok: az égi szerelmet,
mely karját tárja felénk a keresztfán.

(fordította: Rónay György)
Molnár B Antal [ 2014-11-10 16:15 ]

Krisztus példája: engedelmessége a kereszthalálig
Pál levele a Filippiekhez 2:1-11.

"Ha tehát van vigasztalás Krisztusban,
ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés,
Ha van közösség a Lélekben,
ha van irgalom és könyörület,
Akkor tegyétek teljessé örömömet azzal,
hogy ugyanazt akarjátok:
ugyanaz a szeretet legyen bennetek,
egyet akarva ugyanarra törekedjetek.

Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból,
hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál:
és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.
Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt:

mert Ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak,
hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát,
szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett,
és magatartásában is embernek bizonyult;

megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig.

[COLOR=#ff0000]Ezért fel is magasztalta Őt Isten mindenek fölé,
és azt a NEVET adományozta neki, amely minden névnél nagyobb,
hogy JÉZUS nevére minden térd meghajoljon,
mennyeieké, földieké, és földalattiaké;
és minden nyelv vallja, hogy JÉZUS KRISZTUS ÚR
az ATYA ISTEN dicsőségére."
Molnár B Antal [ 2014-11-10 16:15 ]

Nem mondhatod: ATYÁNK,
ha nem viselkedsz úgy a mindennapi életben,
mint az Ő gyermeke
Nem mondhatod: MI ATYÁNK,
ha lelki elzártságban élsz testvéreidtől.
Nem mondhatod: KI VAGY A MENNYEKBEN,
ha csak a földi dolgokra gondolsz
Nem mondhatod: SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED,
ha te nem tiszteled mindig az Ő nevét.
Nem mondhatod: JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD,
ha te összekevered Isten országát a földi sikerekkel.
Nem mondhatod: LEGYEN MEG A TE AKARATOD,
ha nem akarod elfogadni az Istennek a tervét teveled.
Nem mondhatod: A MI MINDENNAPI KENYERÜNKET
ADD MEG NEKÜNK MA,
ha nem törődsz azzal, hogy mások éheznek.
Nem mondhatod: BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET,
ha bárkivel szemben haragot táplálsz. ( ? )
Molnár B Antal [ 2014-11-10 16:14 ]

Semmi sem lehetetlen annak, aki hisz;
semmi sem nehéz annak, aki szeret.
Semmi sem fárasztó a szelídnek, és
semmi sem elérhetetlen az alázatosnak.
Clairvauxi Bernát

A világban legtökéletesebb az ember.
Az emberben a legtökéletesebb a lélek.
A lélekben a legtökéletesebb a szeretet.
A szeretetben a legtökéletesebb az Isten.
Szalézi Szent Ferenc

Ha értelmed alázatos, élő hitre jutsz.
Ha az akaratod is alázatos, akkor örömmel engedelmeskedsz.
Ha a szíved is alázatos, akkor Isten áldott eszköze leszel.
Molnár B Antal [ 2014-11-10 16:14 ]


Az ember az Istennel való kapcsolatra lett teremtve.
Csakhogy az ember nem akarja, hogy Isten valóban Isten legyen az ő életében.
Szívesen venné az adományait, vágyakozik a szeretetre,
a békére, a harmóniára, de magát Istent nem akarja.
Olyan ez, mintha sötét éjszaka vágyakozna a világosságra,
de magát a fényt megvetné.
Istent az emberek gyertyának használják:
meggyújtják, hogy a sötétben megkeressenek valamit,
s azonnal eldobják, amint megtalálták azt.
Minden ember szíve mélyén vágyakozik Istenre,
ugyanakkor azt szeretné, hogy a magáé legyen a döntő szó.

A hívőknek a gondolkodás Istennél kezdődik.
A természettudósnak pedig Vele végződik.
A világnézetek felépítésénél a vallásnak az alapja Isten.
A természettudománynak pedig koronája az Isten
Molnár B Antal [ 2014-11-10 16:13 ]

138. ZSOLTÁR.

"Dávidé.

Magasztallak, Uram, teljes szívemből,
istenekkel szemben is csak Rólad énekelek!
Leborulok szent templomodban,
és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért.
Mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet.
Amikor kiáltottam, meghallgattál engem,
bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél.

Téged magasztal, Uram, a föld minden királya,
amikor meghallják szád mondásait.
Énekelni fogok az Úr útjairól, mert nagy az Úr dicsősége.
Bár fenséges az Úr, meglátja a megalázottat,
és messziről megismeri a fennhéjázót.

Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet.
Haragos ellenségeim ellen kinyújtod kezedet,
jobbod megsegít engem.
Az Úr javamra dönti el ügyemet.
Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotását!"

Ámen.
---------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-11-10 16:12 ]

Amíg Hozzád jutok. Pásklyné Kovács Erzsébet
Nehéz bevallani, tán nem is tudom.
Hányszor botlottam, buktam el az úton,
amin feléd megyek.
Arcom pirulása maradt csupán,
hogy megbocsátasz mindezek után,
mégis énnekem.
Nincs bennem semmi jó, csupa bűn vagyok,
elragadnak még régi indulatok,
s a lelkem megremeg.
-Sokszor keresem miértjét a bűnnek,
s ha lelkem viharai csendesen elülnek,
választ kapok.
Ádám vesztette el az első nagy csatát:
az én életem csupán egy folytatás,
amíg Hozzád jutok.
Molnár B Antal [ 2014-11-10 16:12 ]


Moldován Vilmos: Alap.

Rakhatod a téglát egymásra,
tetőt emelhetsz, szépet, nagyot,
de ez hasztalan, ha alája
nem tettél egy szilárd alapot.

Higgy, tanulj, vagy űzzél álmokat,
fess ábrándokból délibábot,
alap nélkül széthull légvárad
és összeomlik kis világod.

Ezért építs a jó alapra,
Jézusra, ki mindent alkotott,
s ha zúg a hab, a lét vihara,
nem ér téged, csak az Alapot!
Molnár B Antal [ 2014-11-10 16:11 ]


Várj csendben!
"Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet." (Zsoltárok 62:6.)

Várj türelmesen!
"Légy csendben, és várj az Úrra!"
(Zsoltárok 37:7.)

Elvárásokkal a szívedben várj Istenre!
Az angol Living Bible (Eleven, élő Biblia) fordítása szerint
"Elvárásokkal menj Isten elé, bízz Istenben,
hogy Ő megsegít, megígérte."
(Zsoltárok 105:5)
Molnár B Antal [ 2014-11-10 16:11 ]

- Megbocsátott, megtisztított
1. János 1-9.
"Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól."

másban bízunk. Szeresd hát te is Őt! Mindenekfelett bízzál benne

- Ujjongva örül nekem
Sofóniás 3,17.
"Az Úr, a te Istened közötted, van; erős ő, megtart; örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked."
Molnár B Antal [ 2014-11-10 16:10 ]

Kiút a szellemi halálból
"Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat,
és kihozlak sírjaitokból, én népem !" Ez. 37,13.
Valóban így van: akik életre támadnak a halálból, ebben a feltámadásban felismerik majd az Úr kezét. Ez lesz az embert érhető legnagyobb és legnevezetesebb változás. Isten kihozza a szellemi halál sírjából, valamint a szellemi élet fényét és szabadságát ajándékozza neki. Ezt senki más nem tudja megcselekedni, csak az élő Isten, az élet teremtője és Ura.
Milyen jól emlékszem arra, amikor én is a "csontok völgyében" hevertem, magam is annyira kiszáradva, mint azok a csontok. Áldott volt az a nap, amikor Isten végtelen kegyelme elküldötte az Ő emberét, hogy életre keltsen. Istennek legyen dicsőség azért a megmozdulásért amelyet a hit Igéje támasztott kiszáradt csonjaimban. De még áldottabb legyen a "négy égtáj felől fúvó", engem is megelevenítő mennyei szél. Most már ismerem az örökké élő Úr életre támasztó Szellemét. Bizony az Úr az élő Isten, mert Ő elevenített meg engem is. Új életem még így a gondokkal és fájdalmakkal is világosan bizonyítja számomra, hogy az Úr megöl, de meg is elevenít. Csak Ő egyedül Isten. Benne van minden, ami nagyság, dicsőség, és kegyelem. Megelevenedett szellemem Őt imádja, mint a nagy "Én vagyok"-ot. Legyen ezért nevéé minden dicsőség ! Őt akarom dicsérni amíg csak élek.
Molnár B Antal [ 2014-11-08 18:27 ]

Igazgyöngy.

Nagyértékű gyöngyre lel a kalmár.
Hogy megvegye: eladja mindenét.
Száz talmi lim-lom lépre ne csaljon,
mikor valódi kincs ragyog feléd!
Siklós József

KÜLDETÉS NÉLKÜL

A legtöbb embernek
nincsen küldetése
nem tudja miért van
nem érti: mi végre?
Milyen rossz is lehet
ha nincsen küldetés…
Csak úgy élni bele
a világba: kevés!
Kárász Izabella
Molnár B Antal [ 2014-11-08 18:26 ]

Molnár Károly: Emlékül, Péld 22,18-20

Az élet útján oly sok a göröngy,
Annál kevesebb a szép drágagyöngy.
Nem gyémánt, zafír, briliáns — kevés,
Hanem szeretet, jóság és hivés.

Ilyet gyűjts, leány! Gazdag léssz velük,
Boldoggá tesznek, gazdagítnak ők.
Szeresd a Megváltót, legyél jó gyermek
S higgyél, a hivők kegyelmet nyernek.

Ékességeid ezek legyenek,
Szép leánnyá ezek tegyenek.
S ha úgy ráérsz, csendes magányban:
Vizsgálgasd, hogy melyikből mennyi van?
Molnár Károly, Effata
Molnár B Antal [ 2014-11-08 18:25 ]

Kutas Kálmán: Gyöngyszem.

Éveken át nagy óceáni mélyben
alá- alámerülve kutatott,
s ha felbukkant, panaszolta: Nem értem:
kerestem s nincs a gyöngy! — s jajt hallatott.

Lemondóan lehelte: Nem találtam! —
s a mély vizekben újra elmerült,..
S egy hajnalon, tajtékverő dagályban,
kivetve partra holtan elterült.

Napfényszemű gyöngy hullt ki a kezéből...
Rohant a szél, sodort rá úti port —
Ki arra ment, nem kapott jelt az égből
s a csillogó gyöngyszemre rátiport.
Kutas Kálmán

Molnár B Antal [ 2014-11-08 18:25 ]

ISTEN FIAI.

Odakínáltad-e bal orcád annak, ki megütött jobb feleden?
Ha nem tetted, nem tudod még, hogy milyen a legboldogabb győzelem!

Ha törvény elé vitt galád hamis vád, és te nem hagytad magadat,
de fogcsikorgó daccal védted rongyod, ... még sohasem volt igazad.

Ha egy mérföldre küldtek, s te kettőre nem vállalkoztál szívesen,
e szolgaság szép győztes szabadságát nem ismerted meg sohasem.

Ha nem jutott a szegénynek kezedből se fillér, se kenyér, se víz,
nábob-kincseid aranygarmadája rejtve maradt előtted is.

Ha nem szereted s áldod azt, ki gyűlöl s halálos csapdát von köréd,
nem ismered a megbocsátás édes, uralkodói örömét.

Visszaütni gonosz is tud, s perelni vámszedőnek is van joga.
Csak szolgalélek zsarnok, s csak az állat fösvény, önző és mostoha.

Az ember több! Légy ember: Isten képe, néked szól a Hegyi Beszéd.
Árassza lényed egy magasabb élet megtisztult szellemét!

Az égbe ereszd gyökered erősen, ne ússz az árral ostobán.
Tedd mindennek éppen a fordítottját, mint amit a világ kíván.

A föld a korcsoké, s a korcs gyáva, hitvány,bárhogy küzd, el kell buknia.
A bölcs szelíden enged a gonosznak, teheti, mert bátor, erős és gazdag,
s király, mert az Isten fia! Bódás János
----------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-11-08 18:24 ]

Máté 6:28-29- …Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak; De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
Istennek vannak útjai, melyek által megismerteti magát, s szoros összeköttetésbe hozhat bennünket önmagával. A természet szüntelenül hat érzékeinkre, és a szív fogékonnyá válik Isten szeretete és dicsősége iránt, mely kezeinek művei által megnyilatkozik. A fogékony fül meghallja és megérti Istennek a természetben megnyilvánuló szavát. A zöld mezők, a sudár fák, a virágillat, a tovaszálló felhők, a hulló eső, a csörgedező patak, az egek pompája és fensége szívünkhöz szólnak, és az Alkotó megismerésére buzdítanak bennünket….Isten azt akarja, hogy gyermekei becsülni tudják művét, hogy örülni tudjanak az egyszerű, csendes pompának, mellyel földi otthonukat feldíszítette. Ő maga is szereti a szépet, de mindenekelőtt a jellembeli szépséget és tisztaságot. Az vágya, hogy a virágok csendes erényéhez hasonló egyszerűség, szépség és tisztaság fejlődjék ki bennünk.
Molnár B Antal [ 2014-11-08 18:22 ]

II. Mózes 20:2-3- Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid énelőttem.
„Könnyen megérted, hogy mit és mennyit követel ez a parancsolat: az ember egész szívét és azt, hogy egyedül Istenben bízzon, senki másban… Azért akar minket minden mástól eltéríteni és magához vonni, mert ő az egyetlen, örök jó.” (Luther Márton: Nagy Káté)
„Isten… mindennek a forrása és gondviselője. Ő jogosult egyedül a legnagyobb tiszteletre és imádatra. Ezért tilos az embernek érzelmeiben vagy szolgálatában az első helyet más személynek vagy tárgynak adnia. Mert mindaz, amihez jobban ragaszkodunk, ami csökkentheti Isten iránti szeretetünket és tiszteletüket, Isten helyét foglalja el szívünkben, s abból Istent alkotunk magunknak.”
Molnár B Antal [ 2014-11-08 18:21 ]

Vajha figyelmeztél volna parancsolataimra! olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger habjai;" Ézsaiás 48:18

Sétálok a parton kagylóhéjakat gyűjtve és közben a tenger zúgását hallgatom. Kevés olyan zaj van, mint ez, ami ennyire le tudja csendesíteni a lelkem. Elgondolkodom azon, hogyan keletkezik e végtelen ismétlõdès.

Lassan, számunkra észrevétlenül forog a Föld. A hold, a legközelebbi égitest tömegvonzása hatással van az óriási víztömegre. A nappal és az éjszaka, valamint az éghajlati változások miatt is a hideg levegő a meleg levegő felé igyekszik ès én érzem, hogy fúj a szél, mozdítja a hullámokat a lábam alatt, ahogy belelépek. A sodrás mozdít mindent, ami a fenéken pihent; törött csigaházat, elhagyott rákpáncélt, kavicsokat, a korallok kisebb-nagyobb törmelékét, apró állatokat, halat, medúzát és persze homokot, nagyon sok homokot. A hullámok nem egyenletesek, nem egyformák. Az egyik magasabb, a másik alacsonyabb. Emez erősebb, szinte ledönt és beterít; amaz csak a térdemet nyaldossa és csak a permet éri el az arcom sós ízt hagyva a számban. Érdekes, hogy még az irányuk is különböző. Végül azonban mindegyik kifut a parti fövenyre, hogy lelassulva, óvatosan húzódjon vissza az apró homokszemcsék között, maguk után hagyva valami, messziről idehozott apró bogyót, kókuszdiót, pálmalevelet. Mennyi minden történik azért a természet törvényeinek engedve, hogy végül a kavargó káoszból kiemelkedjen és szárnyaljon egy, a lélegzetvételre emlékeztetõ hang, ami nyugalmat teremt az ember belsejében!

Ilyen az Isten szava is. Törvényként magasodik ki világunk morális összevisszaságából és békét és állandóságot teremt szívünkben a neki való engedelmesség.

Molnár B Antal [ 2014-11-08 18:19 ]

Egyre jobban utálom, amit teszek! Pedig már régóta űzöm ezt a furcsa munkát. De nem bírok kiszállni belőle. Valahogy mindig győz a PÉNZ – és képtelen vagyok elszakadni tőle. Ezeknek itt halvány fogalmuk sincs, mennyit sikerült már összeharácsolnom az évek alatt. Néha valami hangosan kiabál bennem, hogy ezt már tényleg ne tedd! Hagyd abba! De aztán újból csak győz a pénz. Így vegetálok itt nap, mint nap – egyre több megvető pillantást elviselve.
Aztán egyszer valaki megállt az asztalomnál. Rá se néztem. Már épp mondani akartam neki az összeget, amikor megelőzve engem, így szólt:
- Kövess engem!
Nem tudom, mi húzott fel a székemből, szótlanul engedelmeskedtem. Elindultam utána. De aztán gondoltam egy nagyot, megelőztem a csoportot és házamba invitáltam őket.
Jöttek. Elöl Ő, aki megszólított, mögötte a tanítványai, majd az írástudók, farizeusok. Azt hittem, a föld alá süllyedek, amikor hallom, amint a hátam mögött népem vénei morognak, hogy a Mester bűnösökkel ül asztalhoz.
Meg sem mertem mukkanni. Vártam, vajon mi történik most. Nem a megszólított tanítványok válaszoltak, hanem maga a Mester.
„Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek!”
„Nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket – a megtérésre!”
Máté 9:9-13.
Ebből én azt vettem ki, hogy bár bűnös vagyok, de valahogy mégis nekem jobb, mint azoknak, akik egészségeseknek, tökéletesnek gondolják magukat.
Kezdtem egyre élesebben látni bűneimet. Hogy érezhettem jól magam ennyi éven át? Mennyi embert becsaptam! Veszekedtem! Durva voltam! Kiabáltam! Mindent, egész életemet a pénzen keresztül vizsgáltam: - megéri ez nekem? Nem éri meg? Aztán mindig a pénz győzött.
S most, hogy a Mester felnyitotta szememet, megutáltam egész eddigi életemet.
Tiszta lapot kaptam! Boldog vagyok! Felszabadult!
Nem hinném, hogy Te mélyebben lennél, mint ahol én voltam. S ha nekem lehetett – mért gondolnád, hogy neked nem sikerül.
Nézz föl!
Indulj el! Nevezd nevén bűneidet!
Ő hív, Ő vár! Képes megtisztítani, új lehetőséget adni!
Engedd be Őt életedbe! Vele a legbelső körbe kerülhetsz!
Molnár B Antal [ 2014-11-08 18:19 ]

Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. ”
Pál második levele a korinthusiakhoz 4:17-18

Elolvasol egy könyvet, megnézel egy filmet, és hirtelen belegondolsz, mennyi erőszak is volt benne. Igen, monumentális alkotás volt, izgalmas volt olvasni és a film után is megvolt benned az a jó érzés, hogy nem rontotta le benned a könyv által felépített világot. Igen, győzött a jó, vagy legalábbis a befejező részben győzni fog valamilyen szinten. Igen, megmutatta az érem sok oldalát, és nemcsak fekete-fehér képeket adott eléd, hanem láthattad a megannyi árnyalatot. Láthattad, hogy a Hős sem tökéletes, és még az Ellenség szolgái között is megbújik a jóérzés, emberség.

De miért ez a rengeteg erőszak? Teszed fel a kérdést magadban. Miért nem lehet enélkül pozitív üzenetet közvetíteni? Kiábrándít, hogy ennyire nem különbözik a való élettől a fikció, és tényleg ez lenne a való élet?

Körülnézel, és látod az emberek harcát a mindennapok arénáiban. Háborúk, éhség, gyűlölet, az empátia hiánya, egymás kárára való előrelépés, könyökök és térdek ütése, rúgása, vér és mocsok.

Ilyen a világ, de még így is akad jó, amiért érdemes küzdeni. A döntés a te kezedben van, hogy mire is függeszted szemeidet, mit tekintesz célnak, mi lebeg ott előtted a távolban, és mit figyelsz meg a közelben. Ma dönthetsz úgy, hogy nem a Gonoszt nézed, hanem keresed és kutatod a Jót. Ma dönthetsz úgy, hogy Isten arcát fürkészed a másik ember tekintetében, mert Jézus érte is az életét áldozta. Ma választhatod a Jót, ami talán nem látható vagy sokszor nagyon nehezen látható, de ez a valódi, és ez az, ami majd örökké tart.

Hát dönts ma amellett, hogy ebben az erőszakkal átitatott világban Isten oldalán állsz, és felfedezed másokban is az Ő vonásait!

Molnár B Antal [ 2014-11-04 18:43 ]

A TEMPLOM

Kevesen járnak már a templomokba,
s az ifjúság teljesen elmaradt.
Tűnt korszakot idéznek várva vissza
üres padok s még üresebb szavak.

Mi lett a templom! Ez volt-é valaha?
Valami bennem azt súgja: soha!
S áldott igent harangoz rá az Ige:
hogy: „Ti vagytok az Isten temploma!“

Igen, igen... Így adta, így kívánja
Urunk, a Jézus, ki feltámadott.
S befogadják a templomot a gyárak,
a földek, műhelyek s az otthonok.

Ahol mi élünk, ott lehet a templom,
ahol mi járunk, békesség lehet.
Jöhetnek hozzánk bűnnel, gyötrelemmel
a szabadulni vágyó emberek.

Mert életünkben már úrrá lett Jézus,
és hatalommá lett a kegyelem.
Ahol mi élünk, ott lehet a templom!
Urunk, segíts meg, add, hogy így legyen!
Füle Lajos
Molnár B Antal [ 2014-11-04 18:42 ]

HÁLAADÓ VERS

Adjunk hálát Istenünknek
Ezen a szép ünnepen,
Hiszen kezünknek munkáját
Megáldotta kegyesen.

Szívünk telve van örömmel,
Hogy házába jöhettünk...
Míg e hajlék így felépült,
Nagy ereje járt velünk.

Új templomunk hív bennünket,
Jöjjünk hát mind lelkesen!
Az oltáron az áldozat
Hálás életünk legyen!
Gerzsenyi Sándor
Molnár B Antal [ 2014-11-04 18:41 ]

Az Élet és az Üdvösség…
II-Kor.-6:2-Mert ő mondja: Kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja.
Kor-I-15: 22-Mert, amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.
Róm-13: 10-A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet.
Tim-I.-2: 4-Aki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.
Zsolt- 38: 5-Mert bűneim elborítják fejemet; súlyos teherként, erőm felett.
Ján- 6: 37-Minden, amit nékem ad az Atya, én hozzám jő; és azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem.
Máté-11: 28-Jőjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
Ján-3:3 Felel Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
Ján-3:36-Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.
Molnár B Antal [ 2014-11-04 18:41 ]

Győzelmes élet.
„Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart…” (Jakab 1:12)
Íme, a győzelmes élet három titka:
1) Kitartás. Dr. G. Campbell Morgan mondja el egy ember történtét, akinek leégett a boltja. Másnap reggel az üzlet elszenesedett maradványai közepére felállított egy táblát: „Minden elveszett, kivéve a feleségemet, a gyermekeimet és a reményt – nyitás holnap, szokott időben.” Állj fel újra! „Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját” (Jakab 1:12).
2) Cél. Helen Keller írta: „Sokan teljes tévedésben élnek arról, hogy mi az igazi boldogság. A boldogság nem azzal érhető el, hogy kielégítjük minden vágyunkat, hanem hogy hűségesek vagyunk egy méltó célhoz.” Jézus azt mondta: „… az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon…” (Márk 10:45). Ne csak imádkozz nagylelkű szívért, gyakorold a nagylelkűséget, és a szíved fel fog zárkózni tetteidhez. Amíg vetsz, Isten mindig fog adni hozzá vetőmagot (ld. 2Korinthus 9:10).
3) Perspektíva. Lehet, hogy csalódott vagy valami miatt, de kiderülhet, hogy éppen ez által tervezett Isten valami nagyobbat. „Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását.” (Példabeszédek 16:9). Emlékszel, hogyan keletkezik a gyöngy a kagylóban? Amikor egy homokszem bekerül a kagyló héjai közé, a kagyló körülveszi azt egyre újabb rétegekkel, míg végül a gyöngy kialakul. Valaki ezt így fogalmazta meg: „Nagy tanulsága van ennek a történetnek. Hát nem csodálatos, mihez tud kezdeni a kagyló egy homokszemmel? És mire lehetünk képesek mi, ha hozzáfogunk, azokkal a dolgokkal, amik irritálnak minket?!” Lásd meg a távlati képet! Próbáld észrevenni Isten munkáját abban, amin éppen keresztül mégy!
Molnár B Antal [ 2014-11-04 18:41 ]

Minden szív, minden nép, hív ez ének:
Fordulj Isten arca felé!
Nincs Úr kívüle földön, égen,
Ő a szeretet, a fény, Ő a szeretet, a fény.
Refrén: Pirkad már, virrad már, hozsánna!
Egyhamar tündököl a dél;
És lesz a föld Krisztus országa:
Béke, szeretet és fény.
2. Minden szív, minden nép, hív e szózat:
Tárd ki Istennek magadat,
Engedd Néki át minden utad,
Lelke diadalt arat! Lelke diadalt arat! Refr.
3. Minden szív, minden nép, Halld e jó hírt:
A halálon van győzelem.
Krisztus csak az út, örök élet,
Vedd és a tied leszen! Vedd és a tied leszen! Refr.
4. Minden szív, minden nép, lásd Megváltód!
Összetörve bűnrabbilincs.
Csak Benne igaz a szabadság,
Mindig csak Őrá tekints! Mindig csak Őrá tekints! Refr.
Molnár B Antal [ 2014-11-04 18:39 ]

Hol Jézus Úr, az éjszakát Napsugaras fény járja át.
Országolása még megáll, Ha minden semmiségbe száll.
2. Minden ország és minden nép Zengi csodás szeretetét.
A gyermekajak is kiált Nevére dicshalleluját.
3. Országa áldással tele, A fogoly is szabad Vele.
Nála az örök nyugalom, Kegyelme árad gazdagon.
4. Minden teremtmény áldja hát Szívszeretettel hű Urát!
Az angyalok dicséretét Hadd zúgja vissza föld és ég!
Molnár B Antal [ 2014-11-04 18:39 ]

Úr lesz majd Jézus mindenütt,
Hol csak a napnak fénye süt,
Úr lesz a messze tengerig,
Hol a hold nem fogy, nem telik.
Őnéki mondjunk hő imát,
Díszítsük azzal homlokát!
Mennyei illat szent neve,
Minden napon dicsérete.
Országok, népek és nyelvek
Ő dicsőségét zengjétek!
Gyermekek hangja hirdesse:
Áldott a Jézus szent neve!
Ő királysága bő áldás,
Ott van a felszabadulás,
Fáradtak ott megnyugszanak,
Ínségesek megáldatnak.
Minden teremtés dicsérje,
A Király Krisztust tisztelje!
Angyali ének zengjen fenn,
Mind e föld mondja rá: Ámen!
Watts, Isaac 1674-1748
Molnár B Antal [ 2014-11-04 18:38 ]

"Az Atya, a Fiú és a Szentlélek három-egy Isten."
A fenti rövid mondat (evangéliumi hitvallásunk első pontja) a Szentháromságról szóló tan leegyszerűsített definíciója. Ennél sokkal többet lehet mondani a Szentháromságról, de a mondat összefoglalja mindazt, amit ezzel kapcsolatban hiszünk: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek három-egy Isten. Sokan egyetértenek abban, hogy ez a keresztény hit legfontosabb igazsága. Ha valaki nem érti meg a Szentháromságról szóló tanítás lényegét, az egész keresztény hitet félre fogja érteni. Nem véletlen, hogy Jézus is hangsúlyozza: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevébe kereszteljünk. Ez a legalapvetőbb tény, amire tanítanunk kell az embereket. A Szentháromság igazságának ismerete nem elég az üdvösséghez, ám ha valaki nem érti meg, hogy az miről szól, alapvetően tévelyegni fog az üdvösség kérdésében is. Nem könnyű tanításról van szó, nem is érthetjük meg tökéletesen, de ez nem lehet mentség arra, hogy felületesen gondolkodjunk róla. Nézzük meg tehát, hogy mit tartalmaz a hitvallás Isten belső lényéről szóló első pontja.
Molnár B Antal [ 2014-11-01 20:19 ]

Zsolt 115,13 - Megáldja azokat, a kik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat.
Ez az Ige az alacsonysorsúak és a szegények megvidámítója. Urunk kegyesen gondoskodik azokról, akik nem rendelkeznek bőségesen anyagiakkal, sem nagy tehetségük, befolyásuk vagy hatalmuk nincs. Istennek különös gondja van kicsiny teremtményeire, még egy verebecske sem eshet le tudta nélkül. Neki semmi sem kicsiny, mert a legjelentéktelenebbnek látszó teremtményét is felhasználja céljaira. Ezért még aki a legjelentéktelenebbnek érzi is magát az emberek között, kérjen Istentől áldást kicsinységére, és meg fogja találni szűk életkörében ezt az áldást és a boldogságot.
Az Urat félők között vannak kicsinyek és nagyok. Egyesek csecsemők, mások óriások. De mind áldottak. A kicsiny hit áldott hit. A kis reménység már áldott reménység. A Szent Lélek minden ajándéka, ha csupán csírájában van is még meg, már áldást hordoz. Az Úr Jézus ugyanazon drága vérével váltotta meg a kicsinyeket és a nagyokat, és ígérte, hogy az apró bárányt éppúgy megőrzi, mint a felnőtt juhot. Nincs anya, aki megvetné gyermekét csupán mert az kicsiny; sőt, minél kisebb a gyermeke, annál gyengédebben gondozza. Ha egyáltalában van kedvezés az Úrnál, akkor a sorrend nála nem „nagy és kicsiny”, hanem „kicsiny és nagy”. C.H.Spurgeon.
Molnár B Antal [ 2014-11-01 20:19 ]

Zsoltárok 30:3,- Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és Te meggyógyítottál engem.
Isten minden seb esetében gondoskodott balzsamról. Van orvos és balzsamolaj Gileádban. Tanulmányozzátok a Szentírást, mint soha azelőtt! Kérjetek az Úrtól bölcsességet minden veszélyben! Minden próbában kérleljétek Jézust, hogy mutasson kiutat gondjaitokból, és akkor szemetek megnyílik a gyógyszerre, és alkalmazni tudjátok a Szentírásban lejegyzett gyógyító ígéreteket. Ily módon az ellenség nem hajthat titeket szomorúságba vagy hitetlenségbe, mert hitetek, reménységetek és bátorságotok lesz az Úrban … A keserűség feloldódik Jézus szeretetében, és a keserűségtől való panaszkodás helyett felismeritek, hogy Jézus szeretete és kegyelme annyira áthatja a szenvedést, hogy az alázatos megszentelt örömre fordult.
Amikor legkisebb fiunk, Henry halálos betegen feküdt, azt mondta, hogy a fájdalom ágya csodálatos hely, ha azt Jézus jelenléte veszi körül. Amikor kénytelenek vagyunk inni a keserű pohárból, fordítsuk figyelmünket a fájdalmasról a csodálatos és ragyogó felé!... Gyakran azok nyújtják a legnagyobb vigaszt mások számára, akik maguk is hatalmas szenvedésen mentek keresztül. Az ilyenek mindenhová napfényt visznek. A szenvedések megfenyítették és megfinomították őket. E.G.W.
Molnár B Antal [ 2014-11-01 20:17 ]

Párbeszéd.
A szó érvényes most is: meg kell térni!
- Meg is fogok, de … van rá még időm!
Bár nem vagyok rossz, mégis, van miből,
- előbb azonban még szeretnék élni
az élettől még valamit kapni vágyom!

- Honnan tudod, hogy lesz rá még időd?
Sokan már idő előtt kidőltek,
s kevés az is, amit vársz, ifjú barátom!
Földhöz ragadtak lapos álmaid…
Nekem kevés az, hogy csak valamit
adjon nekem e fukar földi élet!
Nem lehetek oly igénytelen:
Maga a teljes élet kell nekem!
És neked is: maga az örök élet!
Balog Miklós (Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)
Molnár B Antal [ 2014-11-01 20:16 ]

Jöjj, Uram!

Uram, Reád vár vergődő hitem.
Uram, Reád vár tépett, bús szívem,
gondterhelt arcom redőin a könny
s lelkem mélyén a fájdalomözön.

Reád vár bennem a panaszos jaj,
minden szenvedés és minden sóhaj,
a néma ajak, a rebegő száj,
Reád vár bennem minden, ami fáj.

Szívem oltárán kész az áldozat,
reákötöztem bűnös magamat.
Gerjesszen lángot rajta a kezed,
hogy oltáromon égjen szent tüzed.

És e lángoknak hatalmas heve
sok bűneimet mind égesse le.
Akkor boldog lesz egész életem....
Uram, Reád vár tépett, bús szívem!
Dénes Ferenc
Molnár B Antal [ 2014-11-01 20:15 ]

Áldozat.

Nézd, Uram, oltárt építek
ezernyi kudarcból bűnbánatom Neked:
Nézd, Uram: a harcom, csődöm tette rá,
kos gyanánt megtört szívemet!

Nem én, Uram, a kegyelmed hozott,
sok harcon át az oltárhoz engem...
S az úton, mely von Magadhoz,
megadó alázat sír a térdeimben.

Uram, én kincset hoztam, lelkemben.
Immár porba hullt minden bálvány,
Nem áltat már a hiú forma,
Rút, gyilkos szívem az áldozati bárány.

Én meggyújtom a rőzsét,
Hadd égjen hamuvá minden bűn és vétek...
- Óh, drága tűz, szent lobogás! –
Ott vár a magasban a diadalmas Élet.
Venyercsán László, (Legyőzött honfoglalók, 14)
Molnár B Antal [ 2014-11-01 20:15 ]

Megtérés.

Nem kérdezi: hol voltál eddig,
Szép napkeltétől napestig...
Azt sem kérdezi: merre jártál?
Ó, nem kíváncsi, mit csináltál.
Hányszor csúfoltad, s hányszor hagytad,
Ha drága keresztjén kacagtak...
Elfelejtette minden vétked...
Csak átölel... csak örül néked...
...Reszket a lábad? Szemed könnybe’?
Mit mondjál néki? Hogy köszönj be?
Csak hullj le szótlanul Elébe:
Néki nincs szüksége beszédre!
Molnár B Antal [ 2014-11-01 20:14 ]

Ézsaiás 63:9,- „Minden szenvedésüket ő is szenvedte, szeretetében és kegyelmében váltotta meg őket, felvette és hordozta őket a régi idők minden napjaiban.”
„Millió és millió ember él a földön, akik még nem hallottak Istenről. Ezeknek is joguk van ahhoz, hogy megismerjék őt. Ugyanolyan joguk van Krisztushoz, mint nekünk. A mi kötelességünk akik megismertük őt, hogy megismertessük az ő nevét, és a segélykiáltásokra feleljünk.
Amikor az evangéliumhirdetés meggyorsításának vagy feltartóztatásának a következményeit mérlegeljük, leginkább csak önmagunk és a világ szempontjából beszélünk erről. Keveset gondolunk arra a fájdalomra, amit a bűn Istennek, mint teremtőnknek okozott, és okoz máig is. Az egész menny együtt szenvedett Krisztussal az ő haláltusájában. Ez a szenvedés azonban nem akkor kezdődött, amikor Krisztus emberré lett, és nem fejeződött be az ő mennybemenetelével. A kereszt csak nyilvánvalóvá teszi tompa érzékeink számára azt a szenvedést, amit a bűn megfoganásától kezdve okozott Istennek.
Földünk egy nagy kórház, a nyomorúság színhelye. Segítsük Isten művét a mielőbbi befejezéséhez azáltal, hogy munkatársaivá leszünk. »Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik bizonyságul, minden népnek, és akkor jön el a vég« (Mt. 24:14).” E.G.White: Nevelés, Az élethivatás c. fejezetből
Molnár B Antal [ 2014-11-01 20:14 ]

• Köszönet, hálaadás. Annyi marad a miénk valóságosan Isten ajándékaiból, áldásaiból, amennyit és ameddig újból és újból hálás szívvel megköszönünk.
• Isten elvárja, hogy ismételten emlékezzünk meg jótéteményéről, s hálával áldozzunk kegyelméért.
• Aki elfeledkezik isten jóvoltáról, elveszíti a már elnyert ajándékokat is.
• Hálaadásunk azonban ne pusztán köszönöm szó legyen.
• Akinek őszinte, mélységes a hálája, az egész életét odahelyezi Isten oltárára, és szolgáló élete lesz testetöltött, hálaadó imája. Zsolt.50,14.15.,- Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat! És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.”
• 22.23. Zsolt.56,13.14.,-„ Tartozom, oh Isten, az én néked tett fogadásaimmal; megadom néked a hálaáldozatokat;”
• Zsolt.69,31.,-„ Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és magasztalom hálaadással.”
• 103,2-3.,-„ Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.”
• Kol.4,2.,-„ Az imádkozásban állhatatosak legyetek, éberséggel és hálaadással.”
• Tim.I.2,1.,-„ Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, „
Molnár B Antal [ 2014-10-30 13:42 ]

Az elvárás
Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik. — Zsidó 11,6.
Isten hitet vár tőlünk. Nos, ha Isten elvárja, hogy legyen hitünk, amikor az lehetetlen, hogy hitünk legyen, jogunk van megkérdőjelezni az Ő igazságosságát. Ha azonban Isten a kezünkbe adja azokat az eszközöket, amelyek által hit jöhet létre, akkor a miénk a felelősség, hogy van-e hitünk vagy sem.
Isten nekünk adta az Ő Igéjét, és azt mondta: „…a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” (Róm. 10,17.)
F. F. Bosworth, a gyógyítás tekintélyes szakértője, és a Krisztus a gyógyító című klasszikus könyv szerzője, mondja: „A legtöbb keresztyén napi háromszori meleg étellel táplálja a testét, a szellemét azonban csak heti egyszeri hideg étellel, és még csodálkozik, hogy olyan gyenge a hitben.”
Molnár B Antal [ 2014-10-30 13:41 ]

A hit tápláléka
Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Istennek szájából származik. — Máté 4,4.
Jézus itt fizikai hasonlattal él egy szellemi gondolat átadásánál. Azt mondja, hogy ami a testnek a kenyér, illetve a táplálék, az - az ember szellemének, vagyis a szívének Isten Igéje. Táplálhatod a szellemedet. Táplál-hatod a hitedet. Isten Igéje a hit tápláléka.
Smith Wiggleswsorth-t, a nagy angol prédikátort, akinek a szolgálata során a feljegyzések szerint tizennégy ember támadt fel a halálból, a hit apostolának nevezik. Ő mondta: „Addig sohasem tartom magamat teljesen öltözöttnek, amíg nincs az Újszövetség a zsebemben. Inkább cipő nélkül indulnék el hazulról, mint a Bibliám nélkül!” Wigglesworth világkörüli utazásai során sok otthonban szállt meg. Úgy mesélik, hogy minden étkezés után, még az éttermekben is, kicsit hátrább húzódott az asztaltól, elővette az Újszövetségét, és azt mondta: „A testet már tápláltuk; most tápláljuk a belső embert.” Aztán felolvasott valamit a hitről, befejezésül pedig rendszerint adott egy kis hitről szóló tanítást.
Molnár B Antal [ 2014-10-30 13:41 ]

Győzelem harc nélkül

"Júda házához azonban irgalmas leszek, és megsegítem őket, mint Uruk Istenük.
De nem ijjal, karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem őket."
Hós. 1,7.
Milyen drága ítélet ez: az Úr maga akarja megszabadítani népét nagy irgalmából, de ezt nem emberi eszközökkel teszi. Az emberek ugyanis vonakodnak megadni Istennek az Őt megillető dicsőséget. Mikor felfegyverkezve harcba indulnak és győznek, Istenüknek kellene dicséretet mondaniuk a győzelemért, de nem teszik, hanem saját erejüket dicsőítik, lovaikkal és lovasaikkal kérkednek. Ezért az Úr igen gyakran minden emberi eszköz nélkül menti meg a népét, hogy a dicsőség egyedül az Ővé legyen a szabaulásért.
Ezért én szívem, csak az Úrra tekints, és ne emberekre. Istenre számíthatsz, és segítségét is legfeltünőbben olyankor tapasztalod meg, amikor senkiben és semmi másban nem reménykedhetsz.
Ha nincs mellettem barát, tanácsadó vagy támogató, ne veszítsem el bizakodásomat, elég, ha érzem, hogy maga az Úr van mellettem; sőt, örvendezzek, ha harc nélkül ad győzelmet, mint arra igehelyünk is utal. Miért is akarnék "lovakat és lovasokat", ha maga az Úr áll mellettem irgalmával és emeli fel karját védelmemre? Miért volna szükségem íjra és kardra, ha Isten a szabadítóm? Ma bízni akarok és nem félni, és mától fogva mindig ilyen bizalommal élni.
Molnár B Antal [ 2014-10-30 13:41 ]

Akárhova megyek, Ő velem van.

"Veletek lesz az Úr !" 2Krón. 20,17
Komoly biztatás volt ez Jósafát király számára, mivel nagy sokaság támadt ellene. Nagy biztatás ez nekem is, mert nagy szükségben vagyok, és legyőzésére nincs se hatalmam sem bölcsességem. Ha az Úr velem lesz, győzni fogok az élet csatájábn, és minél nagyobb a mgpróbáltatás, annál dicsőségesebb lesz a győzelem. De honnan tudhatom bizonyossággal, hogy az Úr velem van?
Kétségkívül mellettem van, ha én vele vagyok. Ha bízom benne, hűségében, hiszek szavának és engedelmeskedem parancsának, akkor kétségkívül velem van. Ha azonban a Sátán oldalán állok, akkor Isten ellenem van, ez nem is lehet másképpen. Ha viszont úgy élek, hogy életemmel Isten dicsőségét szolgálom, akkor biztos lehetek abban, ogy Isten megbecsül engem.
Biztos lehetek abban, hogy Isten velem van, ha életem Megváltójának és Üdvözítőjének vallom. Ha életemet Isten egyszülött Fia kezébe tettem, feltétlenül számíthatok arra, hogy az Atya teljes hatalmával mellém áll, és megtart, hogy Fia meg ne szégyenüljön.
Bárcsak meg tudnám ma hittel ragadni ezt a rövid, de drága ígéretet !

Ó Uram, teljesítsd be ezt az Igét szolgádon ! Légy velem otthonomban, az utcán, a mezőn, a munkahelyemen. Légy velem, ha emberek között vagyok, vagy egyedül a magányban. Légy mindazokkal, akik szeretnek Téged.

Molnár B Antal [ 2014-10-30 13:40 ]

Az erős szívű.

"Reménykedj, az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban!"
(Zsolt 27,14)
Szüntelenül reménykedjél! Az Úrban reménykedjél! Érdemes reménykedni benne. Soha nem hagyja cserben azt, aki Őbenne bízik.
Ne csüggedj el a reménykedésben! Számíts nagy szabadulásra és légy készen, hogy Istent dicsérd érte.
Az Ige biztat, hogy "légy erős és bátor szívű", mert erre van leginkább szükséged, amíg várnod kell. Ha a szíved egészséges és erős, minden rendben lesz. A szívnek nyugalomra és derűre van szüksége, és ezt akkor kapja meg, ha erőt nyer. Az erős szív megnyugszik, tud örvendezni és így erőt ad az egész embernek.

Senki sem képes az életnek ezt a titkos mozgatóját, a szívet megerősíteni, egyedül Isten, aki teremtette, Ő erősítheti meg. Isten maga az erő, így adhat erőt mindazoknak, akiknek erre szükségük van. Ezért légy bátor, az Úr kiárasztja rád erejét, nyugodt leszel a viharban és örvendezel a szomorúságban. Én, aki ezeket a sorokat leírtam, Dáviddal együtt bátorítalak, hogy "reménykedj az Úrban!" Hosszú és mély tapasztalat tanított meg arra, hogy az a jó a számomra, ha az Úrban reménykedem.

Molnár B Antal [ 2014-10-30 13:40 ]

A mindenható kegyelem hatósugara.

"...akkor ahelyett, hogy ezt mondanák nekik: Nem vagytok népem! - ezt mondják: Az élő Isten fiai vagytok!" (Hós 2,1)
A szabadon munkálkodó kegyelem fiakká teheti az idegeneket. Az Úr itt kijelenti, hogy ezt szándékozik cselekedni a lázadókkal, és tudtukra is adja majd, hogy mit cselekedett velük. Kedves olvasóm, velem is így cselekedett az Úr; veled is megtette már ezt? Ha igen, fogjunk kezet és egy szívvel dicsérjük Urunk imádásra méltó nevét.

Közülünk egyesek annyira elidegenedtek, hogy joggal szólt az Úr Igéje a lelkiismeretünkhöz és szívünkhöz: "Nem vagytok népem". Amikor Isten házában, vagy otthon a Bibliát olvasva megszólalt Isten szava szellemünkben: "Nem vagytok népem", bizony rettenetesen szomorú és kárhoztató volt ez a számunkra. De azután minden megváltozott. Most ugyanott ugyanaz az Ige azt mondja nekünk: "Az élő Istennek fiai vagytok". Tudunk-e elég hálásak lenni ezért? Nem tölt-e el reménnyel bennünket, ha mások megmentésére gondolunk? Mert létezhet-e olyan valaki, akit a kegyelem ne érhetne el? Hogyan mondhatnánk le valakiről, amikor az Úr bennünk is ilyen csodálatos változást tudott véghezvinni?

Urunk, aki ezt a nagy ígéretét már teljesítette, teljesíteni fogja minden más ígéretét is. Ezért énekelve folytassuk utunkat, Istent imádva és bizalommal telve.
Molnár B Antal [ 2014-10-30 13:37 ]

„NEM TEHETETT MÁSKÉPP!”

Kiszögezte, s nem tudta, mit cselekszik.
Tudós vitát és tisztulást akart.
Világoljon az Evangéliom!
Aranyért nincsen kegyelem!
Bünbánat nélkül nincsen bocsánat!

Ha látta volna már,
Hogy 95 tétele,
Mint vihar süvítő szele,
Söpör végig országokon, világon,
Ha látta volna a nyomában támadt
Viharos zivatart,
S mint vérfagyasztó vizió
Szemébe lobbant volna máglyák lángja,
Gályarabság és inkvició,
Vajon megtette volna akkor is?!
Nem verte volna vissza látomása?
Nem hullott volna ki csontos kezéből
Tételszögező, sulyos kalapácsa?!

Lehet… Ha nem a Hatalmas keze
Vezette volna
Tételíró kezét,
Akivel ellenkezni hárhozat,
Aki előtt csak térdrehullni jó…
Lehet… ha nem a Hatalmas szava
Mondta volna: Legyen:
Világosság és reformáció!

Kiszögezte, s nem tudta, mit cselekszik.
Nem tudta, hogy a 95 tétel
Utnak indul, és századokon átlép.

Megírta, mert meg kellett írnia.
S kiszögezte, mert „nem tehetett másképp”.
Túrmezei Erzsébet

Molnár B Antal [ 2014-10-30 13:36 ]

A „TÉTELEK KAPUJA” ELŐTT

Papírlapra írta,
Fakapura szögezte,
450 éve már…
Ma Wittembergben érckapu fogad.
És Luther 95 tétele ércbeöntve vár.
Csendben tetüzgeted.
A fakapu
Tűz martaléka lett.
A tételíró kéz elporladt a vártemplom alatt,
A kripta ölén.
Az ércbetűk sora
Keményen, hidegen
Szemedbe néz.
Őszi nap vet rá bágyadt sugarat.
Késő zarándok olvasd, örülj:
Így megmarad.
+
Valamikor
riadó volt, nem hideg ércbetű.
Lázas tekintetű
Polgárok és diákok olvasták és vitatták…
Másolták… szájról-szájra,
Kézről-kézre adták…
Nyomában
Kigyultak az arcok, a szívek.
Nem érckapun,
Nem papiron,
Szívekben élt, dobogott, lüktetett,
Mert erő volt és Evangéliom!
+
S amíg ragyog az ércbetűk sora,
Egyért sóhajtok,
Késő kor késő vándora:
Ne merevüljön szánkon és szívünkön
az üzenet
halott formákba, hideg ércbetűkbe!
Legyen olyan élet-erőtele,
Mint 450 éve Luther Márton
Hatalmas 95 tétele!
Túrmezei Erzsébet

Molnár B Antal [ 2014-10-30 13:36 ]

Még egy reformációt!

Még egy nagy reformot adj nekünk, Istenem,
Hogy hitünk dolgában végleges rend legyen!
Sok-sok mulasztásunk ne égessen tovább,
Ezerféle bűnnek ne húzzuk a jármát.

Lelki megújhodást adj nekünk, Istenem,
Erőt, hogy járhassunk e nehéz terepen!
Elnyel embereket a bűn ingoványa,
Neved, dicsőséged letaposva sárba...

Szívek újulását munkáld köztünk, Uram!
Szívtelenségünknek sok áldozata van.
Pusztulnak értékek, hullnak az emberek.
Rohanunk a vészbe, nem törődünk Veled.

Újuljon hitünk is, nyíljon meg az ajkunk,
Taníts imádkozni, könyörülj meg rajtunk!
Csak még egy reformot adj nekünk, Istenem,
Hogy hitünk dolgában végleges rend legyen.

Boros Gergely

Molnár B Antal [ 2014-10-25 17:30 ]

„…magához hívta tizenkét tanítványát…” (Máté 10,1-10)
1Sámuel 18 233. dicséret
Eleve elhibázzuk a mai Ige magyarázatát, ha teljesen egyező párhuzamot vonunk az akkori és a mai tanítványság között. Mindez, amit itt olvasunk, a tizenkettőnek szólt, mi nem tartozunk közéjük. Jézus első tanítványainak megbízása egyszeri és különleges volt, mint ahogy a véghezvitelhez kapott hatalom is (1). Név szerint, a felsorolt személyeknek szólott a megbízás és a hatalom (2-4). Ezt könnyen igazolhatja mai tanítványainak tapasztalata: mi ugyanis többnyire nem kaptunk ilyen rendkívüli hatalmat, mint ezek; de ugyanúgy kapunk elhívást, feladatot, név szerint ki-ki mást és mást, az Isten országa építésében, és ehhez a feladathoz szükséges erőt. Nincs szó szerinti egyezés az akkori és a mai tanítványság között, de a lényeg mégis ugyanaz. Akkori és mai tanítványai is Jézus Krisztus evangéliumának követei, akik különböző helyeken, korokban, feladatokkal, lehetőségekkel, lelki ajándékokkal megáldva építik az Isten országát (7).
----------------------------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-10-25 17:29 ]

HA NEM TESZEK SEMMIT SEM...

Most nem sietek,
most nem rohanok,
most nem tervezek,
most nem akarok,
most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Most megnyugszom,
most elpihenek
békén, szabadon,
mint gyenge gyermek,
és nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

S míg ölet a fény,
és ölel a csend,
és árad belém,
és újjáteremt,
míg nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten,

új gyümölcs terem,
másoknak terem,
érik csendesen
erő, győzelem...
ha nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.
Túrmezei Erzsébet
Molnár B Antal [ 2014-10-25 17:28 ]


A SZÁZADIK ZSOLTÁR

Ujjongjatok, földi népek,
A mennyország Istenének,
Szolgáljátok vidám dallal,
Boldogsággal, diadallal.
Ő az, aki megalkotott,
Megsegített, meghallgatott. -
Mi vagyunk a kedves nyája,
Kiknek a föld a tanyája.

A kapuin menjetek be,
Hála égjen szívetekbe’,
Köszönjétek meg a kegyét,
És áldjátok dicső nevét.
Mert nagy az Ő kegyessége,
Száll nemzetről nemzetségre,
Hűséges és véghetetlen
Irgalomban, szeretetben.
Ismeretlen szerző
ford.: Bókay János
Molnár B Antal [ 2014-10-25 17:26 ]


KÖSZÖNÖM

Harangszó hív zengőn és melegen.
Benne a Te hívásod hallgatom,
s oltáraidnál megtalálhatom
fészkem, fáradt madárként, Istenem.

Testvérek énekével száll feléd,
milliók énekével énekem.
Irgalmadat velük dicsérhetem.
milliókkal borulhatok eléd.

Szegényen, koldusmódra érkezem.
Feléd nyújtom kérő, üres kezem.
Tied a gazdag ajándéközön.

Gazdagokat elküldesz üresen,
de éhezőt-szomjazót sohasem.
Terített asztallal vársz! Köszönöm!
Túrmezei Erzsébet „Emberré lettél...”
Molnár B Antal [ 2014-10-25 17:22 ]

„…alázatos szívű…” (Máté 11,20-30)
- 1. „Jaj” hangzik el itt azok felé, akik azt hitték, hogy ismerik az Urat! Akik Jézus Krisztus közelében lehettek, hallották tanítását és látták csodáit, valójában nem ismerték fel az Urat. Jézus Krisztus az akkoriban hírnevesen romlott városokra nagyobb reménységgel tekintett, mint azokra, akik hivatalosan az Ő közelében sürögtek (20-24), ide értve a saját városát, Kapernaumot is (23). - 2. Aki Jézus Krisztus közelében van, soha nem csóválhatja a fejét mások gondolatain, életén, hibáin; hanem alázattal és reménységgel tekinthet mindenkire. Ne értsük félre: lehet és kell prófétaként rámutatni bűnökre, de csak mentő szándékkal. Ha a mi Urunk Tíruszt, Szidont, Sodomát említi reménységgel, akkor mi sem lehetünk „szűkebbek” Őnála. - 3. Ez az alázatos „befogadás” minden bölcsesség és értelem ellenében születik meg bennünk, gyermeki magatartás; az okos felnőtt erre már képtelen, hát még az „okos” keresztyén. Újjá kell születni, gyermekké kell lenni! (25-26) Aki Jézus Krisztus gyermeke, az szelíd és alázatos szívű, ez pedig minden valóságos nyugalom forrása (28-29). Az alázatos, krisztusi ember nem akar naggyá lenni, de hűséggel betölti az Úrtól kapott feladatát (30).
1Sámuel 23 380. dicséret
Molnár B Antal [ 2014-10-25 17:21 ]

„…a templomnál is nagyobb van itt…” (Máté 12,1-8)
- 1. Amikor az ember „éhes”, és sokféleképpen lehet éhes, akkor elkezdi tépdesni a kalászokat. Még Jézus tanítványai sem tudták türtőztetni magukat, a szent napon sem, mert az éhség legyőzte őket (1). - 2. A farizeusokat nem érdekelte az emberi szükség, könyörtelenül odacsaptak az éhezőknek, azzal, hogy „nem szabad”, majd jelentették a parancs megszegését (2). - 3. Igazi evangélium következik ezután, valami egészen más, mint amit eddig megszokott a világ, és amit máig nem tudott befogadni: egyetlen parancs létezik az Isten és az ember szeretete, és a kettő valójában egy. Jézus, Dávid esete mellett (1Sámuel 21,1) a papok szolgálatát említi igazolásként (3-5).* - 4. Isten irgalmassága felette áll minden szent rendelkezésnek. Jézus Krisztus itt isteni teljhatalommal jelenti ki azt, ami kedves Istennek: irgalmasság és nem áldozat, szeretet és utána templom. Ő mondja ezt, aki Úr, Ura a parancsoknak is, Ura minden templomozásnak, vallásos gyakorlatnak, kegyességnek. Nagyobb Ő a „templomnál” (6). Ezért nincs vita, nincs „de” (6-7).
1Sámuel 24 89. zsoltár
• Dávid is bement a templomba éhes csapatával, Ahimelek pap pedig irgalmasságot cselekedett velük, enni adott nekik a papok szent kenyeréből. A papok, a templomban, a templomi szolgálat végzése közben, valójában megszegik a szombatot; mert ha szó szerint vesszük a törvényt, mint a farizeusok, akkor valójában erről van szó. A papoknak a templomért meg kell szegniük a törvény betűit (3-5).
• ---------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-10-22 18:12 ]

„TUDSZ-E VALAMI JÓT?”

Kérdést őrizgetek szívemben.
Kérdője rég elköltözött.
De milliók szomjúsága, reménye
rejtőzik tréfás kérdése mögött.
Mert olyan emberi jó hírre várni!
Derűs mosollyal egyet tudakolt,
ha beléptem: „Tudsz-e valami jót?
Mert ha nem, hát találj ki!”

Tudtam valami jót. Kitalálni se kellett.
Betegágya, halálos ágya mellett
az a jó hír volt az erő, a béke,
utolsó, boldog menedéke,
szenvedést beragyogó, drága cél,
örökké új örömhír: Jézus él!

„Tudsz-e valami jót? –visszhangzik egyre bennem.
Tudok! Azóta sem kell bús bajpostának lennem,
Fénytelen szeműek közt fénytelen szívvel mennem.
Örömmondó lehetek énekkel, tettel, szóval,
Jóhírre szomjazókat itatva örök jóval,
Szeretni és szolgálni szent, új erőt adóval,
Bánatot oszlatóval, szívet vigasztalóval!
Évek hulló levelét űzheti őszi szél. Örök tavaszi jó hír
énekel a szívemben diadalmasan, frissen: JÉZUS ÉL!
Túrmezei Erzsébet
Molnár B Antal [ 2014-10-22 18:10 ]

Ne add el!
„Az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet!” (1Királyok 21:3)
A Biblia azt mondja: „A jezréeli Nábótnak szőlője volt Jezréelben, Samária királyának, Ahábnak a palotája mellett. Egyszer Aháb így szólította meg Nábótot: Add nekem a szőlődet, hadd legyen az veteményeskertem, mert közel van a házamhoz! Adok helyette jobb szőlőt, vagy ha jónak látod, pénzben adom meg az árát. Nábót így felelt Ahábnak: Az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet!” (1Királyok 21:1-3). Az, hogy kitartott öröksége mellett, ennek a becsületes embernek az életébe került. Manapság apáink hite egyre növekvő támadásnak van kitéve az iskolapadtól kezdve az üléstermekig. A szentírási alapelveket, melyek nemzedékeken át útmutatóink voltak, vitatják és aláássák e világ hatalmon lévő Ahábjai. A Biblia előre figyelmeztetett erre, és azt mondta, hogy vigyázzunk, de ne féljünk. Isten azt mondta a végidők egyházának: „Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni… Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját” (Jelenések 2:10). Nábót nem volt hajlandó eladni örökségét pénzért. Nem adta el azért sem, ami nagyobbnak és szebbnek tűnt. Nem volt hajlandó eladni azért sem, hogy magas rangban lévők kegyét megnyerje. Ezzel példa számunkra. Állj rá határozottan Isten Igéjére, és ne engedj egy tapodtat sem! Öleld magadhoz gyermekeidet a hit karjával, és jelentsd ki: „… én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!” (Józsué 24:15).
Molnár B Antal [ 2014-10-22 18:09 ]

"Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal." 1 János 3:18.

Gyermekként faltam a könyveket, imádtam olvasni. Benne éltem a regény cselekményének sodrában, magam is átéltem kedvenc szereplőim kalandjait. Ott voltam Tom Sawyer-rel a barlangban és rettegtem, hogy indián Joe észrevesz. Máskor musztángon lovagoltam Winnetou mellett a prérin, majd Luke Skywalker-rel emelkedtem egy X-szárnyú géppel a Dagoba-rendszer felé. Éjjel a paplan alatt, elemlámpa fényénél olvastam, nappal az iskolai leckébe rejtett könyvem segítségével merültem az emberi képzelet világába. De elkövettem egy hibát. Túl sokáig ott ragadtam. Mert a szavak világot teremtettek akkor és teremtenek ma is: forgatókönyvekből, üzleti tervekből kreatív módon születnek a mozgó képek, videók, mozifilmek, számítógép kreálta játékdimenziók. De pusztán a szavak alkotta világ, legyen bármily szép is, izgalmas is, csupán hazugság. Mert tagadja a valóságot és így mámoros álomban tart fogva addig, míg fel nem ébredünk, vagy rosszabb esetben teljesen elfelejtünk élni. Van azonban kiút! Fejezzük be, hogy kimondott szavainkkal hazudunk szeretetet társainknak, még ha bármilyen őszintének gondoljuk is! Helyette kezdjünk el cselekedni, tettekkel szeretni és élni, végre valóban élni!
Molnár B Antal [ 2014-10-22 18:08 ]

AKIVEL Ő TALÁLKOZOTT.

Akivel Ő találkozott,
annak lelkében jég s a fagy
nyomtalanul úgy eltűnik,
hogy felragyoghat a Tavasz!

Kigyúl abban valami tűz,
lerombolva mind a fagyot,
s lelkében ég a szeretet,
amit a Krisztustól kapott.

Ha fáznak még az emberek
tavasztalan, téli, hideg,
vak éjszakán, csupán azért,
mert ridegek, jaj, a szívek!

A szenvedések tengerén
jéghegyek közt virág fakad,
csak vigyétek fénylőn, dicsőn
Krisztust, a szent, a nagy Tavaszt!
Kárász Izabella (Fényből fényességet, 93)
Molnár B Antal [ 2014-10-22 18:07 ]


Dicséretek

A Szív vagy Istenem,
Átlüktetsz mindenen;
Át sok-sok kis dalon,
S a csillagtáboron.

Te vagy Uram, a Csend,
A halhatatlan Rend.
Elzúg a harc zaja,
Örök a csend dala.

Te vagy Uram, a Szentség,
Szeplőtlen, tiszta Fenség.
Én füstös lámpafény,
Bűnöknek éjjelén.

Te vagy, Uram, a jóság,
Kezedbe nyílnak rózsák.
Ha orcád rám ragyog,
Zengő tavasz vagyok.
Molnár B Antal [ 2014-10-22 18:07 ]

ApCsel 22,7 - A földre zuhantam, és egy hangot hallottam, amint megszólított: Saul, Saul, miért üldözöl?
ApCsel 26,14 - Mindnyájan földre hullottunk, s ekkor egy hangot hallottam, amint héber nyelven megszólított: Saul, Saul, miért üldözöl? Hiába rugdalózol az ösztöke ellen!
Bölcs 8,12 - Ha hallgatok, várnak rám, ha felszólalok, figyelmesen meghallgatnak, és ha hosszabban beszélek, szájukra teszik a kezüket.
Ef 4,29 - Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék hallgatóitoknak.
Ef 5,6 - Senki ne vezessen félre benneteket üres beszéddel, mert ezek miatt éri Isten haragja a
Molnár B Antal [ 2014-10-22 18:06 ]

"Az ember egy napon rádöbben arra,
hogy az életben igazán semmi sem fontos.
Sem pénz, sem hatalom, sem előrejutás,csak az, hogy valaki szeresse őt igazán."
/Goethe/
-------------------------------------------------------------
A szeretet nem adó, nem követelés, mely mögött ott áll a végrehajtó. A szeretet úgy árad, mint a napfény: csöndesen és állandóan – egyedül a maga csodatévő hevétől.
/Hekler Antal /
Molnár B Antal [ 2014-10-22 18:06 ]

Az igazi szeretet próbája egyedül az, hogy nem fél a másik ember szeretetétől, hogy elegendő benne a szelídség, a türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja azt.
/Pilinszky János/
-------------------------------------------------
Szereteted ne olyan legyen, mint az éhség, mely mohón válogat ehető és nem-ehető között; hanem mint a fény, mely egykedvűen kiárad minden előtte-levőre. Mikor a szeretet válogatni kezd: már nem szeretet többé, hanem sóvárgásnak és undornak kettőssége.
/Weöres Sándor/
----------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-10-22 18:05 ]

TEREMTÉL-E?

Azért vagy itt, hogy hivatásod töltsd be.
Isten sokáig vár a jó gyümölcsre.
Míg napjaid a semmibe peregnek,
hány gondja, kínja vár az embereknek,
hány könny, kiáltás, fájdalom a testben!
Maradt-e szív, kéz miattad üresen?
Van-e magány, mi ellenedre szólhat?
Teremtél-e az Örökkévalónak?

Kell-e az Ige akkor is, ha vádol?
Tanultál-e a meddő fügefától,
vagy ürességed látszatokkal födted?
A „Még egy év’’ is lassan már mögötted,
maholnap véget ér a földi élet...
Felmérted-e, hogy mennyi év mivé lett,
s mi lesz, ha ez már az utolsó hónap?
Teremtél-e az Örökkévalónak?
Füle Lajos


Molnár B Antal [ 2014-10-20 11:57 ]

Ezekben, a hetekben tartják általában a Keresztyének a Hálaadó napokat.
Azt gondolom, talán nem is túlságosan rosszul, hogy igen csak akad mindenkinek miért hálákat adni a Mindenható Istennek,,,
Hiszen mennyi mindent sorolhatnánk fel , se eleje-se vége nem lenne a sok említeni valónak.
Isten csodálatosan hordozza ma is Népét, Gyermekeit, a Benne hívőket, Néki élő-szolgáló gyermekeit és természetesen minden embert is.
Csupán az a kérdés merülhet fel?? Ki mennyire veszi észre, menyire reagál, Isten áldásra életében??
Mennyire más lehetne ez világ, ha Isten Gyermekei hálásabban lennének Őnéki a napi, percenkénti hatalmas áldásözönéért!!
Reményem csupán ,hogy igencsak elgondolkodunk mindannyian, azon a vezetésen megtartó Kegyelmi erőn ,amivel Isten körül veszi még mindég az embert, és különösen az Ő Benne bízó, Néki engedelmeskedni igyekvő embert.
Bátor szívvel és kitartó hittel kapaszkodjunk Bele az Ő ígéreteibe, és használjuk ki azt az időt mit kinek- kinek még eged a Mindható ,hogy ez életben bizonyság lehessen Őróla az Ő szeretetéről, kegyelméről. Kit hová állított!
Isten Gazdag Áldása kísérje az Ő Népe Életét..!!!
Szeretettel.
tóni bácsi


Molnár B Antal [ 2014-10-20 11:40 ]

Méltóvá leszel a dicsőségre
,,Kegyelmet és dicsőséget ad az Isten" (Zsolt 84, 12)
Éppen a kegyelemre van most szükségünk; ez el is érhető mindenki számára. Mit kaphatnánk meg könnyebben, mint a kegyelmet, ami ajándék! Ma megtartó, megerősítő, megszentelő és megelégítő kegyelmet nyerünk. Mostanáig Urunk mindennap megadta kegyelmét, a jövőben is számíthatunk irgalmára, és ez nekünk elég. Ha idáig csak kevés kegyelmet nyertünk, annak oka nyilván bennünk van, mert az Úr ezt készségesen és bőven adja. Kérjünk tőle annyi kegyelmet, amennyit csak akarunk, nem kell félnünk Isten, nem utasít el. Sőt, bőségesen és szemrehányás nélkül adja azt.
Aranyat esetleg nem ad az Úr, de kegyelmet igen. Talán nem juttat nyereséghez, de adja kegyelmét. Szinte bizonyos, hogy megpróbáltatást is küld ránk, de kapunk elegendő kegyelmet is, hogy azt elhordozhassuk. Lehet, hogy munkára és szenvedésre hív, de elhívásával együtt érkezik a szükséges kegyelem is.
Milyen nagyszerű az ,,és" ebben az igeversben - ,,... és dicsőséget". Most még nincs szükségünk a dicsőségre, és nem is vagyunk méltók rá, de megkapjuk, amikor eljön az ideje. Miután megettük a kegyelem kenyerét, megihatjuk a dicsőség borát. Át kell mennünk a szentélyen - ami a kegyelem -, hogy elérkezzünk a Szentek Szentjébe - ami a dicsőség. Ez a két szó ,,és dicsőséget" elegendő kell, legyen ahhoz, hogy örömünkben máris dicséretet énekeljünk. Még egy kis idő - és azután az örök dicsőségben lesz részünk!
________________________________________
C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből
-------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-10-20 11:40 ]

I. Mózes 3:14-15- És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban.
És ellenségeskedést szerzek (támasztok) közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
A bűnbe esett ember számára ez az első ígéret. Benne van az egész evangélium és a kegyelmi szövetség lényege. Nagyrészt már beteljesedett. Az asszony magvának Jézus Krisztusnak bizony mardosta a sarkát a Sátán, és ez rettenetes mardosás volt! De milyen rettenetes a kígyó fejének végleges széttiprása! Ez lényegében már megtörtént, amikor Krisztus eltörölte a bűnt, legyőzte a halált és megtörte a Sátán hatalmát; de végső beteljesedése Urunk második eljövetelére és az utolsó ítélet napjára vár. Számunkra ez az ígéret azt a jó hírt jelenti, hogy bár a gonosz nagy erővel támadja testi természetünket, mintegy a „sarkunkat mardossa”, mi azonban győzedelmeskedhetünk a Krisztusban, aki lábával az ősi kígyó fejére taposott. Egész éven át tapasztaljuk majd ezen igevers első felét, a Sátán kísértéseit és a Sátán magvából való gonoszok támadásait. Lehet, hogy úgy sarkunkba marnak majd, hogy belesántulunk; de ragadjuk meg Igénk második felének biztatását, és akkor nem csüggedünk el. Hit által örvendezzünk, hogy mégis győzni fogunk Jézus Krisztusban, az asszony magvában. C.H.Spurgeon.
Molnár B Antal [ 2014-10-20 11:39 ]

Nálam nélkül semmit!
(Ján 15,1-8.)-- Jn 15, 1---8---v--
Én vagyok az igazi szőlőtő és az én Atyám a szőlőműves
A szőlővesszőket, amelyek bennem gyümölcsöt nem hoznak, a gyümölcsözőket viszont megtisztítja, hogy még többet teremjenek
Ti már tiszták vagytok a tőlem kapott tanítás hatására
Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző sem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlővesszőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem
Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Aki bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz. Hiszen nélkülem semmit sem tehettek.
Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég
Ha bennem maradtok és tanításom tibennetek, kérjetek, bármit akartok: megkapjátok
Az dicsőíti meg Atyámat, ha sok gyümölcsöt hoztok és így tanítványaim lesztek


A szőlőtő a mélyben rejtve munkál.
Halott a vessző, ha róla lemetszik.
Ki Bennem marad, az terem gyümölcsöt.
Általam mindent - Nálam nélkül semmit.
Siklós József
Molnár B Antal [ 2014-10-20 11:39 ]

ÓHAJOM.

Szeretném, ha nagy fa lennék a kertedben, Istenem,
ágaimmal, betakarnám aki fáradt, védtelen.

Világítani szeretnék a sötét ösvényeken,
aki eltévedt, veszélytől talán meg is menthetem.

Ha neked szolgálok, Uram, célomat elérhetem:
másokat boldoggá tenni segíts engem, Istenem.
Stefura Erzsébet
----------------------------------------
Tanít az ősz.

Testvéreim! Nyarunk elillant, mint szélben száll a pára…
Jön, lépeget felénk az Ősz Komoly, nagy számadásra.

Testvéreim! Dús ágainkról lehull a lomb maholnap.
Marad gyümölcs a fánkon? Vagy minden porrá porlad?

Testvéreim! Sok gyűjtött kincsünk veszendő és molyette?
Az Ősz – ha kéri, nem lesz Igazgyöngy egy se benne?

Testvéreim! A hervadásnak pecsétje ég szívünkben…
Hogy állunk ősz elébe? Remegve vagy derűsen?
Gerzsenyi Sándor (Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)
Molnár B Antal [ 2014-10-20 11:38 ]

531
Mióta lelkem szabad lett, E földön érzem a mennyet,
Ha bánat ér, vagy fájdalom, Tudom, velem van Jézusom.
Refrén:
A bűntől már szabad vagyok, Új élet fénye rám ragyog,
Legyek bár földön, tengeren, Jézussal már itt van a menny.
2. Oly messze volt tőlem a menny, Míg Jézust én nem ismertem,
Most már itt él a szívemben, Ez nékem oly nagy kegyelem. Refr.
3. Nem árthat nékem semmi sem A völgyben lenn, vagy a hegyen.
Gazdagságban vagy szükségben, Jézus itt van mindig velem. Refr.
------------------------------------
619
Ó, mint örül a lelkem, hogy hű Barátra lelt,
Ki folyton gondol énreám és engem hőn szeret!
Ő pásztorom, áld, gazdagít, megvéd, vezet, így baj nem ér.
Egy úton járunk immár, az Úr és én.
2. Ha próba, vagy gond rám tör, és fogyna tán hitem,
Ő nyújtja jobbját, fölemel, és békét ád nekem.
Ha kérdezem, Ő válaszol, s én azt teszem, mit tőlem kér,
Így járunk együtt immár az Úr és én.
Molnár B Antal [ 2014-10-20 11:37 ]

622
Óráról órára elmélkedem,
Életben, halálban Jézus velem.
Őreá várok, átadom magam,
Minden órában enyém hű Uram.
Refrén: Minden órában, csak Benne nyugszom,
Életerőt nyújt Ő nékem, tudom.
Őreá várok, átadom magam,
Minden órában velem van Uram.
2. Jézusnál szűnik a könny, fájdalom,
Szívét megérinti a sóhajom.
Ha hívom, meghallja esdő szavam,
Minden órában enyhet ad Uram. Refr.
3. Kísértés, próba közt sosem hagy el,
Bánatban vigasztal és felemel.
Bűneim terhét leveszi rólam,
Minden órában gondoz hű Uram. Refr.
4. Igazság szép napja felém ragyog:
Jézus küzd értem, és Ő győzni fog.
Veszélyben oltalmam, erős váram,
Minden órában megvéd hű Uram. Refr.
Molnár B Antal [ 2014-10-18 18:53 ]

HORDOZNI ISTEN IGÉJÉT
Ébredj, ébredj, Sión, szedd össze erődet! Öltözz ékes ruhába, Jeruzsálem, te szent város, mert nem jön már ide többé körülmetéletlen és tisztátalan.
Rázd le magadról a port, kelj föl, fogságba vitt Jeruzsálem, oldd le nyakadról bilincsedet, Sión fogságba vitt lánya!
Ezt mondja az ÚR: Ingyen adtalak oda, nem pénzen váltalak meg.
Mert ezt mondja az én Uram, az ÚR: Egykor Egyiptomba került népem, és jövevény volt ott, aztán Asszíria sanyargatta. Most pedig mit tegyek - így szól az ÚR -, hiszen ingyen vitték el népemet?! Ujjonganak, akik uralkodnak rajta - így szól az ÚR -, és gyalázzák nevemet szüntelen, mindennap. Ezért majd megismeri népem a nevemet azon a napon, hogy én vagyok az, aki így szólt: Itt vagyok!
Mily szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába! Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak: Istened uralkodik!
Halld, őrállóid hangosan kiáltanak, együtt ujjonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az ÚR a Sionra.
Vígan ujjongjatok mindnyájan, Jeruzsálem romjai! Mert megvigasztalta népét az ÚR, megváltotta Jeruzsálemet!
Kinyújtotta szent karját az ÚR minden nép szeme láttára. Meglátják majd az egész föld határán Istenünk szabadítását. Ézs 52,1-10.
Molnár B Antal [ 2014-10-18 18:53 ]

Gyanta-
Se múlt, se jövő, se jelen,
Se harc, se végzet:
A csöppnyi részt sem ismerem,
Hát az egészet!
Már bújhat tőlem a titok,
Nem loholok, nem kutatok,
Csak nézek.
Már elpihen a gondolat .
Unalmas érverése.
Kék mámorával átitat
A Végtelen vad-íze.
S úgy gyűlik bennem az áhítat,
Mint a fenyőfa-háncs alatt A gyanta méze.
---------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-10-18 18:53 ]

"Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves az arca, elűzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk." /Hemingway


"A szeretet nem egy személy kizárólagos szeretete, hanem olyan lelkiállapot, amelyben készek vagyunk mindent szeretni; az az állapot, amelyben felismerhetjük lelkünk valós eredetét."
/Tolsztoj/
"...az embernek érzelmekre is szüksége van, mert gyengédség és szeretet nélkül az élet csupán afféle lélektelen gépezet.
/Victor Hugo/
„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik...”
/Pál 1. Levele a Korintusiakhoz 13, 4-8./
Molnár B Antal [ 2014-10-18 18:52 ]


Ballagok utamon.

Ballagok utamon, mint idős emberek,
elmaradnak sorra, év-kilométerek.
A negyedik évnél, van egy fakult képem,
fényképész bácsira, mosolyogva néztem.
Tízedik évemben, pásztorfiú voltam,
juhnyájat a mezőn, bottal pásztoroltam.
Huszonegyedikben, katonaruhában,
kis hazámat védtem, idegen országban.
Huszonharmadikban, diakónus lettem,
életemet, Jézus Szent kezébe tettem!
Harmincötödikben, - az idő, hogy szárnyal?
Házasságra léptem, egy hívő leánnyal.
Negyvenedikben már, két lány gyermekünk volt,
ők tették derűssé, a családi otthont.
Hatvan évem múltán, nyugdíjba vonultam,
érte hát adni, Isten elé hulltam.
Ma már mögöttem van, hosszú kilencven év,
áldom jó Atyámat, hosszú életemér.
Kilencven egyedik, borult lesz? Homályos?
Feltűnik nemsoká, a mennyei város!
Hosszú életemre, ha ma visszanézek,
Ajkamról Atyámhoz száll a hálaének.
Ő mérte ki bölcsen, minden életévem,
sok ajándékáért, Szent nevét dicsérem.
Év-kilométerek, lassan véget érnek,
s Nála, felhangzik majd, a szebb hálaének.

Pecznyík Pál Celldömölk 2009. XII. 26
Molnár B Antal [ 2014-10-18 18:52 ]

Jóra vált egy élet

Életemet, ha ma végignézem,
fájón látom, megromlott egészen.
Ezért semmi jóra nem alkalmas,
Uram Jézus, légy hozzám irgalmas.
Te tudod, hogy mért alkottál engem,
Óh, ne engedd elveszni, a lelkem!
Szavad nyomán, Világ keletkezett,
tökéletes, mit kezed végezett.
Uram Néked, minden lehetséges,
lelkem örök, csak ruhája véges.
Formálj engem, míg e testben élek,
mert sebesen suhannak az évek.
Ne legyek itt, csupán üres járat,
viselhessem, gyönyörű igádat.
Testem erőt, ne hiába nyerjen,
lélekmentő szent munkában, teljen.
Mert még sokan ma is, bűnben élnek,
mi lesz velük, ha Hozzád nem térnek?
Áldj meg engem, bátorság Lelkével,
szolgálj bennem, éltető Igével.
A te szavad, életet hoz létre,
örök békét, ahol nincsen béke.
Hű Megváltóm, Téged áld a lelkem,
híveid közt, Te élsz, szolgálsz bennem.
Így vált jóra, egy megromlott élet,
Téged illet érte, a dicséret.

Pecznyík Pál Celldömölk 2009. XII. 16.
Molnár B Antal [ 2014-10-18 18:51 ]

Betakar és megvéd.
,,Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége" (Zsolt 91,4).
Megragadó ez a kép! Ahogyan a tyúkanyó szárnyai alá veszi kicsinyeit, úgy védelmezi az Úr az Ő népét, és nyújt rejtekhelyet neki. Láttál-e már anyjuk szárnya alól kicsipogó csibéket? Hallottad-e már örvendező csipogásukat? Ugyanígy találhatunk mi is oltalmat Istennél, és nyerhetünk igazi békességet, mert tudhatjuk, hogy Ő vigyáz ránk!
Amíg az Úr szárnyai alatt vagyunk, megvédve érezzük magunkat. Különös volna, ha ez nem így lenne. Hogyne éreznénk magunkat biztonságban, amikor az Úr jelenti számunkra az életet, az otthont, a menedéket és a nyugodalmat.
Így az Ő nevében indulhatunk a harcba és tarthatunk ki benne, mert Urunk megvéd ott is. Pajzsra és páncélra van szükségünk, és ha őszintén bízunk Istenben, ahogy a csibe bízik a tyúkanyóban, megtapasztaljuk, hogy hűsége tetőtől talpig megvéd bennünket. Az Úr nem hazudik, Ő hűséges népéhez, ígérete biztosan megáll! Hűsége többet ér minden földi páncélnál, védelmében ellenállhatunk az ellenség valamennyi tüzes nyilának.
Jöjj én lelkem, rejtőzz az Úr kiterjesztett szárnyai alá, rejtsd el magad meleg tollai közé! Ott igazán boldog lehetsz!
C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből
Molnár B Antal [ 2014-10-18 18:51 ]

Minden körülmények között békesség.
,,Szövetséget kötök velük, hogy békében legyenek: kipusztítom az országból a vadállatokat, biztonságban lakhatnak majd a pusztában, és az erdőkben is alhatnak" (Ez 34,25).
A legnagyobb kegyelem az, hogy Isten szövetségben áll az emberrel, ezzel a gyönge, halandó teremtménnyel. Isten ünnepélyes keretek között megfogadta, hogy Ő soha nem hűtlen a velünk kötött szövetséghez, így ez a szövetség kezeskedik biztonságunkról. Ahogyan a pásztor elűzi az oroszlánt és a farkast, úgy őriz minket Isten minden káros hatástól. Az Úr békességet ígér nekünk, bár vannak, akik háborgatnak, és meg akarnak rontani. Elűzi a ,,vadállatokat az országból".
Ó Uram, váltsd be ma ezt az ígéretedet!
Az Úr népe biztonságban élhet a legveszedelmesebb vidékeken is: a pusztaságok és sötét erdők békés lakhellyé válnak Krisztus népe számára. Ha az Úr nem tesz át bennünket egy jobb környezetbe, akkor mostani helyünkön erősít meg minket annyira, hogy a megpróbáltatásokat el fogjuk tudni viselni. A pusztaság nem kellemes lakóhely az Úr azonban azzá teheti. Az erdőben inkább szorongva figyel az ember, mint alszik, de az Úr az övéinek még ott is édes álmot tud adni. Semmiféle külső vagy belső veszély nem félemlítheti meg Isten gyermekeit. Hit által a pusztaság a menny előcsarnokává válhat számunkra, az erdő pedig a dicsőség honának előszobájává.
C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből
Molnár B Antal [ 2014-10-18 18:50 ]

Jézus még hív!

Legtöbb emberbuzgón építi világát,
hogy valóra váltsa, legszebb földi álmát.
De jönnek gyakorta, nem várt események,
s a kitűzött célba, már sokan nem érnek.

Minden embernek van hallhatatlan lelke,
veszélybe sodorja, kárhozatba menve.
Bárcsak meggondolná, amíg fut az úton,
mi lesz, ha a halál, ledönti félúton?
Lelke érdekében, már semmit nem tehet,
könnyelmű volt, s ezért, a lelke elveszett!

Most még hív mindenkit, Megváltónk az áldott,
szabad lehet, kit már bűnéből kiváltott!
Ám aki dacolva, hívásra nem felel,
sötétség rabja lesz, s a fénybe nem jut el!

Pecznyík Pál Celldömölk 2009. XII. 1
Molnár B Antal [ 2014-10-18 18:50 ]

Isten ajándéka.

Drága testvér, életedből, egy év elsuhant,
látta az Úr, nem hiába küzdöttél, alant.

Életed Új évben is, melybe léptél, folytasd harcodat,
Atyád fényesítse benne, lelki arcodat.

Szeretetben, alázatban, mindig járj elől,
veled az Úr, ne aggódjál, holnapod felöl.

Ha szívedben ott él Jézus, bátran járj Vele,
Isten hívő gyermekének, nincs mit félnie.

Lelked: Isten ajándéka, nem hal meg soha,
dicsérje Őt, hála-dalod, mint egy harsona!

Világ ura csak ígérget, ám semmit sem ád,
de Atyádnál készen van már, élet-koronád!

Pecznyík Pál Celldömölk 2009. XII. 1.
Molnár B Antal [ 2014-10-14 16:18 ]

Zsoltárok 95:7-8/a--Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének juhai vagyunk; vajha ma halljátok az ő szavát,
Ne keményítsétek meg a ti szíveteket,
Nincs kivétel
A rendőr megállított az úton egy autóst, aki túllépte a megengedett sebességet.
- Ön túlságosan gyorsan hajtott.
- Igaza van! – szólt az autós és abban a reményben, hogy nem kell büntetést fizetnie, hozzáfűzte: - A közúti rendőrség hadnagya vagyok. Jelen pillanatban szabadságon.
A rendőr egy pillantást vetett az igazolványra, de mégis megbüntette.
- Fiatal barátom – mondta a hadnagy kissé felindult hangon -, egy szép napon találkozunk a főnöki irodában és egy hadnaggyal áll majd szemben.
- Rendben van, amikor majd ott leszek, gondoljon rá, hogy egy becsületes beosztottja van – mondta a járőr. Bruno Ferrero nyomán
Molnár B Antal [ 2014-10-14 16:17 ]

NE FÉLJ, CSAK HIGGY!
Ha éjszaka vesz körül és sötétség,
s nem látsz utat a pusztaságon át,
Valaki ott van veled és vezérel
hűségesen, átszegezett kezével.
Ne félj, csak higgy! Neki gondja van rád!
Bízhatsz benne! Mért csüggednél, remegnél?
Engedj néki, ha próbál, tisztogat!
Ismer! Elmondhatsz mindent. Érti, hallja.
Ha elfáradtál, hordoz erős karja.
Ne félj, csak higgy, és vesd rá gondodat!
Veled az Úr a szenvedés tüzében.
S ahogy az ötvös perceket figyel,
hű tekintete őrködik feletted:
drága aranya tűzben el nem veszhet.
Ne félj, csak higgy! Idején kiemel. Dora Rappard.
Molnár B Antal [ 2014-10-14 16:16 ]

"NE FÉLJ, CSAK HIGGY!"
( Márk 5: 36 )
Ha rád tör a félelem, engedd hogy Isten szeretete megszólaljon benned:
- Ne félj, csak higgy!
- Ne félj, mert én vagyok Istened!
- Ne félj, mert megsegítelek!
- Ne félj, mert megváltottalak!
- Ne félj, mert veled vagyok!
- Ne félj, mert nem hagylak el, a halálban sem!
- Ne félj, mert megerősítelek!
- Ne félj, mert nem feledkezem meg rólad!
- Ne félj, mert szeretlek, és az én szeretetem kiűzi a félelmet!
- Ne félj, mert én, az Úr , a te Istened, erősen fogom jobb kezedet!
A félelemre az egyetlen helyes válasz: így ismerni Istent!
Jézus szeretete űzze ki a szívedből a félelmet, a szorongást és nyugtalanságot!
Molnár B Antal [ 2014-10-14 16:16 ]

- Csodásan megalkotott
Zsoltárok 139,14.
"Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem."
---------------------------------------------------------------------
- Éjjel-nappal oltalmaz
Zsoltárok 121, 1-8.
"Grádicsok éneke. Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ. Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izraelnek őrizője! Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!"
Molnár B Antal [ 2014-10-14 16:15 ]

- Isten szeret, örökké tartó szeretettel
Jeremiás 31,3.
"Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat."
--------------------------------------------------
- A tenyerébe vésett
Ézsaiás 42,16.
" A vakokat oly úton vezetem, a melyet nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken, a melyeket nem tudnak; előttük a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé; ezeket cselekszem velük, és őket el nem hagyom."
------------------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-10-14 16:14 ]

Példabeszédek 12:18
Az igazmondó ajak megáll mind örökké; a hazugságnak pedig nyelve egy szempillantásig.
Az igazság állandó. Kiállja a próbát. Az idő próbáját, de a szenvedések próbáját is. Ha tehát az igazmondás miatt szenvednem kell, késznek kell lennem arra, hogy türelmesen várakozzam. Ha hiszek Isten igazságában és ki is mondom azt, sok ellenállásba ütközhetem, de nem kell félnem, mert végül az igazság fog győzni. C.H.Spurgeon
Molnár B Antal [ 2014-10-09 17:40 ]

Hit.
Mi¬kor el¬in¬dul¬tunk, köd volt, alig láttunk,
– váll a váll¬hoz, kéz a kézben-
Csak hitünk volt:
nin¬csen em¬ber és nin¬csen is¬ten,
ki min¬ket a földre terítsen.
Most már a köd felszállóban,
– job¬ban látunk, tisz¬ta min¬den –
Csak a hitünk változóban:
van Em¬ber és va¬gyon Is¬ten,
ki min¬ket a Ke¬reszt¬re feszítsen
Molnár B Antal [ 2014-10-09 17:39 ]

Öt Harang...hat harang.
Volt egyszer egy fogadó, melyet Ezüst Csillagnak hívtak. A tulajdonos mindent tőle telhetőt elkövetett, hogy minél több vendéget csábítson, nyereségessé tegye vállalkozását. Szívélyes kiszolgálással,,elfogadható árakkal..., de mindhiába.
Kétségbeesésében elhatározta, hogy kikéri egy bölcs tanácsát.
Miután a bölcs végighallgatta bánatos történetét, azt javasolta, hogy változtassa meg a fogadó nevét.
-Az lehetetlen- így ismerik nemzedékek óta, az egész vidéken:Ezüst Csillag.
- Nem-állitotta a bölcs határozottan- Öt Harangnak fogod hívni, a bejárat fölé pedig hat harangot akasztass ki.
- Hat harangot? Hát azt miért tenném?
- Csak próbáld ki, és meglátod- mosolygott a bölcs.
Nos a fogadós megpróbálta. És azt tapasztalta, hogy aki csak elment a fogadó mellett, betért, hogy a hibára felhívja a figyelmét, gondolván, hogy előtte még senki sem vette észre. Bent aztán kellemesen érintette őket a szívélyes kiszolgálás, és ott maradtak egy kis felüdülésre, megadván ezzel a fogadósnak azt az anyagi sikert, amit korábban mindhiába keresett. Kevés dolog van, amiben nagyobb örömünket leljük, mint mások hibáinak kijavításában!!
Molnár B Antal [ 2014-10-09 17:39 ]

Pilinszky János:
"A Szentírás Isten sugalmazott könyve. Képeiben, hasonlataiban a teremtett világnak kijáró isteni gyengédség és szeretet árulja el lépten-nyomon magát. Túl a teremtésen, a teremtés hevéhez ereszt közel; a létezés fagya elől a teremtés melegéhez szárítkozunk-melegedünk. Az ihletett lélek a fölfoghatatlan egésznek kijáró teljes odaadással fordul az adott világ felé... oly teremtései vagyunk Istennek, kiknek nem a teremtés, hanem maga a teremtő a lakása és éltető közege."
Molnár B Antal [ 2014-10-09 17:38 ]

William Foxwell Albright.( 1891. május 24. - 1971. szeptember 19.)
Amerikai régész, bibliai tudós, filológus
„Az a túlzott szkepticizmus, amivel a 18. századi történelmi iskolái a Biblia iránt viseltettek, és ami időről időre még ma is felbukkan, egyre veszített szavahihetőségéből. Egyik felfedezés a másik után erősítette meg a Biblia pontosságát, növekvő elismerést szerezve a Bibliának, mint értékes történelmi forrásnak
Molnár B Antal [ 2014-10-09 17:38 ]

1. Ó, Jézus, amikor sokan Nem járnak többé teveled, Adj erőt, hogy keresztedet Felvegyük hittel, boldogan!

2. Ó, Jézus, tövises az út. Nézd, elveszünk a cél előtt! De új elszánást, új erőt Ád a te töviskoszorúd.

3. Ó, Jézus, oly sötét az éj. Mindhalálig hűségesen, Nem lankadva egy percre sem, őrt állni, kérünk, te segélj!

4. Ó, Jézus, terhed nem nehéz, És gyönyörű a te igád, Míg boldog szemünk téged lát, És csak a te nyomodra néz.

5. Ó, Jézus, húsvét fénye kel Túl síron, gyászon, éjjelen, És aki győzött idelenn, Fenn örök himnuszt énekel.
.: Otto Riedel (német), .: Túrmezei Erzsébet
Molnár B Antal [ 2014-10-09 17:37 ]

Teremtő kezed.
A csendben, a napsütésben, Ahogy a völgyet nézem: a fákat, a kúszó felleget,
a lelkemmel szinte látom,ahogy áldón a láthatáron ott nyugszik teremtő kezed. Ámen.

Hajdú Zoltán Levente református lelkész, költő
Uram, Jézus Krisztus! Köszönöm neked ezt a szép napot! Köszönöm neked azt a szívbékét és boldogságot, amelyet csak Te adhatsz nekem! Hálás vagyok, mert minden gond és baj ellenére boldog vagyok, mert Te bennem élsz és én Benned Jézus! Ámen.
Molnár B Antal [ 2014-10-09 17:37 ]

Mindenható Isten!
Messze vagyunk Tőled zarándok utunkon. Ezért azt szeretnéd, hogy Igéd tanítását követve, a helyes utat válasszuk., s azon maradjunk, hogy aztán eljussunk Tehozzád. Kérünk, hogy hit által láttasd meg velünk, ami rejtve még,. Hogy egyedül Rajtad csüngve, a Te dicsőségedben szilárdan higgyük, Hogy gondoskodsz életünkről és üdvösségünkről. Mert, még ha a legádázabb vihar is tör ránk, mi akkor is teljes nyugalomban maradunk,. Míg végül az örök és lelki nyugalomhoz eljutunk, Amit a mennyekben már elkészítettél számunkra a mi Urunk, Krisztus által. Ámen. Kálvin János
Molnár B Antal [ 2014-10-08 15:53 ]

(6) „…essünk térdre alkotónk, az Úr előtt!” (Zsoltárok 95)
Isten magasztalásának lényege, hogy Őt önmagáért dicsőítjük, függetlenül attól, hogy mi éppen milyen helyzetben vagyunk. Magasztaljuk Őt, mert az Úr a „legnagyobb”, Ő minden magasság és mélység felett áll (1-6). Az ember egyet tehet: térdre esik előtte, megadja magát az Úrnak (1-6). - Ez az önmegadás az Úr előtt: ajándék; erre az ember saját magától képtelen. Sőt, az emberre az ellenkezője jellemző: az ember megkeményíti magát, és megmutatja, mire képes. Az ember nem adja fel, az ember küzd, az ember több akar lenni, a maga javára, a maga erejéből. Ennek következménye: rivalizálás mindenhol, még a szeretteink között is; ennek eredménye tévelygés; ez az állapot bosszantja az Urat (8-11). Az egyházban ez az állapot az állandó tevékenységben mutatkozik meg: mindent mi akarunk megoldani az Úr helyett, közben rivalizálásunk hiteltelenné tesz bennünket. Gyakran előfordul az is, hogy az egyház egy kellemes civil klubbá válik, és ha szól is az Ige, nem talál nyitott fülekre és szívekre. - A csodák akkor kezdődnek, amikor az ember feladja és beleroskad az Úr kezébe; amikor nem keményíti meg magát. Ekkor tapasztalja meg igazán az Ő népe, hogy az Úr nem engedi el az övéit (7-8). Isten mai népének is fel kellene adni keménységét, a módszerek és stratégiák rengetegét, és nyitott szívvel hagyni kellene, hogy cselekedjen az Úr. Ez nem tétlenség, de az Istennek kedves cselekvés csakis így kezdődhet el, ezzel a „szent tétlenséggel” (2Mózes 14,14). Zsidók 8,6-13 78. zsoltár
Molnár B Antal [ 2014-10-08 15:52 ]

TÚL E VILÁGON
Túl e világon, egy áldott reggel,Ha Üdvözítőnk majd megjelen’,
A földi küzdés örömre válik Túl e világon, túl mindenen.
Túl e világon ragyog az égbolt, Nincs viharfelhő, nincs félelem.
Vígság az élet és ott az élet, Túl e világon, ó, végtelen.
Túl e világon majd viszontlátom Sok-sok, szerettem, s érezhetem,
Örök hazámba’ ím igazába’ Búcsú és válás már nem leszen. Virgil P. Brock ford.: Somogyi Géza
Molnár B Antal [ 2014-10-08 15:52 ]

Egy kulcsfontosságú kijelentést tett Jézus, nekünk.

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!
Lukács 12:32,

Az biztos, hogy mink örökbe fogadott gyermekek vagyunk, Jézus pedig a forrás, az örök , az egyszülött.
De mégis nekünk adatott az ígéret. Örököljük Isten országát, tokkal vonóval, mindenestül.
Mi a forrástól amit kapunk, mint a csatornák, vagy folyómedrek tovább adjuk. Kérdés, hogy kérik-e, vágyják-e.
Amit Jézus megígért; a Szent Szellem. Bennünk lakozik. Ő a Paraklétosz*, a vigasztaló, a tanácsadó.
Ahogy mondta: "Nem hagylak titeket árvákul." János 14:18,
*Paraklétosz (gör.): ügyvéd, szószóló, védő. Ellentéte a vádló, a →Sátán. - Az ÚSz-ben: Jézus Krisztus (vö. Jn 14,16), aki föltámadása után is „szót emel értünk” (1Jn 2,1); és a Szentlélek, akit Jézus maga helyett küld, az Ő nevében vezeti az Egyh-at (Jn 14,26; 15,26; 16,7), és közbenjár értünk (Róm 8,26). (Magyar Katolikus Lexikon)

Molnár B Antal [ 2014-10-08 15:51 ]


Az Ószövetségben a csodák csak Isten különleges történelmi meglátogatása eredményeként jelentek meg. Isten szuverén akarata szerint.
Az Új szövetségben viszont teljesen normálisak voltak. Jézus ezekkel a mondatokkal küldte el tanítványait.
"Valamely városba bementek, és befogadnak titeket, azt egyétek amit elétek tesznek. Gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nekik:
Elközelített hozzátok az Isten országa". LK 10:8,9,
A tanítványokra is igaz az elfogadás, mert hit nélkül mi sem tudunk mit tenni. A nagy egyéniségek, mint Dávid, Eszter, Ezsdrás, Nehémiás, de a többiek sem éltek át csodákat, átéléseket. Egyedül az Igében tudtak bízni. Nem érzékelték a Szentlélek mozgását. Amik Egyiptomban történtek azok ugyan csodák voltak de inkább ítéletnek mondanám. Jézus születése egy áldás volt és ahogy legyőzte az emberiségért a gonoszt, attól fogva az Isten országának ereje a jóságban és az irgalomban nyilvánul meg. Többé nem ítélet alatt vagyunk ,hanem a kegyelem alatt.
Jézus jósága és kegyelme folyamatosan megnyilvánult, szeretetben, gyógyulásokban, szabadulásokban. Jézus figyelmeztette tanítványait. "Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek." Jn. 15:5,
Mivel Ő elment az Atyához, de elküldte a megígért segítőt, Aki itt van velünk, az az Ő Szelleme. Dicsőség és hála.
Molnár B Antal [ 2014-10-08 15:51 ]

Úr Jézus a te szívednek?
Az Úr Jézusé a felleg:
arra száll, merre Ő akarja.
A csillagoknak millióit
szelíden igazgatja karja.
Ha az övé már a szíved,
akkor kérd Őt este és reggel:
vezéreljen téged is híven
a ragyogó csillagsereggel.
Milyen öröm lesz tudni mindig,
ha csillogó szemükbe nézel:
Őket ott fenn és téged itt lenn
Ugyanaz vezet biztos kézzel. Túrmezei Erzsébet
Molnár B Antal [ 2014-10-08 15:50 ]

ISTEN DICSÉRETE .
Véges szavammal végtelent dicsérek, midőn lelkemet Hozzád emelem.
Az első, amit minden ember érthet: hogy végtelenül jó vagy, Istenem!
Tőled származik a lét és az élet, Tőled az akarat és értelem!
Van-e szebb cél, amiért ember élhet, mint Téged dicsőíteni, Végtelen?!
Mindenkinél bölcsebb és okosabb vagy: Szent vagy! a bűn nem férhet soha Hozzád,
s hatalmad eszem fel nem éri, oly nagy!Amit mondasz, az színtiszta igazság,
sosem fogyhat el életed s erőd! Áldjanak égben és földön levők! Árva György
Molnár B Antal [ 2014-10-04 11:40 ]

Menj, és vedd birtokba, ami a tiéd!
,,Lásd, eléd tárta ezt a földet Istened, az Úr. Vonulj ellene, és vedd birtokodba, ahogyan meghagyta az Úr, atyáid Istene! Ne félj, és ne rettegj!" (5Móz 1, 21).
Van egy örökség, amelyet bátran birtokba vehetünk, ez a kegyelem öröksége. Amit az egyik hívő már megkapott, azt bármelyik másik is elnyerheti. Legyünk azért erősek a hitben, buzgók a szeretetben és szorgosak a munkában, így semmi sem gátolhat meg a birtokbavételben. A vigasztalás és szabadulás megtapasztalásában, vagy a kegyelem csodájának átélésében nekünk is éppúgy részünk lehet, mint bármely testvérünknek. Az Úr „elénk tárta" a kegyelmet, és senki sem vonhatja kétségbe, hogy jogunk van hozzá. Induljunk, és vegyük birtokunkba az Ő nevében!
De ugyanígy elénk tárta a világot is, hogy meghódítsuk az Ő számára. A világ minden országa, minden zuga meg kell hogy hódoljon neki. Ne bátortalanítson el, ha a szomszédságunkban elesett, züllött emberek élnek, sőt, még inkább ösztönözzön bátorságra, hogy induljunk hozzájuk is. Meglátjuk majd, hogy a sötét otthonok és a kemény szívek megnyílnak Krisztus előtt. Ne engedjük, hogy bárki is azért maradjon a kárhozatban, mert nekünk nincs elég hitünk Krisztusban és az evangéliumban ahhoz, hogy elinduljunk, és birtokba vegyük ,,a földet". Nincs olyan sötét szív, nincs olyan elvetemült ember, akit a kegyelem ereje ne tudna meghódítani. Ezért félre a gyávasággal! Indulj a hit hódító útjára!
C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből
-------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-10-04 11:40 ]

Ne félj!
Ésaiás:43:1-v- -.Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!

Szelíd őszi napsütésben járunk, zörgő avar súrolja a lábunk,
körülnézünk: szemlélődhetünk. - Az Idő már elnézőbb velünk…
- Mennyi szín jut egy-egy öreg fára Lombja szebb mint tavaszi ruhája!

… megáll az ember, emeli kezét, Hogy erős fénytől óvja a szemét.
- s döbbenten látja – és nem egyebütt, saját tenyerén a két M-betűt!
- „Memento mori!” – kongja a szavak, s a komor semmin átvisszhangzanak,
És mintha felhő fedné a Napot, Borzongást érez, hideget… fagyot…

Riadtan nézi magát az őszben: így sose látta még: elmenőben!
Meginog, mint a fa, dőlni készül, … ide visz az őszi séta végül…

Zúg az erdő – vagy a csend dalol? A Hang megszólal tisztán valahol:
- Ha hiszel, lehetsz élő vagy halott, ne félj! Én vagyok!
Lukátsi Vilma (Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)
---------------------
Molnár B Antal [ 2014-10-04 11:38 ]

Őszi himnusz .

Levélzörej,
Szélsuttogás,
Csendes este,
Vad villámlás,
Távozó madarak éneke,
Apró bogarak esti zenéje,
Régi sziklák komor tekintete,
Esőcseppek egyhangú pergése,
Uram, Téged dicsér.

Szeretnék egybeforrni
a körülvevő élő világgal,
Hálát adni, Téged dicsérni
most egy halk imával,
és életemmel.

Szeretném megköszönni a madarakkal,
A fészket, hol Rólad tanítottak,
A napsugárt, a csillagot,
Az éjszakát, mely megtanított hinni,
A vihart, mely megtanított repülni.

Szeretném megköszönni a levelekkel,
A szelet, mely énekre kelt,
A földet, mely táplált,
A gazdát, mely plántált.

Most, mint ember, a teremtés koronája,
Köszönöm, hogy bűnös lelkem,
mely Előtted oly drága
Nem hagytad elveszni, hanem
utat mutattál Hozzád.

- És köszönöm, hogy adtál fényt,
mely a sötétben világítja ez ösvényt.
Én múló por vagyok, s mint a csillag,
a fényedet sugározhatom csak.
Így körülötted futva pályám,
nem a halál vár rám,
hanem a boldog örökélet,
hol angyalokkal dicsőítlek téged. -
A mennyben el nem halkul hálám.
(Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)

Molnár B Antal [ 2014-10-04 11:37 ]

Vallomás . Zsolt 32:5,- Vétkemet bevallom néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak - és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Szela Szereti az irgalmasságot és ítéletet; * az Úr irgalmával tele a föld. **

Ma itt az ősz. S te újra nyílsz szívemben, te húsvét-szülte tavaszi csoda,
bár hervadtál, míg elsuhant felettem a nyári álmok végtelen sora.

Uram, tudod, hogy mennyire szerettem bűnök csalóka, vibráló tüzét;
közel Hozzád, de mégis elveszetten, hamis gyöngyökből fűztem rút fűzért.

Lélektelen kövekből építettem oltárt magamnak, s bálványszobrokat.
Színes palástba bújt csaló szívemben álarc mögé sok bűnös gondolat.

Csodád felől, ó, hányszor ölt a kétség, csak azt becsülve, mit a test szeret,
de most lettél azóta nekem érték, örök tavasz mulandó ősz felett.

Ma itt az ősz. Lassan lehull a lomb már, lehull szívemről a titok-palást,
s míg újra szól az örök drága zsoltár, Uram, fogadd e fájó vallomást.
Balogh Miklós (Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)
Molnár B Antal [ 2014-10-02 17:01 ]

János 6:44 -"Senki sem jöhet énhozzám, hanemha az Atya vonja őt, aki elküldött engem..."
"Ugyanaz az isteni erő, amely a természetet uralja, hat az emberi szívre is, kimondhatatlan vágyat ébresztve benne valami után, ami itt nincs. E világ kincsei nem elégíthetik ki vágyait. Isten Lelke munkálkodik benne, hogy olyan javak után törekedjen, amelyek egyedül nyújthatnak a léleknek békét és nyugalmat. Ezek a javak: a Krisztussal való közösség, az életszentség öröme. Az Üdvözítő folytonosan munkálja az emberi lelket a maga látható és láthatatlan befolyásával, hogy a bűn ki nem elégítő örömeitől elvonja és a végtelen öröm forrásához vezesse, amelyet csak Őbenne nyerhetnek... Ti, akik teljes szívetekből valami annál jobb után vágyakoztok, mint amit e világ nyújthat, ismerjétek fel ebben a vágyban Isten hívó szavát!" E.G.White: Jézushoz vezető út, Bűnbánat c. fejezetből.
Molnár B Antal [ 2014-10-02 17:01 ]

Együttműködés.
Egy napon, amikor Toscanini vezette az énekkart egy fővárosi operában, az egyik szoprán szólista, aki híres és temperamentumos volt, szembeszegült a karmester sok javaslatával és felkiáltott: “Én vagyok ez előadás sztárja.” Toscanini helyreigazította: “Asszonyom, ebben az előadásban nincsenek sztárok.”
Együttműködés.
Megkérdezzük a falevelet: “Teljes vagy-e önmagadban?” A falevél így válaszol: “Nem, az életem az ágakban rejlik.” Megkérdezzük az ágakat, és azok ezt válaszolják: “Nem, az életünk a gyökérzetben van.” Megkérdezzük a gyökereket, és ezt válaszolják: “Nem, az életünk a törzsben, az ágakban és a levelekben van. Szedjétek le az ágakról a leveleket és meghalunk.” Ugyanígy van az élet nagy fájával. Semmi sem teljes önmagában.
Molnár B Antal [ 2014-10-02 17:00 ]

Kiáltás
Úgy szeretted
ezt a világot,
s benne engem –
idétlen szolgádat is...
Mondd, hogy tudtál engem szeretni –
ki alig viselem el magamat
s ennek a világnak nem vagyok
csak szamártövis? 2006 június 15
Molnár B Antal [ 2014-10-02 16:59 ]

A kőfaragóhoz.
Nem könnyű engem formálni, kemény kő vagyok.
Néha kételkedem, hogy van rám szabott vésőd és lelkem alakíthatod.
De Nálad mindig van valami testre szabott, kegyelmes, igazságos mód,
Ezért kérlek, csak adagold, még akkor is, ha toporzékolok.
Molnár B Antal [ 2014-10-02 16:59 ]

Barátságról.
Egyedül állok én, a világ közepén...
A sikerhez vezető úton, rend szerint megbotlom.

Ki segít fel engem, ha egyszer elesem?

A legjobb barát, ki segítő kezet ád.
Elkísér utamon, mikor szomorkodom.

Ha nincs erőm lábra állni, eszében sincs sajnálni.
Megfogja két kezem, s elüldögél velem.

Egyedül állok én, a világ közepén?
Én csak hallgatok... Te tudod, mit akarok...

Van, ami e világban múlandó, a barátságunk örökké tartó...
Molnár B Antal [ 2014-10-02 16:58 ]

BOKOR KATALIN: SZERETET.
Erősebb, mint a halál,
Forróbb, mint a pirosan lángoló tűz,
Lágyabb, mint a reszkető harmat,
Mit a felkelő nap semmibe űz.
Szeress: és felüdülsz
Mint a harmattal öntözött virág,
Virulsz, mint pompás tavasz-ölén,
Rügybezökkent, ébredő faág…
Szeress: és szíved szennymocsara,
Kristálytiszta folyóvá válik,
A mélységben felsír,
Magasba vágyik.
Szeress: és körülötted szépül minden, minden
Kizöldülnek a tarlottszínű mezők,
Friss erőt áraszt a a lüktető élet,
Visszafordulnak a sír felé menők.
Szeress: a szeretet minden, minden.
Legnagyobb hatalom égen és földön,
Uralkodik a menny remekelt csodáin,
S a pusztuló, földi sírgöröngyön
Sziklát zúz! Gátakat rombol!
Mint aranyfolyó hömpölyög tova.
Nincs mi visszatartsa, nincsen akadálya,
Ha megnyílt, meleg, vágyódó szív várja.
Erősebb, mint a halál,
Forróbb, mint a pirosan lángoló tűz,
Lágyabb, mint a reszkető harmat,
Mit a felkelő nap semmibe űz.
Beoson kunyhóba, palotába-
Útja a mindenhová elvezet,
Ő sohasem kér, mindig csak ad,
Ő , ha bántják, akkor is szeret.
Keresd: a szeretet minden, minden,
A szeretet az áldott nagy ISTEN!!!
Molnár B Antal [ 2014-10-02 16:57 ]

- A tenyerébe vésett
Ézsaiás 42,16.
" A vakokat oly úton vezetem, a melyet nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken, a melyeket nem tudnak; előttük a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé; ezeket cselekszem velük, és őket el nem hagyom."

- Átsegít minden viharon
Márk 4,35-41.
"Azután monda nékik azon a napon, a mint este lőn: Menjünk át a túlsó partra. Elbocsátván azért a sokaságot, elvivék őt, úgy a mint a hajóban vala; de más hajók is voltak vele. Akkor nagy szélvihar támad, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelt. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aluszik vala. És fölkelték őt és mondának néki: Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálta a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És monda nékik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? . És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki?"

------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-09-30 18:36 ]

Szolgálatra való felkenetés.

A kenettel Isten ken fel minden szolgálót. De a presbiterek, a vezetők a Pásztor imája sem hiába való.
Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: "Válasszatok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket." akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. ApCsel. 13:2-3,
Az Ószövetségben is voltak példák arra, hogy egyik ember a másikat felkeni, Isten parancsára, ezt általában a próféták tették, hisz ők voltak azok a közvetlen szolgálók akik Isten és ember között tartották a kapcsolatot.
Bár Illésnek szólt az Úr de ő ezt elmulasztotta, de amikor elragadtatott a mennybe a le hulló köntöse által a Szent Szellem kente fel Elizeust,
Ekkor ezt mondta neki az Úr : Menj, kelj ismét útra a pusztán át, Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kend fel Hazáélt Arám királyává. Azután Jéhut, Nimsi fiát Izráel királyává: Elizeust, az ábél-mehólái Sáfát fiát pedig kend fel prófétává a magad helyébe! 1 Királyok. 19:15-17,
Elizeus példája egy hasonlat is, mert amikor valaki meghal az ő szolgálatát Isten egy másik szolgálóra hullatja, úgy mint ahogy az igében olvashatjuk.
Molnár B Antal [ 2014-09-30 18:35 ]

Könyörületes szív.

A gyógyító ajándék akkor jelenik meg ha a betegek terhei megindítanak minket. Emlékezzünk csak vissza Jézus hogyan viszonyult a betegekhez. Mivel mi krisztusiak vagyunk ránk is jellemzőnek kell lennie.
"Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá:" Akarom tisztulj meg!"
Márk. 1:41,
...megrendült lelkében és háborgott, ...Jézus könnyekre fakadt, János. 11:33,34,
A könyörület amikor elindul a szívből, akkor a könnyeinket nyeljük ,sűrűn pislogunk és fizikailag felkavarog a gyomrunk. Segíteni akarunk, és a hitünkkel együtt be indul az isteni segítség az erő kenete, ami a Szent Szellemtől van. Jézus ereje az. Pál így ír Timóteusnak.
Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot,....1Timóteus. 4:14,
Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele által van benned. 2Timóteus. 1:6,
Pál apostol először figyelmeztet, majd felszólítja a testvért, hogy amit kapott ajándékként azt használja és gerjessze fel, hogy másoknak a javát szolgálva, engedelmeskedjen az Úrnak.
A felgerjesztést Igével tudjuk tenni, megvallani a szellemvilág előtt és a mi lelkünket erősíteni vele.
Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.
2 Timóteus 1,7
Molnár B Antal [ 2014-09-30 18:34 ]

Fölfelé.
Akik mindig az útra néznek Sohasem látnak csillagot
Csak rögöt, sarat, port, És sok-sok egymásra tipró lábnyomot.
Akik mindig az utat nézik, Örömük sohasem lehet.
Nem látnak messze, biztató célt Csak a napi kis terheket.
A csillagokra kell felnézni És csüggedezni nem szabad
Bár nehezek és küzdelmesek A felfelé vivő utak
Molnár B Antal [ 2014-09-30 18:34 ]

Bibliám.
Ha fáradt vagyok, üdítő nyughelyem,
Ha sötét vesz körül, szava égő mécsem,
Ha éhes vagyok éltető kenyerem,
Ha ellen szorongat, fegyvertáram nékem,
Ha beteg vagyok, mennyei patikám,
Ha egyedül állok, barát vár benne rám
Molnár B Antal [ 2014-09-30 18:33 ]

Lukátsi Vilma: Isten kavicsai.
A Kezdet ködétől elválasztva
hömpölyög az Idő-végtelen...
Kis kavicsok az Isten kezéből
belehullunk.
És csak úgy merem
végiggondolni a gondolatot,
hogy akkor, ha a mi időnk lejár,
ugyanaz a Kéz lenyúl majd értünk,
és tenyerébe – időtlen – bezár
Molnár B Antal [ 2014-09-30 18:33 ]


A hallgatás.

A hallgatás szelídség,
amikor nem szólsz, ha bántanak,
amikor nem keresed a magad igazát,
amikor hagyod, hogy Isten védelmezzen téged.
Akkor a hallgatás szelídség.

A hallgatás irgalom,
amikor nem feded fel testvéreid hibáit;
amikor készségesen megbocsátasz anélkül, hogy a történteket felemlegetnéd,
amikor nem ítész, hanem imádkozol,
Akkor a hallgatás irgalom.

A hallgatás türelem,
amikor zúgolódás nélkül fogadod a szenvedést,
amikor nem keresel emberi vigaszt,
amikor nem aggódsz, hanem türelmesen várod, hogy "a mag" kicsírázzék,
Akkor a hallgatás türelem.

A hallgatás alázat,
amikor nincs versengés,
amikor belátod, hogy a másik jobb nálad,
amikor hagyod, hogy testvéreid kibontakozzanak, növekedjenek és érlelődjenek,
amikor örvendezve mindent elhagysz az Úrért,
amikor cselekedeteidet félreértik,
amikor másoknak hagyod a vállalkozás dicsőségét,
Akkor a hallgatás alázat.

A hallgatás hit,
amikor nyugodtan vársz, mert tudod, hogy az Úr fog cselekedni,
amikor lemondasz a világról, hogy az Úrral lehess,
amikor nem törődsz azzal, hogy megértsenek téged, mert elegendő neked, hogy az Úr megért,
Akkor a hallgatás hit.

A hallgatás imádat,
amikor átkarolod a keresztet, anélkül, hogy megkérdeznéd: "Miért?"
Akkor a hallgatás imádat.

"Jézus hallgatott" (Mt 26:63)
Molnár B Antal [ 2014-09-30 18:30 ]

Vizek felett.
Ó Istenem, de könnyű volna az élet-terhek hordozása,
ha tudnám azt, hogy minden könnyem Valakinek a mosolygása.
Ha tudnám azt, hogy minden álmom, amit az élet szétzilál,
valakinek valóra váll, és lelkem minden barázdája,
amit a sors naphosszat árkol: neki lenne a boldogsága.
Ha tudnám azt, hogy amíg bírom, minden ütést érette adnak.
Lélekölő fekete éjek az Ő álmain virrasztgatnak,
minden derékba tört reményem, őrlése száz malomkeréknek:
minden, amit csak reám mérnek: simogatás egy Sorstestvérnek.
Mint tenger-őr elnéznék messze, csalnám a vihart magam ellen,
vigyáznék: az Ő vitorlája mindig fehéren lengedezzen,
s ahova akar, oda menjen. Ó Istenem, de szép is volna:
így őrködni valakiért vizek felett az őrtoronyba. (Wass Albert)
Molnár B Antal [ 2014-09-29 18:24 ]

Prohászka: Kő az úton.

Gondolod, kerül életed útjába
Egyetlen gátló kő is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
Hidd el, ahol van, ott kell lennie.
De nem azért, hogy visszatartson téged
S lohassza kedve, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
Hogy te megállj mellette.
Nézd meg a követ, aztán kezd el
Beszélni róla Isteneddel.
Őt kérdez meg, milyen üzenetet
Küld azzal az akadállyal neked.
S ha lelked az Istennel találkozott,
Utadba minden kő áldást hozott.
Imádság
Add meg nekem, Uram, hogy minden evilági dolognak meghaljak, és e világban
vessenek meg engem, s ne találjanak engem a te szereteted miatt! Add, hogy
minden kívánságok fölött benned nyugodjon meg, s benned béküljön meg a
szívem! Hiszen te valóban a szívek békéje vagy, egyedül te vagy a
nyugalom, rajtad kívül minden durva és nyugtalan.
Molnár B Antal [ 2014-09-29 18:23 ]

Példabeszédek 20: 27-Az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét.
Füle Lajos: Nem az vagyok .
Többnek látszom és jobbnak,
mint vagyok,
szégyellem is e hazug látszatot,
de nem tudok ellene mit se tenni...
– Nem az vagyok, de az szeretnék lenni.
Molnár B Antal [ 2014-09-29 18:23 ]

(3) „Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek…” (Zsoltárok 96)
Nem azért kell új éneket énekelni, mert nem jó a régi, hanem azért, mert Isten népe új felismerésre jutott: új üzenetet kapott az Úrtól. Minden formai megújítás valamilyen tartalmi megújuláshoz kötött, és nem történhet csak azért bármiféle megújítás, mert minden nemzedék meg akarja mutatni magát az időben, még az egyház idejében is. Nem kell új ének, új forma, ha nincsenek új felismerések (1-2). - Az új felismerés az, hogy Isten a nem zsidók, a pogányok Istene is. Isten szabadítása minden nép szabadulását jelenti. Bizony kell az új ének, nem maradhat el az új ének, ha az ember tud örülni a másik üdvösségének is, ha az ember örömmel veszi azt az evangéliumot, hogy Isten nemcsak nekem, hanem másoknak is szabadítást készített (3).* Zsidók 9,1-14
* Ez a felismerés megérdemli az új éneket, azért is, mert ehhez a felismeréshez társul az a bizonyosság, hogy az egész föld az Úr kezében van, és minden méltatlanság és igazságtalanság ellenére érvényesül ebben a világban az Úr igazsága, a Tőle való rend, élet és harmónia. Ez a bizonyosság, minden látható és halálos ingatagság ellenére szilárddá teszi Isten hívő népét, mert tudjuk, szilárdan áll a világ is, isteni „talapzaton” (10-13).
Molnár B Antal [ 2014-09-29 18:22 ]

Pecznyík Pál
JÉZUS ÚT ÉS ÉLET!

Világi költők neveit
fémjelzi sok verseskötet,
bennük: a versolvasóknak
szerezve földi örömet.

Verseikben említenek
napot, holdat, csillagokat,
de mi lelket üdítene,
verseikből, mind kimarad.

Jézust, csak néha említik,
pedig Ő az út és élet,
Nélküle a föld vándora,
menny honába, sosem érhet.

Verset író költőtársak,
Jézusról többet írjatok,
Őt dicsérje a versetek,
róla szóljon az ajkatok.

Hogy a versolvasók közül,
sokan, Jézushoz térjenek,
Ő a bűnbánókért jött le,
Vele: örökké éljenek.

Így szerezzünk nagy örömöt
Jézusnak és az Atyának.
s úgy meglátjuk szebb új honunk,
melybe minket, várva-várnak
Molnár B Antal [ 2014-09-29 18:21 ]

ELÉG ,- Fejszés András
(„Elég néked az én kegyelmem” 2Kor. 12:9/a)
Nem kevés, nem sok… elég.
Az Atya kegyelme mindenre elég.
Ezzel erősíti szíveinket,
Ebből élünk, ez tart meg minket
hit által. És ez is ajándék!
Hiába minden emberi szándék,
alulról feltörni a mennybe,
így sose jutnánk kegyelembe.
Hiába az erőlködés,
hiába a törvényeskedés,
szertartások, önkínzó fegyelem,
ha felülről le nem hajlik :
a Kegyelem.
Ez a kegyelem, mielőtt kérted,
Krisztusban már lehajolt érted.
Bűnös, ragadd meg, fogadd el
bűnbánó, boldog szíveddel. Fejszés András
*ELÉG* ("Elég néked az én kegyelmem" 2Kor. 12:9/a) Nem kevés, nem sok... elég. Az Atya kegyelme mindenre elég. Ezzel erősíti szíveinket...
Molnár B Antal [ 2014-09-29 18:21 ]

Mk 10, 46-52-v -Jerikóba érkeztek. Amikor Jézus kiment Jerikóból, és vele a tanítványai és nagy sokaság, Timáiosz fia Bártimáiosz, egy vak kéregető ott ült az út mellett
és amikor meghallotta, hogy az a názárethi Jézus, elkezdett kiáltani, és így szólt: Dávid Fia Jézus, könyörülj énrajtam
Sokan dorgálták őt, hogy hallgasson el, de ő annál jobban kiáltott: Dávid Fia könyörülj rajtam!
Jézus megállt és így szólt: Hívjátok őt ide. Oda is hívták a vakot, és azt mondták néki: Bízzál, kelj föl, hív téged!
Az pedig felső ruháját ledobván, felugrott és Jézushoz ment.
Jézus azt kérdezte tőle: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? A vak azt mondta néki: Mester, hogy ismét lássak!
Jézus így szólt néki: Eredj el, a te hited által gyógyultál meg. És azonnal ismét látott, és követte Őt az úton
SZIGETI JENŐ:: TENNI KÉSZ (Mk 10:46-52)
Lelkedre várunk, Uram,
hitetlenül, görcsös félelemmel,
mint a jerikói vak,
ki várta egykor a gyógyulást.
És Jézus meghallotta
a lelkes hozsannák
kábító hangzavarából
felhangzó sikolyt.
Névtelen követe így bíztatta:
„Bízzál! Kelj fel! Hív téged”.
S a vak, Jézus szavára látott.
Ma is bízni kell, nem csak bizakodni.
Talpra kell állni akkor is, ha fáj,
mert a Mester hívott, és Lelke
csak a tenni kész emberekre száll.
Molnár B Antal [ 2014-09-29 18:20 ]

Reményik Sándor:
A Te akaratod...

Teljesüljön a Te akaratod:
A Miatyánkból ezt tudom már csak.
Bimbóban nem marad meg a virág,
És visszafele nem folyik a patak.

Teljesüljön a Te akaratod:
Be fölösleges minden más beszéd...
Az én kezem, e vézna gyönge kéz
Hogy tartaná fel az Isten kezét?

Minden léleknek csak egy útja van
És csak ezen az egy úton mehet.
És nem lépheti által önmagát
És öntörvénye ellen nem tehet.

Bizonnyal minden úgy van jól, ahogy van.
És ez az eszme megnyugvást is ád:
Ki sorsával vív, alája kerül
És győz, ki néki megadja magát.
Molnár B Antal [ 2014-09-29 18:20 ]

(6) „…ő válaszolt nekik…” (Zsoltárok 99)
AZ ÚR VÁLASZOL NEKÜNK. - „Nagy” ez az Úr, aki válaszolt Isten népének. Ő az, aki magasan fölötte van minden népnek, aki megmutatja, mi a helyes (1-5). - Ő azért válaszolt népének, mert segítségül hívták az Úr nevét. A választottság jele, ha valaki segítségül hívhatja az Úr nevét; ez a „lehetőség” felülről való ajándék; az üdvösség jele (6). - Az Úr válasza nemcsak tényleges segítséget jelent, miként a választott népet vezette Isten a pusztában, hanem annak képességét is, hogy megtarthatták az Úr rendelkezéseit mindenkor (7). - Isten Jézus Krisztusban válaszolt nekünk igazán, amikor megbocsátott, bár bűneink itteni következményét el kellett hordoznunk (8). Magasztaljuk az Urat, hogy nem hagyta meddő életünket válasz nélkül, és, hogy ez a válasz Jézus Krisztus (9).*Zsidók 10,19-39
* Mi minden kiderül a másikról, ha egy kicsit többet együtt vagyunk, beszélgetünk, netán egy szobában kényszerülünk aludni. Kiderül, hogy mindenkinek van gyenge pontja, ahol meddő az élete. Magasztaljuk az Urat, hogy nem hagyta meddő életünket válasz nélkül, és, hogy ez a válasz Jézus Krisztus (9).
Molnár B Antal [ 2014-09-29 18:19 ]

Ez a magától: ez a Kegyelem.
"Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában, páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"
(Pió atya jövendölése Magyarországról)
Molnár B Antal [ 2014-09-29 18:17 ]

Zsolt. 112:7–8.v.- Az igaz semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Rendületlen az ő szíve, nem fél, míg ellenségeire lenéz.
"Elengedhetetlenül szükségünk van reménységre és bátorságra, hogy tökéletesen tudjunk szolgálni Istennek. Ezek a hit gyümölcsei. A csüggedés bűn és ésszerűtlenség. Isten képes és kész megadni szolgáinak azt az erőt, amelyre szükségük van a megpróbáltatás idején. Úgy tűnhet, hogy az Úr művének ellenségei jó és biztos alapokra fektették le terveiket. Isten azonban megdöntheti a legbiztosabbakat is. Meg is dönti – amikor és ahogyan jónak látja –, ha szolgái hitét már megpróbálta.
Kísért az a gondolat, hogy átengedd magad a nyugtalanító balsejtelmeknek és a teljes csüggedésnek? A legsötétebb napokban se félj! Akkor sem, ha a látszat nagyon ijesztő. Higgy Istenben! Ő tudja, mire van szükséged. Nála van minden hatalom. Szeretete és könyörülete végtelen, kimeríthetetlen. Ne félj attól, hogy ígéretét nem váltja be! Ő az örök igazság. Soha nem változtatja meg szövetségét, amelyet az Őt szeretőkkel kötött. Szükségletük mértéke szerinti teljesítőképességgel ruházza fel szolgáit." (Próféták és királyok, 104–105. l.)
Molnár B Antal [ 2014-09-26 18:08 ]

Hiszek az Istenben.
Hiszek az Istenben, mert láttam Őt, elvonult a hátam mögött
egy fuvallatban, csendben, halkan.
Hiszek az Istenben, mert hallom Őt szólni eleven betűk között
s a betűk közül a tűz a lelkembe költözött.
Hiszek az Istenben, mert nézem Őt átnyúlni
hitvány életemért az évezredek fölött.
Hiszek az Istenben. 2006 május 5
----------------------------------
Hála.
Fáradt vagyok. csendben szólítlak hogy betakarj.
Nélküled tehetetlen semmi, még csak ember sem vagyok
csak polyva, amit szétszór a szél de összeszed áldó Kezed.
Molnár B Antal [ 2014-09-26 18:07 ]

Békák?
Volt egyszer egy csoport béka, akik versenyezni akartak. Egy nagyon magas toronyba szerettek volna feljutni. Sok néző gyűlt össze, hogy figyeljék és biztassák a békákat.
Elkezdődött a verseny, de a nézők közül senki nem hitt abban, hogy egy békának is sikerülni fog feljutni a torony csúcsára.
Ilyeneket mondogattak:
- Ó, de fárasztó! Sosem fognak feljutni!
Vagy:
- Semmiképp nem sikerülhet, a torony túl magas!
A békák kezdtek lemaradozni egyetlenegy kivételével aki élénken kapaszkodott felfele.
A nézők kiabáltak:
- Ez túl fárasztó! Senki sem fog feljutni!
Egyre több béka gondolta meg magát és fordult vissza, csak az az egy haladt tovább kitartóan. Egyáltalán nem akarta feladni.
Végül mindegyikük feladta, azt az egy békát kivéve, aki hatalmas ambícióval és kitartással egyedül jutott fel a torony csúcsára.
Ezután a többi béka és a nézők is meg akarták tudni, hogyan sikerült neki az, amit mindannyian lehetetlennek hittek. Egy néző odament a békához és megkérdezte, hogyan volt annyi ereje hogy feljusson a csúcsra. Ekkor derült ki, hogy a győztes béka SÜKET volt!
Molnár B Antal [ 2014-09-26 18:06 ]

Kérdés .
Lesz-e belőlem, lesz-e belőlem szikla, mondd?!
Vagy csak apró kavics maradok, akibe folyton belerúgnak
rideg, meggondolatlan alakok?
Ha kavicsnak szántál, hogy rugdossanak az emberek
akkor életemnek célja van – jó nekem.
S ha szenvedek ott vagy velem. Fénykép
Lassan kihal arcunkról a derű, valahol a jókedv is lemaradt,
dal nem csendül ajkainkról s szavaink közül legtöbb keserű.
Játszani túl nagyok vagyunk, hittel kilépni túl kicsik...
A holnaptól mindennap rettegünk, meghalunk, anélkül, hogy lett volna életünk.
Szabadságot álmodunk, de béklyóink kulcsait lendülettel dobjuk el,
Egyetértésről nagyokat szól a szánk – a másik ember nem érdekel.
Ezt a fényképet tépd ma el..., ezek nem mi vagyunk, nem a Te fiaid,
Lelked annak add, ki zsákból kiált, S álmodik, hogy szívéből egyszer dallam fakad.
Molnár B Antal [ 2014-09-26 18:05 ]

A próbatétel áldása.
"...a nyomorúság munkálja ki az állhatatosságot" (Róm 5,3)
Ez is ígéret, ha nem is formájára, de lényegére nézve. Türelemre van szükségünk, és ez az Ige megmutatja, hogyan juthatunk hozzá. Maga a béketűrés tanít meg a türelemre, ahogyan úszás közben tanulunk meg úszni. Szárazföldön nem tanul meg senki úszni, nyomorúság nélkül sem tanul meg senki tűrni. Hát nem érdemes elszenvedni a nyomorúságot, ha ezáltal miénk lehet az a nagy belső békesség, amellyel el tudjuk fogadni Isten akaratát?

Igeversünk azonban valami olyasmit állapít meg, ami nem felel meg az emberi természetnek, hanem természetfeletti. A nyomorúság önmagában csak türelmetlenséget, hitetlenséget és lázadást szül, de a kegyelem titkos kohójában béketűrés lesz belőle. Amikor mi csépeljük a gabonát, a por felkavarodik; ha Isten próbatételével csépel minket, a por szépen leülepszik. Mi, ha felrázunk valakit, nem azért tesszük, hogy annak békessége legyen, az Úr azonban ezért teszi ezt gyermekeivel. Ez valóban nem emberi cselekvésmód, hanem a bölcsesség kútfejét, Istenünk dicsőségét szolgálja.

Uram, kérlek, kegyelmed tegye számomra is áldássá a próbatételt! Nem akarom magam kivonni annak kegyelemteljes áldása alól. Kérlek azért, hogy vedd le rólam a nyomorúságokat, de sokkal inkább arra kérlek, hogy szabadíts meg az állhatatlanságtól. Krisztusom, vésd szívembe keresztedet, a Te béketűrésed képét!
Molnár B Antal [ 2014-09-26 18:05 ]

Idegenben.
Fúj a szél. Otthon is így fúj, csak a fák hajolnak másképp.
Jön egy ember. Otthon, amikor jön, integet.
Kicsordul a könnyem. Otthon legalább a lelkem egészben marad…
---------------------------------------
2001, Isaszeg.

Amikor Isten megtölti a szavakat.
Amikor Isten megtölti a szavakat:
A betűk közé lélek szorul,
és titokban felkél a nap.
Szakadék-mélyben, vasútszegélyen váratlan virág virít.
Koncentrációs szívből, rácsok mögül kiszabadul a Hit. 2002 dec.
Molnár B Antal [ 2014-09-26 18:04 ]

SZOROZD MEG! (ISKOLÁS VERSEK)
Megoldatlan feladatom felett
virrasztok. Hiányzik a felelet.
„Jöjj, Mesterem! Nézd, nem bírok vele.
Csak könnyeimmel öntözöm tele.
Ha éhezők könyörgő szája kér,
aszott kéz nyúl betevő falatér’,
s a lelkem olyan kifosztott, szegény:
magam is éhes, hogy’ segítsek én?
Elfogy a hit és elfogy az erő.
A kevesemmel hogy’ álljak elő?
A keveset ezeknek osztani,
hogy mindenkinek jusson valami,
jusson valami és jusson elég,
Mester , lehet?!” „Hát szorozd meg elébb!
A szorzó áldott két kezem legyen!
Emlékezzél csak! Azon a hegyen…
az ezrek… az öt árpakenyér…
s te búslakodnál a kevesedér’?
Szorozz! – Enyém az éhező sereg.
Szorozz! – Én mindig megsegítelek.
Szorozz! – Az én szolgám szegény legyen,
s ha adni kell, mindig tőlem vegyen!
Szorozz!”
Szorzok és hajnalfényben ég
a diadalmas eredmény: Elég.
Túrmezei Erzsébet
Molnár B Antal [ 2014-09-26 18:03 ]

Az igazi barát
A barát nem kérdezi, miért könnyezel,
hozzád lép és letörli szemedről a cseppet,
majd átölel karjával, és csak ennyit mond,
ne félj a holnaptól, míg itt vagyok melletted.

A barát nem jár mérföldekre tőled,
akkor sem, ha rögös útja csillagokba réved,
mert a barát meglátja, ha bánat üli arcod,
s átlépi a végtelen, hogy elérhessen téged.

A barát mindig érzi, ha görnyednek a léptek,
és átveszi helyetted elkorhadt kereszted,
hogy az övével vigye mindaddig a percig,
míg nem érzed erejét, hogy tovább vihessed.

A barát ott van akkor is, ha álmaid vesztek,
s egy halk mozdulattal megfogja a kezed,
majd önkezével felemeli, és szívére helyezi,
hogy annak dobbanása eggyé váljon veled.

Az igazi barát így, ilyen tisztán
és önzetlenül szeret..
Molnár B Antal [ 2014-09-24 13:47 ]

Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel…” (Kolossé 3,1-4)
Egyszerű fordítás- Ravasz--
Kol 3,1
Ennélfogva , Mivel Krisztussal együtt ti is feltámadtatok a halálból,az odafennvalókra ,a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus is ott ül most Isten jobb oldalán
Kol 3,2
A mennyei, odafennvaló ,dolgokon gondolkozzatok, ne a földieken járjon az eszetek!
Kol 3,3
Hiszen meghaltatok, az új életetek pedig Krisztussal együtt Istenben van elrejtve.
Kol 3,4
Amikor azonban, Krisztus a mi életünk. Amikor ő majd megjelenik mindenki előtt, akkor Vele együtt ti is dicsőségesen megjelentek
Nem a világtól való elfordulásra kapunk itt ösztönözést. Azt hangsúlyozza Isten, hogy azoknak, akik Krisztusban vannak, azoknak megadatott a keresztyén élethez szükséges cél és erő ebben a világban. A földön való krisztusi helytállásról van szó, de mennyei, odafent való, krisztusi erőkkel, amelyek azért adattak, hogy átjárják a földet. Aki viszont a földire koncentrál, és nem felfelé tekint, azt magával ragadják a halál-erők; és menthetetlenül „depressziós” lesz. Az itteni élet tehát mennyei, odafentről való erőt kap, a földi halál erők felett, a feltámadott Krisztusban (1). Ez az új élet, itt a földön soha nem bontakozhat ki a maga valóságában, mert egyelőre el van rejtve, Krisztussal együtt az Istenben, és csak amikor a mi Urunk megjelenik dicsőségében, akkor lesz nyilvánvalóvá, hogy kik is vagyunk valójában (3-4). Sokféle erőtlenségünkben mutatkozik meg a Krisztus ereje (2Korinthus 12,9)
Molnár B Antal [ 2014-09-24 13:46 ]

Te vagy az Isten szeme fénye .
Amikor formálta a Földet, rád gondolt – úgy tervezte, hogy helyed legyen.
Amikor az égre tette a Napot tudta – sugarai, angyalkezek egyszer majd a lelkedet simogatják.
Amikor összefonta a nappalt az éjszakával És lőn első napkelte és első napnyugta,
a fény-árnyék játékát aláírta és neked adta. Sejthalom voltál – látta mosolyod,
Senki sem tudott még rólad – Megérkezett az őrzőangyalod.
Amikor eltűrte a szeget, töviskoronát, a neved ott csengett fülében
és hogy Élhess – vállalta a Halált. Engedd, hogy hússá váljon a kő…
Ne rúgj a kóbor kutyákba. Ne lökdössd az utcagyerekeket.
Ne törd össze a fa ágait. Ne légy kegyetlen Istennel.
Ne légy rossz önmagadhoz. Isten szeret téged:
Értelme van az életednek!
Molnár B Antal [ 2014-09-24 13:46 ]

Megtérésem története .
Péternek hívnak. A kakas már kétszer szólt.
Csak az ökölbe szorított és átokszóró szám mozdul.
A kakas a lelkembe kukorékol. Jézus reám néz.
Besötétedik. Lábaim szaladnak
közel Hozzá, messze Előle.
Tanúim az olajfák és a Kert,
hogy most is Őt látom.
Molnár B Antal [ 2014-09-24 13:45 ]

Ilyen az Istenem.
Ő magas, Széles és beláthatatlan.
Nagyon nagy keze van és igen hosszú: ideér.
Ő Tudja, mikor van reggel, mikor van este a lelkemben
s ha fél, mitől fél. Szemében ragyog a mosolyom,
torkában ég a könnyem…
…Szeret, ha kerülöm, Szeret ha szeretem. Meleg van – szellőt küld.
Hideg van – napot. Egyedül vagyok – millió csillagot.
Ilyen az Istenem: SZERET ha kerülöm, Boldog ha szeretem.
Molnár B Antal [ 2014-09-24 13:45 ]

Háttal az Életnek.
Némán kiáltok Hozzád, mert lassan fekete lesz a Szívem.
Fekete napkelték szakadnak rám és csillogó szilánkokban hullok alá
Termésrontó varjakként ölnek gondolatok.
Kezeim gúzsban, A szavak meghaltak,
Csak könnyeimmel szólítalak:
Élni akarok! HOL VAGY
Megfordítasz… Kolozsvár, 2000. június
Molnár B Antal [ 2014-09-24 13:44 ]

Ébredjetek!
Sárgul bennünk az idő, És mi még mindig
Tavaszt álmodunk. Napjainkat lassan
Lerázza a szél Életünk?…,
Álmaink fájáról? Ki tudja…
Hazudunk magunknak Derűs életet,
Nyugodtan, Gondtalanul… Készülünk…
Értékes szemétből faragott szárnyakkal
Ég fele repülni… Utolsó Könnycsepp Hull a Földre.
Ébredjetek! J. F. E., Kolozsvár
Molnár B Antal [ 2014-09-24 13:43 ]

Megigazulás.
Egy ideje hideg van. Pedig kívülről tudom a Parancsokat,
álmomban Miatyánkat motyogok …a tűz nem akar égni.
A múltkor kifordítottam magam, vezekeltem
gondolat-kövek alatt, sírtam is. de minden hideg… …régi
A tűz ott van, én Itt Szüsziphosz vagyok,
…”Mi közöd Neked hozzám, Dávidnak fia?”
…”Nincs emberem”… …”Ha akarod meggyógyíthatsz engem”…
…Senki sem vádol?! …Te sem. Ott vagyok. Ahol
Tűz VAN! és Kegyelem.
Molnár B Antal [ 2014-09-24 13:43 ]

Zsolt 139:14.- "Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél (megalkottál). Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem."
"Mivel az értelem és a lélek a test által nyilatkozik meg, a szellemi és lelki erő nagymértékben függ a testi erőtől és tevékenységtől. Mindaz, ami előmozdítja a testi egészséget, elősegíti az erős elme és a jól kiegyensúlyozott jellem fejlődését is... Ezért az egészségünket éppolyan hűségesen kell őriznünk, mint a jellemünket. Nevelési erőfeszítéseink egyik fundamentuma az élet- és egészségtan ismertetése legyen. Habár az élettan ismerete ma az általános műveltség része, mégis megdöbbentő közönyösség uralkodik ezen a területen. Még azok közül is csak kevesen gyakorolják az egészséges életmód alapelveit, akik értik ezeket. A hajlamaikat és pillanatnyi érzelmi felindulásaikat követik inkább, mintha az életet a véletlenek uralnák, nem pedig határozott, változhatatlan törvények...
Fő alapelv legyen, hogy a természet törvényei is Isten törvényei, hogy ezek éppúgy isteni eredetűek, mint a Tízparancsolat. A szervezetünket irányító törvényeket beírta Isten az idegrendszerünkbe, izmainkba és testünk rostjaiba. E törvények minden szándékos megsértése bűn a Teremtő ellen, ugyanolyan bűn, mintha a Tízparancsolatot rontanánk meg. Milyen fontos tehát, hogy oktassuk e törvények alapos ismeretét! Az eddiginél sokkal több figyelmet kell fordítanunk az egészségtan alapelveire, az étrend, a testgyakorlás, a gyermekek gondozása, a betegek kezelése és sok más egyéb tekintetében." . E.G.White: Nevelés, Az élettan tanulmányozása c. fejezetből
Molnár B Antal [ 2014-09-24 13:42 ]

I. Korinthus 10:24.- Senki se keresse, ami az övé, hanem ki-ki azt, ami a másé! A szemüveg.
- Nem zavar, hogy szemüveget kell majd hordanod? – kérdezte egy kisfiútól a barátja. A kisfiú ugyanis szemüveg viselésére kényszerült.
- Nem, ha olyan szemüvegem lesz, mint amilyen a nagyinak van – válaszolt. – Anyukám ugyanis azt mondta, hogy ő mindig meglátja azt, ha valaki fáradt, ha el van csüggedve, vagy ha szomorú. Megérti, ha szükséged van valamire, és nyomban észreveszi, ha valami nyomaszt, vagy ha valamiről beszélni szeretnél. De a legjobb az egészben, hogy mindenkiben meglát valami jót! Egy nap megkérdeztem a nagyit – folytatta a kisfiú – honnan képes mindezt meglátni. Azt felelte, hogy mindez akkor kezdődött nála, amikor megöregedett. De biztos vagyok benne, hogy a szemüveg az oka. Bruno Ferrero nyomán.
Molnár B Antal [ 2014-09-24 13:42 ]

Ézsaiás 42:19
"Kicsoda a vak, ha nem az én szolgám, és olyan süket, mint az én követem, akit elbocsátok? Ki olyan vak, mint a békességgel megajándékozott, és olyan vak, mint az Úr szolgája?"
"Nem illő dolog, hogy azok, akiktől Jézusnak oly sokat kell elviselnie eleséseik és torz vonásaik miatt, állandóan azokon a bántásokon, valós vagy vélt sérelmeken rágódjanak, amelyeket mások okoztak nekik. És mégis, vannak olyanok, akik állandóan gyanakvó töprengésekkel telnek el, hogy vajon mások hogyan viszonyulnak hozzájuk. Sérelmet és megbántást látnak ott is, ahol ilyen szándékról szó sincs. Mindez Sátán munkája az emberi szívben.
Ha szívünk tele lesz azzal a szeretettel, amely nem gondol gonoszt, akkor nem arra fogunk ügyelni, hogy észrevegyük mindazokat a barátságtalan és bántó megnyilatkozásokat, amelyeknek esetleg tárgyai lehetünk. Isten azt akarja, hogy az Ő szeretete zárja be szemünket, fülünket és szívünket mindenfajta provokációval szemben, és azokkal a sugalmazásokkal szemben is, amelyekkel Sátán kívánná betölteni elménket. Nemes fenség van a hallgatásban, amelyet valaki az őt érő gonosz feltételezésekkel vagy akár durva bántásokkal szemben tanúsít. Aki uralkodik a maga lelkén, erősebb a királyoknál és hódító vezéreknél... A keresztény előzékeny, szívélyes, türelmes és alázatos lesz, de ugyanakkor bátor és szilárd az igazsághoz való ragaszkodás tekintetében, a Jézus Krisztus nevében."
Molnár B Antal [ 2014-09-22 18:46 ]

Számadás.
Évnyi időm-elrejtettem. Majd osztok belőle Istennek,
barátnak, árvának, anyának Lesz időm, imára, bánatra,
vigasztalásra… nem volt…
Kiszámítom. izmom feszül, bizonygatom:
Volt időm! Volt… Magamra - szekérnyi.
Másra - kézfogásnyi. anyámra - ölelésnyi.
barátra - kedves szónyi, Istenre - kiáltásnyi.
…Ha felhangzik a: “Hol a többi?…”
körülaggatom magam “nem én” - levelekkel
Tőlem ne kérjék, ő, a kígyói Feltört kezeimből szálka nő…
Bálványokba kapaszkodó ujjaim között kifolyt az idő…
Molnár B Antal [ 2014-09-22 18:45 ]

Nagy az Úr kegyelme.
Nem hágy el a jóságos Isten, Bízzál Ő benne holtodig,
Ha senki sincs, aki segítsen, Ő áld, vígasztal, boldogít.
Elhagyhat az egész világ, Ő nem hágy el, van gondja Rád!
Az Ő szent akarata nélkül, Hidd, semmi nem történhetik,
Madárka a ház fedeléről Tudta nélkül le nem esik.
Tudja fejünk hajszálait Óh, kössön Ő hozzá a hit!
S ha magad leborulni látod, És könnyel sózod kenyered,
Ha oda van már szép világod, Az Isten akkor is szeret.
Földet eső termékenyít, Szívet, ha hullnak könnyeid.
És kiderül, a lég megenyhül, Színes szivárvány felragyog,
Lejönnek még hozzád a mennyből, A vigasztaló angyalok!
Megnyugvás, béke, hit, remény, S virág nyílik a tövis helyén.
S szívedben is a hit virága, Hálaimádság fakadoz,
S míg belekezdesz az imába S érzed hogy ajkad akadoz,
Isten, ki lát, s hall tégedet, Megáldja rebegésedet!
Molnár B Antal [ 2014-09-22 18:45 ]

Hátha terem még?
Elhallgatott a kiáltó szava, repedt nádakat ingat a szél,
nem zeng ének az Olajfák helyén, a kerteken fehérlik a dér,
“ a fejsze a fák gyökerén!”
Nem halljátok, milyen csikorogva fordul az esztendő a tengelyén?
Ítélettel terhes a jövő annak, aki csak magának él,
dús lombozattal, de gyümölcstelenül: “ a fejsze a fák gyökerén!”
Mindegy, hogy minek álcázzuk önzésünk üde zöld leveleit,
a Gazda jár a szőlőskerteken, és megjelöli a fák törzseit.
Ha a Vincellér elébe nem áll könyörgő szóval:
- Hátha terem még? Vajon esztendő virradna-e még?
Átszegzett keze tartja vissza talán egy évig - tőlünk a fejszét! Lukátsi Vilma
Molnár B Antal [ 2014-09-22 18:45 ]

Csendesség.
“Légy csendességben, Isten, hogyha hív,
Halkan szólít, mint pásztorhangú síp.
Kelj fel és indulj engedelmesen:
Kutyuska-vígan, bárány-csendesen.
Ha éjbe vész is előtted az út,
Megsimogasd a síró kisfiút,
Ha sívó örvény örvénynek kiált,
Te kikerüld a szepegő csigát.
A hangos ember érőt nem teremt;
Az erőszaknál erősebb a csend.”
(Sík Sándor: “Légy csendességben”)
-----------------------------------------------------
Hálavers.
Köszönöm hálásan Neked a látó szemet., mivel láthatom fényedet, napod színeit, arcodat,
az életet, a szépséget, a csillogást, a jót, a Hozzád vivő, száz csodát megért hajót...
A kegyelmet, a halk imát, a lelkeket, kikért kiált lelkem,. hogy áldjad meg nagyon őket, ama végső napon.
Aranykoronád csillagit tedd homlokukra, így a hit , diadalt arat akkoron...
Mert vigyáztak, hogy arcomon a hálafényből dal legyen! S szeretlek Téged, Istenem...Kárász Izabella
Molnár B Antal [ 2014-09-22 18:44 ]

„Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet; nem botlanak meg azok.” Zsoltárok könyve 119:165.

Bosszantó lehet, ha valaki nem törvény szerint jár el, különösen, ha ezzel téged megrövidít.
Kitörött a babakocsink kereke, s hogy újra használhassuk, megrendeltük az eltört alkatrészt – másod kézből. Használt alkatrészt kértünk, de használhatatlant kaptunk: töröttet, fúrtat, ragasztottat. Vajon milyen törvény alapján tette ezt az eladó? Egy biztos, nem Isten törvénye irányította, hiszen annak az alapja az egymásra figyelés, a szeretet: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény” (Máté evangéliuma 7:12).
Amikor a fent említett eset után az eladótól az áru állapota felől érdeklődtünk, hebegni, habogni kezdett, és zavarában össze-vissza beszélt. A békesség messziről elkerülte.
Nagyon sok mindent megvásárolhatunk manapság. A boltok, weboldalak teli s tele vannak különbnél különb árukkal. Mindent el lehet ma már adni, így majdnem minden megvásárolható: babakocsi alkatrész, ház, szépség, egészség, boldogság és még sorolhatnánk… Lelki béke azonban sehol sem kapható. Tán elfogyott? Vagy sosem árulták? Nem, a lelki békét nem lehet megvásárolni. Nem lehet külső eszközökkel megteremteni, az belülről fakad. Ha a szeretet törvénye motiválja tetteinket, ha Isten törvényét nem azért tartjuk meg, mert meg kell, vagy mert félünk a következményektől, ha mindez szívből fakad, akkor bármi is történjen velünk, körülöttünk, lelki békénk lesz. Mert amit teszünk, nem kényszerűségből tesszük, hanem azért, mert szeretünk jót tenni.
Az rendben van – mondhatjuk, hogy ha Isten törvénye szerint járunk el, akkor lelkünkben békesség lesz, de hogy nem botlunk meg, az távol áll a valóságtól, nem? Hiszen a legjobb szándékkal is követünk el hibákat. Igen, sajnos a tévedés lehetőségét nem tudjuk kizárni, azonban ha szeretjük Istent és törvényét, ha jó kedvvel engedelmeskedünk neki, ha biztos léptekkel járunk a törvény védőkorlátjával szegélyezett úton, az megvédhet attól, hogy a bűn mellékösvényére térjünk.
Minden újabb nap egy útkereszteződéssel kezdődik. Ma melyik utat választod? Ne feledd, lehet, hogy a mellékösvény kecsegtetőbbnek tűnik, de egy biztos: nem fog lelki békét hozni! Azt csak a Jézushoz vezető út adhatja neked.
Molnár B Antal [ 2014-09-22 18:43 ]

„Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.” Máté evangéliuma 5:37

Most nem a magyarázkodás ideje van itt. Ha megtetted, vállald érte a felelősséget, mondj igent vagy nemet, de ne kertelj, ne próbáld tisztára mosni magad. Most ne térj el a tárgytól, csak felelj nyíltan és egyenesen. Igen vagy nem?

Ne legyen olyan, hogy igen, de... És az ellentéte se. Ha kimondtad, legyen szavad megbízható, ha pedig rájössz, hogy tévedtél, merd emeld fővel beismerni, nem te vagy az egyetlen ember, aki hibázott.

Annyiszor hoztad már le szavaiddal a csillagokat is az égből, annyiszor jártad meg egy-egy mondatodban a Makó és Jeruzsálem közötti távot. Most legyél végre egyszerű, átlátható, követhető. Most lehessen tudni, mi is igazán a véleményed, és kérlek, nagyon kérlek, ne prédikálj! Igen vagy nem?

Csak ezt az egyet kérdezi és kéri tőled ma Isten is: Velem tartasz? Igen vagy nem? Nem kellenek a kifogások, hogy nyakadon a vizsgaidőszak, a gyerekek és a munka. Nem kellenek a magyarázatok, hogy te tulajdonképpen Őt választanád, de a családod és a barátaid... Nem kellenek a barokkos körmondatok, Zrínyi Szigeti veszedelme vagy Homérosz Odüsszeiája. Csak egy szó: igen vagy nem. És legyen minden az, amit kimondtál.

Hát dönts jól, dönts őszintén ma és minden nap. Válaszolj egy szóban Istennek, és élj döntésedhez méltóan. És amennyire lehet, vidd tovább ezt az egyszerű egyenességet a mindennapokba, legyen az igen igen. A nem pedig nem. Csak ennyi az egész
Molnár B Antal [ 2014-09-22 18:43 ]

Jézus megmosta a tanítványok lábát
„Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy: felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt véve, körülkötötte magát; azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve.” (János evangéliuma 13:3-5)
Azt mesélik, Mátyás király sokszor levetette cifra fejedelmi ruháját, szegény gúnyát öltött, hogy úgy járva az országot megnézze, hogy s mint mennek a dolgok. Ha ráesteledett, szegény embereknél kért szállást éjszakára, akik jó szívvel vendégül látták a vándort. Nem szégyellt együtt enni a szegény juhásszal, vagy a földművessel. Aztán adandó alkalommal föltárta kilétét, és busásan megjutalmazta csodálkozó vendéglátóit.
Honnan volt Mátyás királyban ez az együttérzés, ez a segíteni akarás? Hogyhogy nem tartotta megalázónak király létére, hogy a társadalom legszegényebb embereivel egyen, igyon, és beszélgessen velük? Egyszerű a válasz: „Mátyás jól tudta, hogy hatalmat kapott, hogy a királyi várból jött, és hogy oda fog visszamenni. Így felkelt a fejedelmi asztaltól, levette előkelő ruháját, szegény gúnyát öltött, hogy szolgálja az embereket.” Az a tudat, hogy ő király, és hatalma van, önbizalmat adott neki még a legmegalázóbb helyzetekben is – gondoljunk csak a kolozsvári bírónál megesett történetre.
Ugyan így volt ez Jézusnál is. Ő tudta, hogy Isten fia, a mennyből jött, és oda fog visszamenni, és ez a tudat tette képessé őt arra, hogy másokat szolgáljon. Elvégezte azt a munkát, ami abban a korban a szolgák feladata lett volna.
Megfigyeltem, hogy azok a leginkább beképzelt emberek, akiknek rossz az önértékelésük, akik büszkeségükkel és hiúságukkal akarják leplezni a bennük tátongó ürességet. Ha azonban tudatosítjuk azt, hogy mi is Istentől jöttük, sőt, hozzá fogunk visszatérni, akkor ez olyan belső értéket és motivációt ad, ami képes függetleníteni minket a körülöttünk levő emberek váltakozó hangulatú vélekedéseitől. Ha tudjuk, hogy Isten értékel, nem vagyunk kiéhezve az emberek értékelésére. Ha tudjuk, hogy Jézus szeret, akkor könnyebben elviseljük az emberek szeretetlenségét. Ha tudjuk, hogy Isten emberré lett (levetette királyi palástját), csak hogy szolgáljon nekünk, embereknek, akkor nekünk sem esik nehezünkre másokon segíteni.

A mai napi döntéseid előtt jusson eszedbe, Isten értékel téged!
Molnár B Antal [ 2014-09-20 12:28 ]

Csendesség .
“Légy csendességben, Isten, hogyha hív. Halkan szólít, mint pásztorhangú síp.
Kelj fel és indulj engedelmesen.: Kutyuska-vígan, bárány-csendesen.
Ha éjbe vész is előtted az út., Megsimogasd a síró kisfiút,
Ha sívó örvény örvénynek kiált., Te kikerüld a szepegő csigát.
A hangos ember érőt nem teremt; Az erőszaknál erősebb a csend.”
(Sík Sándor: “Légy csendességben”)
Molnár B Antal [ 2014-09-20 12:27 ]

(3) „Szorult helyzetben vagyok…” (Zsoltárok 102)
(3) A NYOMORÚSÁGRÓL. - Egyéni panaszának (2-12, 24-27) és közösség himnusz (13-23) összefonódása ez a zsoltár. A zsoltáros szorult helyzetben van, amit részletesen kifejt. Szenved az elmúlás miatt, testi és lelki kínjai miatt, a beteg ember magánya miatt, akit abban a korban tisztátalannak tartottak, mint a pelikánt és a baglyot, gyötrődik ellenségeinek beteljesedett átka miatt, leginkább pedig amiatt, hogy Isten felemelte, de elvetette őt (2-12). Az ember egyedül van, reménytelenül, amíg bajai felett kiáltozik, noha jogos minden fájdalmas kiáltás, és nem tilos, ugyanakkor, ha nem az Isten színe előtt történik ez a panasz, akkor valóban csak hangos kiáltás marad, még ha Isten nevét említi is a szenvedő, de úgy, mint őt elvető Istent.* De jó tudni, hogy Isten Jézus Krisztusban nem vetett el, sőt lehajolt érettünk, nyomorúságunkban. Zsidók 11,23-40 . 114. zsoltár A nyomorúságban Isten adja a reménységet. Ez a panasz folytatódik a 24-27. versekben, ahol a zsoltár írója nem akar elmenni ebből a világból élete delén, de aztán megvigasztalja Isten örökkévaló szeretete, amely fiainak majd reménységet ad. De jó tudni, hogy Jézus Krisztusban nemcsak a fiaink, hanem mi is megszabadultunk. Isten nem vetett el nyomorúságunkban, sőt lehajolt érettünk. - A nyomorúságból való szabadulás szolgálatra hív. Az egyéni panaszének közé ékelődik a közösségi himnusz (13-23), amely az eljövendő szabadulást hirdeti meg, amikor Isten megerősíti népét, felépíti templomát, és jönnek mindenhonnan más népek is, hogy e megáldott nép Istenét megismerjék. Isten valóban aláhajolt népéért, Jézus Krisztusban pedig mindenkiért. A nyomorúságból megszabadult ember és nép csakis ezt hirdetheti és élheti mindenki felé, az irgalom evangéliumát.
Molnár B Antal [ 2014-09-20 12:26 ]

-----------------------------------------------------------
Zákeus.
Elment egyszer Zákeus, hogy Jézust meglássa,
Kicsi volt, hát felmászott egy nagy fügefára.
Mikor az Úr arra jött, így szólt fel a fára:
“Zákeus ma tehozzád térek be szállásra.”
Örvendezett Zákeus Ennek hallatára,
Hitte, hogy a bűneit az Úr megbocsátja.
Azt mondta: “Ha valamit gonoszul elvettem
Megfizetek négyszer is, hogy jóvá tehessem.”
Így szólt az Úr: “E háznak ma lett üdvössége!”
Zákeusnak szívébe Öröm szállt és béke.
Jézus jött, hogy megtartsa a bűnös világot,
Mióta Ő eljött hozzánk, én is vele járok! Domján János
Molnár B Antal [ 2014-09-20 12:25 ]

/1/
Jákób kútjánál.
A levegő tüzet lehel, Mindenki árnyékban delel. Még a vad is odvába bújt,
Csendes, kihalt most minden út. De ím, a kút felé siet Egy asszony merni friss vizet.
Ő épp ilyen órát keres, Mikor a kút s az út üres. Az emberek tekintetét
Kerülni van oka elég, Az élete vétkes, sivár, Megveti az egész Sikár,
Meg az egész Samária, Jobb volna tán meghalnia!…
Ni, ott a kútnál ül egy idegen! – Ki lehet az, én Istenem! – Lábán az aszú föld hamva, pora,
Látszik, hogy hosszú útnak vándora. De nem sejti az asszony, hogy ki légyen,
Nem sejti, hogy lelki békéje lészen. Talán egy vándorló írástudó:
A köntöse mutatja, hogy zsidó, És ha zsidó, úgy hát ellenség!
Micsoda gonosz véletlenség, Hogy ő, az emberkerülő,
Aki a kúthoz lopva jő, Nemcsak hogy egy embert talált,
Hanem még hozzá Izráel fiát, Ki az egész Samáriát
Megveti, gyűlöli mindhalálig!
De mily csoda: az idegen Nem fordul el zord hidegen, Sőt nyomba szóba áll vele:
„A vedredet merítsd tele. És adj – az Isten majd megfizet - Adj nekem egy ital vizet.“
Az asszony nagy szemet mereszt: Zsidó létedre, hogyan kéred ezt,
Én tőlem, földnek iszonyától, Gyűlölt népnek lenézett asszonyától?“
Az idegen szemében fény ragyog. „Ha tudnád te, hogy én ki vagyok!
És ha tudnád te a hívőknek részit, Amit számukra az Isten készít:
Te kértél volna tőlem, nem hiszed? És kaptál volna élő vizet!“
„Uram, az ajkad mit beszél? Vödröd nincs, s a víz színe mély.
Jákób, ki már e vizet itta, Meríteni azt még ő sem tudta
Vödör, s kötél nélkül, csak úgy marokkal, S nem vagy te nála kisebb sokkal?!“Molnár B Antal [ 2014-09-20 12:25 ]


Ő szól: „Ki e vízből iszik, Megint, hamar megszomjúhozik.
De oly vizem van énnekem, Hogy meg nem szomjúhozik sosem
Ki abból iszik, sőt benseje Élet vizének lesz buzgó kútfeje.“
Mohón kiált az asszony: „Jó, Uram! Adj nékem is ilyen vizet, ha van.
De jó lesz majd, a nap hevén Nem kell, hogy a kútra járjak én.
Megbújhatok házam falán belül Vádló emberszemek elől!“
Amaz csupán annyit felel: „Eredj, és hívd férjedet el!“
„… A férjemet? “ – az asszony kérdi S azzal hozzáteszi keserű daccal: –
„Férjem nincs!“. „Nincsen? Hát igaz, Öt férjed volt, s aki most van, nem az.“
Az asszony döbbenve tág szemet nyit, Ki ez, hogy tudja titkait,
Az élete bűnét, sebét, Mindazt, mi benne rút, sötét!
„Uram! – kiált –, próféta vagy tehát! Választ a kérdésemre adj hát:
Mi e helyen imádkozunk, Az Istennek itt áldozunk.
Zsidók hite szerint ellenben Nincs szent hely, csak Jeruzsálemben.
Ó, mondd, kinek van igaza? A szívnek hol van vigasza, Melyért oly nagyon eped…
Ó, mondd, igaz vallás melyik? Egy bűnös élet terheit Lerakni hol lehet, ó, hol lehet?!“
Komoly, nagy válasz szól e szóra: „Asszony, eljő, hidd el, az óra,
Mikor ki imádkozni vágyik, Sem Jeruzsálem templomáig
Nem kell, hogy menjen, S nem kell, hogy várjon, míg felérne
A Garazim hegy szent helyére, Ahol Samaria népe áldoz,
Eljő az óra, s íme, most van, Mikor nem fényes templomokban
Szólhat csak Isten-imádás. Csak annyi kell: lélek és igazság,
Az egeket hogy általhassák, S nyomukba szálljon az áldás.
Az Isten lélek, és ő azt kívánja, Hogy minden lélek őt imádja,
Lélekben és igazságban tegye.“
Az asszony szól: „Ez akkor lesz, ugye, Mikor, akit sóvárogva várunk,
Eljő a mi dicső Királyunk, Minden népnek Messiása.
Ki a titkot mind megjelenti, Fényét az éjszakába hinti,
Bűnös lelkünk életre menti, S lesz minden szívnek gyógyulása.
Tudom, a Krisztus hogyha eljő, Akkor eloszlik minden felhő,
Az üdvösség napja felragyog.“ Az idegen szól: „Eljött. Én vagyok!“ Vargha Tamás
Molnár B Antal [ 2014-09-20 12:23 ]

(2) „…mennyi jót tett veled…” (Zsoltárok 103)
AZ ÚR JÓ TETTEI.* - 1. Isten tettei „jó” tettek, mert megváltást, szabadítást adnak. Minden egyéb „jó” ebből a tényből fakad (2). - 2. A megváltás bizonyossága nélkül azonban minden földi „jó” átokká lesz rajtunk, kifolyik a kezünkből, mint a víz; ha mégis „konzerválni” akarnánk a földi jókat, elviselhetetlen terhekké lehetnek azok. Rodin híres szobra a vízhordó lány, amelynek elkészültét sok vázlat előzte meg, az egyiken a vizes korsó nincs is kifaragva, ott megmaradt a teher helyén a puszta, torz kőtömb, amely alatt összegörnyed a lány. Ez a vázlat kifejezőbb, mint az eredeti. Mindannyian ilyen teher alatt roskadozunk. - 3. Isten megváltó, jó tette, Jézus Krisztusban az, hogy levette ezt a kőtömböt rólunk, illetve bizonyosságot adott, hogy hamarosan leveszi rólunk, így adatik felülről erő, azok hordozásához. - 4. A legnagyobb terheink, amelyek mindenütt jelen vannak: bűneink, betegségeink, halandóságunk (3). Ezeket vette le rólunk az Úr, Jézus Krisztusban, hogy helyüket szeretete és irgalma töltse el, amely betölti mennyei javakkal földi életünket is, és megújulunk. Amíg még maradnak a terhek, másként hordozzuk azokat (5). Zsidók 12,1-11
- Gyönyörű a szerkezete ennek a zsoltárnak, még fontosabb az üzenete. A zsoltáros magasztalja az Urat, mert megtapasztalta az Úr „jó” tetteit egyéni életében (1-5), és mert minden ember megtapasztalhatja az Úr megváltó tetteit a történelemben (6-13). Az Úr magasztalásának forrása a mi mulandóságunk (14-18), és az Ő örökkévaló volta (19-22), amelyben minket is részesíteni akar a Jézus Krisztusban. Most csak a zsoltár első szakaszára tudunk figyelni. –
Molnár B Antal [ 2014-09-20 12:23 ]

Máté 27:29-31 - És tövisből fonott koronát tőnek a fejére, és nádszálat a jobb kezébe; és térdet hajtva előtte, csúfolják vala őt, mondván: Üdvözlégy zsidók királya! És amikor megköpdössék őt, elvevék a nádszálat, és a fejéhez verdesik vala. És miután megcsúfolták, levevék róla a palástot és az ő maga ruháiba öltözteték; és elvivék, hogy megfeszítsék őt.

Babits Mihály: Csillag után.
Ülök életunt szobámban, hideg teát kavarok...
Körülöttem fájás-félés ködhálója kavarog.
Kikelek tikkadt helyemből, kinyitom az ablakot
s megpillantok odakint egy ígéretes csillagot.
Ó ha most mindent itt hagynék, mennék a csillag után,
mint rég a három királyok betlehemi éjszakán!
Gépkocsin, vagy teveháton – olyan mindegy, hogy hogyan!
Aranyat, tömjént és mirhát vinnék, vinnék boldogan.
Mennék száz országon át, míg utamat szelné a vám.
"Aranyad tilos kivinni!" szólna ott a vámos rám.
"Tömjéned meg, ami csak van, az mind kell, az itteni
hazai hatalmak fényét méltón dicsőíteni."
Százszor megállítanának – örülnék, ha átcsúszom:
arany nélkül, tömjén nélkül érnék hozzád, Jézusom!
Jaj és mire odaérnék, hova a csillag vezet,
te már függnél a kereszten és a lábad csupa seb,
s ahelyett hogy bölcsőd köré szórjak tömjént, aranyat,
megmaradt szegény mirhámmal keserűszagú mirhámmal
kenném véres lábadat.
Molnár B Antal [ 2014-09-20 12:22 ]

Józsué 1:5- Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében; amiképpen Mózessel vele voltam, teveled is veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled.
Hatalmas és bátorító ígéret ez, hogy Isten nem hagy el bennünket, csak mi hagyhatjuk el őt. Barátok cserbenhagyhatnak, segítségük sokszor csak olyan, mint az áprilisi zápor, Isten azonban hűséges, Jézus Krisztus mindörökké ugyanaz. Isten egyetlen embert sem hagy el élete során, egyedül Krisztust hagyta el. „én Istenem miért hagytál el engem?” hangzott Krisztus szájáról a kereszten. Krisztusnak, mert magára vette bűneinket, helyettünk kellett meghalnia. Nem a testi szenvedés volt számára a legnagyobb fájdalom, hanem a lelki, mert el kellett viselnie, hogy még Atyja is elhagyja. Nekünk azonban megígérte, hogy Szent Lelkével örökre velünk marad
Molnár B Antal [ 2014-09-18 18:49 ]

383
Jézus, tiszta lényed nézve,
Lelkünk vágyik az égi fényre.
Jöjj, a szívünket átadjuk Néked,
Töltsön el öröm, mennyei béke.
Világíts! Világíts!

Refrén:
Jézus, ragyogj, töltsd be szent égi fénnyel éltünk!
Szívünk tüzét, kérünk, gerjeszd fel!
Hadd jusson el minden néphez e nagy kegyelem!
Küldd szent tüzed, mindenhol fény legyen!
2. Mért kell, ó, az éjben járnunk,
Célt, reményt vajon hol találunk?
Benned, Úr Jézus, megleltük már ezt,
Üdvünk, életünk ára a kereszt.
Világíts! Világíts! Refr.
3. Bárcsak Krisztus égi fénye
Rólunk is visszatükröződne,
Hadd lássák meg az emberek rajtunk,
Bűnünk terhétől meg szabadultunk!
Világíts! Világíts! Refr.
Molnár B Antal [ 2014-09-18 18:49 ]

Jézus, Te égi szép, tündöklő fényű név,
Legszentebb itt alant a föld színén!
Benned van irgalom, Terólad zeng dalom,
Erőd magasztalom, Ragyogj felém!
2. Az élet száz veszély, én lelkem, mégse félj!
Míg Ő tart karjain, hű Mestered!
Elhagynak emberek, Mit árt, ha Ő veled?
Töröld le könnyedet, Jézus szeret!
3. Akaratod nekem mutasd meg szüntelen,
Ne rejtsd el, Mesterem, tetszésedet!
Alázattal tele, Hadd merüljek bele;
Hisz idegenben jár Itt gyermeked!
4. Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen
Fényedből fénysugár az életem;
Míg a homályon át, A lelkem otthonát,
Világosságodat Elérhetem!
Molnár B Antal [ 2014-09-18 18:47 ]

Mikeás 5:7--És a Jákobnak maradéka olyan lészen a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és nem bízik embernek fiaiban.
Ha ez az ígéret érvényes Izráelre, mennyivel inkább érvényes Isten hívő népére. A hivatásukat hűséggel betöltő hívők valóban kimondhatatlan áldást jelentenek mindazok számára, akik között élnek. Olyanok, mint a harmat; csendes, nem tolakodó lényükkel felüdítik a körülöttük élőket. Szinte észrevétlenül, de hasznosan szolgálják azok életét, növekedését és örömét, akikkel együtt élnek. Mint friss, égből jött harmatcseppek ragyognak, mint a gyémánt a napon. Szeretettel telve gondozzák a szegényeket és megvetetteket, míg minden egyes „fűszál” megkapja a maga „harmatcseppjét”. Személy szerint nem is jelentős emberek, de az Úrban egyesülve elég erősek ahhoz, hogy Isten szeretete áradhasson rajtuk keresztül. A legtágasabb mezőt is felfrissítik ezek az apró harmatcseppek. Uram, tégy minket is olyanná, mint a harmat! Isten népe hasonló tud lenni a záporhoz is, amely Isten parancsára hull, és nem emberek kénye-kedve szerint. Isten népe Istenért munkálkodik, akár akarják ezt az emberek, akár nem. Munkálkodásukhoz éppúgy nem kérnek engedélyt az emberektől, mint a zápor sem ahhoz, hogy zuhoghasson. Uram, tégy minket bátrakká és szabadokká a szolgálatban, bárhová is vezérel akaratod. C.H.Spurgeon
Molnár B Antal [ 2014-09-18 18:46 ]

Lukács 10:38-42--Lőn pedig, mikor az úton mennek, hogy ő (Jézus) bementek egy faluba egy Márta nevű asszony pedig befogadta őt házába. És ennek vala egy Mária nevezetű testvére, ki is Jézus lábainál leülvén, hallgatja vala az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban; előállván azért monda: Uram, nincs-e arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem. Felelvén pedig, monda néki Jézus: Márta, Márta, szorgalmas vagy és sokra igyekezel: De egy a szükséges dolog: és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik ő tőle.
Krisztus csodálatosan tanított Lázár házában, Mária a lábánál ült tisztelettudó és odaadó hallgatókén. Márta, aki ételt készített a vendégeknek, odament Krisztushoz panaszkodni. Jézus és tanítványai Jerikóból érkeztek, kimerítő gyalogutat tettek meg. Márta mindent megtett, hogy gondoskodjon a vendégekről és kényelembe helyezze őket, s igyekezetében megfeledkezett a Vendégnek járó figyelemről. Jézus szelíden és türelemmel válaszolt neki. Mária megjegyezte a Megváltó ajkáról elhangzó drága igéket, a szavakat, melyek a föld legértékesebb ékszereinél is drágábbak voltak számára. Az „egy dolog”, amelyre Mártának szüksége volt, a csendes, odaadó lelkület, mélységesebb vágyakozás a jövőről, az örök életről és a lelki növekedésről szükséges kegyelemről szóló tanítás, a valódi tudás után. Kevésbé kellett volna aggódnia a múlandó dolgok miatt, és többet törődnie a maradandókkal. Jézus meg akarja tanítani gyermekeit, hogy ragadjanak meg minden lehetőséget, amikor olyan ismereteket szerezhetnek, amelyek bölccsé teszik őket az üdvösségre. Krisztus ügye gondos, tettre kész munkásokat kíván, tágas terek nyílnak meg a Mártáknak, akik buzgón akarják végezni a vallásos munkát. Először azonban hadd üljenek le Máriával együtt Jézus lábához. Krisztus kegyelme szentelje meg a szorgalmat, az igyekezetet és az energiát – így válhat legyőzhetetlen erővé a jó érdekében. E.G.White: Jézus élete
Molnár B Antal [ 2014-09-18 18:46 ]

1 Móz 28:15
És ímé én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged valahova menéndesz (mész), és visszahozzalak e földre; mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem amit néked mondtam.
A kéz.
Egy szívbeteg ember műtétjével kapcsolatos élményeiről mesélt.
A műtét előtti napon egy kedves ápolónő jött kórtermébe.
A nővér megfogta a kezét és megszorította.
- Szorítsa meg Ön is, és érezze kezem érintését – mondta az embernek. – Figyeljen rám! – folytatta. – A holnapi műtét alatt az Ön szívét elkülönítik, ez idő alatt csak gépek fogják életben tartani. Miután szívét véglegesen visszahelyezik, és az operáció lezárul, öntudatát visszanyerve egy reanimációs szobába fog felébredni. Hat órán keresztül mozdulatlanul kell majd feküdnie. Lehet, hogy nem fog tudni mozogni, beszélni, talán még a szemeit sem tudja majd kinyitni, de öntudatánál lesz. Érezni és érteni fog mindent, ami maga körül fog történni. Azalatt a hat óra alatt én mindvégig Ön mellett leszek, fogom a kezét úgy, ahogy most is. Önnel leszek mindaddig, míg vissza nem nyeri erejét. Lehet, hogy végtelenül elhagyatottnak érzi majd magát, de ha megérzi kezem érintését, tudni fogja, hogy én nem hagyom magára.
- Minden pontosan úgy történt, ahogy az ápolónő mondta nekem – magyarázta az ember. – Felébredtem, de semmit nem tudtam tenni. Azonban éreztem kezének érintését: kezeiben tartva szorította kezemet, órákon keresztül. És ez nem csak ígéret volt. Isten is ugyan így ,ha nem még szorosabban és hűségesebben fogja kezünket, nem engedi el, csak mi nem engedjük ez Övét !! Bruno Ferrero nyomán
Molnár B Antal [ 2014-09-18 18:44 ]


47--http://youtu.be/TwESSLQ4WLc---HINNI TANÍTS--
Molnár B Antal [ 2014-09-16 19:13 ]

Ének (részletek):
Hadd menjek, Istenem, mindig feléd. Fájdalmak útjain, mindig feléd.
Oly sok keresztem van, de ez az én utam, Mert hozzád visz, Uram, mindig feléd.
Ha este száll reám, s csöndes helyen Álomra hajtanám fáradt fejem
Nem lesz hol nyughatom, kő lesz a vánkosom, De álomszárnyakon szállok feléd.
Csillagvilágokat elhagyva már, Megfáradt lelkem is hazatalál.
Hozzád, ha eljutok, lábadhoz roskadok, Ott majd megnyughatom örökre én!
Dallam: Lowel Mason: 1792-1872
Molnár B Antal [ 2014-09-16 19:13 ]

Biblia osztás.
Bibliát osztok az iskolában szét, Akinek még nincs, nyújtsa a kezét!
Sok kis kéz nyúl – vékony hangon kiált, Kérek én is – én is Bibliát
Oly kedves, oly szép, megható e kép Csicsergő madár kedves énekét
Zengi tavaszba e sok kis ajak Így táplálkoznak a fecske fiak.
Gyerekek, ez a könyv drága kenyér A világ minden kincsével felér
Aki olvassa, megáldja az Úr, Mellette marad élettámaszul.
Nézik, lapozzák, míg osztom tovább, Egyszer csak elfogynak mind a Bibliák.
Mindenki boldog, csak egy kislány fakad sírva: „Jaj! Nincs Bibliám!”
Vígasztalom, míg lassan könnye hull, Úgy érzem, hogy ott fönn megszólal az Úr:
„Akkor lesz boldog ez a nagyvilág, Ha sírni tud, hogy nem kap Bibliát!”
------------------------------------------


Isten jóságáról.
Én vétkeztem – Te viszont eltűrted.
Én elhagytalak – de Te még mindig törődsz velem.
Ha bánkódom, megbocsátasz.
Sőt, ha halogatom a visszatérést, - vársz reám.
Visszahisz, ha eltévedek.
Édesgetsz, ha ellenállok.
Megvárod, míg fölébredek kábultságomból.
Magadhoz ölelsz, ha visszatérek
Molnár B Antal [ 2014-09-16 19:12 ]

(6) „…akiket kiválasztott…” (Zsoltárok 105,1-25)
Isten kiválasztotta népét (6), majd csodálatos tettekkel gondot viselt róluk, azaz senkinek sem engedte elnyomni őket (14). A kiválasztottság kegyelem, mögötte Isten kikutathatatlan döntése áll, de a kiválasztottak megtapasztalják Isten csodatetteit mindenkor, még a szükség idején is észreveszik azokat (6). - A kiválasztottság felelősség, mert nagy kérdés, hogyan élünk azzal. József megtapasztalta az Úr kegyelmét, de ez olyan magasságokba „repítette” őt, amely tele volt veszélyekkel: „a fáraó egész vagyonának kormányzójává lett, hogy a vezetőket tetszése szerint oktassa, a véneket bölcsességre tanítsa” (21-22). Akiket valóban kiválasztott az Úr, azok nem tudnak visszaélni kiválasztottságukkal, csak szolgálni tudnak vele. - A kiválasztottság szüntelen hálaadás, függés és szolgálat. Aki „képességet” kapott arra, hogy mindenkor hálát adjon az Úrnak, miközben folyamatosan tudja, hogy életében minden kegyelem, ezért ebben a szent függésben állandóan segítségül hívja az Úr nevét, miközben élete szakadatlan szolgálat, hirdetve az Úr tetteit mások előtt; - ilyen az, akit kiválasztott az Úr. Zsidók 13,1-6
Molnár B Antal [ 2014-09-16 19:11 ]

(5) „Szilárd alapokra helyezte a földet…” (Zsoltárok 104,1-23)
Hatalmas Urunk van, aki mindent bölcsességgel, rendben, „jól” teremtett meg. Ugyanakkor ez a zsoltár hirdeti, hogy Isten nem egyenlő a teremtett világgal, hanem kívülről tekint rá, mint teremtményére, de keze nyoma ott van mindenben.* Ő az, aki ezt a rendet, minden ártó hatalom és káosz ellenében fenntartja. Isten kegyelméből búza, bor és olaj adatik mindenkor (15), amely az emberi élet három feltétele: étel, vidámság, méltóság. Ebben a teremtési rendben minden és mindenki valamiért és valakiért van. Az eső a fákat öntözi, a fák a madaraknak nyújtanak fészket, a növények az embernek adnak táplálékot. A szolgálat Istentől való, világfenntartó elv, minden önzés ellenében (Ravasz László). Istenünk teremtő és gondviselő szeretetét mutatta meg Jézus Krisztusban, akiben visszaállította „életes” rendjét. Milyen szép a világ, szilárd az alapja, megbízható a hordozója, a mi Istenünk, aki teremtő, gondviselő és megváltó Úr. Zsidók 12,12-17 149. zsoltár * Isten egyszerre transzcendens és immanens.
Molnár B Antal [ 2014-09-16 19:10 ]

MILY HATALMAS VAGY!
Csak ragyogás, ragyogás mindenfelé, Vakit a fény.
Szemem mohón issza, S felölelnék most mindent egyszerre
Ha tudnám... Olyan szép minden.
A fák, a virág, az illat, S a vízre ráhullt a fény,
Mint százannyi csillag Verődik vissza, szerteszét:
Oda, ahonnan vette kezdetét. Nem értem, mégis hogy lehet?
A télre tavaszt hoz, az őszre telet. S a nyár, ez a forró lüktetés,
Kenyér ígérete, ha érik a vetés, Mire fogy a régi, ím itt van az új,
A földből nő ki csak úgy, hangtalanul. Virágok bomlása, rügyek a fán,
Harmatnak hullása fülledt éjszakán És a természetben ezernyi csoda:
Tudom, magyaráz a kémia, De választ nem adhat.
Nem is kérdezem, Csak leborulok előtted Istenem.
Fejem meghajtom, szavam elakad: - ki sem mondhatom,
Mily hatalmas vagy (Páskulyné Kovács E)
--------------------------------------
Egyszerű történelemlecke felnőtteknek
A bárány el akart tévedni, És eltévedt.
Ha tudta volna… A pásztor tudta. Elment.
Megkapta. Azóta kötözi sebeit
Nemsokára vissza viszi a kilencvenkilenchez.
A bárány nem akar aztán többé soha Eltévedni…
Molnár B Antal [ 2014-09-14 20:00 ]

HALLD CSAK!

Halld csak, hangzik Jézus hívó hangja:
,,Ki jön még ma szent aratásomba?
Fehér a táj, vár az aratókra;
Ki lesz, ki a sok kévét behordja?’’

Hangosan szól, téged hív a Mester.
Fogadd el, s a leggazdagabb ember
Leszel, csak mondd boldogan, örömmel:
,,Itt vagyok én, Uram, engem küldj el!’’
Gerzsenyi Sándor
-------------------------------------------------


***
Egy viharos nap után a tengerpart tele volt partra vetett, vergődő kis halakkal, kiszáradó tengeri csillagokkal, kagylókkal.
Az arra járó felnőttek és gyerekek szomorúan nézték a pusztuló életeket.
Egy kislány azonban fogta a kis homokozó vödrét, és apró kezeivel kezdte összeszedni a még élő halakat, majd elballagott a víz széléhez, és visszadobta őket a tengerbe.
Az apja rászólt :
- Hagyjad, hiszen olyan sokan vannak. Úgysem tudod mindet összeszedni. Mit számít az egészhez képest az a pár kis hal, amit megmentesz!
- Amelyiket megmentem, annak számít – felelte a kislány, és folytatta a mentőakcióját.
Molnár B Antal [ 2014-09-14 19:59 ]


Egy kissé együgyű fiú minden alkalommal, amikor elment a templom előtt, beköszönt:
- Szia, Jézus, Pista vagyok!
Amikor a pap ezt meghallotta, megszidta a tiszteletlenségéért, de a fiú továbbra is folytatta a fura üdvözlést.
Egyszer a fiú éppen az úton ment át, amikor nagy sebességgel száguldva feltűnt egy autó, és úgy látszott, mindenképpen elüti a gyereket.
Az autó csikorogva fékezett, és a járókelők ámulatára a fiú sértetlenül állt a kocsi mellett.
– Mi történt, hogyan úsztad meg? – kérdezték tőle.
- Nem én csináltam – mondta a fiú. – Egyszer csak itt termett egy ember, azt mondta: „Szia, Pista, Jézus vagyok!” – és elrántott az útból
--------------------

MENJETEK EL, TEHÁT!

Vigyétek az Ige bizonyságát szerte,
hogy az embert Isten csak azért büntette,
mert elfordult tőle és szent parancsától,
hamis törvényeket alkotva magától.
Tudja meg mindenki, hogy minékünk adta
szerelmes szent Fiát, s értünk feláldozta...
Térjen vissza hozzá a megtévedt világ,
ezt zengje minden szív, súgja fű, fa, virág!
Hadd költözzön be a szeretet és béke
embertársainknak jéghideg szívébe.
Omoljanak le a rideg válaszfalak,
ádáz ellenségek testvérré váljanak!

Prédikátoraink! Nézzetek az égre!
Mintha könny ragyogna jó Urunk szemébe’!
Kiterjeszti karját áldó szavak között
e megszentelt hajlék s e kis sereg fölött...
Menjetek, menjetek el a misszióba!
Mert rövid az utunk és eljár az óra.
Kezdjétek el nemes, mentő munkátokat,
keskeny úton járni tanítsatok sokat...
Áradjon rátok a Szent Szellem áldása,
Hívő szívünknek csak az a kívánsága.
Legyen missziótok mindig eredmény dús,
örök vezetőnek
jövel, Uram, Jézus,
jövel, Uram, Jézus!
Somogyi Imre

Molnár B Antal [ 2014-09-14 19:58 ]

Élt egyszer egy jámbor ember.
Minden nap elborzasztotta őt a világ kegyetlensége, fájt neki a többi ember szenvedése. Minden este órákig imádkozott, hogy az Isten tegyen végre valamit e sok szenvedés megszűntetésére.
De hiába, nem történt semmi.
Egyik este aztán hangosan kifakadt:
- Óh, Uram, hát nem látod ezt a sok szenvedést, ezt a sok rosszat a világban? Miért nem teszel már valamit?
És ekkor megszólalt egy égi hang:
- De hát már tettem. Megteremtettelek téged.
----------------------------------------------

,,ELVÉSZ A NÉP, HA NINCSEN TUDOMÁNYA’’
(teológusok tanévnyitóján)

A röpke nyári szünidő után már
Ím, újra hív és vár az iskola:
Hívó szavára elindul a bátor
Tanulni vágyok végtelen sora.
Van köztük gyermek, ifjú s minden korból...
Hozzájuk küldöm most ezt a dalom:
- Buzgó erővel és vasszorgalommal
Tanuljatok! A tudás: hatalom!

A könyvek poros fedelét törölni
Buzgón siet több próféta-diák
Oda, ahol meg lehet találni a
Szent küldetésre hívó iskolát.
,,Elvész a nép, ha nincsen tudománya’’ -
Mondotta Isten, s zengte völgy, halom.
Buzgó erővel és vasszorgalommal
Tanuljatok! A tudás: hatalom.

Ha sok-sok titkot már ismerni tudtok,
Megértitek a legmélyebb csodát:
Csupáncsak Isten, Aki teremtette,
Tárhatja fel a csodák nagy sorát!
Tágabb látásra is szomjasan törjön,
Ki elmélyül a tudásban nagyon:
Tanévnyitáskor új erővel, bátran
Tanuljatok! A tudás: hatalom!

Kincset gyűjt az, és rozsda meg nem fogja,
Moly se eszi és el se vehető;
Ki tud, az előtt kitárul az Élet,
S elérhető a legmesszebb tető!
Az új tanévnek halk csengői szólnak,
Kinyílt a nagy, eddig bezárt terem.
Kik szorgalommal tanulni akartok,
Koronázza utatok győzelem!
Kárász Izabella
Molnár B Antal [ 2014-09-14 19:57 ]

Menny és pokol-.
Egyszer meghalt egy önző, irigy ember. Egy lejtős, füves domboldalon ébredt fel halálából, tiszta felhőtlen volt az ég. Nyugatra a kék óceánt látta, keletre egy csodálatos vízesést és szivárványokat.

Ez volt a legcsodálatosabb hely, amit csak el tudott képzelni. „Azt hiszem, jól csinálhattam a dolgaimat az előző életemben!” gondolta. „De mégis, nincsen itt egy hely, ahol lakhatnék” aggodalmaskodott. „Bárcsak lenne egy otthonom ezen a csodálatos helyen.” Hirtelen, a szeme láttára megjelent egy csodálatos épület! A legszebb otthon volt, amit valaha látott! A férfi izgatottan futott be, és felmért minden szobát. „Imádom az új házamat! Gondolta „De nincsen benne bútor!” panaszkodott. Erre a legcsodálatosabb, legdrágább és legízlésesebb bútorokkal telt meg a háza. Teljesen lenyűgözte! Miután megnézett gondosan minden egyes bútort a házban kezdett éhes lenni. „Elég éhes vagyok!” gondolta, „Hogyan fogok itt ételt találni?” Hirtelen mozgolódás támadt az étkezőben. Átsétált az étkezőbe, ahol egy igen pazar menüt talált az étkezőasztalon. Boldogan ült le és evett, míg jól nem lakott és teljesen elégedett nem lett. Miután evett, kezdte egyedül érezni magát. „Ez mind nagyon jó” gondolta, „De milyen jó lenne, ha mindezt megoszthatnám valakivel.” Ebben a pillanatban kopogtattak az ajtaján. Meglepetésére egy csodálatos nő lépett be az életébe. Minden szempontból olyan volt, mint akivel mindig is élni szeretett volna. Az első pár hét gyorsan eltelt. Sok új dologra tett szert: új ruhákra, szép autókra, barátságos szomszédokra, még egy barátságos házi tigrisre is! Ezek mind boldoggá tették egy időre, de aztán mindig kellett valami új, hogy boldog maradjon. A következő néhány hét lassan telt. Bár egyre gyorsabban tett szert az új dolgokra, rögtön elégedetlen lett velük. Egy idő után már igazán semmi sem tette boldoggá. Egy nap olyan elégedetlen lett, hogy odament a birtokfelügyelőhöz és a következőket mondta: „Nem akarok hálátlannak tűnni, de egyszerűen nem vagyok boldog itt! Jó, hogy mindent megkapok, meg minden, de lehet, hogy egyszerűen nem kellene a mennyországban lennem!” A birtokfelügyelő erre azt mondta: „Ohh, azt gondoltad, hogy ott vagy?”
Molnár B Antal [ 2014-09-14 19:57 ]

Mennyit ér egy veréb?


„Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül! Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak vagytok.”
(Máté evangéliuma 10. fejezet 29-31. vers)

Gyermekként minden apró dologra rácsodálkozik és minden kis dolognak, örül az ember. Csak ahogy növekedünk, az apró dolgok értéktelenné válnak, s helyükbe egyre nagyobb dolgok lépnek.

A fiúknál a kis matchbox helyét átveszi egy valódi autó, abból is a minél nagyobb, vagy minél sportosabb, minél mutatósabb. A lányok a babaház helyett már a több emeletes villájukat szépítgetik, csinosítgatják.

Mondhatod; ez így van rendjén. Az idők változnak és különben is, a kicsire nem adunk… pedig „a veréb is madár!”

De hát a mai világban ki figyel oda egy kis szürke verébre? Ha egy nagy rétisas, vagy egy sólyom száll az ég tetején, az igen. De a veréb, még járni sem tud, csak lenn ugrál a porban.

Ha reggelente énekel a feketerigó, füttyöget a fülemüle, de a veréb, mint egy rossz csengő, csak rekedten, riadtan rikácsol. A veréb nem számít, s hazánkban is csupán egy EU-s jogharmonizációs szabályozás - ugyanis nyugaton az eredeti létszám 3%-ára süllyedt a verébállomány - miatt lett 2001-től védett, így a veréb darabja ma 1000 Ft-ot ér.

Ahogy az evangéliumot olvassuk, ez Jézus idejében sem volt másképp. De az Ő szavai nem is annyira a madarakról, sokkal inkább rólunk „szürke hétköznapi verebecskékről” szólnak.

Azokról, akik úgy érzik rájuk senki, sem figyel, hisz nincs sasszárnyuk, nincs cifra papagáj ruhájuk, hangjuk, ha van is, bár ne lenne… s az életük… szürke, egyhangú, riadt, feledhető… A római agorán úgy adták-vették akkor az embert, mint ma egy kiló kenyeret.

De mondd csak, ma más a helyzet? Ma mennyit ér egy ’szürke ember verebecske’?

1000 vagy 100.000.000 Forint, esetleg a sztárok értéke dollárban, vagy euróban?

Ennél sokkal drágább egy ’szürke ember verebecske’ mert „nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon” lettünk megvásárolva, „hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén.” (1Pét.1:18-19)

Jegyezd meg jól; Drága vagy és drága minden szürke verebecske!
Molnár B Antal [ 2014-09-14 19:56 ]

Keresztség.

„Amikor bemerítkeztetek, és ez által bizonyságot tesztek, hogy megváltott titeket is ,meghalva a bűnnek .ugyanakkor Krisztussal együtt fel is támasztott benneteket, mivel hittetek hatalmában, amelyet akkor mutatott meg, amikor feltámasztotta Krisztust a halottak közül. Ti ugyanis lelkileg halottak voltatok bűneitek miatt, és azért, mert a régi emberi természet uralkodott rajtatok. Isten azonban Krisztussal együtt új életet adott, miután megbocsátotta minden bűnünket.”

Kol ..írt levél 2. rész 12-13. vers. (Egyszerű fordítás)

A napokban elgondolkodtam azon, milyen csodálatos dolgot adott Isten a keresztség szertartásával. Nem a gyermek-, hanem a felnőtt keresztségre gondolok. Képzeld csak el, hol van még egy olyan lehetőség, hogy bármit elkövettél életedben, legyen az házasságtörés, lopás, kisebb vagy nagyobb bűn, sőt olyan is, ami látszólag megbocsáthatatlan – /pl-ul a hanyagság, az időnk rossz kihasználása, a mulasztás-s-t-b-/legalábbis az emberek szemében, s Te azt megbánod, őszintén bocsánatot kérsz Istentől, és lehetőséged van arról bizonyságot tenni, azáltal ,hogy megkeresztelkedel, majd utána egy teljesen tiszta fehérlapon indulni tovább! Szimbólumként mutatva meg Minden bűnöd ottmaradt a hullámsírban, soha többé Isten azokról meg nem emlékezik. Nem pecázza ki őket onnan.
Ahogy Jézus meghalt, eltemettetett és feltámadt – ezáltal eltörölte minden bűnünket, így törlődnek el bűneink a Jézus által. És ez a szimbólum által láthatóvá lesz. Hát nem csodálatos ez? Ahogy a régi emberünk meghalt, a keresztelő medencéből egy új jön elő, így, lelki értelemben egy teljesen bűn nélküli ember lép ki Ami már Lélekben –Szellemben megtörtént azt mutatja nekünk ez a cselekedet.. Krisztus új életet adott, megbocsátotta minden bűnünket.
Milyen jó lenne így maradni! Sajnos utunk során poros lesz a lábunk. Keresztség után, sajnos, hogy követünk el ismét bűnöket, akarva, akaratlanul. De azonban már tudjuk, hol lehet a fehér lapot lemosni. Erre utal a lábmosás, ami nem más, mint egy újabb szimbólum, a bűn porának lábunkról való lemosására.
Adj hálát ma Istennek ezért a rendkívüli lehetőségért! Azért, hogy Ő képes időről időre, alkalomról, alkalomra felajánlani neked az újrakezdés lehetőségét!

Molnár B Antal [ 2014-09-14 19:56 ]

Tűzd ki a célt, de figyelj a harmóniára.

A fiatal sólyom elmondta anyjának, hogy komoly tervei vannak.
- Mik a terveid? - kérdezte az anyja.
- Be akarom repülni az egész világot, el akarok olyan helyre jutni, ahol még a madár sem járt.
- Jól van, tanulj csak szorgalmasan!
Attól fogva a fiatal sólyom megszakítás nélkül gyakorolta a repülést. Ám eközben semmi mással nem foglalkozott, semmi más nem érdekelte.
Egy reggel így szólt hozzá az anyja:
- Gyere, menjünk táplálékot keresni.
- Nem anyám, én nem megyek. Én nem alacsonyodom le az ilyen dolgokhoz.
- Már miért nem?
- Anyám, ne háborgass ilyen hiábavalóságokkal. Te is arra serkentettél, hogy szorgalmasan tanuljak és felkészüljek a világ körüli útra.
- Igen gyermekem, - felelte az anyja - de vágyad soha nem válhat így valóra, ha nem vagy képes, hogy táplálékot szerezz magadnak. Első nap még csak éhes leszel, másodikon nem tudsz tovább repülni, a harmadik napon éhen halsz.
Tanulság: Napjaink ne csak munkával, tanulással, ne csak pihenéssel vagy más kikapcsolódásból álljanak, hanem ezek harmonikus egységéből. Mindent szeretetből tegyünk, a legjelentéktelenebb tűnő dolgokat is. Így életünkben elérhetjük vágyainkat, és legmerészebb álmaink is valóra válnak!
Molnár B Antal [ 2014-09-13 20:10 ]

228
Föl mindnyájan, testvérek, Legyünk egy szív, egy lélek!
Mert imánk csak így jut el Urunk kegytrónjához fel.
2. Esdjünk Hozzá egy szívvel, Isten erre jól figyel;
Ahol egy az akarat, Legyőz akadályokat.
3. Áhítat és buzgóság, Önzetlenség, szívjóság,
Hit, remény, és szeretet Töltse be a szívünket!
4. Áldj meg minket, jó Atyánk, És Szentlelked küldd le ránk!
Jézus, drága Mesterünk, Légy Te szószólónk nekünk!
-------------------------------------------
319
Isten szívén megpihenve Forrjon szívünk egybe hát,
Hitünk karja úgy ölelje Édes Megváltónkat át!
Ő fejünk, mi Néki teste, Ő a fény, mi színei;
Mi a hívek, Ő a Mester, Ő miénk, mi Övéi.
2. Szeretetben összeforrva Egy közös test tagjai,
Tudjuk egymásért harcolva, Ha kell, vérünk ontani!
Úgy szerette földi nyáját, S halt meg értünk jó Urunk:
Fájna Néki, látva minket, Hogy szeretni nem tudunk.
3. Nevelj minket szent egységre, Mint Atyáddal egy Te vagy,
Míg eggyé lesz Benned végre Minden szív az ég alatt;
Míg Szentlelked tiszta fénye Lesz csak fényünk és napunk,
S a világ meglátja végre, Hogy tanítványaid vagyunk
Molnár B Antal [ 2014-09-13 20:10 ]

V. Mózes 28:12-- Megnyitja néked az Úr az ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszel kölcsönt.
„Ez az ígéret az esőre vonatkozott, amelyet megad az Úr a maga idejében. De az eső csak jelképezi mindazt a mennyei felüdülést, amelyet az Úr készségesen megad népének. Milyen drága az az eső, amely az Úr népét üdíti fel!
Mi úgy gondoljuk, hogy Isten kincsesházát csak nagy próféták tudják felnyitni, mint Illés, pedig nem így van. Ez az ígéret mindazoknak szól, akik hűségesek voltak Izráelben, és neked is, hívő testvérem. „Megnyitja az Úr gazdag kincsesházát”. Te is megláthatod az eget, kinyújthatod kezed és elveheted a magad részét, sőt mindazt, amivel a körülötted élőknek szolgálhatsz. Kérj, amit csak akarsz, Isten nem tagad meg tőled semmit, ha Krisztusban maradsz, és az Ő beszédeit benned maradnak.
Még nem ismerjük az Úr valamennyi kincsét, de Ő kitárja kincsesházát előttünk, és mindjobban megérteti velünk, milyen nagy gazdagságot jelent szövetsége és szeretete: egyáltalában az, hogy kijelenti magát bennünk. Ezt csakis az Úr tudja megtenni velünk, és itt most ígéri is, hogy megteszi. Ha szorgalmasan figyelsz szavára és engedelmeskedsz akaratának, tiéd lesz minden gazdagsága. C.H. Spurgeon
Molnár B Antal [ 2014-09-13 20:09 ]

Zsolt. 112:7–8-- Az igaz semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Rendületlen az ő szíve, nem fél, míg ellenségeire lenéz.
"Elengedhetetlenül szükségünk van reménységre és bátorságra, hogy tökéletesen tudjunk szolgálni Istennek. Ezek a hit gyümölcsei. A csüggedés bűn és ésszerűtlenség. Isten képes és kész megadni szolgáinak azt az erőt, amelyre szükségük van a megpróbáltatás idején. Úgy tűnhet, hogy az Úr művének ellenségei jó és biztos alapokra fektették le terveiket. Isten azonban megdöntheti a legbiztosabbakat is. Meg is dönti – amikor és ahogyan jónak látja –, ha szolgái hitét már megpróbálta.
Kísért az a gondolat, hogy átengedd magad a nyugtalanító balsejtelmeknek és a teljes csüggedésnek? A legsötétebb napokban se félj! Akkor sem, ha a látszat nagyon ijesztő. Higgy Istenben! Ő tudja, mire van szükséged. Nála van minden hatalom. Szeretete és könyörülete végtelen, kimeríthetetlen. Ne félj attól, hogy ígéretét nem váltja be! Ő az örök igazság. Soha nem változtatja meg szövetségét, amelyet az Őt szeretőkkel kötött. Szükségletük mértéke szerinti teljesítőképességgel ruházza fel szolgáit." (Próféták és királyok, 104–105. l.)----------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-09-13 20:09 ]AKAROM.

Akarom: fontos ne legyek magamnak.

A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcső, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az ő érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindig enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen.
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon.
Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam,
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit a tengerbe visznek mély folyók.

Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót. Reményik Sándor, (Isten közelében, 17)
Molnár B Antal [ 2014-09-13 20:08 ]

732
Úgy várlak, Jézus, jössz-e már? A szívem sír utánad.
A könnyem hull, mint záporár, Emészt a gond, a bánat.
A bűnöm súlya vállamon Nagy és nehéz.
Ó, jöjj, bocsáss meg nékem!
2. A gyász helyén, a Golgotán A szíved vérzett értem.
Te sírtál lelkem nyomorán, Mert Tőled messze tértem.
Ó, szánj meg engem, nézz reám, Én Jézusom,
Hisz értem is meghaltál!
3. Csak Benned bízom, Jézusom, bár földre sújt a bánat;
Szent véred árán, jól tudom, Lesz bűnre bűnbocsánat.
Fölnézek Rád, hogy megbocsáss, Ó, nézz reám!
Nálad megújul szívem.
124
Bűnömet elvette Jézus, Meghalt a Golgotán,
Azért hogy megváltsa lelkem, Övé legyek csupán.
Refrén: Jövök Hozzád, Megnyugszom Tenálad én,
Üdvözítő, drága Jézus, Örökre maradj enyém!
2. Nehéz volt véres tusája, Várt rá a kínhalál,
Végigment tövises útján Tudta, hogy rám talál. Refr.
3. Hogyha üt a végső óra, Angyali szózat hív,
Testem majd elpihen némán, Kihűl e fáradt szív.
Refrén: Jövök Hozzád, Megnyugszom Tenálad én,
Országodban, Üdvözítőm, Szent arcod ragyog felém
Molnár B Antal [ 2014-09-13 20:07 ]

Gyengeség.

"...mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el..." 2. Kor 12,9

Amikor Istent választotta, mielőtt még az Ő útjára lépett volna, az Isten elvett tőle valamit egy időre. Szüksége volt erre az időleges veszteségre. Gyámoltalanná, elesetté kellett válnia ahhoz, hogy meg tanuljon Istenre hagyatkozni. Nem mintha addig istentelen életet élt volna. Sőt, buzgón gyakorolta vallását. Annyira túlbuzgón és elvakultan, hogy észre sem vette, mikor engedte el az Úr kezét. Csak egyre több és több haragot engedett a szívébe, míg az vak gyűlöletté nem vált, míg minden toleranciáját elvesztette azokkal szemben, akik másként gondolkodtak, és irgalmatlan üldözőjükké nem lett. Ezért állította meg az Isten, és ezért tette gyengévé. Mint ahogy végül ma is megállít minden magabízó, intoleráns hívőt, akik azt gondolják, nekik kell megvédeniük a hitet, nekik kell az Isten helyett harcolniuk, mintha a Mindenható ma képtelen volna cselekedni. Gyengeségében megtapasztalta azt, amit gyerekkora óta nem: a gondoskodó szeretetet. Azok fogadták be, akiket gyűlölt, azok etették, akiket üldözött és azok adták vissza a szemevilágát, kiknek elpusztítására jött. Folyamatosan tapasztalta a meg nem érdemelt szeretetet és ez teljesen átformálta őt. Ma is egyedül a ki nem érdemelt szeretet képes csodákra az ember szívében, jellemének megváltoztatásában. De aki egyszer megtapasztalta a független élet drogmámorához hasonlító hatását, annak ki kell gyógyulnia a "mindent elintézek én" betegségből. Van fájdalom, ami - amíg csak élünk - megmarad, legyen az a testünkben, vagy a lelkünkben. Van próba, ami alól nem szabadulhatunk fel, csak a kegyelem ad erőt szüntelen elviseléséhez. Sokat imádkozott hiába. Sokszor érezte úgy, hogy az ég minden kapuja zárva van, ha meghallgatásért kopogtat. Míg végül megértette: gyengének, elesettnek kellett maradnia, hogy végül győzhessen legnagyobb ellensége, régi önmaga felett.
Molnár B Antal [ 2014-09-11 14:52 ]

Lélekhajók!

Égi, földi partok között, létünk zajló tengere,
folytonosan, több milliárd lélekhajóval tele.
A sok színes lélekhajó, túlsó part felé halad,
időben bár hosszan tartó, időtlenben, pillanat.
Minden hajót, láthatatlan ismert kapitány vezet,
két birodalom várja azt, aki partra érkezett.
Egyik hon Isten országa, másik hon a kárhozat,
harmadikat ne keressük, nincs harmadik változat.
Menny honába tartó hajók kapitánya, Jézusunk,
a mennyei kikötőbe, Vele: bizton eljutunk.
Kárhozatba menő hajók utasai, nem hiszik,
halál után is van élet, s bűnük, magukkal viszik.
Partot érve, meglepődnek, várja őket rettenet,
mert a gyötrelem honából kivonulni, nem lehet.
Sátán az ő kapitányuk ígér, de semmit nem ad,
drága lélek: Jézus kérlel, Sátánra ne bízd magad.

Mi vagyunk a lélekhajók, bűnre csábult emberek,
kárhozat sötét honába, nem kell jutni senkinek.
Vezérünk: Isten szent Fia, mint mennyei kapitány,
Vele bizton célba érünk, nála ismert az irány.
Ha rá bízzuk örök lelkünk, azt nem bánjuk meg soha,
partra érve: fogad minket, angyalok fényes sora.

Pecznyík Pál Celldömölk 2014. VI. 26.
Molnár B Antal [ 2014-09-11 14:52 ]

Két hon polgára!

Örökélet útjára, itt lépett a lelkem,
s ha itt véget ér utam, folytatom a mennyben.
Két hon polgára vagyok, két hazám van nékem,
egyik itt, a másik meg, túl a földi téren!

Földi hazám szép ugyan, de mégis csak véges,
ám a másik végtelen, szent és dicsőséges!
Atyám csodás tervébe, engem is befoglalt,
megláthassam trónusán, Fia értem is halt!

Életemnek, utamnak vége, soha nem lesz,
járnom örök fénybe majd, végtelen öröm lesz.
Hála, két hon polgára, lehet minden lélek,
kik Jézussal járnak itt, Vele: mennyben élnek.

Pecznyík Pál Celldömölk, 2014. VII. 4.
Molnár B Antal [ 2014-09-11 14:51 ]

Égi Kertész.

Jézus égi kertész, jöjj szívünk kertjébe,
plántálj lelki rózsát, tövisek helyébe.
szív – kertünk: bűnbozót, bűntövis borítja,
nincs itt olyan kertész, aki azt kiírtja.
Urunk hála néked, Lelked által jársz itt,
áldott kezed nyomán virul rózsa, pázsit.
Szív – kertünk rózsái, néked illatoznak,
lelki harmat nyomán dúsan virágoznak.
Ám szívünk kertjére, ellenség is támad?
túrja a pázsitot, tép sok rózsaszálat.
E nagy ellenséggel, csak Te tudsz elbánni,
Veled az ős Gonosz, nem mer szembeszállni!
Áldott égi Kertész, védd meg szívünk kertjét,
kétélű kardoddal, ellenségünk verd szét!
Szív - kertünk ajtaján, ragyog vérpecséted,
Te váltottad vissza, ezért drága néked!
Amíg szív – kertünknek, Te vagy a gazdája,
Büntetlenül: senki, nem támadhat rája!
Ezért szív – kertünknek illata, szépsége,
viruljon sokáig, Atyád tetszésére.
Hisszük: az új földön, szebb új kertben járunk,
soha nem hervad el pázsitunk, virágunk.
Telve lesz az új kert, rózsa illatárral,
s abban: néped ajkán, hálaének szárnyal.
Pecznyík Pál Celldömölk 2014. IV. 28.
Molnár B Antal [ 2014-09-11 14:50 ]


Istenünk irgalmazz.

A jóságos Isten minden embert szeret,
csak mi neheztelünk egymásra, emberek.
Lehet gazdag, szegény, fehér vagy fekete,
egyformán omlik rá, az Isten melege.
Ő keblére ölel, felnőttet, gyermeket,
nem von meg mitőlünk vizet, sem kenyeret.
És mégis, százezrek, éhen, szomjan halnak,
mert áldozás helyett, szívben kövek vannak.
Fagyos világunkban, kihűlt a szeretet,
sokfelé, munkára hajszolnak, gyermeket..
Sok leány áruba bocsájtja a testét,
kénytelen feladni, ezt a drága kincsét!
Istenünk irgalmazz, embervilágunknak,
örök életre csak, Krisztus hívők jutnak!
Pecznyík Pál Celldömölk 2014. VII. 5
Molnár B Antal [ 2014-09-11 14:50 ]

NE FÉLJ!
Mintha látnám a fehérruhás szentet,
amint Jairus házához közelget,
s hírül hozzák, hogy meghalt a leányka!
Jézus ránéz az elsápadt apára:
„Ne félj, csak higgy!“
Ha ránk is így szakad a fájdalom,
szerettünket látva a gyászpadon,
s kiáltjuk: Nincs már aki segítsen!
Törjön át Jézus szava a bús csenden:
„Ne félj, csak higgy!“ Gárdonyi Géz
Jézussal vagy nélküle!

Hajótöröttek vagyunk mind, bűnre csábult emberek,
sértetlen lelki hajója, nincs e földön senkinek.
Bűnös ősünk, már Édenben, hajótörést szenvedett,
mivel Alkotója helyett, a Sátánnak engedett.
Azóta, bűn vihar tombol, földi élet tengerén,
s vihar láttán, félelem ül, földünk minden emberén.
Félelem a süllyedéstől, félelem a haláltól,
egy hajó se jusson partra, a Sátán az, ki gátol.

Alkotónk: a mennyből látja, hajótöröttek vagyunk,
ám ha kérjük segítségét, úgy életben maradunk.
Hívjuk Jézust kis hajónkba, vészes hullám elsimul,
s kit Édenben cserbenhagytunk, túlsó parton, vár az Úr!

Nem ér partra az a hajó, melyben Jézus nincs belül,
mert kénköves tüzes tóban, mindörökre elmerül.
Pecznyík Pál Celldömölk, 2014. VII. 14.
Molnár B Antal [ 2014-09-11 14:49 ]

VISSZA AZ ÉLETBE.
Az édesanya mondja: De hamar kilobbant
reménységem lángja! Megsebzett, bús szívem
a halált kívánja… Elment kicsi lányom,
elhagyott örökre, Nem fordul bánatom
már soha örömre. Tizenkét tavaszát
a tél letarolta… Ki hoz újra napfényt
fekete gyászomra?!
Az édesapa mondja: Lábad elé hullva,
Uram hozzád futok. Hogy mi az én bajom,
te azt jobban tudod. Haláltusát vív most
egyetlen leányom. Jaj, csak rá ne hulljon
az utolsó álom! – Szolgáim jelentik:
jó gyermekem halott…
Most már minden késő! Reményem elhagyott.
Jézus mondja: Csendesüljön szíved!
Ne félj, csak higgy, remélj! Minden lehetséges
az erős Istennél. Leányod elaludt,
de én fölébresztem. Jairus, ne csüggedj!
Ne sírj! Bízzál bennem! Akinek nincs hite
csak gúnyosan nevet, De aki bennem hisz,
nyerhet új életet.
A leány mondja: Mély álom borult rám,
de most fölébredtem. – Miféle fényesség
tündöklik fölöttem? KI az, aki fogja
halovány kezemet? Ki az, aki újra
a napfényre vezet? – Dicsőség Jézusnak!
Ajkam csak őt áldja ,Ő az én megmentőm,
életem Királya! Gerzsenyi Sándor
Molnár B Antal [ 2014-09-11 14:49 ]

JAIRUS LEÁNYA .
Szenved Jairus leánya.
Atyja Jézust kéri, várja:
“Jaj, már haldoklik az ágyon,
Mester, gyógyítsd meg a lányom!”
Jézus a küszöbön átlép.
“Késő – jajgatja a háznép. –
Meghalt, a szíve se’ dobban!
Mért is nem siettél jobban?”
Jézus szól nagy szeretettel:
“Lányka, néked mondom, kelj fel!”
És a gyermek ül is nyomban,
Mert e szóban hatalom van.
Molnár B Antal [ 2014-09-11 14:48 ]

JAIRUS KISLÁNYA .
Tiszta, fehér selyemágyon
holtan fekszik az a lány,
ki szülőknek öröme volt;
jaj visszhangzik a szobán.
Édesapja orvosért ment:
ó, mondjátok meg neki,
ne fárasszon senkit ide,
fel már úgysem költheti.
Ám az orvos bátorítja:
ne félj, ha hited erős!
Akkor minden jóra fordul,
mert a hit mindent legyőz!
Máris jönnek a főember
házába, mely oly gyászos…
Jézus bemegy a kislány
selyemdíszű ágyához.
Csodálatos hatalommal
megfogja a holt kezét,
vigasztalja a szülőket,
szólítja a lány nevét.
Az felnyitja kék szemeit
és oly szépen mosolyog,
mintha egy szép rózsakertből
hoznák haza angyalok.
Gyorsan felszáradt a sok könny,
a főhelyre Jézus ült;
a nagy házra nemsokára
imádságos fény derült.
Jézus Krisztus nem csak akkor
volt egy kislány orvosa,
kisfiúknak, kislányoknak
most is igaz barátja. Boros Gergely
Molnár B Antal [ 2014-09-11 14:48 ]

C. H. Spurgeon: Van segítség!
Honnan várhatjuk a segítséget?

Az Úr Jézus értünk hozott áldozatára szeretnék emlékeztetni, hogy azok, akik segítséget keresnek, hitre találjanak Jézus Krisztusban. "Mert amikor még erőtlenek voltunk a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért." (Róm 5:6) "Bűneinket maga vitte fel testében a fára..." (1Pt 2:24a) "De az Úr Őt sújtotta mindnyájunk bűnéért." (Ézs 53:6b) "Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket." (1Pt 3:18a)
Az olvasó figyelmét szeretném felhívni a Szentírás egyik kijelentésére: "Az Ő sebei árán gyógyultunk meg." (Ézs 53:5) Isten itt betegségnek tekinti a bűnt, és felkínálja azt a csodálatos orvosságot, amit Ő maga készített.[...]
Molnár B Antal [ 2014-09-11 14:46 ]

A lónak négy lába van, mégis megbotlik, de nem marad fekve!
Tudom, Te is megbotlottál párszor életed során.
- Már megint füllentettél, pedig hányszor kérted Istent, hogy szabadítson meg!
- Ismét nassoltál annak ellenére, hogy legutóbb is elhatároztad, soha többé!
- Belekeveredtél egy pletykahordás-folyamba – most aztán fájhat a fejed, hogy mássz ki belőle.
Sorolhatnám még.
Újból és újból megbotlasz, elesel, de a lényeg, hogy ne maradj fekve. Ne add fel a küzdelmet, hogy egyszer – Isten segítségével és erejével – sikerül talpra állnod.
Akard!
Kezdd újra!
Próbálkozz!
Kérd Istent, hogy vágja el végérvényesen szokásaid láncait.
S ha győztél, Dáviddal együtt Te is el tudod mondani, hogy:
„Magasztallak Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam!” Zsoltár 30:2.
Molnár B Antal [ 2014-09-11 14:45 ]


II.Sámuel 22: 29

Mert te vagy az én szövétnekem (mécsesem), Uram, S az Úr megvilágosítja az én sötétségemet.
Isten jelenléte tökéletesen megvilágít mindent.
Sötét úton kell járnom? Ige, de „az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben”. Hamarosan megváltoznak a dolgok. Lehet, hogy ügyeim mind sivárabbá teszik az életemet, lehet, hogy a felhők egyre csak gyülekeznek felettem, de ha a sötétség miatt már saját kezemet sem látnám, az Úr kezét akkor is látom. Ha magamban nem látok már semmi fényt, se barátaim között, se máshol a világon, akkor is hiszem, hogy az Úr, aki a világosságot teremtette – most is teremthet világosságot bennem és körülöttem. Hiszem, hogy kivisz még a napfényre. Ez a vigasztaló Ige fénylik, mint a hajnalcsillag. Még egy kis türelem, és nemsokára ujjongani fogok örömömben. C.H.Spurgeon A Szerkesztő
---------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-09-11 14:42 ]

„Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek: embereket adok helyetted, és népeket a te életedért:” (Ézsaiás könyve 43. fejezet 4. vers)

Annyit gondolkodtam azon, hogyan is fogalmazhatnám meg, hogyan tehetném is kézzel foghatóvá Isten szeretetét. Igéket kerestem, példákat a Gondviselő Atyáról, a Megváltóról…
Majd a minap meglátogattam egy rákos beteget. Míg a házához értem, kerestem a szavakat, melyekkel bátoríthatom. Nem közhelyes, hanem a valódi reménységről akartam vele beszélni.
Odaértem. Lefutottuk a megszokott köröket; „hogy vagy?” „család?”… Majd megelőzve engem elkezdett arról beszélni, milyen jó hozzá az Isten, mert még életben tartja, feladatot bíz rá, és lelki békével ajándékozza meg.
Míg hallgattam, figyeltem az arcát, a szemét, és bizony látszott, hogy őszintén és komolyan gondolja, amit mond.
Hazafele pedig megszégyenülve azon elmélkedtem, hogy lehet az, hogy egy beteg ember, akinek nyilvánvalóan nem sok van hátra, gondolkodás és megállás nélkül csak Jézus szeretetéről beszél; én pedig, kinek fele annyi baja sincs, gyakran elcsüggedek…
Ez a barátom kétségkívül teljes szívével Jézusba kapaszkodott, így számára az evangélium több mint puszta teológiai fogalom, az örök élet ígérete számára a jelen létezésnek boldogsága.
„Hiszen már ebben az életben is a keresztyének a Krisztussal való közösség örömteli részesei; szemlélhetik szeretetének fényét, és élvezhetik állandó jelenlétét.
Életünk minden egyes lépése közelebb hozhat Jézushoz, mindinkább megtapasztaljuk szeretetét, és lépésről lépésre megközelíthetjük az örök béke dicső honát. Azért ne vessük el Istenbe vetett bizalmunkat, hanem legyen bizodalmunk erősebb, mint valaha!
"Mindeddig megsegített minket az Úr!" (1Sám 7:12), és megsegít bennünket ezután is mindvégig!
Tekintsünk, mint hatalmas emlékoszlopokra, jótéteményeinek bizonyítékaira, melyeket az Úr velünk cselekedett, hogy megvigasztaljon és kimentsen a pusztító kezéből.
Legyenek állandóan élénken emlékezetünkben a kegyelem megannyi tanújelei, melyekkel Isten bennünket elhalmozott; a könnyek, melyeket felszárított; a fájdalmak, miket lecsillapított; a veszedelmek, miket elhárított; a szükségletek, miket kielégített és az áldások, melyeket reánk árasztott. Ezek erősítsenek zarándoklatunk hátralevő részén!” (E.G.White; Jézushoz vezető út 101.o.)
Molnár B Antal [ 2014-09-11 14:41 ]


Ha Isten velünk van ...
„Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen.”
Példabeszédek könyve 18. fejezet 10. vers
A Costa Concordia 2012. január 13-án az esti órákban Francesco Schettino kapitány parancsnoksága alatt hajózott a Tirrén-tengeren, nyugodt időben, tiszta látási viszonyok között. A fedélzeten 4229 személy tartózkodott. A hajó a kapitány utasítására erősen megközelítette Giglio szigetét és zátonyra futott. Eközben egy szikla hetven méteres rést vágott a hajótestbe. A hajó, amelynek nagy részét elárasztotta a víz, jobb oldalára dőlt. Annak ellenére, hogy a part kevesebb mint száz méterre volt, harminckét ember – közöttük a hajón zenészként dolgozó magyar Fehér Sándor – az életét vesztette. Ő már beszállhatott volna a mentőcsónakba, de visszament, hogy egy kislányt kimentsen a süllyedő hajóról. Az anyagi kárt mintegy egymilliárd dollárra becsülik.

A képen jól látszik, hogy a világítótorony ott volt a parton, figyelmeztetett a part közelségére, de a hajó kapitánya figyelmen kívül hagyta.
A ma reggeli igénk azt mondja, hogy „Erős torony az Úrnak neve”,
jól tesszük, ha figyelünk rá.

Nem azt mondja, hogy nem lesznek zátonyok az életünk tengerén. Nem azt mondja, hogy nyugodt, békés viharoktól mentes életet fogunk élni, hanem azt üzeni, hogy ott bent a viharban velünk van az Isten.
Benne bízhatsz, soha nem hagy el! Isten nem közömbös irántad. Ma is figyel rád, az angyalainak parancsolt, hogy védjék minden lépésed. Nem vagy egyedül, Ő tanít, hogy az élet zátonyai között el tudjál igazodni. Bízzál benne és megsegít.
Molnár B Antal [ 2014-09-09 16:38 ]

"Milyen kedvesek nékem a te gondolataid, Istenem! Mily nagy azok száma! Számlálgatom õket, de több a homokszemeknél. Fölébredek, és mégis veled vagyok." Zsoltárok 139,17-18.

Voltál már olyan szerelmes, hogy azt mondtad: Ó, ébren álmodom! Magad sem hitted el azt, ami történt. Legszívesebben az egész világnak kikiáltottad volna: Igen, engem szeret! Viszont szeret! Aztán az egész napot vele tölthetted és nem csináltatok mást, csak beszélgettetek.
És ittad minden szavát, kedvelted minden gondolatát és élveszted, hogy mindent megoszt veled, nem titkol el semmit. Az idő pedig röpült, mintha szárnya lenne és újra és újra átélted a másik megismerésének csodálatos pillanatait. És akkor érezted elõször, hogy azt akarod, hogy ez a nap örökké tartson.
Ismerek házaspárokat, akik már úgy ismerik egymást, hogy befejezik egymás gondolatát.
Ez az egymásrahangolódás felső foka. Együtt töltött életünkben talán az aranylakodalmunkat is meg kell élnünk, hogy odáig eljussunk.
Most képzeld el azt, hogy ez a kettõ, amit leírtam, egyszerre lehetséges egy kapcsolatban! Képzeld el, hogy nem kell évtizedeket várnod a teljes harmóniára és a másik minden gondolata és tette megörvendeztet téged minden nap! Azt gondolom, mind erre vágyunk.
És végül képzeld el, hogy ez eltarthat örökké Istennek

Molnár B Antal [ 2014-09-09 16:37 ]

"Új éneket éneklek neked, Istenem, tízhúrú lanton zengedezek neked." Zsoltárok 144:9

A régit betanították. Nem kellett gondolkozni hozzá, csak egy kicsit figyelni. A fülünkben csengett. Belénk mászott a dallam. Apáink, vagy anyáink énekelték, mi nem tudtuk nem megtanulni. Amit akkor tanultunk, nekünk új volt, mégis a másé. Megtanultuk, de csak távolról volt a miénk. Értelemmel követtük, szívvel nem túl nagy lelkesedéssel.
A régi mára olyan régi lett. Szép az és jó, mint akkoriban, de ma már más szelek fújnak.
Új ének kell hozzá, új zenével, új hangszerekkel! Mondjuk el a régit is, de tegyük hozzá az
azóta megszerzetteket és énekeljünk azokról is!
Most a sajátunk kell, nem csak apáinké! Az, ami nemcsak a fejünkben, hanem az izmainkban, a szívünkben és a vérünkben van! Amit mi éltünk át, amiről gondolkodás és fogalmazás nélkül tudunk énekelni. Amiben nem mások, hanem mi szerepelünk, ami nem csupán elmúlt korokról, hanem a máról szólnak!
Naponta egy új ének! Minden nap annyi tapasztalattal és örömmel találkozni, amelyekből egy új ének születik belőlünk! Csupán egy, egy rövid, vagy egy egysoros, vagy csak egy dallamfoszlány. Ami arról szól, hogy ma is érdemes volt, hogy van út tovább, hogy nem visszafelé, hanem előre érdemes nézni, mert van mit várni a holnaptól.
A Vörös-tengeren való átkelés után született egy új ének. Amikor visszaemlékszel rá, hogy falként álltak a vizek melletted, akkor nem lehet nem énekelni. Amikor Dávid megmenekült, énekeket írt, amikor félt, vagy becsapták, akkor is éneket írt. Vagyis még csak jó esemény sem kell egy szív-könnyebbítő énekléshez.
Mi lesz a mi mai énekünkkel? Megírjuk, végiggondoljuk, átéljük, dúdoljuk? A mai nem lesz meg holnap, a tegnapinál pedig újabb kell a maiból. Csak egy új ének naponta! Hogy érdemes Istennel menni tovább a célig, ahol Ő vár...
Molnár B Antal [ 2014-09-09 16:37 ]

----------------------------------------------------------
Károly Gáspár-Jel. 2, 2-Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, a kik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket;
Ravasz László - Jel 2,2- látom a te cselekedetedet, fáradozásodat és állhatatosságodat, hogy a gonoszokat nem szenvedheted, sőt próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket.

Tudom a te dolgaidat!

Uram, szavad szívembe markol, s bús szégyennel állok eléd.
Az életem ezernyi szennye kitárul, minden sebe ég...
Nem rejthetek el tőled semmit, Előtted nincs titok,
És be nem vallott bűneimről szemed vallatni fog,
mert jól tudod te minden utam, az egyenest s a tévutat...
Amikor szépet mondott az ajkam, s belül fűtött az indulat,
Amikor mosolygott az arcom, s gyűlölt, gyűlölt a szívem,
Amikor színleg jót cselekedtem, s nem volt bennem jó semmi sem.

Tudod te a dolgaimat! Tudod és ismered.
S míg megítél szíved, szavad, Már mérlegre teszed,
Szegény búsult szívem számára csak egy remény marad,
hogy tudod te a kicsi jót is, mustármagnyi hitet,
s nem mozdítod ki gyertyatartóm, megtartasz engemet!
Oláh Lajosné (Ige és élet c. kötetből)
Molnár B Antal [ 2014-09-09 16:36 ]

“Adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek, elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hússzívet. Az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.” (Ezék 36,26-27)
A szív vallomása.

„Csak a szájam pocsék, de a szívem arany…”
- Szívből ered a szó. Te mondottad, Uram.
Csak a szemem irigy? Csak kezem hirtelen?
Mélyebben van a baj. Új szívet adj nekem.

Nem vallásos álarc, jól megjátszott szerep,
Nem az segít rajtam, - Adj Uram, új szívet!
Vedd el a kőszívet, szeretni képtelen.
Szeretettől izzó, új szívet adj nekem!

Teljesüljön rajtam újjáteremtésed,
Uralkodjék bennem a Te békességed.
Hol isteni szíved meg is szakadt értem:
szent kereszted alatt adj új szívet nekem.

Új szívvel, élettel boldogan szolgállak,
Így lehetek sója, fénye a világnak.
Új szívvel a kereszt dicséretét zengem,
teljes életemmel, a földön – s a mennyben.
Siklós József Hozsánnázó Napok
(III.kötet/3. 612 oldal; Szádhoz a kürtöt! 164.old)

Molnár B Antal [ 2014-09-09 16:36 ]

VÁGY.

Jó lenne még olyannak lenni, Ártatlannak és nagyon szépnek,
Látni az örök Isten-képet – Jó lenne még olyannak lenni.

De a lelkünkben nincs már semmi, Nem ismerjük már azt a csöndet,
Mikor az Isten halkan csönget – De a lelkünkben nincs már semmi.

Mindig rohanunk menni, menni, Meghódítani a világot,
Olyanért, mit senkise látott – Mindig rohanunk menni, menni.

Jó lenne még olyannak lenni, Istenarcúnak és igaznak
Olyan hittel, amit vitatnak – … Jó lenne még olyannak lenni.
Molnár B Antal [ 2014-09-09 16:35 ]

Rómabeliekhez 12:1-2
Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.
És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
A Szentírásban található igazság, soha nem tesz boldoggá bennünket, amíg az a szívünkben élő igazsággá nem válik. C.H.Spurgeon
Hanvayné T. Mária. Ez a mi utunk.
A legtöbb próbát itt most még nem értjük,
csak kábultan a porba roskadunk.
De tart egy Kéz, szelíden talpra állít,
s megújulva továbbindulhatunk.
S attól kezdve tisztábban látunk mindent:
magunkat és az Ő szeretetét.
Ez a mi utunk, így vezet halálig,
ha nem vetjük meg formáló kezét!
Molnár B Antal [ 2014-09-09 16:35 ]

Ha benne bízol, nem csalatkozol
„Az én Uram, az Úr megsegít engem" (Ézs 50,7).
Ez az igerész prófétai előrelátással beszél a Messiás szenvedésének arról a napjáról, amikor mindhalálig engedelmes volt, amikor hagyta, hogy verjék a hátát és az arcába vágjanak. Ezen a napon megtapasztalta az ÚR segítségét.

Én lelkem, minden szenvedésed csak semmiség Jézus Krisztus szenvedéséhez képest. Miért nem bízol hát abban, hogy az Úr téged is megsegít? Megváltónk különleges helyzetben volt, mert a bűnös ember helyett szenvedett - mint helyettes áldozat. Ezért még Atyjának is el kellett hagynia, és lelke az istennélküliség állapotától kellett hogy szenvedjen. De neked nem kell ezt végigszenvedned és így felkiáltanod: „Miért hagytál el engem?!" Lásd, a Megváltó még ebben a helyzetben is bízott Istenében, te miért ne tudnál bízni? Ő érted halt meg, immár lehetetlen, hogy magadra maradj; légy hát jó reménységgel!

A mai nap munkája és próbatételei között is szólj így: „Az én Uram, az ÚR, megsegít engem". Menj bátran előre. Vedd fel a hit pajzsát, és szánd el magad, hogy sem gyengeség, sem félelem nem fog eltántorítani. Ha Isten a segítséged, mi állhatja utadat? Ha bizonyos vagy abban, hogy a Mindenható veled van, mi lehet túlságosan nehéz számodra? Kezdd örömmel napodat, és ne engedd, hogy bármi is eltakarja előled az örökkévaló nap sugarát.
Molnár B Antal [ 2014-09-08 11:27 ]

Vallomás
Zsolt 32:5

Ma itt az ősz. S te újra nyílsz szívemben,
te húsvét-szűlte tavaszi csoda,
bár hervadtál, míg elsuhant felettem
a nyári álmok végtelen sora.

Uram, tudod, hogy mennyire szerettem
bűnök csalóka, vibráló tüzét;
közel Hozzád, de mégis elveszetten,
hamis gyöngyökből fűztem rút fűzért.

Lélektelen kövekből építettem
oltárt magamnak, s bálványszobrokat.
Színes palástba bújt csaló szívemben
álarc mögé sok bűnös gondolat.

Csodád felől, ó, hányszor ölt a kétség,
csak azt becsülve, mit a test szeret,
de most lettél azóta nekem érték,
örök tavasz mulandó ősz felett.

Ma itt az ősz. Lassan lehull a lomb már,
lehull szívemről a titok-palást,
s míg újra szól az örök drága zsoltár,
Uram, fogadd e fájó vallomást.
Balogh Miklós (Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)
Molnár B Antal [ 2014-09-08 11:27 ]

„Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok” (Thes:l -5. fejezet 18. vers)

Reggelente, épp csak megmozdulok, macskám mintha erre az apró neszre várna, már szalad is hozzám, dorombolva és dörzsölködve köszönt. Úgy tud nézni, mintha azt mondaná: „De jó, hogy felébredtél!” Aztán nyávog kettőt-hármat: „Gyere, cirógass! Gyere, adj enni!”
Ilyenkor gyakran elgondolkodom azon, hogy miként lehet, hogy egy ilyen ösztönös kis állat is több hálával és kedvességgel rendelkezik, mint megannyi mogorva, pesszimista embertársam.
Hiszem, mindannyian a hála képességével születtünk, és kisgyermekként más élőlényekhez hasonlóan akár egy papírgalacsinnak is tudtunk örülni, s azzal akár órákig is eljátszani.
Nem estünk kétségbe, ha fenékre estünk, ismét felkeltünk és megtanultunk járni. Ha elmosta az eső a homokvárat, másikat építettünk. A szemétből is bunkert varázsoltunk.
De ahogy felnőttünk, valami elveszett. Nem az elesés, az megmaradt, s mivel nagyobbak lettünk, nagyobbat is esünk. Már nem a homokvárunkat, hanem egészségünket, megélhetésünket, álmainkat dönti romba az élet kegyetlen vihara. És minden rommá válik körülöttünk, miattunk.
Amit, elvesztettünk az nem más, mint a belső, lelki látásunk. Ez homályosul el annyira, hogy az új dolgokban már nem lehetőséget és kihívást, hanem akadályt látunk. Vagy annyira beszűkül, amiatt, mert csak saját magunkkal foglalkozunk, hogy eltűnik minden, ami szép és jó ebben az életben.
Jézus nem véletlen kínál fel a végidő keresztényei számára szemgyógyító kenőcsöt (Jel.3:18), hogy vegyük észre minden helyzetben mellettünk áll. S ma is Ő köszönt, mikor felébredsz: „De jó, hogy felébredtél!” „Gyere, nézd milyen sok csodás dologgal, ajándékoztalak meg!”
Így tehát „mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra.” (Zsid.12:1-2)
Molnár B Antal [ 2014-09-08 11:26 ]

Kísértés

A kék égből halk szellőrezdülésre
úgy hulltak rám aranyló levelek.
Az ősz köszöntött, mert nem vettem észre
s fülembe súgta: „Megismertelek”.

„Kies tavasz hiába indított el,
enyém maradt a szíved ritmusa.
Enyém maradt a dalaid zenéje.
Halálba hull a győzelmes tusa.

Valami nagy tavaszi álom éget,
de lábad ősz avarban botlik el.
Krisztust követnéd, égi fényességet.
de föld kötöz és roskadozni kell.

Csak roskadozz, tündöklő eszményképnek
idétlen, torz valósággyermeke!
Ha majd a kínlódások összetépnek
ájultan hullsz a két kezembe te;

S az őszi erdő újra dalra zendül,
sebzett szívedre száz szépség szakad.
Nem, nem én nyújtom ki a kezem érted…
Sápadtan, sírva visszajössz magad.”

Hallgatva mentem, át a néma kerten
és minden fájt: a cél, a szép, a rend,
melyet én, nyomorult, kitűzni mentem,
hogy elmaradjak roskadozva lent.

Minden úgy fájt. De akkor jött a Mester.
Karjába vett, mint síró gyermeket.
Szava szelíd kötés volt sok sebemre:
„Ne higyj neki! Hisz elvégeztetett!

Ősztől és a téltől, minden ellenségtől,
önmagadtól is megmentettelek.
Hasztalan hullnak kéklő messzeségből,
Szívedre a sárgult, őszi levelek!”
Túrmezei Erzsébet (Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)
Molnár B Antal [ 2014-09-08 11:25 ]

Az Úr Krisztus nem azoknak adja a kenetet, akiket ki jelöl az egyház, hanem azoknak, akik tiszta szívű , alázatos lelkű és megbízható szolgálók.
A jó vezető felismeri a nyájában az ajándékokat, és mindenféle féltékenységet nem tűrve be is állítja őket a szolgálatba.
Mert a lelkek felismerése is egy ajándék. Az egyháznak is az a feladata, hogy hittel és Szentlélekkel teljes embereket be állítson a munkába.

Hanem válasszatok ki magatok közül, atyámfiai, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába: mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. ApCsel. 6:3-4,
Molnár B Antal [ 2014-09-08 11:25 ]

Őszi zsoltár

Hetek óta egy zsoltárvers kísér,
ha ösvényemre sárga levél lebben,
ha őszi lombon át nyár ragyog:
„Éneklek az Úrnak egész életemben.
Zengedezek az én Istenemnek
amíg vagyok.”

„Amíg, amíg...” Levelek, évek hullnak.
Meddig zengedezhetek még az Úrnak?
Meddig dicsérhetem?
Meddig magasztalhatja énekem?

„Ma”! érkezik a felelet
utamra pendülő leveleken.

Ma! Mindennap, ameddig tart az élet.
Ma! Fakó már a tegnapi dicséret.
Ma! Hisz áldó keze itt van velem,
új öröm kísér és új kegyelem.
S amíg peregnek évek és napok,
szeretetéből, irgalmából,
mindennap többet láthatok.
Jézus Krisztusban enyém
a soha nem halványuló remény!
Sugározó, tiszta fény hull
tövisekre, rögökre,
„Éneklek az Úrnak egész életemben”
aztán örökre!
Túrmezei Erzsébet (Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)
Molnár B Antal [ 2014-09-08 11:24 ]

„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban.”
Pál levele a filippiekhez 4:19
Hosszú idők óta vársz rá, és hinni szeretnél abban, hogy lehetséges. Hogy te is megkaphatod, átélheted, megtapasztalhatod. Hogy Ő neked is megadja. Hetek, hónapok, évek pörögnek egymás után, és te még mindig vársz. Bár a lelkesedés alábbhagyott, a hit meggyengült, és úgy érzed, a remény is becsapott, de még kapaszkodsz. Talán görcsösen, néha akaratosan, néha pedig csak az emberi küzdeni akarással, amikor már minden eddigi esély visszavonulót fúj.
De kezedet még mindig imára kulcsolod napközben, vagy csak ajkad sarkából röppen fel egy halk fohász az Ég felé. Aztán esténként, amikor elhalkul körülötted minden és mindenki, némán feltör belőled a vágy. Néha könnyek teszik keserűen sóssá a kérést, néha az értetlenség és a dobozba zárt látótér dühöt csal ki belőled, és repkednek a miértek, az „ez nem igazságos”-ok, és a „nem értelek” mondatok. Talánynak, megfejthetetlen rejtvénynek érzed Istent, a válaszát, ami nem akkor jön, amikor te szeretnéd, ami úgy látszik, nem is jön, vagy csak túl hosszan várat magára. Míg végül elfáradsz, és engedve az álom unszolásának, felfüggeszted a harcot másnapig, várva, mikor arat végleg győzelmet hited felett az idő és fásultság.
Ma Isten üzenete neked szól: Ő cselekszik. Nem abban a tempóban, amiben szeretnéd, és talán nem is úgy, ahogy szeretnéd. De Ő nem szűnt meg létezni, és már eltervezte, hogyan tesz pontot a kérdőjeled végére. Már megvan nála, miként is fogja betölteni vágyadat. Csak tarts ki, és meglátod! Tudom, nem egyszerű várni, és ordít benned a tehetetlenség, de bízz Istenben! Ő válaszol, Ő gondot visel rád. Mert még mindig van remény!
Molnár B Antal [ 2014-09-06 17:26 ]

Sofóniás 3:13- Izráel maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket.
Amit a keresztények tesznek, legyen átlátszó, mint a napsugár. Az igazság Istentől van; a hazugság és a hamisság ezernyi megnyilvánulása pedig az ördögtől. Aki bármi módon eltávolodik az igazmondástól, az a gonosz hatalmába juttatja magát. Igaz, hogy nem mindig könnyű a pontos igazságot szólnunk. Nem számolhatunk be az igazságról, ha nem ismerjük. Milyen gyakran előfordul, hogy előítélet, hiányos ismeret, helytelen mérlegelés akadályozza annak helyes megítélését, amiről szó van. Nem tudjuk az igazságot szólni, csak ha értelmünket mindenkor Ő irányítja, aki maga az igazság. E.G.White: Gondolatok a hegyi beszédről
Molnár B Antal [ 2014-09-06 17:25 ]

Zsolt 92:2–3- Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a Te nevednek, óh Felséges, hirdetni jó reggel a Te kegyelmedet, és éjjelente a Te hűséges voltodat!
"Dávid változatos életének viszontagságaiban énekek által tartotta fenn a mennyel való összeköttetését... Jézus gyakran hárította el földi életében a kísértéseket énekkel. Ha éles, bántó szavak hangzottak el ellene, vagy ha az Őt körülvevő légkör elégedetlenséggel, bizal-matlansággal, vagy ellenségességgel telítődött, akkor gyakran hallatta a hit és a szent öröm énekét.
Ha helyesen alkalmazzuk, a zene Isten értékes adománya, amely felemeli a gondolatokat, fogékonnyá tesz a magasabb rendű dolgok iránt... Kevés olyan hatásos eszköz van arra, hogy Isten Igéjét az emlékezetünkben tartsuk, mintha ének formájában ismételjük el. Az ilyen éneknek csodálatos hatalma van. Ereje van arra, hogy a nyers és faragatlan természetet legyőzze, a gondolatokat megelevenítse, együttérzést ébresszen, harmóniát hozzon létre a cselekedetekben, száműzze a sötétséget és a balsejtelmeket, amelyek megsemmisítik a bátorságot és meggyengítik a jóért való fáradozások erejét... Sohase tévesszük szem elől az ének, mint nevelő eszköz értékét!"(Nevelés, Költészet és ének c. fejezetből)
Molnár B Antal [ 2014-09-06 17:25 ]

Példabeszédek 3:21-23 - Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz bölcsességet, és a meggondolást! És lesznek ezek élet a te lelkednek, és kedvesség a te nyakadnak. Akkor bátorsággal járod a te útadat, és a te lábadat meg nem ütöd.
Ha mint Krisztus hűséges követői, a bölcsesség és a szentség útját járjuk, Isten megőriz minket ezen az úton. Aki világosságban közlekedik az úton, az védelem alatt van. Minden embernek megvan a maga útja, azaz élethivatása. Ha istenfélelemmel és buzgón járja ezt az utat, Isten megőrzi a gonosztól. Esetleg egyszerűen járjuk ezt az utat, de biztonságban.
A legnagyobb veszélyt a lábunk jelenti: hamar beleütjük valamibe és megbotlunk. Kérjünk ezért Istentől egyre több szellemi látást, hogy botlásra való hajlandóságunkat legyőzhessük. Sokszor azért ütjük meg magunkat, mert nem látjuk meg az utunkban lévő követ: a bűnt. Csak Isten kegyelme tehet képessé arra, hogy a bűnt meglássuk és elkerüljük. Bízzunk ebben az ígéretben és abban, aki megtartja választottait. C.H.Spurgeon
Molnár B Antal [ 2014-09-06 17:24 ]

Horváth Gábor.. Az Úr számon kéri beszédeinket
Jókedvűen dolgoztunk a munkahelyemen. Csoportvezető voltam és szerettem, ha vidám a légkör. Egy hosszú lemezt kellett a Mercedes busz fülkéjére rácsavarozni. Nem volt nehéz, de többen tartottuk, hogy pontosan illeszkedjen, és sietnünk is kellett. Odaillesztettük és éppen fúrni kezdtem.
- Vigyázz, a Gyulának még alatta van az ujja!
- Sebaj, egy ujj nélkül még megvagyunk ennyien, - mondtam, és jót nevettünk, miközben természetesen ő kivette a lemez alól az ujját.
Mivel siettem, nem figyeltem annyira, és pont úgy szorítottam a lemezt, hogy az egyik ujjam a fúró alatt volt. Nagy előtolással fúrtam, és a következő pillanatban a saját ujjamon ment át a 4-es fúró. Mikor az első ijedtségen túljutottunk, munkatársaim nevetve megjegyezték:
- Na, ugye, hogy egy ujj nélkül is megvagyunk ennyien!

Igen. A vidámság között is át kell gondolni szavainkat. Az Úr azt várja, hogy megfontoltan, komolyan beszéljünk. Isten szolgájának beszédjében minden szónak súlya van! Ő számon kéri beszédünket!
Molnár B Antal [ 2014-09-06 17:23 ]

A SZERETET DICSÉRETE.

Hiába szólok angyalok nyelvén, Hiába szép a beszédem nagyon,
Ha szeretet pedig nincsen énbennem, Én Isten előtt csak olyanná lettem,
Mint zengő érc, vagy pengő cimbalom.

És láthatok én, tudhatok jövendőt, S lehet világos minden nagy titok -
Lehetek én nagy bármely tudományban, A hitemet bár mindennap megálljam,
Szeretet nélkül semmi sem vagyok.

Ha vagyonomat felétetem mind is És ha testemet tűzre is adom,
Szeretet nélkül meghalt amit tettem, Az örök cél lett megcsúfolva bennem,
Az én lelkemnek nincs haszna azon.

Mert a szeretet kegyes, hosszútűrő, Nem kérkedik az, nem irigykedik,
Nem ismerős a maga haragjával - Együtt örül az igaz igazsággal,
Hisz és remél a végső ideig.

Hiába szólok angyaloknak nyelvén, Hiába szép a beszédem nagyon,
Ha szeretet pedig nincsen énbennem, Én Isten előtt csak olyanná lettem,
Mint zengő érc, vagy pengő cimbalom.
Szigethy Ferenc
Molnár B Antal [ 2014-09-06 17:23 ]

MÁSOKÉRT ÉLNI.
Életünket adni másokért-
igen magas mérce ez nekünk.
Keresztedhez jövünk, hogy ott fényt,
új fényt gyűjtsünk az éjszakához,
hogy mégse legyen olyan sötét,
hol csupán önmagunkig látunk.
Fényt, erőt, akaratot, igényt
adj nekünk Krisztus, hogy legalább
próbáljuk, mit elénk szab Igéd:
életünket adni másokért! Herjeczki Géza
Molnár B Antal [ 2014-09-06 17:22 ]

SZERESS, AMÍG SZERETNI TUDSZ!

Szeress, amíg szeretni tudsz, Amíg szíved érzőn dobog,
Mert ha már a tüze kihűl, Ha benne a láng ellobog, -
Ami ezt a veszteséget Felülmúlná, nincs olyan kár:
koldusnál is koldusabb vagy, Hogyha nem tudsz szeretni már.

Szeress, amíg van alkalmad Éreztetni szereteted.
Jöhet idő, amikor már Tennéd ezt, de nem teheted.
Fordulhat a sorsod balra, S arra leszel utalva majd,
Hogy a mások szeretete enyhítse a gondot, a bajt.

Szeress, amíg szeretni tudsz! Olyan rövid az életed:
gyűlölettel, rút önzéssel Szépségeit tönkre ne tedd!
Szeress, amíg szíved dobog, Szeress, amíg ajkad lehel:
Úgy visz Jézus a szeretet Országába, a mennybe fel.
Novák László
Molnár B Antal [ 2014-09-06 17:22 ]

TANÁCS.

Kiket szeretsz, s akik szeretnek, Ha bántanak, ha megsebeznek,
Ne haragudj rájuk sokáig! De öntsd ki szíved s ha letörléd
A fájdalom kicsordult könnyét Bocsáss meg! Hidd, enyhedre válik!

Oh egymást hányszor félreértjük, Szeretteinket hányszor sértjük,
Bár szívünk éppen nem akarja. Mi is talán vérzünk a sebben,
Nekünk is fáj még élesebben, De büszkeségünk be nem vallja.

Ne légy hát büszke, légy őszinte, Híved legott azzá lesz szinte.
Oszlik gyanú, megenyhül bánat! Oly váratlan jöhet halálunk
S ha egymástól haraggal válunk, A sírnál késő a bocsánat.
Gyulai Pál
Molnár B Antal [ 2014-09-06 17:21 ]

„Legyetek rokonérzeműek, atyafiszeretők, irgalmasak, kegyesek,”

MÉG A SZÍV IS KEVÉS.

Ha megszólalok, ha beszélek: sohase hangozzanak
mit se érő, mit se jelentő, mit se segítő, üres szavak!
legyen ott a szívem a szóban! egész szívem!

De még a szív is kevés. Krisztusom, tégy csodát velem!
Szívemben is, szavamban is Te légy jelen!

S akármit teszek, a parányi tettek, mozdulatok is áldássá lehetnek,
csak semmit se végezzek sohasem gépiesen.
Legyen ott minden tettben a szívem! Egész szívem.

De még a szív is kevés. Krisztusom tégy csodát velem!
Szívemben és tettemben is Te légy jelen!
Túrmezei Erzsébet „Emberré lettél
Molnár B Antal [ 2014-09-04 17:22 ]

Az imádkozni szerető Keresztyén testvériséget kérem, hogy legyenek szívesek imával segíteni egy keresztyén, három gyermekes Édesanyának, aki hirtelen rosszullet és valami máj betegséget állapítottak meg, a teljes vizsgálaton most van éppen
Isten áldását mindenkinek szeretettel
tóni bácsi

Molnár B Antal [ 2014-09-04 17:18 ]

VÉTKES HALLGATÁS.

Ma bűn a néma ajkak könnyelmű hallgatása.
Vétek, ha álmos szemmel gunnyasztanak az őrök
a várfokon magányos semmittevésbe mélyedt,
komor, beteg lélekkel... Nekem fáj némaságba
burkoltan várakozni, hogy mások végezzék el
helyettem gyönge éltem nemes, nagy hivatását.
Jöjj, szánj meg, drága Lélek, és tölts meg bátorsággal,
hogy hangosan kiáltsam e füstölgő világba
az örök Jót, az Igét, az örök Békét, Krisztust
s az örök Hont, a Mennyet. Gerzsenyi Sándor, 1958
------------------------------------------

CSAK EGY SZÓT!

„Csak szólj egy szót!“ - és Jézus szólt. Kimondta.
A szélütött szolga felült az ágyon erre a szóra, mert ebben a szóban
erő volt, hatalom.

Ne sírnék sok erőtelen szavamon? És ne hallgatnék el, hogy Ő beszéljen,
hogy bennem Ő, a Krisztus szóljon, éljen?
Elhallgatok, s könyörgök hangtalan: Csak szólj egy szót; s meggyógyul a
szívem...meggyógyul a szavam. Túrmezei Erzsébet
Molnár B Antal [ 2014-09-04 17:17 ]

TITOK.

Azt látjátok, hogy gondtalan vagyok s kérditek: a szemem mitől ragyog?

Mi visz előre? Nincs rajtam teher? Mért lebegek, mint akit szárny emel?

Gyermek, asszony, munka, kenyér, lakás, tüzelő, orvos, cipőtalpalás,

számla és részlet. . . bűn, gond, szenvedély. . . Hogyan bírom mindezt oly könnyedén?. . .

Mi a titkom?. . . Honnan van az erő?. . . Titkom és erőm egyedül csak Ő,

Ő, ki elvette minden terhemet, Ő véd, vigasztal, táplál és szeret.

Könnyű menni, ha köves is az út, vére a kőre hullt s ott megaludt.

Piros szőnyeg lett lábaim alatt. El nem botolhat, ki rajta halad.

Könnyű menni, hisz Ő lépked elő, s Előtte a lehetetlen ledől.

Könnyű menni, hisz a tövises ág mindig csak az Ő szent arcába vág!

Könnyű menni, hisz rajta a teher s a vétkeimért is majd Ő felel.

Könnyű menni, mert Ő utat nyitott. . . Tudjátok most már. . . Ím ez a titok! Bódás János

Molnár B Antal [ 2014-09-04 17:16 ]

„Készek legyetek megfelelni….”

MIT MONDJAK, NEM TUDOM.

Ha tudnám… Ha tudhatnám a szót, a varázsigét,
hogy visszanyerné, akinek kimondom elveszített hitét.
Ha tudhatnám a szót, a varázsigét, de nem tudom,
csak nézek tanácstalan, hallgatag.
Ha ismerhetném annak életét, akivel éppen szemben állok!
Milyen hatások után találkozott velem?
De semmilyen szót nem találok. Mit mondjak, nem tudom…
Uram, a nagy úton csodatevést tenni nem akarok,
de egy szót, hogyha megadod, mondanék mindenkinek
(magamtól szólni látod, nem merek),hogy felcsillanna szeme,
dalba fogna szíve, kacagna boldogságban,
lehullna egy imában, kiáltaná:
Elvesztettem, de megtaláltam! – …Én állok csak. Ő elmegy.
Mázsárnyi terhek nyomják. Ha tudtam volna a szót, amit várt!
…Uram, a szót súgd, add belém! Kárász Izabella "Fényből fényességet" 204
Molnár B Antal [ 2014-09-04 17:14 ]

BÉKE.

Ölelem ma a bokrot, a füvet meg a fát...
Kitárom áhítattal a szívem ajtaját,
ugarom vígan szántom, békemagot vetek,
senkire sem haragszom, mindenkit szeretek!

Oly jó a megbocsátás, e csendes áhítat,
szívemből a békesség az égbe nyújt hidat.
Ráléphet minden lélek aki megsebezett,
mert nincs bennem bántás: mindenkit szeretek!

Nem is tudom, mi volt az, ami fájt azelőtt,
de alázattal hajlok a békesség előtt.
Míg arany koronája érinti fejemet,
reám ragyog a napfény: Mindenkit szeretek!

Nem ér el hozzám átok mert nincsen rá oka
senkinek sem, hogy áldás helyett megátkozna.
Melegsugáru szárnyon simogat engemet
ez a boldog jó érzés: Mindenkit szeretek!

A könnyek elfeledve elmentek messzire,
megáldotta a lelkem a jó Isten szíve!
Ugarom vígan szántom békemagot, vetek,
senkire sem haragszom: Mindenkit szeretek!
Kárász Izabella "Fényből fényességet" 181.
Molnár B Antal [ 2014-09-04 17:03 ]

Máté 18:3

És monda (Jézus): Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermek, semmiképpen nem mehettek be a mennyeknek országába.

Goethe: Marienbadi elégia

„……………………Életünknek

minden órája gyönyörű ajándék,

már alig látjuk a tegnap letűntet,

ami holnap lesz, tilalmas talány még !

S bár ígért is olykor az este rosszat

Még láthatta örömöm a bukó nap.Tégy hát, ahogy én, s nézz bölcsen vidáman

a perc szemébe ! Rajta, egy se vesszen !

Használd javadra, bizakodva, bátran,

munkában éppúgy mint a szerelemben !

Légy mindig egész, s légy gyermek szívedben,

így minden leszel, leszel győzhetetlen !.....”A Szerkesztő
Molnár B Antal [ 2014-09-04 17:02 ]


Lukács 11:4/a
És bocsásd meg nékünk a mi bűneinket; mert mi is megbocsátunk mindeneknek, akik nékünk adósok.
Illyés Gyula
Szörnyű fegyver
Minden ütésed, átkod
Hiába ellenem.
Szörnyű a fegyverem:
Megbocsátok.
Molnár B Antal [ 2014-09-04 17:01 ]


CSÜTÖRTÖK

Szentlélek adj nekünk JÓ TANÁCSOT, hogy Isten akarata szerint éljünk!

Minden csütörtökön A VILÁG HITÉÉRT imádkozunk!

Imádkozhatunk azokért, akik hitükben erősek,
akik hitünkben gyengék, és a hitetlenekért.
Szolgáló: hitért

"Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot,
mert ők megkapják. " A nap imádsága: !
Molnár B Antal [ 2014-09-04 17:01 ]

/1/
Józanul élni
„Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással, hogy az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok a hitben, a szeretetben és az állhatatosságban egészségesek; ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek; senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borivás rabjai, tanítsanak a jóra.”
(Tituszhoz írt levél 2:1-3)


Kisfiam – aki még nem töltötte be a hármat – sokszor tesz föl nekem olyan kérdéseket, amelyek megválaszolása egyáltalán nem egyszerű feladat: „Miért kell délután lefeküdni?” „Miért nem megyünk be a legós boltba?” „Miért nem eszünk polipot?” „Miért nem vesszük meg azt a játékot?” „Miért pipázik az a bácsi?” „Mit jelent az, hogy kompatibilis?” – hogy csak néhányat említsek. Mikor sétálunk, gyakran elhaladunk egy kocsma mellett, amely már régóta felkeltette fiam érdeklődését. Mindig bekukucskált az ablakon, és kérdezősködött: „Anya ez micsoda?” Minden alkalommal többet akart megtudni arról a helyről. „Miért mennek az emberek a kocsmába?” „Miért akarnak bort inni?” „Miért egészségtelen a bor?” „Mit jelent az, hogy nem józan?” A gyerekek értenek ahhoz, hogy föladják a szüleiknek a leckét. Hogy magyarázzam el egy-két és fél éves gyereknek, hogy miért nem jó alkoholt inni, és hogy mit jelent józannak lenni?
Pált is megizzasztotta ez a kérdés mikor Titusznak levelet írt. Kréta szigetén – ahol Titusz azért tartózkodott, hogy megszervezze a keresztény gyülekezeteket (1:5) – olyan emberek éltek, akik híresek voltak tunyaságukról, hazudozásaikról, falánkságukról és részegeskedéseikről (1:12). Hogy magyarázza el Pál a keresztény értékeket egy olyan kultúrában, ahol ilyen történelmi hagyománya van a józanság hiányának?Molnár B Antal [ 2014-09-04 17:00 ]

/2/
A rövid levélben 6-szor fordul elő a „józan” szó, de a fogalomhoz kapcsolódó gondolatok elsősorban nem az alkoholtól való tartózkodásra utalnak. Józannak lenni a Tituszi levélben egészséges lelki életvezetést jelent. A püspök legyen „vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos” (1:8). Józanságra inti az idős férfiakat és asszonyokat (2:1-3), no és persze a fiatal lányokat és fiúkat is (2:4-8). A józanság az élet minden területét fölöleli, a munkát, a családi életet, a szórakozást, a hitet, és természetesen a tudatmódosító szerektől való tartózkodást is. Ha mindezt sikerül megvalósítani, egészségesek leszünk testileg-lelkileg.
Ha pedig valaki visszakérdez, mint ahogyan a kisfiam szokott, hogy „de miért…?” „De miért fontos mindez?” Akkor arra is választ ad Pál: „Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban” (2:11-12).
Mivel tehát kedves olvasó te is beletartozol ebbe a „minden emberbe”, Isten téged is szeret. Legyél józan ma is – Isten szeretetéért.
Molnár B Antal [ 2014-09-04 16:59 ]

„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” János evangéliuma 13:34-35.

Megszülettél, szép lassan felnősz, éled a mindennapok mókuskerekét, próbálod megérteni és megvalósítani, hogy mit jelent Embernek lenni, aztán egyszer majd te is búcsút intesz mindannak, ami ehhez a Földhöz láncolt. Ezért belül a szíved mélyén küzdesz a feledés ellen, és szeretnél valami maradandót hagyni magad után, letenni valamit az asztalra, ami megőrzi emlékedet, miután lábnyomaid porát már rég elfújta a keleti szél.

Szeretnél alkotni, kitűnni, hős lenni, bajnok, akinek neve fent marad örökké, aki véghezvitt valamit, valami kiválót és különlegeset az emberiség kusza történelmében. De nyomaidat sebekké varázsolja az idő, vagy eltűnnek a szürkület zavarában, és emlék sem marad utánuk.

Felteszed magadban unos-untalan a kérdést, hogy akkor mit ér az egész? Minek ez a ki tudja hány év, ha csak úgyis feledés lesz a vége? Ha úgysem tehetsz valami nagyot, valami igazán maradandót, mert túl kicsi vagy és jelentéktelen a világmindenséghez képest. Mi értelme?

Isten ma reggel ad egy új látást, egy új célt, egy régi-új törvényt. Szeress! De ne akárhogy. Szeress úgy, ahogy Ő szeret téged, és ezzel igenis tehetsz valamit, talán nem is keveset. Szeress úgy, hogy nem vársz érte viszonzást. Szeress, még akkor is, ha fájdalom lesz a vége. Szeress, ha mások azt is mondják, semmi értelme. Szeress józanul és igazán. Szeress a tetteiddel, döntéseiddel, befolyásoddal, példáddal, az életeddel. Szeress a hiteddel, az imáddal, a bocsánatoddal.

Talán ez nem az a heroikus, mindent elsöprő dolog, amire vágytál, de annál mélyebb és valódibb. És talán nem fog rád emlékezni a város, melynek szülötte voltál, a táj, melynek képe beleégett a szívedbe, vagy az ország, ahol „élned, halnod” kellett. Nem kapsz majd helyet a címlapon, amikor távozol az arénából, de Valaki soha nem fog elfelejteni. Valakinek ott élsz majd a szívében, és ez a Valaki lesz az, aki megosztja veled az örökkévalóságot. Az a Valaki, akit megismertél, akinek törvénye, ez az egyetlen és mégis hatalmas parancsolata, irányította életed. Valaki, aki szeretett, és aki miatt szerethettél. JÉZUS!!!
Molnár B Antal [ 2014-09-04 16:58 ]

Isten szeretetére tanítani

„Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez igék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.”
(Mózes ötödik könyve 6. könyve 5-6. vers)

Schmidt Egon etológus Miért énekel a fülemüle? című könyvében több érdekes megfigyeléséről számol be. Mikor a fülemüléket tanulmányozta, megfigyelte, hogy mikor a kicsik kijönnek a tojásból, a fülemüle apukák - mert csak a hímek énekelnek - éjjel-nappal dalolnak.

Innen jött a kérdése; Miért énekel a fülemüle apuka éjjel-nappal? Miért nem csak nappal? Így kivett három fiókát a fészekből, bevitte a lakásába és három hétig ő táplálta őket. Mikor eljött a kirepülés ideje ez a három madár is kirepült, csakhogy olyan rikácsoló hangot hallattak, hogy az összes nőstény elmenekült előlük.

Érdekes, nemde, hogy a fülemüle, amelynek hozzánk képest elenyésző a szürkeállománya, mégis tudja, hogy hat hete van arra, hogy az élethez, a jövőjük biztosításához szükséges dallamot a fiókák szívébe énekelje.

Ezzel szemben sok szülő sírta már el nekem is, hogy gyermekeik, mikor elérték a 18 éves kort elmenekültek otthonról hátat fordítottak nekik, és a gyülekezetnek.

A kérdés ma az; te milyen dallamot énekelsz gyermekeid, családod, környezeted fülébe és szívébe? Kiről és miről beszél a szád, a mozdulataid, az életed? Mert:
„Mindenik embernek a lelkében dal van,
És a saját lelkét hallja minden dalban,
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek.”
(Babits Mihály: Második ének)
Molnár B Antal [ 2014-09-02 15:23 ]

“Amelyik… a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel.”
(Luk 8,15)
“A példázatban említett »tiszta és jó szív« nem bűntelen szív, mert az evangélium az elveszetteknek szól… A jó szív: hívő szív, amely hisz Isten szavában… A jó talajhoz hasonlított hallgató nem úgy fogadja az igét, »mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (amint valósággal az is)« (1Thess 2,13). Az őszinte tanítvány a Szentírást Isten hozzá intézett beszédének tekinti… Ilyen hallgatók voltak Kornélius és barátai, akik ezt mondták Péter apostolnak: »Most azért mi mindnyájan az Isten előtt állunk, hogy meghallgassuk mindazokat, amiket Isten néked parancsolt…« (Csel 10,33). A jó talajhoz hasonlított emberek, miután hallották az Igét, megtartják azt, és »gyümölcsöt teremnek…«. A szívükbe fogadott Ige megmutatkozik jó cselekedeteikben. Hatása látható lesz krisztusi jellemükben és életükben… Isten Igéje gyakran összeütközik az ember öröklött és melengetett jellemvonásaival, szokásaival. A jó talajjal jelképezett ember azonban tetteit és életét Isten Igéjéhez igazítja… Veszteségek, üldözés vagy akár a halál árán is követi az igazságot. A nehézségtől és próbáktól senki sem mentes, aki elfogadja Isten hívását. Az igaz keresztény azonban nem veszíti el bizalmát, amikor megpróbáltatás éri… Lelki életünk erősödik a küzdelemben. Az elviselt próbák szilárd jellemet és lelki értékeket alakítanak ki bennünk. A hit, a szelídség és a szeretet tökéletes gyümölcse viharfelhők és sötétség közepette érik a legjobban.” (Krisztus példázatai, A magvető kiment vetni c. fejezetéből)
Molnár B Antal [ 2014-09-02 15:23 ]

FOHÁSZ .

Uram, ha Igéd életté válna bennem, Hogyha erejétől szárnyra kapna lelkem,
Nem tapadnék sárhoz, röghöz...Múló földi kincsek láttán
Nem ejtene meg a sátán.

Uram, hogyha Igéd növekedne bennem,S vele együtt nőne, gazdagodna lelkem,
Nem tördelném erőmet el...Apró, mihaszna célokért
Nem hagynám veszni a babért.

Uram, hogyha Igéd lángra gyúlna bennem S általa hevülnék, ékesedne lelkem,
Nem válnék eggyé salakkal...Ha éltemre szenny tapadna,
Nem tűrné tüzed hatalma.

Uram, hogyha Igéd szétáradna bennem, Mint kenyeret, vizet óhajtaná lelkem,
Szükséget nem látnék soha...A pusztában is szüntelen
Italom lenne s kenyerem.
Uram, add hogy így legyen! Frittmann László
Molnár B Antal [ 2014-09-02 15:22 ]

PÉTERI KÖNYÖRGÉS.

Uram, bocsásd meg én nagy vétkemet:
Amíg vad hordák csúfoltak, gyaláztak,
Míg üvöltötték a ,,Feszítsd meg!"-et,
Melegedtem tüzénél a világnak,
És megtagadtam drága nevedet,
Én, tanítványod, egy szolgálólánynak.

Uram bocsásd meg: Gyönge hitemet
A sátáni erő úgy megtépázta!
Ki ott akartam állni melletted
Utolsóként - neved meg vallani gyáva -,
Remegő szívvel kerestem helyet,
Ahol zokogjak a kakas szavára.

Uram, áraszd rám is Szentlelkedet,
Hadd lehessek egy szerény tanítványod!
Saját erőmmel már nem kérkedek.
Szavad vigyázom, utaidon járok.
Vezéremül ha küldöd lelkedet,
Nem rendít akkor semmi. Bizton állok.
Bácsi Sándor (A szolgálat útján. 17)

Molnár B Antal [ 2014-09-02 15:22 ]

„NEM TEST ÉS VÉR ELLEN VAN TUSAKODÁSUNK…”

Viaskodunk fehér ördögökkel, Kik miként az ég villáma, gyorsak,
S miként a szélvész, lankadatlanok. Tüzet okádnak, kegyetlen dühvel,
S a szívbe vetik a konkoly magot, Félelmet, gyanakvást, haragot.

Viaskodunk hazug ördögökkel, Mint mérgezett nyíl, megsebzett szavunk,
Hullnak a gyanútlan áldozatokra. Hű Jézusunk, csak Te ne hagyj el!
Oltsd el hamar a gyűlölet tüzét, Fékezd meg a démonok bősz seregét!
Gerő Sándor (Harangláb)
Molnár B Antal [ 2014-09-02 15:21 ]

Az Úr mondta, de én úgy gondolom...

„Vigyázzatok azért, hogy úgy cselekedjetek, ahogy az ÚR, a ti Istenetek megparancsolta nektek. Ne térjetek el se jobbra, se balra. Mindig azon az úton járjatok, amelyet az ÚR, a ti Istenetek megparancsolt nektek, hogy éljetek, jó dolgotok legyen, és hosszú ideig élhessetek azon a földön, amelyet birtokba vesztek.” 5Mózes 5:32-33.
Sok ember igyekszik megtartani Isten parancsait. Azonban, ha rákérdezel valamelyikükre, miért veszi olyan lazán, mondjuk a 7. (ne paráználkodjál!) parancsolatot,– azt válaszolja – Isten olyan jó, és én úgy gondolom, ez, amit én teszek, még elmegy.

Valaki úgy gondolja, hogy a "ne lopj" egyáltalán nem vonatkozik a villamoson a bliccelésre meg az adócsalásra, mert ugyebár akkor még nem is létezett villamos.

Itt viszont azt olvasom, hogy figyeljetek, vigyázzatok még a részletekre is, és mindent ÚGY tegyetek, ahogy Isten megparancsolta. Hogy parancsaitól se jobbra, se balra el ne térjetek.
Néhányan azt mondják, hogy Isten eltörölte a törvényt, Jézus a keresztfára vitte, az már többé nincs érvényben. Persze ilyenkor csak a 4. parancsolatra gondolnak.

Képzeljük el az ítéletet. Jézus önmaga elé állít, és azt mondja: Gyermekem! Végig figyeltem életedet. Láttam, mindent nagyon komolyan vettél. Naponta olvastad a Szentírást. Imádkoztál. Mondd, miért nem a szerint éltél?
Mit válaszolsz? Hogy a papok mondták? Hogy mindenki így csinálta? . De gondolj arra, Te mondtad Uram, hogy parancsaidtól se jobbra, se balra ne térjek el.
Gondolkodj ma ezen! Kire hallgatsz? Emberekre? A többségre? A lelki vezetőkre? A hagyományra? Vagy Istenre? Merj ma változtatni, mert lehet, holnap már késő lesz!
Molnár B Antal [ 2014-09-02 15:20 ]

Lukács 19:10--Azért jött az Emberfia, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett.
A rabbiknak nem tetszett, hogy a ’vámszedők és bűnösök’ Jézus köré gyűltek. ’Ez bűnösöket fogad magához’ – mondták… Ő, aki olyan emelkedettséget mutat, miért nem velük barátkozik, miért nem követi az ő tanítási módszerüket? Ha igazi próféta volna – mondták a rabbik -, egyetértene velünk, és úgy kezelné a vámszedőket és a bűnösöket, ahogy megérdemlik. A társadalom lelki őreit bosszantotta, hogy Jézus, akivel állandóan vitatkoztak ugyan, de akinek tiszta élete ámulatba ejtette és megítélte őket, szemmel láthatóan inkább a társadalom kivetettjeivel rokonszenvez… Dühítette őket, hogy ezek az emberek nem járnak a zsinagógába. Az írástudók és a farizeusok elmarasztalva érezték magukat Jézus jelenlétének tisztaságában. Hogyan lehetséges, hogy a vámszedők és a bűnösök viszont vonzódnak Jézushoz?
Az írástudók és farizeusok nem tudták, hogy a magyarázat éppen vádaskodó, gúnyos szavaikban rejlett: ’ Ez bűnösöket fogad magához’. Azok az emberek, akik Jézushoz jöttek, a közelében úgy érezték, hogy még számukra is van menekvés a bűn csapdájából. A farizeusok csak megvetették és elítélték őket. Krisztus pedig Isten atyai házától elidegenedett, de általa el nem felejtett gyermekeit üdvözölte bennük. Nyomorult, bűnös voltuk miatt csak még inkább szánta őket. Minél távolabb tévedtek tőle, annál mélységesebben vágyakozott a megmentésükre, és annál nagyobb áldozatot volt hajlandó hozni a szabadulásukért.” E.G.White
Molnár B Antal [ 2014-09-02 15:20 ]

Nincs lehetetlen

„Maga az Úr vonul majd előtted, ő maga lesz veled. Nem hagy cserben téged, és nem hagy el: ne félj hát, és ne rettegj!” Mózes ötödik könyve 31:8

- Nem, én erre képtelen vagyok - és produkálod egymás után a „Vuk-szindróma” tüneteit. Folyamatosan mondod, hogy te nem vagy alkalmas, nincs elég időd, erőd, kitartásod, akaratod hozzá. De lehet, hogy csak a kudarctól félsz, és már nem is látsz magad előtt más lehetőséget ezen kívül, mert annyira bebeszélted magadnak a képtelenségedet. Te nem tudsz megküzdeni az óriással. Te nem vagy olyan, mint a nagyok, az okosok, azok, akik sokra vitték. Te nem tartozol közéjük.

Az állandó önmarcangolás helyett Isten ma arra kér téged, hogy figyelj rá egy pillanatra, amíg elvonultatja előtted azokat a bizonyos „nagyokat” a Biblia lapjaiból. Nézd, ahogy egy pásztorfiú bottal és öt lapos kaviccsal indul a csatába, és győz. Egy sátorlakó asszony kezei által esik el a nagy hadvezér. Szemeid előtt ott áll egy ember, aki negyven évét a bárányok között töltötte, most pedig szétválasztja a Vörös-tengert, és vezet egy hatalmas népet. Egy fiatal fiú Isten végső üzenetét hozza a fogságról, majd a leggyönyörűbb reményről beszél. Egy fiatal lány áll a király elé, és megmenti a saját népét a biztos haláltól. Láthatod, ahogy egy hirtelen lelkű halászból Isten prédikátora lesz,
Melyikük nem volt kicsi, jelentéktelen és gyenge? Melyikükre tennéd fel atyai örökségedet? Melyikük bízott magában? Egyik sem.

Melyikük nézte Istent a saját óriásai helyett, és bízott benne még a történések ellenére is? Mindegyik.

Ma Isten azt szeretné, ha végre meglátnád, hogy Ő áll melletted. A Nagy, a Mindenható, aki teremtette az egész világot, és fenntartja az óta is. Igen, te nem vagy Mózes, Dávid, Abigail, Jeremiás vagy Eszter, Péter, de Isten még mindig Isten. Hatalma, ereje, tudása, gondviselése nem csökkent semmit az elmúlt évezredek óta.

Hát tedd félre az önsajnálatot, és lásd meg, értsd meg végre, hogy Ő nem hagy cserben, hanem a végsőkig kitart melletted. Harcol veled, harcol érted, harcol helyetted. És Vele minden lehetséges!
Molnár B Antal [ 2014-08-31 16:42 ]

OSZTÁS

Ahányszor a fülembe cseng,
mint édes, kísértő zene:
„Nézd, milyen gazdag a világ! Neked
ez is hiányzik, az is kellene! ”
- s a szívemben
visszhangosan dörömböl valami:
kívánság, vágyak... hirtelen
elkezdek akkor - osztani.

Feleletül a kísértő zenének
minden vélt hiányt összeszámolok.
Osztóm az ige,
hogy „Egy a szükséges dolog!”
És az eredmény mindig hálaének.
Van Jézusom! Megnyílt a menny felettem!
Semmivé foszlik hiányok sora.
S indulhatok tovább elégedetten:
szegény világnak gazdag vándora.
Túrmezei Erzsébet

Molnár B Antal [ 2014-08-31 16:42 ]

Kivonás

Hétből kivonok hatot,
marad egy.
Harmincból kivonok huszonkilencet,
marad egy.
Háromszázhatvanötből
kivonok háromszázhatvannégyet,
marad egy.
Kivonom a holnapot,
marad a ma.
Mert a holnapot ráhagyhatom másra:
a Mesterre. Azért tanítgat
türelmesen esztendők óta
erre az egyszerűnek látszó
s mégse olyan egyszerű kivonásra...
Túrmezei Erzsébet (Összegyűjtött versei, I. 52.old)
Molnár B Antal [ 2014-08-31 16:41 ]

Szorozd meg!

Megoldhatatlan feladat felett
virrasztok. Hiányzik a felelet.
„Jöjj, Mesterem! Nézd, nem bírok vele.
Csak könnyeimmel öntözöm tele.
Ha éhezők könyörgő szája kér,
aszott kéz nyúl betevő falatér’,
s a lelkem olyan kifosztott, szegény:
magam is éhes, hogy segítsek én?
Elfogy a hit és elfogy az erő.
A kevesemmel hogy’ álljak elő?
A keveset ezreknek osztani,
hogy mindenkinek jusson valami,
jusson valami, és jusson elég,
Mester, lehet?!” – „Hát szorozd meg elébb,
A szorzó az én kezem legyen.
Emlékezzél csak! Azon a hegyen...
az ezrek... és az öt árpakenyér...
s te búslakodnál a kevesedért?
Szorozz! – Enyém az éhező sereg.
Szorozz! - Én mindig megsegítelek.
Szorozz! – Az én szolgám szegény legyen,
s ha adni kell, mindig tőlem vegyen.
Szorozz!”

Szorzok... és hajnalfényben ég
a diadalmas eredmény: E L É G.”
Túrmezei Erzsébet (Hozsannázó napok, II. 347)
Molnár B Antal [ 2014-08-31 16:41 ]

Add össze!

Félve megyek az iskola felé, félve a Mester hű szeme elé.
Szabódva nyújtom át a füzetet, a sok kusza, egymás alá vetett
tétova számot: „Valaki beteg... Szenved, gyötrődik, akit szeretek...
Ellenség tör reám. S magam vagyok önmagam ellensége legnagyobb.”
A Mester nézi. Hosszan, komolyan, „Bizony, a feladatban hiba van.
Sorakozik a sok sötét adat, s nem adtad hozzá a hatalmamat.”

Pirulva nézem. Ó, mennyire más, ahogy Ő vezet, az összeadás.
Olyan megnyugtató a vége is. Oly biztató az eredmény is.
Hozzáadva hatalmát, erejét, szeretetét, mely melengetve véd
mindenhez, ami nyomja szívem,az eredmény: „Hiszek, Uram. Igen.” Túrmezei Erzsébet
-------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-08-31 16:38 ]

Szeptember.
Gyerünk gyerekek, iskolába!
Kemény pad és fekete tábla
ne legyen nekünk idegen!
Csak integessen a szabadság,
vidám játék, hangos mulatság.
át a nagy ablaküvegen.
Mi üljünk csendben, üljünk rendben,
legyünk nagyon szorgalmasak,
s csodaország titokkapui
hamar megnyílnak.

Neves betűbirodalomban
most biztosan nagy vígalom van.
Találni ott csodát sokat.
Komoly tanító bácsik, nénik,
- hogy kinek adják, nem is nézik-
osztogatják a kulcsokat.
Számország is tréfás egy ország,
oda is bekukkanthatunk.
Ha figyelünk, miénk a kulcsa,
s lehet sok jó napunk.
Gyerünk gyerekek, iskolába!
Oda is, ahol nincsen tábla…
- iskola sok van ám nagyon. –
Ahol az Úr Jézus a mester,
s ahol az ősz öreg se restell
gyermekként ülni a padon.
Vár az Úr Jézus iskolája.
Tantárgy: hit, remény, szeretet.
Iratkozz be. Add oda néki
gyorsan szívedet.
De jó lesz mindig vele menni,
mindent az ő kedvére tenni!
De könnyű lesz az életünk!
Ha nehéz is lesz majd a lecke,
ki gyáva még, hogy megijedne:
ott a Mester! Segít nekünk!
Ő ad erőt és Ő ad áldást,
hiányunk nem lesz semmiben,
csak rá figyeljünk, vele járjunk,
S kövessük őt híven!
Molnár B Antal [ 2014-08-31 16:35 ]

/1/
Halál hol a te fullánkod? Halál hol a te diadalmad? Című Ev- könyv. Írója:
Samuel Gerber: Ortwin Schafer.
Így irnak-kb- az 1980 - as években jelent meg nálunk Magyarországon..
Róm.8:36. v alapján.
Károly-ford…
Róm. 8,36
A mint megvan írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat. Ravasz –ford---
Róm 8,36
Amint meg van írva, miattad öldökölnek minket mindennap; olybá vesznek, mint a vágó (áldozatra szánt) juhokat. (Zsolt 44,23)
A vágó juhok számára a megöletés a normális állapot….
Ezen sem sírás, sem tiltakozás nem segít..
A vágójuhot azért nevelték. Ha valahol vágójuhok nyája van, minden egyes juh sorra kerül, a kérdés csak az,. Melyik előbb, melyik később. Kivétel azonban nincs.
És így van ez a keresztyének/ kereténekkel is. Olykor csak egyesek, máskor, máskor százak vagy ezrek kerülnek sorra. Olybá tekintik Őket, mint a vágó juhokat.
Jézus Krisztus még azt is világosan megmondta, hogy akik megölik őket, jó lelkiismerettel teszik azt. Sőt, elvárják, hogy Isten megjutalmazza őket.
Az utóbbi időkben több esemény is utal arra, hogy a keresztyének/ keresztények ellen,
a gyűlölet rendkívüli módon fellángolt az egész világon.
Ha a hívő ember tiltakozni merészel a durva erkölcstelenség ellen, azonnal lehurrogják.
/Csak nem a föld egész kerekségén/ Sok /keresztyén, keresztén/ testvértnek kell naponta szembenéznie elutasító magatartással a munkahelyén, sőt a családokban is.
És olyan hangot is kap a halálos gyűlölet:” Le a keresztyénekkel/ keresztényekkel, ezekkel, az elviselhetetlen okvetetlenkedőkkel.” A mai független ember nem tudja elviselni, azt, amit kérünk tőle, az Ige alapján: : vesse alá magát a szent Isten tekintélyének.
Péter apostol azt írja: már az első keresztyén gyülekezetnek is: „Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket!”. Pét-I-lev-4: 12-v- olv.
Sok minden arra utal, hogy világunk a vége felé siet. De még mielőtt az bekövetkeznék, valószínűleg súlyos megpróbáltatások várnak a keresztények/ keresztények re!!
/ a csirke is a disznó is rúg kapál mikor le vágják/
A halálra gondolás talán számunkra azt is magába foglalja, hogy megbarátkozunk a gondolattal: esetleg az Úr Jézusért fogunk szenvedni és meghalni,/ mit kora elődeink, a keresztyének/??? Ha nem gondolunk erre, elárulhatjuk Urunkat. Hallgatunk majd, amikor beszélnünk kellene. Ha ilyesmi már meg is történt, akkor tartsunk bűnbánatot, és kérjük Urunkat: adjon nekünk erőt mindhalálig kitartó hűséget.
Molnár B Antal [ 2014-08-31 16:35 ]

/2/

Károly- ford…
Róm. 8,35
Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é? Ravasz- ford…
Róm 8,35
Kicsoda szakíthat el minket a Krisztus szeretetétől? Zaklatás, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy pallós?
Róm. 8,36
A mint megvan írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat. Róm 8,36
Amint meg van írva, miattad öldökölnek minket mindennap; olybá vesznek, mint a vágó (áldozatra szánt) juhokat. (Zsolt 44,23)
Róm. 8,37
De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, a ki minket szeretett, Róm 8,37
De mindezekben felettébb diadalmaskodunk őáltala, aki minket szeretett.

Róm. 8,38
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
Róm 8,38
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet; sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok; sem jelenvalók, sem következendők;
Róm. 8,39
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Róm 8,39
sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Isten szeretetétől, amely a mi Urunk Jézus Krisztusban van.
Az természetes, hogy nem lehet mindegy, mit történik bár hol is hittestvéreinkkel!!
De igen nagy csodálkozást ne váltson ki, inkább, a még sokkalta buzgóságos könyörgést, s ha kell akár böjtölést és imát.
Így javasolnám, hogy ki kell jelölni egy alkalmat ,mikor hírül adjuk: ma , ekkor és ekkor ima böjtöt tartunk Isten népe a üldözöttekért.
Szertettel
tóni bácsi
Molnár B Antal [ 2014-08-30 16:13 ]

MEGTÉRÉS.

Nem kérdezi, hol voltál eddig,
Szép napfelkeltétől napestig.

Azt sem kérdezi, merre jártál,
Ó, nem kíváncsi, mit csináltál,

Hányszor csúfoltad, hányszor hagytad
Ha drága keresztjén kacagtak.

Elfelejtette minden vétked...
Csak átölel... csak szeret téged.

...Reszket a lábad? Szemed könnybe?
Mit mondjál neki, hogy köszönj be?

Csak hullj le szótlanul elébe.
Neki nincs szüksége beszédre.
Kovácsné Huszár Jolán
Molnár B Antal [ 2014-08-30 16:13 ]

Bódás János: Rab.

Rab vagy, vedd tudomásul ezt,
hiába jársz az öt
világrészen át gőgösen:
ez is csak börtönöd.

Rab vagy, lágy népek ura bár,
törvények gúzsa köt,
tudják minden lépésedet,
országod börtönöd...

Lehetsz bankok ura. Arany
garmadád bármi nagy,
rabságod keservesebb,
arany börtöne vagy!

S e robotos: üzletből, gyárból
hiába futsz haza,
szegénységed bilincse csörren,
börtön szobád fala!

Menj ki hegyre, rétre, völgybe,
levegőbe, - szíved,
gyomrod, tüdőd és magányod
onnan is visszavet.

Nem menekülhetsz sohová,
lezár a lét kemény
megfoghatatlan ködfala,
s nincs rés és nincs remény.

Bezár tested, e zsarnoki
kegyetlen porkoláb.
Önmagadba menekülhetsz,
de tőled – nincs tovább!

Börtön a föld, a ház, a test,
bilincsek éle metsz.
Hüllő, féreg, patkány társad
mondd meg hát, mit szeretsz

e rab sorson, mely oly sötét,
reménytelen, sivár?
Se ételed, se italod,
sem öröm, se sugár...

Mondd, mit szeretsz e rothadó
föld-almon, bús fogoly?
Nem létnél százszor rosszabb léthez
miért ragaszkodol?

Krisztus hív, add hát boldogan
Érette magadat.
Meghalsz? Tested hadd égjen el.
Ha börtönödből kivetkezel,
akkor leszel szabad.
Molnár B Antal [ 2014-08-30 16:12 ]

ISTEN FIAI.

Odakínáltad-e bal orcád annak,
ki megütött jobb feleden?
Ha nem tetted, nem tudod még, hogy milyen
a legboldogabb győzelem!

Ha törvény elé vitt galád hamis vád,
és te nem hagytad magadat,
de fogcsikorgó daccal védted rongyod,
... még sohasem volt igazad.

Ha egy mérföldre küldtek, s te kettőre
nem vállalkoztál szívesen,
e szolgaság szép győztes szabadságát
nem ismerted meg sohasem.

Ha nem jutott a szegénynek kezedből
se fillér, se kenyér, se víz,
nábob-kincseid aranygarmadája
rejtve maradt előtted is.

Ha nem szereted s áldod azt, ki gyűlöl
s halálos csapdát von köréd,
nem ismered a megbocsátás édes,
uralkodói örömét.

Visszaütni gonosz is tud, s perelni
vámszedőnek is van joga.
Csak szolgalélek zsarnok, s csak az állat
fösvény, önző és mostoha.

Az ember több! Légy ember: Isten képe,
néked szól a Hegyi Beszéd.
Árassza lényed egy magasabb élet
megtisztult szellemét!

Az égbe ereszd gyökered erősen,
ne ússz az árral ostobán.
Tedd mindennek éppen a fordítottját,
mint amit a világ kíván.

A föld a korcsoké, s a korcs gyáva, hitvány,
bárhogy küzd, el kell buknia.
A bölcs szelíden enged a gonosznak,
teheti, mert bátor, erős és gazdag,
s király, mert az Isten fia!
Bódás János
Molnár B Antal [ 2014-08-30 16:09 ]

Jób 5: 17-19 - Ímé, boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged.
„A megpróbáltatás sok esetben az a sötét alap, amelyre Isten a hívő szívnek szánt kegyelmi ajándékának drágagyöngyeit kiteregeti, hogy azok minél szebben ragyogjanak.” C.H.Spurgeon
Ha majd az örökéletben visszatekintünk az életünkre, akkor meg fogjuk látni, hogy mi is éppen azokat a nehézségeket és szenvedéseket engedtük volna meg az életünkben, amiket Isten megenged. Ő tudja mi a jó nekünk. Ha megdorgál, nem véletlenül teszi, tudja, hogy javunkra válik. Szentmihályi Szabó Péter:
Mint mikor Isten...
Mint mikor Isten lepöccinti parazsát, hullócsillag hullt az égen át,
s én azt kívántam hirtelen, bár rendbe jönne életem,
s benne, mint volt, friss a levegő, lenne, mint volt, kedves is Ő,
lenne, mint volt, szabad a tér, szívemre sohasem jönne a tél.
Mint mikor Isten lepöccinti parazsát, hullócsillag hullt az égen át,
s én azt kívántam hirtelen, a régi kastélyban, Szigligeten,
bárha feledném ezt a negyven évet, bárha lettem volna más, mint ami éget,
bárha tudtam volna, mily közel az Isten, bárha tudtam volna, más megoldás nincsen
Molnár B Antal [ 2014-08-30 16:09 ]

Lukács 8: 16 - Senki pedig, ha gyertyát gyújt, be nem fedi azt valami edénnyel, sem az ágy alá nem rejti; hanem a gyertyatartóba teszi, hogy a kik bemennek, lássák a világot.
A gyertya fénylik.
A gyertya fénylik, világít, Hogy hánynak nem tud róla…
Jónak-rossznak világít? A gyertya sem tudja.

Ég, mert ez a rendeltetése, Szolgálja az életet,
Betölti csendben a hivatását, - aztán feledésbe megy.

A külsején nincs semmi szépség, De- felér annyi széppel,
Amíg másnak fényt sugároz, Addig önmaga ég el.

Legyek én gyertya, csendes eszköz, Szolgája az égi fénynek,
Hogyha Istenem úgy akarja, Ne tudjam, kiért, s kikért égek.

De világítsak szüntelen, Míg csak tart a földi létem.
Aztán, mint a leégett gyertyát Felejtsék el, hogy értük égtem
Molnár B Antal [ 2014-08-30 16:08 ]

Az egyetlen hely

„Simon Péter így felelt: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.”
János evangéliuma 6:68

Néha morogsz. Néha átkozódsz is. Néha csak csendesen könnyekre fakadsz. Néha nem érted, vagy nem akarod megérteni. Néha némán hallgatsz, befordulsz a fal felé, és látni sem akarod. Kiküldöd a kanapéra aludni, és már a szakításon töröd a fejed. Aztán mégis megfordulsz, kimész hozzá, hogy így nem megy, így nem tudsz élni, és jöjjön vissza, mert szükséged van rá.

És Ő kezdi veled ismét elölről. Nem számít, hogy hányadszorra. Nem számít, hogy igazából a hiba a te gépezetedben van. Ő sosem mond le rólad és sosem veszi véglegesnek a Felé mondott átkaidat. Újból leül melléd, kezedet a kezébe veszi, mélyen a szemedbe néz, és szavai némán is a lelkedig hatolnak. „Szeretlek. Ezen nem változtatnak a te pillanatnyi érzéseid, gondolataid. Én már sokkal régebben eldöntöttem, hogy szeretni foglak, mielőtt te elindultál volna az élet kátyús útvesztőin. Szeretlek és nem mondok le rólad. Túl fontos, túl drága és értékes vagy a számomra. Túl sokat éltünk meg már együtt ahhoz, hogy veszni hagyjuk ezt a hosszú-hosszú történetet.”

A harag kezd elpárologni belőled, és egyre tisztábban látod a világot. Az élet nem egy „kívánságteljesítő automata”. Isten útjai pedig nem mindig egyeznek meg az általad elvárttal.

Ma reggel Isten azt kéri tőled, hogy lásd egy kicsit más szemszögből a világot! Lásd meg végre őszintén a saját szükségleteidet, és kérd Tőle a beteljesítést! Értsd meg végre, hogy Ő az, aki hiányzik az életedből. Ő az, akinek kezében van a Te helyed, és ott érezheted magad igazán biztonságban.

Válaszd Őt, az Ő társaságát, és élj annak tudatában, hogy Isten tudja, mit csinál, még akkor is, ha nem a te akaratod teljesül. Lásd meg, hogy nincs rajta kívül más, és térj vissza Atyád tékozló gyermekeként!

Molnár B Antal [ 2014-08-30 16:08 ]

/1/
Bölcs élet.

"Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata."
Pál levele az efézusiakhoz 5:15-17
"Az idő értéke felbecsülhetetlen. Az élet nagyon rövid ahhoz, hogy értelmetlenül elfecséreljük. Nem tölthetjük az időt önző élvezetekkel, bűnös dolgokkal.

Isten arra int, hogy használjuk ki az időt. Az elfecsérelt időt soha nem lehet bepótolni. Egyetlen pillanatot sem tudunk visszahozni. Csak úgy tehetjük jóvá azt, amit elmulasztottunk, ha ezentúl minden erőnkkel együttműködünk Istennel dicső tervében, a megváltási tervben. Ha ezt tesszük, jellemünk átformálódik. Isten fiai, a királyi család tagjai, a menny Királyának gyermekei leszünk. Alkalmassá válunk az angyalok társaságára.

Az élet sokkal ünnepélyesebb annál, mintsem hogy aggódva a mulandó, földi dolgok taposómalmában, az örökérvényű áldásokhoz képest atomnyi dolgokkal bajlódva töltsük el. Az Úr mégis arra szólít, hogy az élet mulandó dolgaiban is szolgáljunk neki. A földi munkában tanúsított szorgalom éppúgy hozzátartozik az igaz valláshoz, mint az imádság. A Biblia nem hagyja jóvá a tétlenséget. A világunkat sújtó legnagyobb átok a semmittevés. Az őszintén megtért ember szorgalmas munkás.

Időnk kihasználásának függvényében érünk el eredményeket az ismeretszerzésben és értelmi képességeink fejlesztésében. Az értelem csiszolásának nem akadálya a szegénység, az alacsony származás, sem a kedvezőtlen környezet. Csak nagyon meg kell becsülni a perceket.Molnár B Antal [ 2014-08-30 16:08 ]

/2/
Használjuk ki a perceket: itt is néhányat, meg ott is, amelyeket hiábavaló beszélgetésre fecsérelnénk; a reggeli órákat, amelyeket oly sokszor elvesztegetünk az ágyban; a villamoson, vonaton, vagy az állomáson várakozással töltött időt; a perceket, amíg az étkezésre várunk, vagy azokra, akik elkésnek a megbeszélt találkozóról! Ha ilyenkor kéznél volna egy könyv, és ezeket az időtöredékeket tanulásra, olvasásra vagy elmélkedésre használnánk, mennyi mindent tudnánk véghez vinni! Céltudatossággal, szívós szorgalommal, jó időbeosztással olyan tudásra és fegyelmezett gondolkozásra tehetünk szert, amellyel szinte bármilyen befolyásos állásban és hasznos munkaterületen megálljuk helyünket.

Minden kereszténynek kötelessége, hogy rendességre, alaposságra és gyorsaságra szoktassa magát. Ha valaki mindig dolgozik, és soha nem végzi el munkáját, ennek az az oka, hogy nem viszi bele szívét és lelkét a munkába. A lassú és rossz hatásfokkal dolgozó munkásnak be kell látnia, hogy e hibáin változtatnia kell. Fordítson nagy gondot ideje beosztására, hogy a legeredményesebben használhassa ki! Egyesek állandóan dolgoznak háztartásukban. Nem mintha annyi tennivalójuk lenne, hanem mert nem jól osztják be idejüket. Dolgozzunk határozott céllal! Állapítsuk meg, mennyi időre van szükség egy adott feladathoz! Azután feszítsük meg minden erőnket, hogy a megállapított időn belül elvégezzük a munkát! Meg lehet parancsolni annak a kéznek, hogy mozogjon fürgébben. Csak akarni kell.

Azok az emberek, akik nem határozzák el céltudatosan, hogy változtatnak munkamódszereiken, a megszokások rabjai lehetnek, mégpedig a rossz szokásoké. Képességeik fejlesztésével pedig a legjobb munkásokká, közkedvelt emberekké válhatnak, akiket önmagukért értékelnek."
Molnár B Antal [ 2014-08-29 18:01 ]

Bódás János: Megjelent.

Minden embernek megjelent az Isten kegyelme.
S ez mindenre elég annak, ki hinni mer benne.
Kegyelmet nyert? Kegyelmezhet! Áldást mond, nem átkot.
Az bocsáthat meg, kinek már Isten megbocsátott.

Kiért Krisztus vérét adta, nem gyűlöl, nem ont vért,
elvet fegyvert, erőszakot,s másokkal jó szót ért.
Minden embernek megjelent, s ha mind elfogadnánk,
felvirradna a világra a rég várt szabadság.

Latrok, paráznák, gyilkosok tőle tiszták lesznek:
újjáteremtő hatalma van a kegyelemnek!
A bűnösöknek jelent meg, nem az "igazaknak",
kik a halál posványába mélyen beragadtak.

Akkor tiéd, ha úgy érzed: nem vagy méltó erre...
Nézd: még nékem is megjelent az Isten kegyelme!
Molnár B Antal [ 2014-08-29 18:00 ]

Balássy László: A tökéletes törvény.

Időtlenné növekszel az Időben, ki az Egész sugár-fény-tükre vagy,
Kölcsön-vonzás a földöntúli körben, kicsinységedben is világnyi-nagy.

S e törpe-óriásban futna egybe a Mérhetetlen és a Mérhető:
a lét-fölötti-Lét örök szerelme, és a természet-hódító erő.

S ahogy tudatod, magasabbra törve a távol csillag-tereket bejárja,
mind teljesebben sugárzik fölötte a Tökéletes Törvény glóriája –

Hozzá köt a Teremtő Gondolat, s ki Benne rab, mindörökké szabad.
(Hozsannázó Napok, III. kötet, 119. old)

---------------------------------------
Csanád Béla: Prófécia.

És szólt az Úr: eljön majd az idő,
amikor iparcikk lesz az ember,
egy lesz a világ tárgyai között,
saját magának rabszolgája,
s maga állítja elő önmagát,
de ki szabadítja fel önmagától?
(Hozsannázó Napok, III. kötet, 171. old)
Molnár B Antal [ 2014-08-29 18:00 ]

Őszintén, tisztán .

„Mert a mi dicsekedésünk ez, lelkiismeretünk bizonysága, hogy isteni őszinteséggel és tisztasággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világon, kiváltképpen pedig ti köztetek.” (Korinthusbeliekhez írt második levél 1. fejezet 12. vers)

Egy alkalommal egy lelkészt madártenyésztő barátja meghívott otthonába. Miután körbevezette a lakásban, kivitte az udvarra és megmutatta neki csodaszép galambjait.

Hetven galambja volt, de az egyikről különösen sokat beszélt: ’Látod ezt a madarat? Képzeld a múlt héten 800 kilométert repült St. Louisból hazáig, mégpedig megállás nélkül!’

Megállás nélkül? - kérdezett vissza a lelkész - Na, ne szédíts! Nem voltál ott. Honnan tudnád, mit csinált és merre járt?

A madarász ezt válaszolta: - ’Tudod testvér ezt nagyon könnyű megállapítani. Ez a madár tisztán és időben érkezett.’

’Mit jelent az, hogy tisztán érkezett?’ - volt a kérdés.

Mikor megnéztem a karórámat, kiálltam az udvarra, tudtam melyik irányból, kell jönnie, feltekintettem az égre. Aztán megláttam a távolban közeledni. Mikor pedig leszállt, láttam a fáradt szárnyakat, és hogy készségesen besétált kalitkájába, ahol eleség és friss víz várta.

Tudod, amikor megérkezett, nem volt rajta semmi folt, sár a lábán, vagy ilyesmi. Tisztán és időben érkezett. Egész napon át repült és csak egyre gondolt: haza kell érnem, mert valaki vár rám otthon az udvaron.

Milyen jó lenne, ha ennek a kis madárkának fáradhatatlanságával igyekeznénk mi is mennyei hazánk felé, ahol Üdvözítőnk vár minket menyegzős vacsorával és az élet vizével.

Ha már elindultál felé, ne állj meg! Ne szállj le a bűn mocsarába! Ne késlekedj! Otthon már várnak!
Molnár B Antal [ 2014-08-29 17:58 ]

Dicsőség Istennek.
„Aki kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes mindent bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje szerint, azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által, minden nemzedéken át örökkön örökké. Ámen.” Ef.- 3:20-21.

Ha három kívánságom lehetne – és persze a józan ész határain belül kívánhatnék valamit –, bizonyára nem tudnék olyant mondani, amit Isten meg ne tudna adni.
Pál apostol ezt így fogalmazza meg: „Hanem amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és emberi szív meg sem gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek.” (1. Kor.- 2:9)
Ő képes minden kérésünkre és gondolatunkra „bőséges” áldással válaszolni.
S hogy ez mennyi? Nem tudom.
Néhány dolgot azonban tudok. Például azt, hogy bár nem érdemlem meg, naponta kapok kisebb nagyobb örömöt. Felébredtem. Tudok járni. Látom a napsugarat, érzem simogató melegét.
Élvezem az arcomba permetező esőt, s közben szinte látom, ahogy növekednek a növények.
Minden ellenkező hírrel ellentétben, az idén is lesz termés, lesz gabona és lesz gyümölcs, pedig meg sem érdemeljük.
Lehet, hogy az a bizonyos három kívánság csak rólam szólna. S ha valami oknál fogva teljesülne, biztos, hogy egy ideig nagyon boldog lennék. ÉN! Csakis ÉN!
De Istenünk hét milliárd embernek szeretne áldást adni.
Övé a dicsőség, a dicséret, hisz nemzedékről nemzedékre, percről percre, évről évre, évezredről évezredre mindent bőségesen és folyamatosan megad nekünk az Ő bölcsessége szerint.
Megérdemli háládat! Megérdemli köszönetedet! Megérdemli, hogy kifejezd, milyen boldog vagy, amiért ilyen bőséges áldást-osztó Atyád van!
Molnár B Antal [ 2014-08-27 16:39 ]


Isten védő kezén.

Félelem, gond nélkül boldogan élhetünk,
Isten védő kezén pihen életünk.

Mért aggódunk mégis? Mért gyötör félelem?
Hisz Istennél jobban nem szeret senki sem

Ő még azt is védi, ki szent nevét bántja,
szíve bűnbánatát türelmesen várja.

Szánó szeretete mindenkit betakar,
mert nem elveszteni: megmenteni akar.

Bizalommal mehet Hozzá minden ember.
Mentő szeretete Mélyebb, mint a tenger
Pecznyik Pál (Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)
Molnár B Antal [ 2014-08-27 16:38 ]

Mikor még vízen mégy át…
Ézs 43. 2

„Mikor vízen mégy át, veled vagyok”
Ígéreted nekem szól, Istenem,
s az én félénk szívem beledobog
mert nehéz út áll előttem.
Ha tekintetem nem függ Terajtad,
sok akadályt lát a szemem.
De Rád nézek, s szívem hittel vallja,
hogy kezedbe van életem.
Ha Te adod elém az utat,
ha Te rendeled ki nekem,
sorsom ott van e drága kézben.
Hiszem… és ez elég nekem!
Oláh Lajos (Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)
Molnár B Antal [ 2014-08-27 16:38 ]

GONDJAIDAT.

Gondjaidat tedd le végre
Istenednek a kezébe;
Ha szíved fáj, Ő is szenved,
Ő akarja vinni terhed.

Ami igazán a dolgod,
Reá vetni minden gondod,
S magvetőként kelni, járni,
És az időket kivárni.
Venyercsán László
Molnár B Antal [ 2014-08-27 16:35 ]

Ellen G. White írásai - Boldog otthon.
A csábítás látványa és hangja.

Gonosz látvány és hang vesz teljesen körül. - Okod van arra, hogy komolyan aggódj gyermekeidért, akiknek minden lépésüknél kísértésekkel kell szembeszállniuk. Lehetetlen elkerülniük a kapcsolatot a gonosz társaságokkal... Olyat látnak, hallanak, és olyan befolyásnak vannak kitéve, amely erkölcsöt ront, amely - hacsak jól nem őrzik őket - észrevétlenül, de biztosan megrontja szívüket és eltorzítja jellemüket.

Mindenkinek erődítményre van szüksége a kísértés ellen. - A keresztény otthonokban erődítményt kell felépíteni a kísértés ellen. Sátán minden eszközt felhasznál, hogy a bűnt és a lealacsonyító gonoszságot népszerűvé tegye. Nem mehetünk végig városaink utcáin anélkül, hogy ne találkoznánk a bűn feltűnő megjelenésével, amelyet regényekben írnak meg, vagy a színházakban mutatnak be. Az értelmet a bűnben való jártasságra nevelik. A bűnöző és gonosz emberek által folytatott életmódot a napilapokban a nép elé tárják, és izgató történetekben mutatják be mindazt, ami felkeltheti a szenvedélyt.
Némely apa és anya annyira közömbös és gondatlan, hogy azt gondolja, mindegy, gyermekei egyházi iskolánkba, vagy a világi iskolába járnak. Ezt mondják: "A világban élünk és nem léphetünk ki belőle." Szülők, ne feledjétek, ha akarjuk, jó kivezető utat találhatunk a világból. Elkerülhetjük, hogy sok gonoszságot lássunk, amely sokasodik az utolsó napokban.
Nem kell odafigyelnünk az uralkodó gonoszságra és a bűnre.

Vess törvénytelenséget, és büntettet, aratsz. - Napjaink népszerű kiadványainak nagy része tele van izgató történetekkel, amelyek az ifjúságot erkölcstelenségre nevelik, és romlásba viszik.
Molnár B Antal [ 2014-08-27 16:34 ]

A kisgyermekek túl sokat tudnak a bűnről. Olvasmányaik bűnre ösztönzik őket.
Beleélik magukat a leírt cselekményekbe, s végül szeretnék megpróbálni,
tudnak-e büntetlenül bűnözni.
A gyermekek és ifjak élénk képzeletében valóságként él a jövő képzelt jelenete. Megjósolják a forradalmakat, és leírják a sokféle ténykedést és eljárást, amelyek lerontják a törvény és az önmegtartóztatás korlátait. Sokan teszik magukévá e szemléltetés lelkületét. Ha lehet, még a szenzációhajhász írók leírásában megjelenő bűntetteknél is súlyosabb bűnök, elkövetésére sarkallja őket. Ilyen hatások rontják a társadalom erkölcsét és elhintik a törvénytelenség magvait. Senki ne csodálkozzék azon, ha ilyen magvetésből bűntettet aratnak!
Molnár B Antal [ 2014-08-27 16:34 ]

A népszerű zene csalétke. - Megborzadok, amint mindenütt tapasztalom a fiatal férfiak és nők könnyelműségét, akik vallják, hogy hisznek az igazságban.
Úgy tűnik, nem Isten foglalkoztatja gondolataikat. Elméjük képtelenségekkel van tele. Beszédük csak üres, hiábavaló fecsegés. Jó zenei hallásuk van, így Sátán tudja, mely szervet kell felhasználnia, hogy felbuzdítsa, lekösse és elbűvölje elméjüket annyira, hogy már nem óhajtják Krisztust.
Lelkükből hiányzik az Isten ismerete és a kegyelemben való növekedés utáni vágy.
Láttam, hogy az ifjúságnak magasabb álláspontot kell elfoglalnia, és Isten Igéjét kell választania fő tanácsadójául és vezetőjéül. A fiatalokon ünnepélyes felelősség nyugszik, amelyet könnyedén vesznek. A házi zenélés elkezdése, ahelyett, hogy szentségre és lelkiségre vezetné őket, inkább eszköz lett, mely értelmüket elvonja az igazságtól.
A világias énekek és napjaink népszerű, felszínes zenéje rokonszenves ízlésüknek.
A hangszeres zene elvette azt az időt, amit imára kellett volna szánniuk. A zene nagy áldás, ha nem élnek vele vissza. Ám ha rosszul használják fel, rettenetes átok.
Az izgat, de nem nyújtja azt az erőt és bátorságot, amit a keresztény egyedül a kegyelem trónjánál nyerhet el, ha alázatosan Isten elé hozza kívánságait, erős kiáltásokkal és könnyhullatásokkal könyörög mennyei erőért, hogy megerősödjön a gonosz erőteljes kísértései ellen. Sátán foglyul ejti az ifjakat. Ó! Mit mondhatnék, hogy rábírjam őket e téboly hatalmának letörésére! Sátán ügyes csábító, aki romlásba viszi őket.
Molnár B Antal [ 2014-08-27 16:31 ]

Tisztátalan gondolatok tisztátalan cselekedetekhez vezetnek. - Oly korban élünk, amikor mindenhol romlottság uralkodik.

A szemek vágya és a romlott szenvedélyek a megpillantás és az olvasás által kelnek életre.
A szív megromlik a képzelet által. Az elme élvezetet talál oly jelenetek szemlélésében, amelyek felébresztik az alantas szenvedélyeket.
A szennyezett képzelet által látott rossz képek megrontják erkölcsüket és előkészítik az elámított és megbolondított lényeket, hogy átadják a gyeplőt a testies szenvedélyeknek. Ezután következik a bűn és vétek, amely az Isten képmására teremtett embert az állat színvonalára süllyeszti le, végül romlásba taszítja
Molnár B Antal [ 2014-08-27 16:28 ]

Semmi gonoszt nem akarok látni. - A szülőknek állandó éberséget kell tanúsítaniuk, hogy gyermekeik el ne vesszenek Isten számára. Dávidnak a 101. Zsoltárban feljegyzett fogadalma legyen mindazok fogadalma, akiken az otthoni befolyások feletti őrködés felelőssége nyugszik. A zsoltáríró kijelenti: "Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm; nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van éntőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő felebarátját, elvesztem azt; a nagyralátót és a kevély szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak; a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakozik az én házamban, aki csalárdságot mível; aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt." (Zsolt 101:3-7.)
Mondd határozottan: "Nem töltöm el drága pillanataimat annak olvasásával, ami nem hasznos számomra, hanem alkalmatlanná tesz a másoknak való szolgálatra.
Időmet és gondolataimat arra szentelem, hogy alkalmassá váljak Isten szolgálatára. Becsukom szememet a haszontalan és bűnös dolgok előtt.
Fülem az Úré, ezért nem hallgatom meg az ellenség ravasz érveléseit.
Hangomat nem állítom olyan akarat szolgálatába, amely nem áll az Isten Lelkének befolyása alatt. Testem a Szentlélek temploma, ezért lényem minden erejét hasznos foglalkozásra szentelem."
Molnár B Antal [ 2014-08-25 13:26 ]

SAMÁRIAI ASSZONY.

Mindent megmondott, amit cselekedtem!
A kútnál tőlem kért vizet;
élő vízzel Ő kínált meg engem.

Nem kérdem többé: Melyik a szent hely,
ahol az ember Istenét imádja;
Tudom a titkot: Rátaláltam a Messiásra!

Mindig új kalandra űzött-hajtott
izgága vérem. Most pedig futok,
hogy új titkomat mindenütt elbeszéljem!

Nincs már szívemnek szégyellt homálya,
gyötrő kérdőjele. - Siessetek!
Itt jár, ti is találkozhattok Vele! Siklós József
Molnár B Antal [ 2014-08-25 13:25 ]

SAMÁRIAI ASSZONY

Ma elém szállt egy világító árnyék,
Emlékalak, ki ma is köztünk jár még.
Tespedt falun, forrongó városon
Így énekel, mint sebtén átoson
Népek nyomában hullongó haraszton
A sikárbeli asszony:

„Napsütötte úton boldogan futok,
Szívemben dobban gyönyörű titok.
Buzogva csobban, mint forrás a kőben,
Kitörni készülőben.

Tegnapi éltem - törött kőveder -
A feledésnek útfelén hever.
Dicső jövendőm ma elébem intett:
Valaki rám tekintett.

A szeme fénylőbb, mint a déli ég,
Tüzétől minden földi vágy kiég.
Leperzselt, szomjas tarló lesz a lelkünk
Élő vízért esengünk.

Szava zápor. Égi áradat.
Vádolva ver, tikkasztva zúg, szakad.
Míg sajgó lelkünk öntudatra éled,
S felujjong, mert Övé lett.

Vásár, versengés, temetési, jaj,
Duhaj, rikoltás, nevető zsivaj,
Ne fojtsd el a szót jó hírt mondó számon!
Repesve hadd kiáltom:

A Szent, az Áldott közelünkbe jött!
Hallgatva vár a városunk előtt.
Megtépett, kínzott, szennyes, árva lelkek,
A Kúthoz futva jertek!

Menekvő szívek, hajszolt életek,
Ne az én gyarló szómnak higgyetek!
Bocsássatok, hogy lábához omoljak
A csendben, ahol az élő víz csobog csak
Míg égigzengő kórusban kiáltjuk:
A Krisztust megtaláltuk! Dömötör Ilona
Molnár B Antal [ 2014-08-25 13:25 ]

A SAMÁRIAI ASSZONY.

Samáriában tűz van.
Ki lesz irgalmas neki?
Samáriában bűn van:
Egy asszony és hat férfi.

Sikáron szél sikál csak,
lelket sikkasztva, rontva,
szegényszag, rossz sakálhang.
Sikár az ország rongya.

Lehet az ördögé már
a kút is: Jákob kútja -
De Jézus ott ül némán.
Erre visz vándorútja.

Hat óra. Jön az asszony,
s az „Adj innom“-ra kérdez:
„Zsidó vagy, s nem haragszol? “
- Nincs csak egy világnézet. -
Ha ismernél, te kértél
volna vizet - de élőt,
melytől örökké élnél...“
És meghökken a kérdő.

„Sohasem szomjaznék többé?
Sohse hallottam ilyet.
Ily messze sohse jönnék:
add nékem hát e vizet...“

És megy már visszatérőn
az asszony veder nélkül,
és hírt visz féligértőn,
örömöt, szinte szédül.

Samáriában tűz van:
benső, izgalmas, égi.
Samáriában fű hajt,
a harmatcsepp meséli...

Tíz, száz szív, csodaritmus,
ébredés, boldog ámen:
Ő az, Ő a Krisztus,
aki Sikáron átment. Sántha György
Molnár B Antal [ 2014-08-25 13:22 ]

Van, hogy Isten tehetetlen?

"Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is; Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Ő az Istennel egyenlő. Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát halálig, mégpedig a keresztfának haláláig." Fil. 2,5-7

Nem akartam erre a világra születni. Bűnös vagyok, bűnre való hajlamot örököltem, és már akkor vágytam a bűn után, és már akkor elkövettem, mielőtt tisztában lettem volna a következményeivel. Nem az én döntésem volt, hogy mindez így legyen. Gyűlölöm azt, hogy ez a világ mindent tönkretesz és azt még inkább, hogy magam is azt teszem, pedig a jót szeretném. Szenvedek attól, hogy a bűneimre nincs bocsánat, mi meg nem történtté tudná azt tenni, vagy legalább részben visszaadná azt, ami elveszett. Bár Hozzá tartozom, mégsem kímél engem. Nem tesz különbséget köztem és a hitetlenek között. Ha választhattam volna, nem ebbe a világba születek, de lehet, hogy meg sem születtem volna...

Épp ezért megdöbbentő és elképesztő Jézus döntése. Emberi értelmemmel fel nem foghatom, hogyan választhatta a Földet!? Miért akart ember lenni annak ellenére, amit tudott az emberiségről? Hogyan hagyhatta el a saját, csodálatos, szenvedés nélküli, bűn-nélküli világát, hogy velünk lehessen? Hogy kínok közt szülessen, éljen, s haljon!? Emberi logikával, minden észérvet összevetve, nem találtam erre racionális magyarázatot. Mert az Isten szeretete irántam, irántunk nem racionális.

Megértettem hát, hogy Ő mégsem tehetetlen, hanem amikor cselekszik, nem csupán értem tesz valamit, hanem mindannyiunkért. Így az emberi szenvedés, legyen bármilyen személyes is, az egész világegyetemünket érinti, mert annak teremtő Ura is részt vállalt benne. Közös sorsot választott velünk. Nem teszi megnem-történtté, nem ment fel a felelősség és a következmények alól. Csak együtt szenvedésével példát mutat arra, mi hogyan bánjunk a bűneik miatt szenvedőkkel, és arra, hogyan fogadjuk a miénket.

Sőt, többet is ad: megmutatja, hogy a szenvedés önzővé tesz bennünket. Mert csak saját fájdalmunkkal, bánatunkkal törődünk, a mi gondjainkra keressük a megoldást, a válaszokat is magunknak akarjuk. Talán ezért válaszolt Isten Jóbnak kérdésekkel. Meg kellett érteni, nekünk, szenvedő embereknek is, hogy az Ő minden tette önzetlen, minden tette szeretetből fakad, mert Ő maga a Szeretet.

Molnár B Antal [ 2014-08-25 13:21 ]

"Tiltja a hitem!"

„A vidám elme jó orvosságul szolgál; a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat.”
(Példabeszédek könyve 17. fejezet 22. vers)

1867-ben James White, agyvérzés következtében válságos állapotban, a New York állambeli "Our Home" Danswille betege volt. Az intézmény megbízott orvosa úgy gondolta ennek vallásossága az oka. Így arra biztatta betegeit, felvidulás céljából vegyenek részt a különböző szórakozásokban.
Mikor Ellen G. White-ot az egyik jelenlévő arra kérte, hogy egy táncmulatságban vegyen részt és így temesse el bánatát, a következőt válaszolta: Láttál-e engem valaha is komornak, kétségbeesettnek, panaszkodónak? Olyan hitem van, amely tiltja ezt.
„Az igaz keresztyén vidám. - Ne engedd, hogy a mindennapi élet baja és gondja ingerelje lelkedet és elborítsa agyadat! Ha mégis megengeded, mindig lesz valami, ami ingerelni és bosszantani fog.
Az élet olyan, amilyenné tesszük, és azt találunk, amit keresünk. Amikor szomorúságot és bajt keresünk, amikor lelki állapotunk miatt felnagyítjuk a kis nehézségeket, akkor bőven találunk olyat, ami lefoglalja gondolatainkat és beszélgetésünket.
De ha a dolgok napfényes oldalát szemléljük, elég okot találunk a vidámságra és boldogságra. Ha mosolygunk, visszamosolyognak ránk, ha kellemes, vidám szavakat szólunk, annak visszhangja visszatér hozzánk.
Amikor a keresztyének bánatosnak és lehangoltnak látszanak - mint akik azt gondolják, nincs barátjuk -, rossz benyomást keltenek vallásukról, hitükről.
Olykor azzal az elképzeléssel foglalkoztak, hogy a vidámság ellentmond a keresztyéni jellem méltóságának, azonban ez tévedés. A menny maga az öröm; és ha összegyűjtjük lelkünkben a menny örömét, és amennyire lehetséges kifejezzük azt szavainkkal és magatartásunkkal, jobban tetszünk mennyei Atyánknak, mintha komorak és szomorúak volnánk.
Mindenkinek kötelessége, hogy gyakorolja a vidámságot a szomorúság és a baj feletti töprengés helyett. Sokan e módon nemcsak nyomorúságossá teszik magukat, hanem beteges elképzelésüknek áldozzák fel egészségüket és boldogságukat.
Vannak környezetükben olyan dolgok, amelyek valóban nem kellemesek, ezért arcuk állandóan komor, amely még szavaiknál is jobban fejezi ki elégedetlenségüket.

A nyomott hangulat nagyon árt egészségüknek, mert gátolja az emésztési folyamatot és megbolygatja a táplálkozást. A bánatos és aggódó arc nem orvosolhat egyetlen bajt sem, hanem mérhetetlen kárt okozhat.
De a vidámság és a remény beragyogja mások ösvényét is, és "életök ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség" (Péld 4:22).”
(E.G.White, Boldog otthon, A kegyelem beragyogja a családi életet c. rész, vidámság
Molnár B Antal [ 2014-08-24 17:21 ]


János 15:19--Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, a mi az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ.
Krisztus azért jött e földre, hogy megbékéltesse az embert Istennel, és ez által egymással is. A világ jórészt Sátánnak, Jézus legelkeseredettebb ellenségének hódol. Az evangélium olyan életelveket kíván az embereknek, amelyek homlokegyenest ellenkeznek szokásaikkal és vágyaikkal. Ezért szembefordulnak az evangéliummal. Gyűlölik a tisztaságot, amely leleplezi és elítéli bűneiket. Üldözik és pusztítják azokat, akik hangoztatják az evangélium jogos és szent követelményeit. Az evangélium tehát azért nevezhető kardnak, mert magasztos igazságai gyűlöletet és ellenségeskedést váltanak ki képviselői ellen…
Pál apostol kijelenti, hogy „mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak” (II. Tim. 3:12) Akkor miért van az, hogy napjainkban olyan ritkán üldözik a keresztényeket? Ennek csak az az oka, hogy az egyház alkalmazkodik a világ normájához, és ezért nem vált ki ellenkezést. Korunk vallásában nincs meg az a tisztaság és szentség, amely a Krisztus- és az apostolok-korabeli keresztények hitét jellemezte. A kereszténység azért olyan népszerű a világ előtt, mert ki egyezik a bűnnel; mert Isten szavának nagyszerű igazságait közömbösen veszi; mert olyan kevés az életadó kegyesség az egyházban. Éledjen csak fel az őskeresztény egyház hite és ereje, az majd életre kelti a gyűlölet szellemét, és felszítja az üldözés tüzét! E.G.White: Korszakok nyomában.
Molnár B Antal [ 2014-08-24 17:21 ]

JÓ TANÁCS

Legyen mindig puha s halk a szavad.
Neked is fáj, ugye, ha bántanak.
A kezed is legyen simogató:
jóságban részesül az, aki jó.
S ne légy makacs soha, ne légy dacos,
csúnya gyerek nagyon a haragos.
Bocsáss meg annak ki vét ellened,
s kegyelem önti el kis szívedet.
Ismeretlen szerző
-----------------------------------------------
MIRE VAN SZÜKSÉGE JÉZUS
TANÍTVÁNYÁNAK?

Tiszta szemre, úgy nézni és úgy látni,
Ahogyan Isten látja a világot.
Benne már az új teremtést csodálni,
Mit igéjével elrejtetten alkot.

Nyitott szívre: szeretni, átölelni
Világunk, mint Isten öleli át…
Mint Ő, mást elfogadni, felemelni…
Megbocsátani, mint Ő megbocsát.

Mesterükre! Egyedül Ő adhatja
a nyitott szemet, szívet,
alázatot, erőt a szolgálatra…
s gyümölcsöt teremni csak így lehet.
Túrmezei E
Molnár B Antal [ 2014-08-24 17:20 ]

HA EGY-EGY SZÓ...

Ha egy-egy szó könnyelműen kimondva
Mint nehéz kő, megüt s szíven talál,
Gondold meg, hogy nem volt éppen meggondolva
S talán legjobban fáj annak, aki mondta,
Mikor lehiggad s magába száll.

S ha látod buját, néma bánkódását,
S mint teszi dacossá a büszkeség,
Csókold meg, minden sértődést feledve,
Hadd ragyogjon rád újra felhős lelke,
Mint vész után a szivárványos ég.
Molnár B Antal [ 2014-08-24 17:19 ]

DÁVID.

Nagyobb volt, mint a gőgös Góliát...
Saulnál is, megnyerve sok csatát.
De legnagyobb, amikor megbocsát,
mikor legyőzi saját bosszúját,
legyőzve ezzel önző önmagát.

Lelkem, bár hatna ez a példa rád!
Balog Miklós
-------------------------------------------
TANÁCS

Kiket szeretsz, s akik szeretnek,
Ha bántanak, ha megsebeznek,
Ne haragudj rájuk sokáig!
De öntsd ki szíved s ha letörléd
A fájdalom kicsordult könnyét
Bocsáss meg! Hidd, enyhedre válik!

Oh egymást hányszor félreértjük,
Szeretteinket hányszor sértjük,
Bár szívünk éppen nem akarja.
Mi is talán vérzünk a sebben,
Nekünk is fáj még élesebben,
De büszkeségünk be nem vallja.

Ne légy hát büszke, légy őszinte,
Híved legott azzá lesz szinte.
Oszlik gyanú, megenyhül bánat!
Oly váratlan jöhet halálunk
S ha egymástól haraggal válunk,
A sírnál késő a bocsánat.
Gyulai Pál
Molnár B Antal [ 2014-08-24 17:19 ]

Isten élő temploma

„És lészen: az utolsó időben az Úr házának hegye a hegyek fölé helyeztetik, és felülemelkedik az a halmokon, és népek özönlenek reá. Pogányok is sokan mennek, és mondják: Jertek, menjünk fel az Úr hegyére és a Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és járjunk az ő ösvényein! Mert Sionból jő ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből.
(Mikás könyve 4. fejezet 1-2. vers)

Itt ülök az Olajfák hegyén, előttem az Úr házának hegye. S beteljesülni látszanak a próféta szavai, hiszen közel háromezer évvel Mikeás jövendölése után amerre nézek, emberek áradata hömpölyög, a világ minden tájáról turisták milliói özönlenek a Szeretett városba.

Ugyanakkor biztos vagyok abban, hogy a fenti prófécia nem a jeruzsálemi turizmus fellendüléséről szól. Mert ha Mikeás nem is, de az Örökkévaló mindenképp előre tudta, hogy az utolsó időben a Szent hegyen már nem fog ott állni az Ő háza.

De akkor milyen hegyről és milyen házról van itt szó?

Az Újszövetségben az Isten Háza kifejezés nem egy épületet takar, hanem a hívők közösségét, az egyházat, „Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.” (1Pét.2:5)

„Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek.” (2Kor.6:16)

Ennek a ’háznak’ az alapja Jézus, az igazi Szikla, „a becses kő”, a „szegletkő” (1Pét.2:6-7) „Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.” (Ef.2:22)

Tehát ez alapján, ma, 2014. július 16-án mi vagyunk Isten Háza. De akkor miért nem özönlenek hozzánk a pogányok? Még turistaként sem keresik fel imaházainkat.

Mikeás azt mondja, azért mennek a népek az Úr követőihez, mert tudják, hogy onnan „jő ki a törvény, és az Úr beszéde”.

Ezért, kérlek Istenem add, hogy életem összhangban lehessen a te törvényeddel, és használd fel hangomat, hogy szavaim a te beszéded lehessen! Hogy lehessek a te élő házad ebben a lelkileg holt világban!
Molnár B Antal [ 2014-08-24 17:18 ]

Jézus nevében imádkozni
„Eddig nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen.”
János szerinti evangélium 16:24

Egy detroiti bíró mesélte el a következő történetet valamikor az amerikai polgárháború (1861-1865) válságos évei után:

»Amikor a háború kitört és az egyetlen fiam is hadba vonult, érdeklődni kezdtem a katonák sorsa iránt. Minden katona, akivel találkoztam, a fiamra emlékeztetett, mindegyikben a fiamat láttam, és kezdtem érdeklődni a sebesültek, betegek és foglyok után. Amikor egy sebesült katona a városunkba érkezett, azonnal a kocsimmal elhozattam a kórházba. Nemsokára megválasztottak a sebesülteket gondozó egyesület elnökévé, s a napnak néhány óráját mindig a kórházban töltöttem, érdeklődve, hogy a betegeknek nincs-e szükségük valamire. Pénzt és időt költöttem erre.
Egy napon aztán így szóltam a feleségemhez:
– A katonák már nagyon sok időmet igénybe veszik, és ez nem mehet így tovább, mert elhanyagolom más kötelezettségeimet. Most egy fontos ügy van a bíróságon, amely sok időt és tanulmányozást kíván tőlem.
Másnap reggel azzal az elhatározással mentem az irodámba, hogy a katonákkal egyelőre nem foglalkozom olyan behatóan. Leültem az íróasztalomhoz és nekiláttam a munkának. Hamarosan egészen beletemetkeztem az iratokba, aktákba, amikor csendesen kinyílt az ajtó, és egy halvány arcú sebesült katona lépett be a szobába. Hozzám lépett, elővett a zubbonya zsebéből egy összegyűrt papírlapot, és átadta. Amint kezembe vettem, rögtön megismertem fiam írását. Ezt tartalmazta:

„Kedves apám! E sorok átadója a mi századunkból való katona. Elvesztette a lábát, feláldozta az egészségét a hazáért, és most hazamegy, hogy otthon haljon vagy gyógyuljon meg. Felkeres téged is. Kérlek, tedd meg azt, amit tehetsz érte, szerető fiadért, Charles-ért.”
„Charles-ért” – ez a szó szíven talált. Összeraktam az aktákat, felkeltem az íróasztal mellől, és kocsin az otthonomba hajtottam a sebesült katonával. Addig nem nyugodtam, míg a sebesült katona Charles fiam szobájában, fiam ágyába nem fektettem, és gyorsan orvost hívtam. A beteget ezután úgy gondoztam és ápoltam, mintha a saját fiam lenne. Amikor annyira javult, hogy hazamehetett az édesanyjához, kivitettem a vonathoz, és gondoskodtam arról, hogy helyet kapjon és zavartalanul utazhasson az övéihez.
Mindezt megtettem a fiamért, Charles-ért.«
Ha mi is ismerjük Jézust, ha mi is egy században harcolunk vele, akkor bátran fordulhatunk apjához, mert fiára való tekintettel bizonyosra vehetjük, hogy segíteni fog.
Molnár B Antal [ 2014-08-24 17:18 ]

Hála zsoltár

„Figyeljetek, egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is szám beszédeit! Csepegjen tanításom, mint az eső, hulljon a beszédem, mint a harmat, mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint enyhe permet a pázsitra!
Az ÚR nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket!”
Mózes 5. könyve 32:2-3

El sem hinnéd, ki énekelte ez a zsoltárt! Hát Mózes! Az a Mózes, aki két és fél millió ember gondját-baját hordozta 40 éven át a pusztában. Akit kikezdtek, nem fogadtak el. Aki ellen zúgolódtak, és vissza akartak fordulni Egyiptomba. Akinek végig kellett hallgatni a tyúk-pereket, a panaszokat. Az a Mózes, aki Isten kezéből vehette el a kőtáblákat, de aztán össze is törte őket, amikor látta, mit tett a nép. Akinek Isten megmutatta a hegyen a mennyei templomot, hogy aztán annak mintájára építsen egyet a pusztában.
Dinamikus, mozgalmas életet élt, tele veszéllyel. Egyetlen napot sem tudott elképzelni Isten vezetése nélkül.
Ez a Mózes énekelte a fenti zsoltárt. Belegondoltál?
Próbáld meg egy lapra tenni Mózes gondjait, terheit a tiéddel. Valószínű, nem leszel könnyű helyzetben.
És most helyezd egy lapra Mózes hálaénekét és a tiédet.
Lehetne rajta változtatni, nem igaz?
Kezdd el még ma gyakorolni, hogy szavaid kedvesek, lágyak legyenek, építőek és bátorítóak. Helyezd a hangsúlyt Isten csodáira, hatalmára, amit életedben tett.
Hidd el, egy idő után a Te éneked is hasonlítani fog Mózes énekére.
Jó gyakorlást kívánok!
Molnár B Antal [ 2014-08-24 17:17 ]

"Kutyából nem lesz szalonna!" Avagy mi a gond az előítélettel?

"Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek."
Máté 7,1

Bele gondoltunk már abba, hogyha minden csupán az előítéleteink alapján működne, akkor Ábrámból nem lett volna Ábrahám, Jákóbból Izráel, a mennydörgés fiaiból a jóságos Jakab és a szeretett János, Saulból pedig soha nem lett volna Pál apostol?!

Az előítélet egy védekezési mechanizmus. Védekezünk az ismeretlennel szemben. A legtöbben egy bizonyos társadalomban, egy környezetben, egy kultúrában születtünk, nőttünk fel és élünk. Saját világunkat nagyon jól ismerjük, tudunk benne tájékozódni, megvannak a viselkedési sémáink, amik által el tudjuk érni, amit szeretnénk. Ebben a környezetben tipizáltuk az embereket, vagyis kategóriákba soroltuk őket bizonyos jellemzők, a velük szerzett tapasztalataink alapján, hogy könnyebb legyen a hozzájuk való viszonyulásunk. Ha egy ismeretlennel találkozunk, akkor a leginkább felismerhető, külső tulajdonságai, első megnyilvánulásai alapján őt is megpróbáljuk beilleszteni és ott tartani a rendszerünkbe. Ez az előítélet.

Habár mindez segítségünkre van és nagy általánosságban működik is, a gond az, hogy nem vesz figyelembe két dolgot: az egyéniséget és a változás lehetőségét. Vagyis az ott-tartással van a gond. Mindannyian tartozunk valahová, de a csoportunkhoz való tartozásunkon túl az egyéniségünk a jellemünk tesz mássá bennünket. Tudjuk, hogy a jellem, az egyéniség lassan, idővel, folyamatosan változik, kibújik a kategóriából, amit az előítélet nem enged. Ma már nem azok vagyunk, akik tegnap voltunk és holnap is egy kicsit mások leszünk. Mert tanulunk a hibáinkból, mert új ismeretre teszünk szert, mert egyszerűen az élet a változás maga. Ez pedig azzal jár, hogy ismeretlenné és így veszélyessé válunk a saját csoportunk számára, ha az nem gondolja újra, vagy teszi átjárhatóvá a kategóriákat.

Jézus egy harmadik dolgot is beemel ebbe a képletbe, a bűn fogalmát. A Biblia tanítása szerint az ítélet egy bizonyos időintervallumban fog megtörténni a bűnösök fölött és egyedül Istennek van joga hozzá, hogy ezt megtegye. Éppen ezért minden, az emberek által meghozott ítélet a bűnössel kapcsolatban előítéletnek számít. A Szentírás sohasem tiltja a bűn elítélését és azt, hogy a bűn elkövetőjének számolnia kell tettei következményével, ami teljesen jogos is, de sohasem engedi, hogy elítéljük a személyt, hogy lemondjunk a változás lehetőségéről, hogy véglegesen bezárjuk őt a "MEGJAVÍTHATATLAN" kategóriába. A Megváltónk szerint azért, mert amiképpen mindannyian emberek vagyunk, úgy vagyunk mindannyian bűnösök is. Sőt, minden bűnös ember az Istennel való találkozásai következtében változni kezd vagy pozitív, vagy negatív irányba és ez tovább folytatódik a következő találkozásig... Ezért elítélni valakit azt jelenti, hogy lemondtunk róla, amit Isten nem tesz addig, amíg el nem jön az ítélet napja. Amit pedig Ő nem tesz, azt nekünk sem szabadna...
Molnár B Antal [ 2014-08-23 17:58 ]

Föl, barátim!

Föl, barátim, drága Jézus zászlaja alatt!
Rajta, bátran, Ő velünk van, győzedelmet ad!

Bízzatok, mert Jézus eljön, Ő a fővezér!
Zengje ajkunk: Hozzád esdünk győzedelemért!

Lám, a Sátán lesben állva támadásra kész,
Legvitézebb harcosoknak bátorsága vész.

Bízzatok, mert Jézus eljön, Ő a fővezér!
Zengje ajkunk: Hozzád esdünk bátor szívekért.

Szóljon a kürt, fenn lobogjon győzedelmi jel!
Jézusunkért síkra szállni, küzdelemre fel!

Bízzatok, mert Jézus eljön, Ő a fővezér!
Zengje ajkunk: Hozzád esdünk hősi, szent hitért!

Nagy veszélyben, küzdelemben értünk harcba száll.
Benne higgyünk, így a Sátán tőlünk meghátrál.

Bízzatok, mert Jézus eljön, Ő a fővezér!
Zengje ajkunk: Hozzád esdünk lelkünk üdvéért!
A hit hangjai, 226

Molnár B Antal [ 2014-08-23 17:58 ]

„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.”Apostolok cselekedetei 1:8

Annyiszor elhitted már, hogy úgysem fog menni. Annyiszor becsülted alá saját magadat, és nem mertél „támadásba lendülni” a pályán, hanem mindig csak maradt a védekezés, és a reagálás. Annyiszor néztél kiábrándult, csalódott és mérges arccal a tükörbe, és csak szidtad magad az elképzelt vagy meg is valósult kudarcokért. Önértékelésed a padló alá süllyedt, és nem tudod elhinni, hogy lehet másként is élni.

Élni bizalommal Isten és önmagad iránt is, felvállalva a kockázatokat, döntéseket hozva. Állva maradni, mikor mindenki térdet hajt a hamis isten előtt, vállalva a megtorlás kockázatát. Lépni, mikor mindenki csak a veszélyt, a kudarcot látja, megvallani az Urat ott, ahova helyezett téged.

Isten ma reggel azt üzeni, hogy Ő számít rád. Ad erőt, és te tanúja leszel a családodban, a munkahelyeden, a környezetedben és ott is, ahova álmodban sem gondoltad volna, hogy egyszer eljutsz valamilyen formában.
Isten ma azt próbálja megértetni veled, hogy Ő biztos ebben, és megadja neked mindazt, ami a küldetéshez szükséged. Melletted, megy, és te Vele el fogod végezni azt a munkát, amit neked tett félre. Nem fogsz meghátrálni, nem fogsz térdet hajtani akkor, mikor talpon kell maradni. Nem fogsz tétovázni a tettek helyett, mert Ő sosem hagy magadra.

Hát nézz ma másként a tükörben található idegenre! Mondd ki: Hiszek neked, Istenem! És indulj el a Tőle kapott erővel!
Molnár B Antal [ 2014-08-23 17:57 ]

Föl, Krisztus vitézi!

Föl, Krisztus vitézi, Háborúra föl!
Jézusunk keresztjét Hordozván elől.

Ki csatánk vezérli, Krisztus, a Király,
Ím, elől a harcban Szent jelvénye vár.

Sátán serege megfut Jézusunk elől,
Föl, Krisztus vitézi, Győzelemre, föl!

Zúgó himnuszunkra a pokol remeg.
Föl, testvéreink, hát, Énekeljetek!

Boldog táborunkra, Hívek, jöjjetek!
Zengjetek mivélünk Hálaéneket!

Zengje ember, angyal, Míg csak zengheti:
Krisztus a Királyunk, Hódolat neki!

Föl, Krisztus vitézi, Háborúra föl!
Jézusunk keresztjét Hordozván elől!
Baring-Gould S. – ford. Dr. Thaly Loránd (Hallelujah! 54)
Molnár B Antal [ 2014-08-23 17:56 ]

Fel, a lelki harcra!

A fényben úszó hegytetőt Elhagyva, harcosok,
Kibontva Isten zászlaját A völgybe szálljatok.

Lenn táboroz vad ellenünk, Gomolygva, mint a gőz; -
A hitbe’ van dicső erő, Mely népeket legyőz.

Szent hitünk hős erő, Szent hitünk dicső erő,
Mely népeket legyőz.

Az égi Úr velünk vagyon, Igéje fegyverünk,
A szentek serege arra járt, Amerre most megyünk.

A Golgotáról tört a fény A gyászos éjen át; -
Ó, győztes hit, ó, mártírvér! Ti tettetek csodát!

Sűrű, sötét csapatban Az ellen harcra vár,
Szent tűz hevíti szíveink, Tétlen ki volna már?!

Az üdv sisakja a fejen, Kezünkben a paizs, -
A hitnek pajzsa, s jelszavunk: „Velünk az Úr ma is!”

Ki győzedelmes, annak int Az égi korona,
Ki híven küzd, azt várja már A béke szép hona.

Föl, harcra hát! Közelg az éj! Zászlónk alá, ki hős! –
A hitbe’ van dicső erő, mely népeket legyőz.
Vates I. H. – Vargha Gyuláné (Hallelujah! 4)
Molnár B Antal [ 2014-08-23 17:56 ]

Túrmezei Erzsébet: Hazaérkezés.

"Ádám késő utóda, én is az Édenen kívül születtem.

Küzdve bogánccsal és tövissel kiverejtékezett kenyéren,
Emberszívemben édenkert emléke szunnyadt hófehéren,
És magam választotta úton, magam akarta szóval, tettel,
És szép szabad nyomorúságban pazarul évre év veszett el.
S mikor kisemmizett a kedvem, csalóka vágyak megcsúfoltak,
Samaritánus irgalommal fölém hajolt az Istenember,
És éreztem, hogy kevély szememből sok bűnt sirató könny szivárog.
Elég a magaméból, ezután a Te utadon járok.
-Ahogy kimondtam lehenyatlott a kard a Kerubok kezében.
Messze tévedt, bús gyermekének kitárta kapuját az Éden.
Fái között ott várt az Isten, ködbe burkolt királyi Felség.
Atyám!- súgta az Istenember, S elfödött az Isten közelség,
Atyám!- a viharvert madárka pihen el így a pelyhes fészken.
Atyám!- ujjongani szeretnék, sírni, kacagni!
Hazaértem! Haza a Te akaratodba, édeni kerted közepébe,
Ó akármilyen messze tőled, szüntelen ott kísért a képe,
Küzdve bogánccsal és tövissel, kiverejtékezett kenyéren.
Emberszívemben édenkerted emléke szunnyad hófehéren.
Soha, soha ne legyek újra magam útjának átokvertje!
Védve és virrasztva öleljen akaratodnak édenkertje!
Boríthat benne éjsötétség, és túl a táj, mint nap ragyoghat
Akaratodnak édenkertjéből nem egy lépést, nem egy tapodtat!
Az Atya fényben állt a fák közt, és gyermeke előtte térdel.
Harmatos, hűvös alkonyat volt.
Ádám utóda- Hazaértem!"
Molnár B Antal [ 2014-08-23 17:55 ]

A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat, Jézust,
Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen (Zsid. 13, 20-21)

Nem olyan régen egy számomra nagyon kedves ember a következőket mondta: „Őrizzétek a szép zenét és hirdessétek Isten evangéliumát”. Ezt egy szombati szabadtéri Evangélizáció után egy kisváros fürdőjében búcsúzkodva hagyta meg nekünk. Másnap feleségével és két barátjával hazaindultak, és súlyos autóbaleset szenvedtek, amelyben feleségét, és jó barátját elveszítette, ő maga pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Hosszú heteken keresztül kórházban volt.

Ezeket, a szavakat úgy őrzöm, mint amit a levél írója szán az azt olvasóknak. „Tegyen készségesekké titeket minden jóra…” Cselekedjetek jót másokkal, úgy amiképpen Jézus is tette. Ne a magatok mércéje szerint mérjétek meg a jót, hanem Jézus szerint.

Hogyan lehet a jó cselekedetet mérni a Jézus mércéjével. A filozófusok egyik fő témája a boldogság mellett a „jó” volt. Meddig terjed a jó, és egyáltalán hogyan lehet körbeírni. Van-e a jónak tetőfoka, és ha van, akkor mi van azután? Költői kérdések, melyekre a választ a zsidókhoz írt levele adja meg. Jó az, ami kedves Ő előtte. Hogyan érhető el? Cselekedjük az Ő akaratát
Molnár B Antal [ 2014-08-23 17:54 ]

Föl, szent küzdelemre!

Föl, föl, szent küzdelemre, Az Úrnak harca ez!
A trombitának hangja már indulást jelez.
Kibontva, ím, a zászló, Kezdődik a csata,
A biztos győzelemre Vezet az Úr maga.

Föl, föl, szent küzdelemre, Az ellenség merész,
Pokolsörét csapatja, Van véle, harcra kész!
Ne féljetek dühétől, A hit erős paizs,
Értünk hullt Krisztus vére, Erő e vér ma is!

Föl, föl, szent küzdelemre, Közelg Immánuel,
Az ellen messze fut már, Megmentésünk közel.
Ott integet felénk, ím, Kegyelmi díj gyanánt
A menynek teljes üdve, És égi koronánk.
Ford. Vargha Gyuláné (Hallelujah! 53)
Molnár B Antal [ 2014-08-23 17:54 ]

Nem az a fontos...
Nem az a fontos, hogy boldogok legyünk, hanem, hogy másokat boldoggá tegyünk.
Nem az a fontos, hogy minket szeressenek, hanem, hogy mi szeressünk másokat és áldássá legyünk számukra.
Nem az a fontos, hogy mi érvényesüljünk, hanem, hogy önmagunkat megtagadjuk.
Nem az a fontos, hogy megtaláljuk életünket, hanem, hogy mi teljesítsük az Ő akaratát.
Nem az a fontos, hogy sokáig éljünk, hanem, hogy életünk megtalálja igazi tartalmát.
Nem az a fontos, hogy mit gondolnak és mondanak az emberek rólunk, hanem az hogy mik vagyunk Isten előtt.
Nem az a fontos, hogy mik vagyunk, hanem, hogy milyenek vagyunk.
Nem az a fontos, hogy sok mindent tudjunk, hanem az, hogy amit tudunk, azt cselekedetekre váltsuk át.
Nem az a fontos, hogy a szenvedést elkerüljük, hanem, hogy a szenvedés elérje bennünk a célját.
Nem az a fontos, hogy mikor halunk meg, hanem, hogy készek vagyunk-e Isten elé állni.
Molnár B Antal [ 2014-08-23 17:53 ]

„Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön.”
(46. Zsoltár 11. vers)

Hát ez nem lehet igaz! Pityeg az ébresztőóra, már megint reggel van, pedig alig aludtam valamit, egész éjszaka járt az agyam… Na, a szomszédban is felkeltek, úgy ordít a rádió, mintha nálunk szólna… Jaj, de jó, a munkások is megérkeztek, már fúrnak, kalapálnak…

Ismerős a helyzet? Bizony, a XXI. század nem a csend százada. „Zaj van az utcán, a munkahelyen, szól a zene az üzletekben - az idegrendszer pedig fárad.

Egyre népszerűbbek a csendes elvonulások, csendtáborok, de nem csak a felnőtteknek, a gyerekeknek is szükségük lenne a csend adományainak megtapasztalására. Hogy a gyerekek idegrendszere szintén fárad a sok zajtól, jól jelzi, hogy a szakember tapasztalata szerint egyre több a "pszichésen süket" gyerek” /Szekér Szimonetta cikke - origo.hu 2011. 10. 12/

Bizony, annyira hozzászoktunk a zajhoz, hogy be kell látnunk, nem tudunk csendben maradni. S ha kívül, a környezetünkben minden el is hallgatna, akkor belül kiáltana valami. Nem, ez nem őrültség, csak idegesít a csend.

S a legrosszabb, hogy ebben az információs lármában, miközben egyre többet tudunk meg a világegyetem milliónyi furcsaságáról, a fekete lyukakról, a kvazárokról, közben elveszítjük magunkat, az életünk értelmetlennek tűnik, és nemcsak pszichésen, de a hit terén is süketté válunk.

S mit tehetünk a külső és belső lárma ellen?

Mikor Jézus itt járt, mindig nagy tömeg vette körül. Egyfolytában vitték hozzá a betegeket, várták bölcs tanácsait. Ehhez pedig erő kellett, ezért vonult el hajnalban és este elcsendesedni. S erre hívta tanítványait és bennünket is:

„Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre és pihenjetek meg egy kevéssé.” (Márk 6:31)

„Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten!”
Molnár B Antal [ 2014-08-19 17:57 ]

Józsué 1:7
Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra el ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz!
Az Úr velünk van a harcban, de megkívánja, hogy pontosan kövessük utasításait. Győzelmünk azon fog múlni, hogy engedelmeskedünk-e neki teljes szívből, és hitből fakadó cselekedeteink elég erősek és bátrak-e. Ha fél szívvel harcolunk, csak fél győzelmet várhatunk.
Az Úr iránti engedelmesség figyelmet és megfontoltságot igényel. Ez Isten akaratának minden területére vonatkozik, és azt jelenti, hogy akaratának mindenben őszinte készséggel engedelmeskednünk kell. Ez szüntelen készenlétet jelent. Magatartásunk legyen az Ige szellemében való. Nem szabad válogatnunk parancsaiban, hanem el kell fogadnunk egyiket a másik után, ahogy kapjuk őket. A végrehajtásban pedig pontosaknak és állhatatosaknak kell lennünk. Utunk egyenes, nem szabad se jobbra, se balra letérnünk róla. Ne legyünk szigorúbbak a törvénynél, de ne legyünk engedékenyek és könnyelműek sem. Az ilyen engedelmesség következtében szellemileg kivirágzik az életünk.
Ó Urunk, segíts világosan meglátnunk, ha nem így élünk, nehogy hiába számítsunk ígéreted beteljesedésére! C.H.Spurgeon
Molnár B Antal [ 2014-08-19 17:55 ]

KRISZTUSVIRÁG

Az életréten ezer szín világolt…
de megtaláltam a Kirsztusvirágot.
Mellette minden fakó, szürke lett,
úgy tündökölt az életrét felett.

„Krisztusvirág! Most megtaláltalak.
Olyan gazdag vagyok teáltalad.
De vár az út a sivatagon át.
Krisztusvirág, hogyan megyek tovább?”

„Szegény zarándok! Veled mehetek.
Csak vedd elő kis piros csereped,
ültess bele és vigy magaddal: áldott,
sivatagban is viruló virágot,
és megtalálni égi kertemet
menj, menj, amerre illatom vezet!”

Azóta én dalolva hogyne mennék!
Kis piros cserepemben égi vendég.
Viszem… vezet… dalolva követem…
És illata átlengi életem. Túrmezei Erzsébet
Molnár B Antal [ 2014-08-19 17:55 ]

A kereszt

Nehéz az út, a nap pörkölni kezd,
Alább száz kő éle vág,
A hegyre föl- vállán súlyos kereszt
Az Úr roskadva megy tovább.

De itt a cél, elérve Golgotha:
Az Úr meg fog pihenni már? –
Ki súlyos terhét fölvivé oda,
Jutalma ím: kereszthalál.

De Ő magára vette bűneink,
A büntetést viselni kész.
A hulló vérre Atyja rátekint:
Ez bűnt eltörlő szenvedés!

Követni vágyod Mestered s Urad?
Vedd föl te is keresztedet,
Amerre Ő járt, azt a szent utat,
E nélkül járni nem lehet.

S ne csak viseld, mit Jézus rád ad.
Keresztre add önmagad,
A Golgotán, ha „én”-ed már halott
Számodra teljes üdv fakad.

A Golgotának drága titka ez:
Nem érted csak, helyetted is,
Míg bűnödért bocsánatot szerez,
Ítélet ez feletted is.

Onnan felülről int feléd a cél,
Hogy szent örömmel valljad ezt:
„Élek nem én, mert bennem Krisztus él,
Győztes lett rajtam a kereszt!”
Vargha Gyuláné (Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)
Molnár B Antal [ 2014-08-19 17:54 ]

HITVALLÁS

Felém jöttél, feléd mentem,
enyém lettél, Tied lettem.

Nem kell nékem földi érdem
Te leszel a menedékem;

Te vagy nékem élet, minden,
hatalmas, nagy, örök Isten!

…Rögös úton vad szél fújjon,
förgeteg, zivatar dúljon,

összetörjön föld – göröngyön,
s mindenhonnan vihar jöjjön, -

én Megváltóm, reám várón,
hogy a parton jössz már, látom!
Kárász Izabella "Fényből fényességet" 182.
Molnár B Antal [ 2014-08-19 17:54 ]

A GOLGOTÁN

Ki ott találkozott Vele,
az találkozott igazán!
Hasonlatos lesz a szeme
azéhoz, ki ott függ a fán.
Vérverejtékes éjszakák
űzték oda egy reggelen,
s azóta fenn a Golgotán
a kereszt alatt jól pihen.

Ki ott találkozott Vele,
az tartozik Hozzá csupán!
nem tagadja meg sohase,
inkább mellette függ a fán.
Míg benne Krisztus testet ölt,
nem fáj az ácsolók szege: -
Az találkozott igazán,
ki ott találkozott Vele!
Kárász Izabella (Fényből fényességet c. kötetből)

Molnár B Antal [ 2014-08-19 17:53 ]

II. Korinthus 1:20 - Mert Istennek valamennyi igérete őbenne lett igenné és őbenne lett Ámenné az Isten dicsőségére mi általunk.
F. Farkas Rozália . Amikor Isten szól
Amikor Isten szól, én hallgatok.
Amikor imádkozom, Isten „hallgat”.
Amikor Ő szól, sokkal többet mond,
mint amennyit felfoghatok,
mégis megnyugszom, mikor fohászkodom,
mert imámban ott van, Akivel beszélgetek,
ezért elcsitul bennem a zaj, a lárma,
nem is fenyegeti már semmi az életem,
ha azt bizalommal a kezébe teszem.
Molnár B Antal [ 2014-08-19 17:53 ]

Józsué 23:15-16
Amiképpen betelt rajtatok mindaz a jó szó, amelyeket az Úr, a ti Istenetek szólt felőletek, akképpen teljesíti majd rajtatok mind a rossz szót is,… ha áthágjátok az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetségét…. Akkor felgerjed ellenetek az Úr haragja, és hamar kivesztek a jó földről, amelyet ő adott néktek.
„Sátán sok embert félrevezet azzal, a tetszetős elmélettel, amely szerint Isten annyira szereti az ő népét, hogy mentséget talál a bűneikre. Sátán azt állítja, hogy azok a bűntető ítéletek, amelyeket Isten igéjében kilátásba helyez a törvényszegőknek, csak bizonyos erkölcsi célt szolgálnak kormányzatában, de nem teljesednek be szó szerint. – Isten az ő teremtményeivel való bánásmódjában mindenkor megőrizte az igazság alapelveit. Kinyilatkoztatta a bűn igazi jellegét és megmutatta, hogy annak biztos következménye a halál. Sohasem volt, és nem is lesz soha feltétel nélküli a bűnbocsánat. Az ilyenfajta megbocsátás az Isten uralmának alapját képező igazságos alapelvek feladását jelentené. Ez megdöbbentené a világegyetem el nem bukott lényeit. Isten hűen bemutatta a bűn következményeit, és ha ezek az intések nem igazak, akkor hogyan lehetünk biztosak abban, hogy ígéretei beteljesednek? Az az úgynevezett jóindulat, mely félretenné az igazságot, nem jóakarat, hanem gyengeség. Isten az életadó. Törvényei pedig kezdettől fogva az élet érdekében és védelmében adattak.” E.G.White
Molnár B Antal [ 2014-08-19 17:52 ]

Jelenések 3:11.
Imé eljövök hamar: tartsd meg ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat.
Egy pillanat alatt oly döntéseket hozhatunk, amelyek örökre állandósítják helyzetünket... Azonban gondoljunk arra, hogy egy élet munkájába kerülhet a helyrehozása, amit egy pillanat alatt rontunk el, ha engedünk a kísértésnek és meggondolatlanságnak...
Őrizd meg lelkiismereted érzékenységét, fogékonyságát, hogy meghallgasd annak a hangnak leghalkabb suttogását, amely úgy szólott, ahogyan még sohasem szólt ember.
-----------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-08-19 17:52 ]

Egységben élni .

Zarándokének. Dávidé. Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Zsoltárok 133Ez a zsoltár az ún. bölcs mondások közé tartozik. Ez a zsoltár a fogság utáni időkre mutat, és hétköznapivá vált ez a zarándokének. A Hermón hegy, és a Sion összekapcsolása is ezt támasztja alá, valamint a főpapról szóló rész és emberek egyetértéséről szóló rész is azt támasztja alá, hogy hétköznapi zarándokénekről van szó.

A zsoltáríró az emberek együtt élésének a pozitívumát ragadja meg, ugyanis régen ez egy léleksimogató dolog volt. Gyakran megesett, hogy az apa halála után a testvérek az örökséget nem osztották fel, hanem együtt tartották, és együtt művelték a földeket, és látták el a gazdasági feladatokat. Így nagyobbak voltak a lehetőségeik, és a veszélyforrások pedig csökkentek. Ha az emberek egyetértésben élnek ez olyan üdítőleg hat, hogy a zsoltáríró azzal a hasonlattal él, „mint drága olaj a fejről lecsordul a szakállra…” vagyis annyira nagy boldogságot szerez ez az embernek, hogy az olaj amivel megkenetik túlcsordul. Óriási öröm ez, ha egy család együtt marad, ha egy közösség együtt marad.

Ugye nem szeret egyedül élni senki. Persze vannak, akik mondják, hogy milyen jó egyedül lenni, de ők is vágynak a társaságra. Most családok egymástól elszakítva élnek több ezer kilométernyi távolságban. Bizonyára nem így tervezték a jövőt, hogy szeretteinkkel majd csak jó esetben karácsonykor találkozunk. Nem fantasztikus volna, ha egyetértésben élnénk? Nyilvánvalóan igen!

Az Úr csak oda küld áldást ahol így élnek. Egyetértésben. Még ha nem is élünk szeretteinkkel fizikai közelségben, de legalább egyetértés legyen köztünk, mert Isten a széthúzást nem tudja megáldani. Egy irányba tartunk, Ismerni akarjuk Krisztust! Ehhez kell, hogy egységben éljünk.
Molnár B Antal [ 2014-08-19 17:51 ]

Hűség .

„Sok ember kegyesnek mondja magát, de igazán hűséges embert kicsoda találhat?” /saját fordítás/
(Példabeszédek könyve 20. fejezet 6. vers)

„Az embereknek nagyobb része hirdeti kiki az ö jó-voltát: a’ki pedig mindenben igaz mondó volna, ki találhat olyant?” /Eredeti Károly Gáspár/

No, de bármelyik fordítást is nézzük, a valóság, hogy Salamon megállapítása ma is éppúgy igaz, mint háromezer évvel ezelőtt.

Fellángol bennünk egy érzés, hűséget fogadunk barátnak, házastársnak, Istennek, aztán múlik az idő, ami addig rózsaszín volt, most néha szürke, s tán van, hogy fekete. Amikor jönnek a nehézségek, akkor látszik meg, ki az, aki nemcsak szájával mondta ki; Jóban rosszban, egészségben betegségben…

Ilyenkor mindig eszembe jut Jézus szava; „kevesen voltál hű…” (Máté 25:21) aztán elénk hoz olyan történeteket, melyeken keresztül meg akar tanítani, a valódi hűség, és az igaz ragaszkodás szépségére.

Egy ilyen Greyfriars Bobby története, aki egy skye terrier volt. Egyedül élő gazdája minden szerdán elvitte magával ez edinburghi heti vásárba. Ott az 1 órát jelző ágyúlövéskor mindig elmentek ebédelni ugyanabba a vendéglőbe, ahol Bobby kapott süteményt.

Bobby gazdája 1858-ban meghalt. A greyfriarsi templomkertben temették el, ahova kutyákat nem engedtek be.

Három nap múlva a vendéglős meglepve tapasztalta, hogy Bobby 1 órakor ismét megjelent - immár egyedül a szokott helyén. Adott neki megint süteményt, amivel a kutya elment.

Innentől a kutya mindennap délben megjelent, kapott enni, aztán elment. A vendéglős egyszer utánament, megtudni, hogy hova tűnik Bobby. Akkor látta, hogy a kutya a temetőkerítés egy lyukán keresztülbújik és egyenest a gazdája sírjára fekszik.

A vendéglős másnap is ezt tapasztalta és lassan kiderült, hogy Bobby egész nap a gazdája sírján fekszik és csak délben hagyja el, amikor enni megy.

Az állat a temetőben, gazdája sírján lakott. Eltűrték a temetőben és később eszkábáltak neki egy kis lakot is, de csak a legcudarabb téli időben ment be oda, egyébként nem hagyta el a sírt. 14 éven keresztül őrizte a sírt, mikor 1872-ben meghalt.

Ott temették el őt is, sírján a következő olvasható: "Greyfriars Bobby, meghalt 1872. január 14-én. Hűsége és odaadása legyen példa mindannyiunk számára"
Molnár B Antal [ 2014-08-19 17:51 ]

Ez az a nap:

||: Ez az a nap, ez az a nap,
mit az Úr szerzett, mit az Úr szerzett. :||
||: Örvendjünk, vigadjunk e napon :||
mert ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr szerzett.

||: Jézus az Úr, Jézus az Úr
akit szolgálunk, akit szolgálunk. :||
||: Szolgáljuk hűséggel szent nevét, :||
mert Jézus az Úr, Jézus az Úr, akit szolgálunk.

||: Eljön az Úr, eljön az Úr,
akit úgy várunk, akit úgy várunk. :||
||: Egy szívvel mondjuk, hogy jöjj vissza már. :||
Jöjj el Uram, jöjj el Uram, jöjj el Úr Jézus.
-----------------------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-08-19 17:50 ]

Ne légy bosszúálló
„Ne mondd: Megfizetek a rosszért! Reménykedj az Úrban, ő megsegít téged.”
Példabeszédek könyve 20:22

Ősi szokás, hogy a rosszért rosszal fizetnek. A vérbosszú például olyan erősen beleivódott bizonyos kultúrákba (Korzika, Szardínia, Albánia, bukovinai székelyek, kaukázusi népek, stb.), hogy a megtorlás kötelezettsége több generációkon át, apáról fiúra száll. A bosszú motivációja ezeknél, a népeknél a meghalt ősök szellemétől való félelem. Ha a hozzátartozó nem torolja meg a megölt rokonán esett sérelmet, átok telepszik a családra.

Ma már talán nem hiszünk az ilyen mesebeszédben, de a bosszú bizonyos formáit még mindig elfogadhatónak tartja a társadalom. Koller Éva pszichológus például így fogalmaz: „Bármennyire is furcsa, a bosszúval paradox módon éppen a megsérült kapcsolat helyreállítására törekszünk. A legfőbb jó ugyanis az életünkben az, ha együtt tudunk részt venni a helyzetekben. Arra törekszünk, hogy megosszuk egymással az érzéseinket.”

Így, vagy úgy, de a bosszú mindegyik megközelítése – a vérbosszú, vagy a modern pszichológus magyarázata – abból indul ki, hogy te irányítod a sorsod. Vagy azért, hogy így elhárítsd a családodat, fenyegető átkot, vagy azért, mert csak érzéseidet szabadon kifejezve élhetsz kiegyensúlyozott, teljes életet. Isten azonban valami egészen mást tanácsol. Ha magadban bízol, akkor félresiklik az életed. Ha azonban a Mindenhatóban, akkor biztonságban vagy. Nem azért, mert akkor senki nem bánthat meg, hanem azért, mert tudod, Isten majd gondoskodik arról, hogy a végén mindenki igazságosan kerüljön ki az eseményből. Ha sérelem ér, akkor nem nekünk kell cselekednünk, hanem bízhatunk abban, hogy Isten majd lerendezi az ügyet. Akkor lesz kiegyensúlyozott és nyugodt az életünk, ha képesek vagyunk ezt elfogadni, és képesek vagyunk letenni a bosszú dolgát Isten kezébe. Higgyük el, így nem csak nekünk, hanem a másiknak is jobb lesz.
Molnár B Antal [ 2014-08-17 18:44 ]

Ezékiel 36:26-27.
És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.
És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet, megőrizzétek és betöltsétek.
„Különösképpen a fiatalok hajlamosak tévedésbe esni, hogy mi is az az új szív. Nem tudják, hogy ez mit jelent. Különleges változásra várnak az érzelmeikben. Ezt értik megtérésen. E tévedés miatt ezrek és ezrek szenvedtek lelki hajótörést, mivelhogy nem értették meg jól e kijelentést: ’ szükséges néktek újonnan születnetek’. Sátán törekszik úgy formálni az emberek gondolkodását, hogy úgy véljék, ha bizonyos érzelmi elragadtatást éreznek, akkor már megtértek. A gyakorlati életük azonban nem változik meg. Cselekedeteik ugyanolyanok, mint azelőtt. Életükben nem láthatók a jó gyümölcsök. Gyakran és hosszan imádkoznak, és állandóan az érzelmeikre hivatkoznak, amelyeket ekkor meg akkor éltek át. De nem nyertek új életet. Megcsalatottak. Tapasztalatuk nem hatol mélyebbre érzelmeiknél. A homokra építenek, és amikor a vad, viharos szelek jönnek, elseprik házukat…
Amikor Krisztus új szívről beszél, akkor az elmét, az életet és a teljes emberi lényt érintő változásról beszél… Új szívet nyerni annyi, mint új gondolkodást, új életcélokat, új indítékokat nyerni. Mi az új szív külső jele? Egy megváltozott élet. A naponkénti, óránkénti meghalás az önzés és a büszkeségnek.” E.G.White
Molnár B Antal [ 2014-08-17 18:43 ]

II Timótheus 4:7-8
Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megad nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését.
Jó néhány évvel ezelőtt a Sattle-i paraolimpiai játékokon 9 atléta (akik mind mentálisan, vagy fizikailag sérültek) felálltak a 100 méteres futás startvonalához. A pisztolylövés felhangzásakor elkezdődött a verseny, ahol (bár nem mindenki a lábain futva), de a cél felé törekedett a beérkezés és a győzelem reményében. A nagy igyekezetben egyszer csak az egyik fiú elesett az aszfalton és jó néhányat bukfencezett, majd elkezdett sírni. A többi versenyző hallotta a sírást, lelassított és hátranézett. Majd mindenki megállt és visszafordult…. mindegyikük. Az egyik Dow-kóros lány leült mellé, megpuszilta és megkérdezte, hogy jobban érzi-e magát. Aztán mind a 9-en összekapaszkodtak és együtt sétáltak be a célvonalon. A stadionban pedig a nézők felálltak és percekig tapsoltak. Azok, akik ott voltak, a mai napig emlegetik ezt a történetet.
Hogy miért? Mert valahol legbelül tudjuk: a legfontosabb dolog nem az egymás felett aratott győzelem. Az életben sokkal fontosabb másokat győzelemhez segíteni, akkor is, ha ez azzal jár, hogy nekünk le kell lassítani. Egy gyertya nem veszít semmit, ha meggyújt egy másikat.
Molnár B Antal [ 2014-08-17 18:43 ]

Az egyház fundamentuma.

Az egyháznak csak Jézus
A fundamentuma,
A szent Igére épült
Fel lelki temploma.
Leszállt a mennyből hívni
És eljegyezni őt,
Megváltva drága vérén
A váltságban hivőt.

Kihívott minden népből
Egy lelki népet itt,
Kit egy Úr egy keresztség
És egy hit egyesít.
Csak egy neved magasztal,
Csak egy cél vonja őt,
És egy terített asztal
Ád néki új erőt.

A világ fejedelme
Föltámad ellene,
Vagy hamis tudománytól
Gyaláztatik neve;
S míg egykor felderül majd
Az Úrnak hajnala,
Csak virrasztói kérdik:
„Meddig az éjszaka?”

Sok bajban, küzdelemben
Meghajszolt, megvetett,
De szent megújulásért
És békéért eped;
Míg látomása egykor
Dicsőn beteljesül,
S a győzedelmes egyház
Urával egyesül.

A háromegy Istennel
Már itt a földön egy,
S az üdvözült sereggel
Egy nép és egy sereg.
Ó, mily áldott reménység:
Ha itt időnk lejár,
Te boldog szentjeiddel
Fönn nálad béke vár!
S. J. Stone (1839-1900)
Molnár B Antal [ 2014-08-17 18:42 ]

Sirató.

Mozaik kockákból szerkesztett színes kép:
Testvéri közösség.
A Mester képmását ábrázolja ki,
Művét szemlélteti.

A különbözőség egységgé szentesült;
nektárdús szőlőfürt.
Jaj, jaj, mivé lettél, hogy taposnak rajtad
szennyes csizmatalpak!

Halálos mély a seb, amit orvul kaptál,
tán Krisztus sem véd már!
Élve eltemetnek, Mély sírba letesznek,
kegyetlen álszentek.

Tompa zuhanással hull szavak röge rád;
Sötét lesz éjszakád.
Gerő Sándor, Bridgeport, 1980 július 19

Molnár B Antal [ 2014-08-17 18:42 ]

A LEGNAGYOBB CSALÁD

Ismertem egy kínzott embert.
Árva volt szegény.
Evezőjét vesztett bárka
a lét tengerén.

Édesanya nem ölelte,
Nem féltette őt.
Apai szív nem sugárzott
Szívébe erőt.

Űzött vadként kóborolt, mint
Egy halálra szánt,
Míg egy csöndes estelen egy
Ház előtt megállt.

Apró otthon ablakából
Ének hangja szólt,
Megragadta ott az úton
Búsan baktatót.

Majd behívta és bevonta.
Félve engedett.
Ige mellett volt együtt egy
Kis gyülekezet.

Fájó szívét megragadta
Isten szent szava.
Üdvösségben részesült ott
Akkor éjszaka.

És ki addig hontalan volt,
Otthonra talált.
Anyja helyett anyát kapott,
Testvért és apát.

Mert család az Úrnak népe,
Szent és drága nép:
Földre szállott szép mennyország,
Üdvös menedék!
Gerzsenyi Sándor
Molnár B Antal [ 2014-08-17 18:41 ]

BETŰK

Sokféle betű van - van kisebb és nagyobb,
Rövidebb és hosszabb; van mely dísztől ragyog;
Van egész egyszerű, álló, vagy dőlt alak;
Van aztán olyan is, mely vékony, más vastag.
Ki-ki maga helyén, a maga sorjába‘
Alkotják e könyvet szép harmóniába.
Hogy elmélkedem e sok betű felett,
Egy példázat jelzé, illetté lelkemet.
Hogy az Isten népe is egy élő Biblia,
Minden egyes hívő egy-egy betű abba‘.
Ez eleven könyvnek te is betűje vagy;
Minőséged szerint lehetsz kicsiny, vagy nagy.
A jó égi Mester jelölt néked helyet.
Ne tekints más felé, üdvöd csak itt leled.
Úgy lehet, csak egy kis közönséges ‘i‘ vagy,
Ámde hivatásod igen fontos és nagy,
Ha előtted „h” áll és „v” követ téged:
‘Hív‘-nek olvastatol, jelentve hűséget.
Ámde ha kicsúszol társaid köréből,
Szereped kiesik jelentőségéből...
Avagy talán „g” vagy, e szóban, hogy „igaz”,
De nem tűröd meg a „i”-t, ne előzzön meg az,
Ellenben, látod, „gaz” szó jön ki vele...
Ne légy türelmetlen, vesd el önhittséged;
Ne tartsd magad nagyra, a kis pontot se nézd le;
Inkább szállj magadba, és helyeddel érd be.
Mert a kis pont is van ám olyan fontos,
Mint a felkiáltójel, az „horihorgos”!
Ő jelöli azt meg, hol a mondat vége,
Aztán sok betűnek szintén ő az éke.
Azért én azt mondom, legyen köztünk béke,
Becsüljük meg egymást, éljünk egyetértve,
Hogy ki minket olvas, újuljon szívébe‘,
Elhagyva a gonoszt, Jézushoz megtérjen...
Ez a hivatásunk, ezért adjunk kezet.
Kívánom, hogy az Úr áldjon meg titeket!
Molnár B Antal [ 2014-08-17 18:41 ]

Légy élő kő, szent nép!

Építsük fel szívünkben
Az Úrnak templomát!
Ne gondoljunk mi azzal,
Hogy mit mond e világ!

Mint Isten ékes háza,
Szent legyen a szívünk,
Hogy aki éltünk látja,
Kövesse Mesterünk!

Tégy tanúbizonyságot
Tetteddel Uradról,
Így sok felebarátot
Megóvsz kárhozattól!

Lépj ki a porból végre,
Légy élő kő, szent nép!
S ez áldott közösségbe
Így Jézus majd belép.
(BGyÉ. 405. HH.203)
Molnár B Antal [ 2014-08-17 18:40 ]

Reménység

Állhatatossággal és az Írások vigasztalása által reménységünk legyen – és teljes egyetértés uralkodjon köztünk Jézus Krisztus szerint – írja Pál a Rómaiakhoz (15:4-5.vers)
Állhatatosság, vigasztalás, reménység, egyetértés… csupa olyan jelző, ami talán ötven év múlva az ismeretlen kifejezések süllyesztőjébe kerül.
Nézz szét magad körül. Kitartó, állhatatos, elvhű emberrel ritkán találkozol. De ez az Ige azt mondja, ha tanulmányozod Isten Igéjét, akkor az kitartóvá, állhatatossá formál, megvigasztal és reményt ad.
És az ilyen ember környezetében igazán jó lenni. Akiből sugárzik az optimizmus, a bátorítás, aki nem egykönnyen adja fel. Aki reményteljesen néz a jövő felé, mert tudja, honnan jött, és hova tart. Aki le tud hajolni, képes megvigasztalni.
Isten szeretné, ha Te lennél ez az ember. Adta számodra a mai napot. Kezdd hát el gyakorolni ezeket az elveket, és tulajdonoddá lesznek. Ne add föl, ha elsőre nem sikerül. Használd a kézikönyvet, a Bibliát, s meglásd, sikerülni fog! Kitartást!
Molnár B Antal [ 2014-08-17 18:39 ]

Modern bálványimádás

„A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.” Apostolok cselekedetei 17:30

„Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az Istenség. E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek." Azokban a sötét korszakokban, amelyek Krisztus megjelenését megelőzték, a világegyetem Uralkodója elnézte a pogányok bálványimádását; most azonban Fia által eljuttatta az igazság világosságát az emberiséghez és elvárja mindenkitől - nemcsak a szegényektől és alacsonysorsúaktól, hanem a földkerekség büszke filozófusaitól és fejedelmeitől is -, hogy üdvösségük érdekében megtérjenek.” (E. G. White: Apostolok története)

Elgondolkodtam ezen az idézeten. Egyértelmű, hogy Jézus Krisztus óta annak, aki akarja, világos képe lehet arról, hogy kicsoda Isten. A Biblia, benne az evangéliumokkal, ma minden ember számára elérhető és mégis milyen kevesen olvassák. Természetesen ebben nagy részünk van nekünk, keresztényeknek is. Hiszen a középkorban az egyház vezetésével került olyan sötétségbe a világ, hogy ahhoz képest a pogány ókor bálványimádása világosságnak számított. A keresztény egyház annyit küzdött a tudni akaró emberekkel és küldött máglyára, kínpadra tudósokat, kényszerítve őket tanaik visszavonására, míg mára, legalább is úgy látszik, a tudomány és a hit teljesen szembe került egymással. Az emberi tudat természetfeletti után való vágyát pedig újra az olcsó babonaság, a saját kultúrájában megbukott és a saját civilizációját többször romba döntő keleti filozófia, az erkölcsi bajnoknak látszó, ám valójában igencsak erőszakos iszlám, vagy a misztikus New Age millió ága próbálja betölteni. Így jutunk el oda, hogy amint Pál korában, úgy nekünk is millió bálványunk van. Sőt, az egy főre jutó istenségek száma több mint kettő.
Mi akkor a kiút? Nem egyéb, mint amit Pál is tanított: ki kell lépnünk a tudatlanságból. El kell fogadnunk, hogy Isten megismerhető és meg kell találnunk a legmegbízhatóbb forrást. Az idő sürget. Kezd el még ma és Isten segíteni fog!
Molnár B Antal [ 2014-08-17 18:38 ]

Tedd, ne csak mondd!

"Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat."
János evangéliuma 14:21

Szeretlek. Hangzik el szádról, ki tudja hányszor, ki tudja hány lény felé ez az egyszerű szó. Szeretlek. De vajon hányszor követik tettek azt, amit kimondtál? Hányszor több vallomásod a hangok egymásutániságánál? Hányszor teszed is azt, amiből a másik igazán megérezné, felismerné, mit is érzel iránta. Hányszor mozdulsz meg a kimondott szót tettekre cserélni? Hányszor nyújtod ölelésre a karodat, hányszor fogalmazol meg elismerést, hányszor viszed le a szemetet, és hányszor várod friss vacsorával?

Hányszor ülsz le vele beszélgetni arról, mi történt Vele és veled aznap, hányszor hallgatod meg a kéréseit, a vágyait, és hányszor teszel azért, hogy ezek mint valóra váljanak?

Hányszor fordulsz igazán őszintén Isten felé csak azért, mert Ő is vágyhat a társaságodra? Hányszor történt meg, hogy nem kértél, csak hálát adtál neki? Hányszor mutattad ki a Vele kapcsolatos döntésedet úgy, hogy megtetted azt, amit csak kért tőled? Hányszor?

Ma itt egy újabb lehetőség arra, hogy megtanuld kimutatni mindazt, amit érzel a másik iránt. Ma itt egy lehetőség, hogy élj vele, hogy végre kezdj el igazán élni. Hogy végre ne csak a szavaiddal hozd le a csillagot az égről, hanem megpróbálj lépéseket is tenni felé.

A mai nap a tiéd, hát élj vele! Használd ki arra, hogy kimutasd szeretetet Isten és a többiek felé. Ma tegyél a szeretetért, és ne elégedj meg a szépen hangzó szavakkal! Ma szeress, és tedd azt, amire Isten rendelt!
Molnár B Antal [ 2014-08-17 18:38 ]

Lelkesen végzett apró feladat

„Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.” Luk: 16:10

Nemrégiben egy idősek otthonában jártunk. Mindig is csodálattal töltött el, hogy vannak olyan emberek, akik kedvesen, szeretettel végzik az idősek gondozását. Beléptünk az épületbe. Minden dolgozó, akivel a folyóson találkoztunk, szeretettel köszöntött. Az egyik szobában aztán újból átélhettem azt az érzést, amiről az első sorokban írtam. Egy gondozónő tízórait hozott az egyik idős hölgynek. Bár a hölgy morcos volt, és valamiért zsörtölődött, a gondozónő türelemmel, kedvesen fordult hozzá. Meghallgatta, majd kanalanként odaadta neki a tízóraira szánt gyümölcsjoghurtot. Amint elhagytuk a szobát, azon gondolkodtam, milyen nagyszerű, hogy vannak emberek, akik ilyen önzetlen szeretettel fordulnak a már lassan magatehetetlen idős személyek felé. Különleges ajándékot kaptak Istentől és ezt hűségesen, odaadással végzik.

A kijárat felé tartottunk. A bejárati ajtótól nem messze egy kis asztal mellett egy kedves hölgy állt. Már érkezésünkkor ott volt, de nem figyeltünk fel rá. Talán azért, mert feladata első látszatra eltörpült a többi feladat mellett, amit a munkatársai végeznek az idősek között. Most azonban, hogy egy kicsit várakoznunk kellett a többiekre, megfigyeltem, mit is tesz valójában. Mi volt ennek a hölgynek a dolga? Az asztalon egy fehér kapcsoló állt. Amikor valaki be szeretett volna jönni az ajtón, vagy esetleg távozni akart, ez a hölgy nem tett mást, mint kedvesen megszólította az éppen érkezőt vagy távozót, majd megnyomta a fehér gombot. Ő volt az idősek otthonában a portás. Beszédbe elegyedtem vele. Arra gondoltam, talán körforgásszerűen dolgoznak, és olykor- olykor rá is sor kerül. De tévedtem. Ez a kedves hölgy mindig a kapunyitás feladatát végzi. Olyan jó volt látni, hogy örömmel teszi, és nem érzi kevésbé fontosnak magát, a többi ott dolgozóval szemben.

Ránk milyen feladatot bíztak? Látványosabbat, vagy kevésbé látványosat? Lehet, hogy úgy érezzük, talán jobbat érdemelnénk, olyan feladatot, amire mindenki felfigyel, amit mindenki értékel.

A mai ige arra bátorít, becsüljük meg azt a kicsi, jelentéktelennek tűnő feladatot, amit ránk bíztak. Végezzük örömmel és szorgalmasan. Ha ezt tesszük, lehet, hogy idővel nagyobb feladattal bíznak meg; de ha nem tennék is, legyünk hűségesek a kevesen is.
------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-08-15 11:28 ]

A lelki élet fontossága
„Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?”
(Máté evangéliuma 16. fejezet 26. vers)

Ma reggel búcsút intettünk Jeruzsálemnek, az Olajfák-hegyének, a Getsemánénak, a via Dolorosának, és elindultunk lefelé a Jordán völgyébe, a kétszáz méterrel a tengerszint alatt fekvő Holt-tengerhez.

Amerre a szem ellát nincs más csak kő és homok. Bizony nehéz elhinni, hogy egykor, úgy 3700 éve ez a környék üde zöld volt és a most kopár domboldalakat valaha dús növényzet borította.

Pedig Mózes könyvében ezt olvassuk: „a Jordán egész melléke bővizű föld; mert minekelőtte elvesztette volna az Úr Sodomát és Gomorát, mind Czoárig olyan vala az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földe.” (1Móz.13:10)

És ez az akkor Éden kertjéhez hasonló vidék nemcsak megdobogtatta, de magához is láncolta Ábrahám unokaöccsének, Lótnak és családjának szívét.

Mert Lót, azt hitte, hogy Ábrahámmal szemben megnyerte a jobb részt. Úgy vélte a gondtalan élet, a gazdagság biztos alap lesz majd utódai számára. Ám a pompa, a földi dicsőség csaknem mindannyiuk vesztét okozta.

S milyen szomorú, hogy a világ ma sem tanult tragédiájukból, hiszen „semmit sem kívánnak az emberek jobban, mint a gazdagságot és a kényelmet, pedig ez szülte azokat a bűnöket, amelyek a síkság városainak pusztulását okozták.”

Akik örökkévaló érdekeik rovására szereznek gyermekeiknek világi gazdagságot és megbecsülést, azoknak rettenetes veszteségként kell elkönyvelni ezeket az előnyöket.

Lóthoz hasonlóan sokan láthatják gyermekeik vesztét, és épphogy megmenthetik saját lelküket. Életművük elvész; életük szomorú kudarc. Ha igazán bölcsen gondolkoztak volna, gyermekeiknek talán kevesebb földi vagyonuk lenne, de biztos jogcímet szereztek volna a hervadhatatlan örökségre. (E.G.White: Pátriárkák és próféták, 122.o.)

Jézus azt mondja: „Emlékezzetek Lót feleségére!” (Luk.17:32)

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják; Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben!” (Máté 6:19-20)

Molnár B Antal [ 2014-08-15 11:27 ]

Kő dal
1. Álmod úgy valósul meg
Ha apránként építsz,
A sok kicsi sokra megy
Műved így gyarapszik.

2. Életed éld szabadon
Szánj idôt a szépre.
Ne sokat tégy, de azt jól
S öröm lesz a bére.

3. Előre menj, mint a nap
S titkod lassan érik.
Így növekszel nap, mint nap
Míg elérsz a célig.

4. Megvalósul az álmod
Ne siess el semmit.
Keveset tégy, de azt jól
Molnár B Antal [ 2014-08-15 11:26 ]

Köszönöm Neked Istenem
1. Köszönöm neked, Istenem,
Köszönöm egész életem.
Szeretetből teremtettél,
Gondos szívű Atyánk lettél.
Lá - lá - lá . . .

2 .Köszönöm neked, Jézusom,
Megengedted, hogy ezt mondhatom.
Szeretetből szolga lettél,
Tanítottál, átöleltél.
Lá - lá - lá . . .

Műved így gyarapszik.

5. Hogyha példánk követnéd
Lassan járj, tovább érsz.
Keveset tégy, de azt jól
Így érsz el eredményt
Molnár B Antal [ 2014-08-15 11:25 ]

Krisztus az Úr
1. Krisztus az Úr, erő, hatalom övé
Bátran bízz benne, hisz mondta:
Ki újra kopog, annak ajtót nyitnak majd
Allelúja, allelúja.

2. Sótlan a Föld, könnybe fúlnak dalai
Meg kell majd váltani újra
Tedd amit kell, s mindent megadnak hozzá.
Allelúja, allelúja.

3. Szívünkbe add Uram, csönded, örömed
Víg kedvünk hogy legyen jóra.
Bízva ki él, annak ünnep adatik.
Allelúja, allelúja.

4. Küzdeni kell, napról-napra elkísér
Szívünkben száz fényes óra.
Bízva ki él, annak öröm adatik.
Allelúja, allelúja.
Molnár B Antal [ 2014-08-15 11:25 ]

Isten Lelke által vezérelve élni
„Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.”
Római levél 8:16

A cserkésznek minden nap jó tetteket kell végrehajtania, és hogy ezt el ne feledje, zöld nyakkendőjére minden egyes jó cselekedetnél egy csomót kell kötnie – ezt javasolja legalább is az egyik cserkészkönyv. A jó cselekedeteknek e központi szerepe szülte a következő viccet is:
A cserkészőrs lelkesen meséli őrsvezetőjének, hogy közös erővel átsegítettek egy idős nénit az úttesten.
– Ez nagyszerű – lelkendezik az őrsvezető –, de miért kellett egy egész őrs ehhez a feladathoz?
– Hát azért – hangzik kórusban a válasz – mert nem akart átmenni.

Vajon mi motiválja, mi vezérli a jó tetteinket? Az, hogy csomót köthessünk a nyakkendőnkre? Az, hogy elismerjenek bennünket? Hogy jó véleménnyel legyenek rólunk az emberek? Hogy megnyugtassuk a lelkiismeretünket? Vagy ez, hogy jó véleménnyel legyen rólunk Isten?
Ne tévesszen meg bennünket a külső máz! Bármennyire is nagyszerűnek, nemesnek és önfeláldozónak tűnik egy jó cselekedet, ha azt nem Isten Lelke vezérelte, akkor az emberi önzés motiválta – még akkor is, ha ez a legtöbb ember fejében nem is tudatosul. Egy jó tett önző, ha viszonzást várunk; önző ha köszönetet várunk; önző, ha megjegyezzük és később visszaemlegetjük; önző, ha Isten elismerését várjuk; és önző, ha az üdvösségünkért tesszük. Önző tettekkel – bármennyire jóságosnak tűnnek is azok – nem juthatunk be Isten családjába.
Mit jelent hát az, hogy „Isten lelke által vezéreltnek lenni”? Éppen azt, hogy nem „a saját gondolataink által vezérelve lenni”. Mennél jobban koncentrálunk saját magunkra és saját tetteinkre, annál inkább magunk körül forgunk, annál inkább leszünk önző vallásosak. Ehelyett koncentráljunk Istenre, tartsuk a kapcsolatot mennyei apánkkal – ahogyan Pál a 15. versben fogalmaz –, és ő elvégzi a munkát a szívünkben: „mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően” (Pál levele a Filippi gyülekezetnek 2:13).
Molnár B Antal [ 2014-08-15 11:23 ]

Abszolút biztos

Egyáltalán létezik ilyen?
Igen!
Olvasd csak: „Igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpára, amíg felvirrad a nappal és hajnalcsillag kel fel szívetekben. … az Írásban egy prófécia sem származik saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem Isten szent emberei a Szentlélektől indíttatva szóltak”
(Péter 2. levele 1:19-21.)
Gondolj bele: Isten adott számodra egy mérhetetlenül nagy ajándékot, ami:
1.) ’Igen biztos!’ – holott ma minden bizonytalan, még a következő perc is!
2.) Jól teszitek, ha figyelitek, és rosszul teszitek, ha nem. Azt ugyanis megbánjátok, hisz az örök élet receptjét tartalmazza!
3.) Nem egy kiadós vacsora utáni álomban születtek a próféciák. Nem a hasukra ütöttek, úgy prófétáltak! Hanem Isten Szentlelke indította írásra a kiválasztott szent embereket, hogy a mi nyelvünkön, modern korunkban is érthetően tárják fel, mutassák be Isten szándékát, tervét – velünk!
Értékeld hát, olvasd szorgalmasan!
Molnár B Antal [ 2014-08-14 19:52 ]

Kedves imádkozni szerető Testvérek az Úr Jézusban!

Az az ajánlatot szeretném közzé adni,.
Hogy mostanában sokat hallani megint a Keresztyén/ Keresztény üldözésekről,
Nem lehetne hátrány, sőt csak előny, ha össze fognának a keresztyének/ keresztények és állandó ima tárgyává tennék az üldözött Testvérek sorsát.
Az igaz, hogy Isten tudja, látja jól ma is, mint akkor régen az Ős keresztyének életében.
De a buzgóságos könyörgés minden időben áldás, és kedves az Úr előtt
Buzdítanák miden Isten gyermekét, ilyen célú imádságokra naponta.
Tudom, hogy bizonyára sokan tesszük ezt felszólítások nélkül is.
Azonban az Ige felhívja a figyelmét, a Bibliát olvasó, Istent szerető embereknek, hogy egységben több erő van,
Akit a Lélek Indít, azok fogjuk össze és egy napot, egy időpontot jelöljünk meg és vigyük az Úr elé ezt a kérdést is életünk többi kérésével együtt.
Isten gazdag áldását Kívánva minden Istent szerető Testvéremre
Áldás Békesség
Isten Áldását
Kegyelemben gazdag napokat
Szeretettel egy keresztyén/ keresztyén atyafi/ testvér az Úr Jézusban
tóni bácsi

Molnár B Antal [ 2014-08-13 12:58 ]

AZ ÓRA.

Acélzengésű, egyhangú zene,
mint sziklazúzó pöröly üteme
a napjaimat egyre darabolja
másodperc, perc, óra. Zakatolva
két vézna karjával rám-rám mutat
s tovább indul, - ismeri az utat -
ismerős számok állnak sorfalat
mozdulatlan, amerre elhalad.

Nincsen megállás, csak menni, menni,
Várnak reám, még nem lehet pihenni.
Ha rámtekintenek tétova szemek,
Golgota keresztjét ki mutatja meg?
Az óra sürget, hát sietnem kell.
Ne késsek, a munkám végezzem el.
Miattam el ne vesszen senki sem,
csak így lesz áldás múló életem.
Gerő Sándor
Molnár B Antal [ 2014-08-13 12:57 ]

A percekről .

Sok drága perc száll üresen tova, miket megsiratunk,
de nem pótolhatunk, soha!

Mi csak állunk lomhán, tétlen, noha feladatok várnak,
s a percek nem állnak soha.

Sok a munka testvér, tekints oda: várnak a sok lelkek,
reánk, de a percek soha!...

Fordulnánk is, de nem tudjuk hova… És a percek mennek;
Újra nem jelennek Soha!

Sok drága perc röppen, rohan tova; miket megsiratunk,
de nem pótolhatunk soha …
Gruber Károly (Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)

Molnár B Antal [ 2014-08-13 12:57 ]

Párbeszéd

A szó érvényes most is: meg kell térni!

- Meg is fogok, de… van rá még időm!
Bár nem vagyok rossz, mégis, van miből,
- előbb azonban még szeretnék élni
az élettől még valamit kapni vágyom!

- Honnan tudod, hogy lesz rá még időd?
Sokan már idő előtt kidőltek,
s kevés az is, amit vársz, ifjú barátom!
Földhöz ragadtak lapos álmaid…
Nekem kevés az, hogy csak valamit
adjon nekem e fukar földi élet!
Nem lehetek oly igénytelen:
Maga a teljes élet kell nekem!
És neked is: maga az örök élet!
Balog Miklós (Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)
Molnár B Antal [ 2014-08-13 12:56 ]

MEGTÉRÉS.

Egy ifjú gyermekhez Isten Szent Lelke jött,
Szelíden, esdve kérte őt:
Fogadj be engemet a te szívedbe,
Légy az enyém örökre.

„Nincs időm”, az ifjú rá így válaszolt,
„Most játszani vágyom, még gyermek vagyok.
Most nincs időm, Most nincs időm -
Akkor jöjj majd el, ha nagy leszek”.

Aztán majd visszajött a felnőtt ifjúhoz,
Esdve kérte újra, így szólt:
„A munkás kevés, oly nagy az aratás,
Jöjj mert munka vár reád.”

„Hagyj békémet mostan ,én ráérek még,
A bűnt és a világot szeretem én,
Rá érek még, rá érek még,
Majd nem sokára, szolgád leszek.”

Gonddal telt férfi volt, mikor a Lélek szólt:
„Ne habozz, jöjj, siess még most.
Az idő lejár és te öregszel már,
Még meddig várjak reád?”

„Mind úgy van, de nincs időm hallgatni rád,
Az életnek gondja és sok munka vár;
Most nincs időm, most nincs időm,
Ha nem lesz gondom, hozzád jövök.”

Immár reménytelen, reszket és kesereg,
Sóhajt könnyezve az öreg.
Az élet lejárt, mindennek vége már,
A halál jön és nem vár.

„...A Szent Lélek tőlem már eltávozott,
Imádkozni nincs erőm, és nem tudok.
Már nincs időm, nincs több időm,
Jaj! mi lesz velem, ha meghalok?!”
Molnár B Antal [ 2014-08-13 12:55 ]


Van, Aki nem játszik az érzéseiddel

"Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól." János első levele 1:8-9

Évek óta mardos a bűntudat, és nem enged rabságából. Egy dátum, ami álmaidban is visszakísért. Egy nap, amit sehogy sem tudsz elfelejteni. Egy tett, egy rossz döntés, amit annyiszor visszavonnál, de a múlton nem lehet változtatni. Egy érzés, amit nem tudsz nem érezni, ami megkeserít minden örömöt az életedben, mert újból és újból felüti fejét, hogy emlékezz, mit tettél azon a bizonyos délutánon. Egy lény, aki semmiképp nem akarja, hogy te valamikor is szabadnak érezd magad bűnöd alól. Egy lény, aki elcsábított, akinek hallgattál hazugságára, és meghoztad azt a végzetes döntést. Te is ettél a tiltott gyümölcsből.

De van egy másik Lény, Aki szeretne feloldozni téged bűnöd alól. Jézus Krisztus, aki a kereszten lefizette bukásod árát, aki felvitte a fára azt a bizonyos dátumot is, aki megbocsát, hogyha kéred, és soha többé nem hozza fel azt a fájó emléket.

Ma azt kéri tőled, hogy vidd elé terhedet, tedd le a kereszt lábánál, bánd meg, amit tettél, bánd meg lázadásodat, hogy elszakadtál tőle, és ennek a szakításnak annyi de annyi rossz következménye lett. Bánd meg, és kérj bocsánatot! Ő arra vár, hogy megadhassa a feloldozást, de ezt neked kell kérned. Ha kéred, megkapod.

Ő halálosan komolyan gondolja a megbocsátást. Nem játszik az érzéseiddel, nem hiteget azzal, hogy elvette bűnödet, aztán mégsem, és egy verőfényes, boldog napon a fejedhez vágja mindet. Az a másik lény, ne keverd őket össze. Jézus a legnagyobb árat fizette le érted, és amikor ő azt mondja, hogy "Megbocsáttattak a te bűneid", bátran elhiheted.

Hát tanuld meg kérni és elfogadni Isten kegyelmét! Élj az Ő bocsánatának fényében, élj szabadon, és tanulj meg magadnak is megbocsátani!
Molnár B Antal [ 2014-08-13 12:55 ]

Az emberré lett Isten
„Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt.”
Zsidókhoz írt levél 4:15

1962-ben egy magas szőke fehér ember ment a Venezuela és Kolumbia határán élő motilon indiánokhoz. Bruce Olson az Egyesült Államokból érkezett, és nem sokkal korábban átélt megtérése során elhatározta, hogy misszionáriusként az evangéliumról fog beszélni olyan embereknek, akik még soha nem hallottak Krisztusról. A motilon indiánok ilyenek voltak. Bruce – vagy Bruchko, ahogyan az indiánok nevezték őt – kedvessége, nyitottsága és alapvető egészségügyi ismerete hamar megnyerte a bennszülöttek bizalmát. Különösen a törzsfőnök fiával, Bobarisorával barátkozott össze, aki elbeszélte a törzs mítoszait, népmeséit.
Az egyik ilyen történet egy bölcs emberről szólt, aki egy hangyasereget figyelt hosszú órákon át. A hangyák egy várat akartak építeni, de igen ügyetlenül, mindig rosszul tették a szalmaszállakat, és időről-időre összedőlt, amit építettek. A bölcs ember megpróbálta elmagyarázni a hangyáknak, hogy hogyan kell hangyavárat építeni, de sehogy sem tudta megértetni magát. A bölcs nem tudott hangyául, a hangyák pedig nem tudtak emberül. Végül a bölcs – akinek a történet szerint varázsereje volt – elhatározta, hogy egy radikális lépéssel segít a hangyákon. Önmagát hangyává változtatta, hogy immáron, mint hangya mondja el a sikertelen hangyaseregnek, hogyan kell megépíteni a várat. Az csoda meghozta hatását, és nemsokára, a hangyává lett bölcsnek köszönhetően, csodálatos otthont építettek maguknak.
Bruce figyelmesen végighallgatta Bobarisora történetét, majd belekezdett egy nagyon hasonlóba. Az emberek nem tudtak kijönni sem Istennel, sem egymással. Isten próbálta nekik elmagyarázni, hogy mennyire szereti őket, és hogy hogyan kellene az életüket irányítani, az emberek azonban nem értették őt. Isten nem tudott emberül, az emberek pedig nem tudtak istenül. Így hát Isten elhatározta, hogy „elvarázsolja” magát, emberré lesz, és mint ember magyarázza el nekik a Mindenható szeretetét. Erről a szeretetről olvashatunk Jézus történeteiben. Bobarisora megértette a párhuzamot, és elhatározta, hogy ő is követni fogja az emberré lett Isten, Jézus tanításait.

Nekünk nem olyan Istenünk van, aki távol, valahol a világegyetem sarkában üldögél, mit sem törődve az emberekkel, hanem olyan, aki „megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig” (Filippi levél 2:7-8). Bátran fordulhatunk hát Jézushoz, mert ő tudja, hogy mit jelent emberi gondokkal küzdeni.
Molnár B Antal [ 2014-08-13 12:54 ]

Isten bölcsessége

Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél.
I. Korinthusibeliekhez írt levél 1,25

Az érzés, amikor azt érzed, hogy egy társaságban te vagy a legbölcsebb, egyenlő azzal, hogy öntelt vagy. Ha azt hiszed, hogy egy társadalom nem bírja elviselni a hiányodat, azt hiszed nélkülözhetetlen vagy, tévedsz, mert ha elmész, hamar pótolnak és a helyedbe lép valaki. Ha azt érzed, hogy semmi vagy, és Istenre hagyatkozol, az érzés megfizethetetlen. Ha úgy érzed, hogy nélkülözhetetlen vagy Isten számára jól érzed, mert Rád van vágyódása. Minden lehetőséget felkínál számodra, hogy hozzá tartozz. Akarod ezt?

Isten „bolondsága” is bölcsebb bármelyik bölcs embernél! DE! Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit… (Jakab 3,13)

Erőt ad a gondolat is, hogy Isten tévedhetetlensége vesz minket körül. Lehetünk a legnagyobb veszélyben is, nem vagyunk egyedül. Van egy Megváltónk, aki lehetőséget ad az életre. Nem lehetünk bölcsebbek és erősebbek annál, mint aki létrehozott bennünket! Ő tartja fent az eget, és a földet, ő tartja kezében az életed és mindenkiét.

A tudás naggyá lett, de a bölcsességet nem az okos telefon birtoklása adja meg. Az ember bölcsessége és okossága, és erőssége még mindig kevés az Istenéhez képest. Ne is törekedjünk legyőzni vagy megelőzni Őt a tudásban.

Bölcsesség? Mi az? „… Ímé az Úrnak félelme: az a bölcsesség, és az értelem: a gonosztól való eltávozás.” Jób 28,28

A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség. Példabeszédek 9,10

Az érzés, hogy Istené bölcsessége alatt lehetsz, megfizethetetlen!
Molnár B Antal [ 2014-08-11 18:01 ]

„Az ÚR megerősíti annak az embernek lépteit, akinek útját kedveli. Ha megbotlik is, nem esik el, mert az ÚR kézen fogja.”
Zsoltárok könyve 37:23-24

Minden csak bizalom kérdése. Bízunk-e Isten igazságosságában, ígéreteiben, gondviselésében? Persze, hogyne… mondjuk, de mikor naponta szembesülünk az élet igazságtalan dolgaival, vagy elkeseredünk és beletörődve feladjuk, vagy igyekszünk saját kezünkbe venni az irányítást.

Igen, az istenteleneknek jól megy sorunk, szép házuk, nagy autójuk, gondtalan életük … legalábbis látszatra – egy időre. Akik pedig megpróbálnak becsületesen, Isten előtti felelősséggel élni, azt lesajnálják, bolondnak nézik.
Mint mondhatnánk, ha valóban Istenben bízunk? „Rendben, igen látom, de én mégsem ezekre nézek.” Ahogyan a fent idézett 37. zsoltár 4-5. verse mondja: „Gyönyörködj az ÚRban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az ÚRra utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.” Később csendességre, türelemre int. Várjunk hittel Isten tetteire, és ne bosszankodjunk türelmetlenkedve.
Ha az Úrra nézünk, rábízzuk utjainkat, akkor ő már itt ebben az életben is megmutatja hatalmát, gondviselését. Ha magunkra, vagy másokra nézünk csak keserűség és csalódottság fog eluralkodni rajtunk.

A mi Istenünk szemmel tartja minden lépésünket. Ismeri a szükségleteinket, és a megfelelő időben válaszol. Bizalom kérdése az, hogy megtanulunk várni rá, és lecsillapodni. Hinni akkor is, mikor elestünk – tudva azt, hogy az ÚR karjaiban tart. Bíznunk kell maximálisan Istenben, ahhoz, hogy ne érdekeljen kinek milyen a sorsa, mert a mi igazi otthonunk a mennyekben van ill. a szelídek fogják majd örökölni az egész földet
Molnár B Antal [ 2014-08-11 18:00 ]

Virág-szépség

Egyszerű vadon nőtt virág,
Gólyahír, kankalin, ibolya, gyöngyvirág.
Kamilla, búzavirág, pirosló pipacs,
Annyira szép mind, akkor is, ha vad!

Pompás évelő kerti virágok,
Nárciszok, jácintok, tulipánok.
Árvácskák, szarkalábak, nefelejcsek,
Rózsák, liliomok, dáliák, szépségek.

Csokorba kötött virágcsodák,
Szegfűk, rózsák, orchideák.
Cserepes virágok, szobanövények,
Még a szúrós kaktuszok is gyönyörűek.

Isten csodálatos gazdag világa
Testesül meg minden virágba.
Táplálják reménységünket, örömünket,
Isten országa mennyivel csodásabb lehet!

A virág önmagában csak ígéret,
Feltétele a termésnek.
Minden fajtájában van valami szép,
Mely szebbé teszi az ember életét.
Molnár B Antal [ 2014-08-11 18:00 ]

Keringő élet

Ősz döngöli a kopár kertet,
A levelek a földön holtan hevernek
Hanyag lomhaságban szerteszéjjel,
Csípős fagy vesz rajtuk elégtételt.

A fák keringő nedve alászállott,
Felkereste ott lenn az alvó világot.
Ott elpihen, míg a halni hullt levél
Csendben elenyészik a tél tetemén.

Az őszi eső előbb elsiratja,
Majd zúzmara zúzza-marja.
A tél hóleple betakarja,
Magát a föld porának adja.

Míg az élet nedve lent pihen,
Zörgő csontvázként áll a teste fenn.
Feltámadásról álmodik a mélybe’,
Felébreszti majd a tavasz lüktetése.

És ha az életnedv feltámad,
Keringve jár be minden ágat.
Rügy pattan, levél bomlik, virág virul,
Feltámad minden, mert az élet az úr.

Az élet évről-évre így kering,
A természet rendje szerint.
Az Alkotó bölcs döntése ez,
Mely által szól, int, figyelmeztet!
Molnár B Antal [ 2014-08-11 17:59 ]

„Mert nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem a kit az Úr ajánl.”
(Pál apostol 2. levele a Korintusbeliekhez 10. fejezet 18.vers)

Ismerős ajánlása nélkül munkahelyet találni, sőt bármit elérni az életben szinte lehetetlen. S mindez régen sem volt másképp és nemcsak a világban úgy általában, hanem a születő keresztény gyülekezetekben is.

Ennek oka azon vándortanítók megjelenése volt, akikről Pál így nyilatkozott: „ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják.” (Apcsel.20:30)

Ahogy az apostol írja; ezek az emberek önmaguk kiválóságát és az apostolok tökéletlenségét hangsúlyozták; „Mert, úgy mondják, a levelei ugyan súlyosak és kemények; de a maga jelenvolta erőtelen, és beszéde silány.” (10. vers)

Erre a vádra válaszolva írja Pál, hogy neki nincs szüksége emberi ajánlásra, egyrészt, mert a Korintusiak személyesen ismerték, másrészt, mert őt nem ember hívta el, és nem ember ajánlja, hanem maga az Úr.

Így idézi Jeremiás (Jer.9:23) szavait: „Aki pedig dicsekszik, az Úrban dicsekedjék.” (17.vers) és utal Salamon szavaira is „Dicsérjen meg téged más, és ne a te szájad; az idegen, és ne a te ajkaid.” (Péld.27:2)

S mit jelent az Úrban dicsekedni? A szövegben szerepel a ’kanon’ kifejezés, melynek jelentése szabályozó, normatíva. Vagyis a keresztény ember életét nem saját szavai, nem is mások szavai hitelesítik, hanem az Isten szabályai szerinti élet.

Ha a mennyországba szeretnél jutni, tégy szert még ma mennyei ismerősre és szerezz tőle ajánlást azáltal, hogy „ama mértéke szerint”, élsz „melyet Isten adott nékünk mértékül.” (13. vers)
Molnár B Antal [ 2014-08-11 17:58 ]

„Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülük.”
(139. Zsoltár 13-16. vers)

„A gép forog az alkotó pihen” - hangzik ismerősen Madách Imre, Az ember tragédiája című művének sora, melyben sokak hitetlenkedő véleménye fejeződik ki; ’Elismerem, van Isten, aki megalkotta a világot, de hogy most nem figyel ránk az biztos.’

Hogy is van ez? Tényleg elfordult tőlünk, magunkra hagyott minket a Teremtőnk? A Szentírás úgy mutatja be, hogy Ő nem pihen, a teremtés nincs befejezve a hatodik napon. Persze, már nem új földi fajokat alkot, hanem amire Dávid is utal, az új egyedeket formálja.

S hogy Madách által idézett deista szemlélet mennyire tarthatatlan a Biblia szemszögéből, azt az evangéliumok még inkább bizonyítják. János evangéliumának elején az Igéről (Ján.1:1-3) ír, aki maga az Isten és aki által minden lett, majd úgy folytatja ez az Ige a világba jött (14.vers).

Igen, ez az Ige Jézus. Vagyis Isten nem magára hagyta a fellázadt embert, épp ellenkezőleg, eljött megkeresni, ami elveszett (Luk. 19:10) És ha megtalálja, kijavítja, újjáformálja, újjáteremti az elromlottat.

Ezért olvashatunk arról: „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.” (2Kor.5:17)

És ezekre a krisztusi elveket élőkre vár az ígéret: „Új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik. Annak okáért szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Akikre az új ég és az új föld vár.” (2Pét.3:13-14)

Ezért a mi Teremtő Istenünk egy szüntelen munkálkodó Örökkévaló Isten, nem lankad, nem fárad (Ézs.40:28). S ma is azon van, hogy felismerjük Őt és munkáját, mely még a bűn által megrontott természet szemlélése kapcsán is lenyűgöző.

Így Dáviddal együtt adjunk hálát neki:

„Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében… Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülük. És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak summája
Molnár B Antal [ 2014-08-11 17:57 ]

ÜZENET A JÓ ISTENTŐL .

A kis virág az útfélen
mosolyogva rád nevet!
Tudod-e, hogy ez csendesen
Istentől üzenet?
Istentől üzenet.

Ha kis madár az ágakon
csicsereg egy dalt neked;
örömmel zengi: ,,A dalom
Istentől üzenet,
Istentől üzenet,’’

A hajnalpír, az alkonyat,
hullám egy tó felett:
ember, ó, lássad, értsd meg: ez
Istentől üzenet,
Istentől üzenet.

A kis virág, a szélvihar
üzennek szüntelen.
Mondd hát annak, ki jót akar:
Köszönöm, Istenem,
Köszönöm, Istenem!
Németből ford.: Haraszti Sándor
Molnár B Antal [ 2014-08-11 17:56 ]

/1/
"IMÁDKOZZATOK, HOGY KÍSÉRTÉSBE NE ESSETEK" (Lk 22,40)
A Szentírás világosan elénk állítja az imádság kettős hatását: kapcsolatba lépni szerető Atyánkkal (Mt 6,9, Miatyánk), másrészt lelki erőt nyerni a kísértések legyőzésére. Mindenki, aki imádkozni kezd, ezt a kettős célt kell, hogy maga elé állítsa. Mivel a kapcsolatot minden nap meg kell újítani és a mindennap felmerülő kísértéseket le kell győzni, ezért "szüntelenül kell imádkozni" (1Tesz 5,17).
Az imádság a lélek lélegzetvétele - mondta valaki. Nagyon találó ez a megállapítás. Lélegezni annyit jelent, mint ellátni a testet a létfontosságú oxigénnel. Aki nem lélegzik, az meghal. Így van ez az imádsággal is. Aki nem imádkozik, az lelkileg meghal. Aki keveset imádkozik, az lelkileg elgyengül, vagy beteg lesz. Aki rendszeresen, tudatosan imádkozik, az befogadja Isten erejét. Új szemléletet nyer. Isten szemével látja a világot. Jobban el tud igazodni a feladatok között. Kitárhatja az Úr előtt szíve minden gondját és szükségletét. Ugyanakkor kifejezheti örömét, az Úr iránti háláját.
Amikor konkrét dolgot kérünk Istentől, gyakran megtörténik, hogy meghallgatja kérésünket. De az is előfordul, hogy nem kapjuk meg, amit szeretnénk. A meg nem hallgatott imádság titkairól talán egy könyvet is lehetne írni. Miről lehet szó? Isten azért nem hallgatja a meg imádságodat, mert:
• Valamit elmulasztottál, amit Isten várt volna tőled (például: megbocsátás, alázat, engedelmesség).
• Máskor adja meg az Úr, mert a körülmények most még nem alkalmasakMolnár B Antal [ 2014-08-11 17:56 ]

/2/.
• Bizalomra és hűségre akar nevelni. Ha néhány nap után abbahagyod imádat, ezzel jelzed, hogy amit kértél, nem is annyira fontos és nem is bízol benne, hogy Isten megadja.
• Nem válna javadra. Isten mindent lelked üdvössége céljából ad meg. Mivel végtelenül szeret, nem adja meg, ami lelked kárára volna.
• Jobbat akar adni! Lehet, hogy Isten sokkal jobbat szeretne adni, mint amit kérsz Tőle.
• Önzésedet szolgálná és nem Isten Országát.
• Gőgösen kérted, azzal a gondolattal, ha Isten nem adja meg, amit kérsz, akkor elhagyod Őt.
Soha ne gondoljuk, hogy Isten olyan, mint egy automata. Bizonyos számú imádság után megjön a kívánt dolog. Isten személy, aki jóságos szívvel mérlegel minden körülményt és csak azután adja meg - ha jónak látja-, amit kérünk Tőle. Mindamellett számolni kell a szabad akarattal is. Amikor kérjük szeretteink megtérését, bizonyára az Úr sok kegyelmet ad nekik, de szabad akaratuk ellenállása miatt lehet, hogy hosszú éveket kell várni, amíg ez megtörténik. Példakép erre Szent Mónika, aki 12 évig imádkozott fiának -Ágostonnak- megtéréséért. Mielőtt imádkozni szeretnénk valami konkrét dologért, előbb jó megkérdezni az Urat, hogy valóban egyezik-e az Ő akaratával, hogy azt elnyerjük. Fejezzük ki készségünket, hogy szívesen megtesszük az Ő akaratát, ha Ő mást szeretne (Lk 22,42). Így nemcsak a csalódást kerüljük el, hanem a gonosz lélek kísértését is, aki mindig azon mesterkedik, hogy szembeállítson bennünket Istennel. Akár úgy, hogy lázadásra indít, akár úgy, hogy vádaskodásra, ami csökkenti bennünk az Úr iránti szeretetet.
Molnár B Antal [ 2014-08-11 17:55 ]

Efézus 3:17-19
Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;
A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának,
És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
Ha az ember felismeri és érzi lelkében az Istent, akkor felismeri és érzi a világ minden emberével való közösséget is. Lev Tolsztoj
Molnár B Antal [ 2014-08-09 16:20 ]

Zsolt 23,4- Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.
C. H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza: Isten elfogadta az áldozatot.
Ha az Úrnak úgy tetszett volna, hogy megöljön bennünket, nem fogadott volna el a kezünkből égőáldozatot és ételáldozatot, nem láthattuk volna mindezt, és nem hallhattunk volna most ilyent (Bírák 13,23)
Isten tetteit valóban ennyire jól kell értenünk és értelmeznünk. Itt a látható történésekből egy asszony helyesen következtetett Isten szándékára. Nem valószínű, hogy az Úr azt jelentette volna ki Mánóahnak és feleségének, hogy fiuk fog születni, ha meg akarta volna ölni őket. Az asszony helyesen érvelt, és érveléséből mi is tanulhatunk.

Mennyei Atyánk elfogadta a golgotai nagy áldozatot és kijelentette, hogy az kedves a számára. Hogyan akarhatna hát most megölni minket? Mire való lett volna az engesztelő áldozat, ha a bűnösnek mégis meg kell halnia? Nem kell meghalnia! Jézus Krisztus áldozatát elfogadta az Atya, és ezzel minden félelmünknek vége kell legyen.

Az Úr megmutatta nekünk, hogy kiválasztott és elfogadott bennünket, közösségünk lehet Krisztussal, szeretett Fiával, akivel eljegyzett bennünket: hogyan is pusztíthatna el mindezek után? Ígéretei annyira telve vannak áldással, hogy azokból bizton következtethetjük, hogy az örök életre meg fog tartani minket. Ha elvetne bennünket, hogyan teljesíthetné be a velünk kötött örök szövetséget? Mindaz, ami a múltban történt, biztosíték számunkra Isten hűségéről, a jövő pedig igazolni fogja, hogy ez így van. Nem fogunk meghalni, hanem örökké élni, mert megismertük Krisztust, és megláttuk a Szent Szellem világosságánál benne az Atyát. Mivel ebben az életadó felismerésben részünk lehetett, részünk van az örök életben is.
Molnár B Antal [ 2014-08-09 16:19 ]

HITÉRT KÖNYÖRGÖK

Így nem könyörgött senki még,
Mint én könyörgök a hitért,
A nagy hitért, a szent hitért,
Amit nem adnék semmiért.
Pedig enyém volt valaha,
Hittem, hogy eljutok Haza!
Az a hit volt a véderőm,
Az éltetőm, felemelőm.
Az a hit volt az én imám,
A csillagom, vak éjszakán.
Azt a hitet könyörgöm én,
Amitől ifjú lesz a vén,
Amitől a halott feláll,
És a hitetlen prédikál,
Mitől fiúvá lesz a kő,
Ami a fény, ami erő.
Azt a hitet könyörgöm én,
Mitől gazdag lesz a szegény.
Földet rázó hatalomért,
Nem elmúló földi lomért,
Hitért, hitért, örök hitért,
Amit nem adnék semmiért!
Azt a hitet add meg nekem,
Add vissza, édes Istenem!
Szívem, lelkem sikolt Feléd
Azért a régi szép hitért!
Kárász Izabella
------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-08-09 16:19 ]


-------------------------------------------------------
HA MÉLY FÁJDALOM GONDJA NYOM...

Ha mély fájdalom gondja nyom,
ne csüggedj el, szívem;
célja van ennek, jól tudom,
könnyíts hát terheden!

Nem érted olykor Istened
csodás vezérletét?
Engedd csak fogni kezedet.
Ó tudja, mit, - miért.

A szenvedés majd üdvre vál’,
Istennél így van ez.
Lelkem, hát csendben erre várj,
s remélj, a menny tied!

Ó, boldog óra, nagy öröm:
Siralmam véget ér!
A pálma int már odafönn,
s csendben közelg felém!
Németből ford.: Haraszti Sándor
Molnár B Antal [ 2014-08-09 16:12 ]

HA MÉLY FÁJDALOM GONDJA NYOM...

Ha mély fájdalom gondja nyom,
ne csüggedj el, szívem;
célja van ennek, jól tudom,
könnyíts hát terheden!

Nem érted olykor Istened
csodás vezérletét?
Engedd csak fogni kezedet.
Ó tudja, mit, - miért.

A szenvedés majd üdvre vál’,
Istennél így van ez.
Lelkem, hát csendben erre várj,
s remélj, a menny tied!

Ó, boldog óra, nagy öröm:
Siralmam véget ér!
A pálma int már odafönn,
s csendben közelg felém!
Németből ford.: Haraszti Sándor
Molnár B Antal [ 2014-08-09 16:01 ]

CSAK JÉZUSRA NÉZZ!
Ha kísértés fenyeget,
csak Jézusra nézz!
Ha szomorú a szíved,
csak Jézusra nézz!

Ha vész, vihar szorongat,
csak Jézusra nézz!
Ha árván járod utad,
csak Jézusra nézz!

Világ virágai közt
csak Jézusra nézz!
Ha tőrt vetnek örömök,
csak Jézusra nézz!

Ha a küzdelem nehéz,
csak Jézusra nézz!
Vár az örök égi rész,
csak Jézusra nézz!

Ha közel végső órád,
csak Jézusra nézz!
Halál sötét völgyén át
csak Jézusra nézz!

És ha már itt szüntelen
ránézett szemed
túl a harcon, éjjelen
Őt szemlélheted

színről-színre, Őt, a szent,
tündöklő Napot,
s örök égi örömben
Őt csodálhatod.
ford. Túrmezei Erzsébet.
Molnár B Antal [ 2014-08-09 15:30 ]

C. H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
Isten elfogadta az áldozatot.

Ha az Úrnak úgy tetszett volna, hogy megöljön bennünket, nem fogadott volna el a kezünkből
égőáldozatot és ételáldozatot, nem láthattuk volna mindezt, és nem hallhattunk volna most ilyent
(Bírák 13,23)
Isten tetteit valóban ennyire jól kell értenünk és értelmeznünk. Itt a látható történésekből egy asszony helyesen következtetett Isten szándékára. Nem valószínű, hogy az Úr azt jelentette volna ki Mánóahnak és feleségének, hogy fiuk fog születni, ha meg akarta volna ölni őket. Az asszony helyesen érvelt, és érveléséből mi is tanulhatunk.

Mennyei Atyánk elfogadta a golgotai nagy áldozatot és kijelentette, hogy az kedves a számára. Hogyan akarhatna hát most megölni minket? Mire való lett volna az engesztelő áldozat, ha a bűnösnek mégis meg kell halnia? Nem kell meghalnia! Jézus Krisztus áldozatát elfogadta az Atya, és ezzel minden félelmünknek vége kell legyen.

Az Úr megmutatta nekünk, hogy kiválasztott és elfogadott bennünket, közösségünk lehet Krisztussal, szeretett Fiával, akivel eljegyzett bennünket: hogyan is pusztíthatna el mindezek után? Ígéretei annyira telve vannak áldással, hogy azokból bizton következtethetjük, hogy az örök életre meg fog tartani minket. Ha elvetne bennünket, hogyan teljesíthetné be a velünk kötött örök szövetséget? Mindaz, ami a múltban történt, biztosíték számunkra Isten hűségéről, a jövő pedig igazolni fogja, hogy ez így van. Nem fogunk meghalni, hanem örökké élni, mert megismertük Krisztust, és megláttuk a Szent Szellem világosságánál benne az Atyát. Mivel ebben az életadó felismerésben részünk lehetett, részünk van az örök életben is.
Molnár B Antal [ 2014-08-09 15:26 ]

Ismeretlen szerző
VAN SZEM...
Van szem, mely szüntelen figyel reánk,
Van fül, mely meghallja esdő imánk,
Van kar, mely azonnal segít, ha kell,
Van szív, mely mindig értünk esdekel.

Van értelem, mely bölcsességet ád,
Van Úr, ki értünk hallatja szavát,
Van vár, mely nekünk erős oltalom,
Van béke és van édes nyugalom.

Van fény, mely nem fog letűnni soha,
Van hely, mely lelkünk örök otthona,
Van út, mely oda bizton elvezet,
Van Úr, aki megváltotta lelkedet.

Van hit, mely megtart téged gondosan,
Van remény, amely táplál gondosan,
Van szeretet, mely soha nem fogy el,
Van Isten, kihez majd megérkezel.
Molnár B Antal [ 2014-08-09 15:26 ]

Hegyi Éva
TANULJ MEG VÁRNI!
Tanulj meg várni,
ahogy az emberiség évezredeken át
sóvárogva és imádkozva várta a Messiást.

Tanulj meg várni,
ahogy Mária várta gyermekét,
boldog reménységgel a názáreti csendben,
titkát Istenre bízva.

Tanulj meg várni,
ahogy az idős Erzsébet
türelmesen ki tudta imádkozni,
hogy Isten neki ajándékozza a várva várt fiút.

Tanulj meg várni,
ahogy az apostolok Máriával együtt
imádkozva várták, hogy eljöjjön a
megígért Szentlélek.

Tanulj meg várni,
a karácsonyra, a születésnapokra,
ne add át előre az ajándékot,
ne rontsd el az ünnepvárás örömét.

Tanulj meg várni,
amikor valakinek szüksége van rád,
ne zaklasd kérdésekkel, ne halmozd el tanácsokkal,
csak legyen számára nyitott a szíved.

Tanulj meg várni,
az imádság csendjében,
ne sürgesd Istent, hogy beszéljen hozzád,
engedd, hogy átöleljen, és akkor szóljon,
amikor Ő akarja.

Tanulj meg várni,
ahogy napról-napra vár rád az Isten,
hogy majd a végső órán
belehulljon lelked az Örök Jóság szerető kezébe.

Molnár B Antal [ 2014-08-06 16:08 ]

Küzdjünk bátran.

Küzdjünk bátran, keresztyének,
Kézben legyen fegyverünk,
Mert a sátán nagy erővel
Folyton támad ellenünk!

Hit legyen a mi pajzsunk,
Üdvösség a sisakunk,
Békesség lábunk saruja,
Igazmondás mellvasunk!

Azért bátran csak előre,
Föl, keresztyén, mit se félj!
Hallgass a Vezér szavára,
Benne bízzál, higgy, remélj!

Nem a vér és nem a test,
Mely ellenünk harcot kezd;
A sötétség fejedelme,
A gonoszság lelke ez.

Ez a világ folyton támad,
Mégis bátor a szívünk.
Jézus Krisztus a vezérünk,
Küzd és harcol érettünk,

Teljes a mi örömünk,
Biztos a mi győzelmünk,
Mert Ő nem hagy soha minket,
Jézus itt van mellettünk.
A hit hangjai, 435.
Molnár B Antal [ 2014-08-06 16:08 ]

„Az igazak javán örül a város, és amikor az istentelenek elvesznek, örvendezés van. Az igazak áldása által gyarapodik a város, az istentelenek szája pedig romlására van annak.”
Példabeszédek 11:10-11
Áldás. Átok. Manapság nem gyakran halljuk ezeket a szavakat. A sikeres, szerencsés emberekkel szemben ott állnak pechesek és balszerencsések, akiknek semmi sem sikerül. Mitől függ, hogy mi jellemző életünkre?
A Biblia világosan fogalmaz: sorsunk nem a véletlen szüleménye, hanem a döntéseink, ill. az Istennel való kapcsolatunk függvénye. Bölcs Salamon a Példabeszédek könyvében tanulságokat, életformáló alapelveket rögzít, melyeket az élet igazolt. Mai igénkből csak egy dolgot emelnék ki: „az igazak áldása által gyarapodik a város”.
A helyzet nagyon egyszerűnek tűnik: „ha félem Isten és engedelmeskedem, akkor áldást kapok.” „Ha istentelenül élek ne számítsak semmi jóra.”
Valóban erről lenne szó? Megvehető Isten áldása megfelelő viselkedéssel és parancsok betartásával? Az élet nagy kérdéseit nem lehet néhány mondattal megválaszolni, de abban biztosak lehetünk, hogy Isten igazságos mindenkivel szemben. Ez az uralmának egyik alappillére.
Az áldás és átok kérdésére a választ azokból az időkből találtam meg, mikor Isten személyes jelenléte még közel volt az emberekhez. Hallották hangját, beszéltek hozzá, első kézből kapták Isten ígéreteit.
„Ezt mondta az ÚR Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet én mutatok neked. Nagy nemzetté teszlek és megáldalak, felmagasztalom nevedet, és áldás leszel. Megáldom azokat, akik téged áldanak, és megátkozom azt, aki téged átkoz. Megáldatik benned a föld minden nemzetsége.” (1Móz 12:1-3)
Isten áldást akar árasztani a Föld minden nemzetségére. Ábrahám élete és Istennel való kapcsolata tökéletlensége ellenére generációk számára jelentett igazi áldást. Ábrahám magvának lenni azt jelenti, hogy Isten különleges jelenléte, megsokszorozó hatalma jelen van életünkben. Az Újszövetség szerint mi is lehetünk Ábrahám magva lelki értelemben.
„ Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai és ígéret szerint örökösök vagytok. (Galata 3:26-29).

Ha Krisztuséi vagyunk, Őbenne vagyunk, az ősi áldás rajtunk keresztül is továbbáradhat. Gondold ma végig, hogyan lehetsz Isten áldásának közvetítője a befolyási köröd számára!
Molnár B Antal [ 2014-08-06 16:07 ]

Fel, ifjúság!

Hófehér zászló fennen lobogjon,
Riadó zengjen hegy-völgyön át!
Harcosok szíve gyorsan dobogjon,
Meg kell vívnunk a nagy csatát!

A természet nagy templomában
Ajkunkról imádság fakad,
Egyik kézben a munkaszerszám van,
Míg a másik fegyvert ragad!

Fel ifjúság! harsog a kürt,
Krisztusért mind bátran harcba menjünk!
Koronát nyer aki érte él, hal,
Mert Övé lesz a diadal!

Igaz ügy, melyért táborba szállunk,
Királyunk, Urunk vár bennünket;
Félúton soha mi meg ne álljunk,
Emeljük égre szemünket!

Nap nékünk ragyog szép tavaszban,
Csillag nékünk gyúl éjjelen,
Szent babér terem nékünk a harcban,
Félre csüggedés, félelem!
A hit hangjai, 293
Molnár B Antal [ 2014-08-06 16:06 ]

„De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben
És szorongattatásokban; mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.”Pál ,kor.II. 12:9-10

Én túl kevés vagyok ehhez… - mondod magadban, és sorra utasítod vissza a jobbnál jobb ajánlatokat. Az egyikhez nem érzed elég gyorsnak, a másikhoz rátermettnek, a harmadikoz tapasztaltnak, a negyedikhez méltónak, a sokadikhoz elég bölcsnek magad, és mondod folyamatosan a nemeket. Közben pedig belül a szíved mélyén mégis vágysz arra, hogy valaki végre rád bízzon egy komolyabb feladatot. Tiltakozol megállás nélkül, de szeretnél valamit te is letenni az asztalra, szeretnéd értékesnek érezni magad.
Aztán jön a hívás Istentől is. „Gyere, állj be az én munkásaim közé!” – szól hozzád az Örökkévaló – „Tartozz hozzám!” És te megint csak kezded a fogadkozásokat. Nem vagy elég tökéletes, nem vagy elég bátor, és különben is, túl kicsi mindehhez a hited. De szeretnél végre egyszer fent szállni a fellegek felett, ahogy egy igazi sashoz illik, nem pedig a szemétdombon kapirgálni tovább.
A te helyed ott van fent, ezért Isten ma reggel egy különleges üzenetet küldött számodra. Elég neked az Ő kegyelme. Elég neked az Ő kegyelme, az Ő ereje ahhoz, hogy elvégezd a rád bízott feladatot, hogy helyt állj, hogy alkoss, és tedd azt, amire elhívott a Mindenható. Elég neked az Ő kegyelme az élethez, az Ő ereje a te erőtlenséged mellé, hogy végre igazán átérezd, Rá van szükséged a leginkább.

Hát nézz fel ma az ég felé, Barátom, és hagyd az örökös kifogásokat! Ragadd meg Isten kezét, az Ő kegyelmét, az Ő erejét, és szállj vele a felhők fölé! Mert oda tartozol.
----------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-08-06 16:06 ]

Föl, testvérem!

Föl, testvérem, harcra készen, Szent csatára
győzelemért! Jézus véled küzd az élen,
El ne hagyjad Őt, a Vezért!

Lengjen zászlaja, zengjen himnusza,
Szent ima szálljon a mennyekbe fel! Jöjj el, jöjj el,
édes Jézus, Szent országod jöjjön el!

Rettentő a bűn hatalma, S bennünk nincsen
semmi erő, Te vígy minket diadalra,
Jézus Krisztus, hős bűnverő!

Áraszd szívünkbe, küldd az éltünkbe
Lelkednek tűz-fényét és szent hevét,
S add kezébe híveidnek Igéd éles fegyverét!

Jöjj el, Jézus áldj meg minket,
Add, hogy Hozzád hűek legyünk!
Hős hit-harcunk bút, bajt szüntet,
Hogyha mindig Véled megyünk.

Szálljon énekünk, álljon életünk
Érette mindenkor síkra, ha kell,
Küzdjünk, testvér, hogy a Jézus
Szent országa jöjjön el!
A hit hangjai 229 BGyÉ. 382.
Molnár B Antal [ 2014-08-06 16:05 ]

Mikor pedig megszűnt beszélni, monda Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Lukács 5:4
Világunkban ezer és ezer tanfolyam van. Ígérik, hogy megtanítanak bennünket arra, hogy mi a siker titka az életben. Ezen tanfolyamok legtöbbje csak pénztől szabadít meg bennünket, azonban nem fog igazán előre vinni minket. Mi haszna ugyanis, ha elmegyünk egy olyan tanfolyamra ahol kioktatnak bennünket például arról, hogy miként lehet munkát szerezni, önéletrajzot írni, ha munkalehetőséget nem tudnak biztosítani? Egyik dolog, amit a siker titkaként szoktunk emlegetni: a tapasztalat. Nem rossz dolog valóban, de Istennel való kapcsolatunknak akadálya is lehet. A tapasztalat, Isten áldása nélkül zsákutcába is vezethet bennünket. Merevvé tehet, büszkévé, azt gondolva, hogy nekünk már nincs szükségünk tanulásra, mivel mindent tudunk. A történetet elolvasva, Péter egész éjjel halászik, de nem fog semmit. Krisztus pedig azt mondja neki, hogy evezzen a mélyre, dobja ki a hálót és akkor megszűnik a kudarc életében. A tapasztalt halászok tudták, hogy a mély vízben éjjel szoktak halászni, nappal a víz felszínére vonzza a napfény a halakat. Csodálatos dolog, ha mi is őszinte szívvel tudunk fordulni az Úrhoz, és engedjük, hogy Ő vezessen. A tapasztalat kis távolságokban talán hasznosnak bizonyul, de Isten szava nélkül nem fogunk messzire jutni. Péter azért tudott elmozdulni a siker felé, mert Krisztus szavát fontosabbnak találta, mint a saját tudását, tapasztalatát. Ma szinte mindenki szakértőnek tartja magát, mégis telve van a világ széthullt életekkel. Szükségünk van az Isten szava iránti bizalomra és engedemességre, mert anélkül sem egyéni sem társadalmi életünk nem lesz igazán sikeres. Péter jutalmát vette engedelmességének, rájött arra, hogy érdemes Krisztusnak engedelmeskedni, mert Ő tudja, mit hol kell keresni. A második fontos alapelv: Követni Krisztust a sikerek után is. Sokan itt esünk el lelki értelemben. Ameddig anyagilag, lelkileg csődben van valaki, könnyebben keresi Krisztust, de amikor van sok pénz (hiszen a halászoknak a sok hal sok pénzt jelentett) akkor is akarunk követők, engedelmes szolgák lenni? Hiszem, hogy a siker és a pénz nem rontja meg a jellemet, csupán felszínre hozza. Jób és még megannyi ember sikeres volt és gazdag, de az Ő jellemüket Isten formálta olyan nemesre, bölcsre és tisztára. Szóval ha kudarcokat élünk át, adjunk esélyt arra, hogy Isten szava a helyes irányba tereljen minket. Ha sikereket élünk át, akkor se feledjük, hogy a legfontosabb küldetésünk Isten követése, akár jó, akár rossz időket élünk.
Molnár B Antal [ 2014-08-06 16:05 ]

Föl, barátim!

Föl, barátim, drága Jézus zászlaja alatt!
Rajta, bátran, Ő velünk van, győzedelmet ad!
Bízzatok, mert Jézus eljön, Ő a fővezér!
Zengje ajkunk: Hozzád esdünk győzedelemért!

Lám, a Sátán lesben állva támadásra kész,
Legvitézebb harcosoknak bátorsága vész.
Bízzatok, mert Jézus eljön, Ő a fővezér!
Zengje ajkunk: Hozzád esdünk bátor szívekért.

Szóljon a kürt, fenn lobogjon győzedelmi jel!
Jézusunkért síkra szállni, küzdelemre fel!
Bízzatok, mert Jézus eljön, Ő a fővezér!
Zengje ajkunk: Hozzád esdünk hősi, szent hitért!

Nagy veszélyben, küzdelemben értünk harcba száll.
Benne higgyünk, így a Sátán tőlünk meghátrál.
Bízzatok, mert Jézus eljön, Ő a fővezér!
Zengje ajkunk: Hozzád esdünk lelkünk üdvéért!
A hit hangjai, 226
Molnár B Antal [ 2014-08-06 16:04 ]

Csak Isten ígéreteiben bízzál!
Ekkor Péter így szólt hozzá: "Ha mindenki megbotránkozik benned, én soha meg nem botránkozom" (Mt 26,33).
Hiszen ez nem isteni ígéret - mondhatja valaki, és igaza is van. Nem Isten, hanem egy ember ígérete, és ezért nem is vált valóra. Péter komolyan hitte, hogy meg tudja tenni, amit mondott. De az olyan ígéret, amelynek nincs jobb alapja, mint egy ember elhatározása, az eleve kudarcra van ítélve. Alighogy jött a kísértés, Péter megtagadta mesterét, sőt tagadását esküvel is megerősítette.
Ennyit ér az ember szava. Az első ütésre eltörik, mint a cserépedény. Mit érnek a nagy elhatározások? Annyit, mint a gyümölcsfa virága, amely Isten gondozásával gyümölccsé érhet, de magára hagyatva lesodorja az ágról az első szél.
Valakinek a becsületszavára csak annyit adjál, amennyit az ér. Saját elhatározásaidban azonban egyáltalán ne bízzál. Isten ígéreteiben bízzál egyedül. Azokra építsd a jelenedet és jövődet, itteni életedet és az eljövendőt és mindent, ami csak rád és szeretteidre vonatkozik.
Ezen kis könyv minden lapja egy beváltandó ígéretet, "csekket" tartalmaz a hívők számára. A mai lap figyelmeztetni akar arra, hogy nem mindegy, hogy hol váltjuk be a csekket és kinek az aláírása van azon. Csak Isten "csekkjeiben" bízzál, de azokban határtalan bizalommal. Ne bízz magadban vagy bárki másban a kelleténél jobban, hanem teljesen és kizárólag az Úrra építs!
Molnár B Antal [ 2014-08-06 16:04 ]

Égnek-földnek Teremtője

Egy az Isten, a nagy kincsem -
Nélküle a világ sincsen.
Égnek, földnek Teremtője,
Gondjainknak viselője.

Amerre élsz, legyél hálás -
Jézus Krisztus a megváltás.
Bűneinket fölvállalta,
Istenünk hogy megbocsássa.
---------------------------------------

C. H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza

Nyugalmunk Krisztusban van.

"Megvan a nyugodalma (szombatja) az Isten népének"
(Zsid 4,9)

Isten gondoskodott nyugodalomról, és vannak, akik be is fognak menni abba. Akiknek először hirdette Isten, hitetlenségük miatt nem kaphatták meg. Ezért ezt a nyugalmat Isten választott földi népe még nem élvezheti. Józsué hiába ajánlotta azt a népnek, és Kánaán földje hiába kínálta azt; csak a hívőknek lehet részük benne.

Jöjj tehát, igyekezzünk bemenni ebbe a nyugalomba! Ne küszködjünk tovább a bűnnel és régi önmagunkkal. Ne bízzunk tovább saját cselekedeteinkben, még ha azokat "nagyon jók"- nak tartjuk is. Mert ugyan vannak-e egyáltalán ilyen "nagyon jó" cselekedeteink? Hagyjuk abba a magunk erőfeszítéseit, ahogyan Isten is "megpihent a hetedik napon". Legyen az Úr Krisztus elvégzett munkája egyedüli vigasztalásunk. Ő mindent tökéletesen elrendezett; az igazság nem követel többet. Krisztus Jézusban nagy békesség lett az osztályrészünk.

Ami a gondviselés dolgait illeti, mint a kegyelem munkáját bennünk, vagy az Úr munkáját másokban, vessük ennek terhét az Úrra és találjunk benne nyugodalmat. Ha az Úr igát tesz ránk, azt azért teszi, hogy annak hordozásában megtaláljuk a nyugalmat. Hit által munkálkodjunk azon, hogy belépjünk Isten nyugodalmába, és mondjunk le az önelégültség és tunyaság hazug nyugalmáról. Jézus Krisztus maga a tökéletes nyugalom, és benne mi is teljes nyugalmat találunk.

--------------------------------

Keskeny úton járva

Hol keressünk? Hol találunk?
Véled, Urunk, nincs magányunk!
Megsegítesz minden percben -
Rendet tartasz életünkben.

Mindig ott élsz a szívünkben -
Erősítesz a hitünkben:
A létünknek teljes terén
Drága Kincsünk, legszebb Remény!
Dicső Jézus! Lelkünk hálás -
Te vagy nékünk a megváltás.
Kegyelmedért áldunk Téged -
Boldogság az Örökléted! Ámen!
Molnár B Antal [ 2014-08-03 18:19 ]

Meg kell változnunk.

Sokszor úgy ülünk itt mint az alkonyati pír
ablakunk peremén: visszaverődés nélkül.
- Nézni is rossz; bágyadt, közömbös tekintetünk;
amin bántón látszik, hogy semmi sem hoztunk.

Így nem is vihetünk. Csak jöttünk… és mentünk.
- Valahol… valami baj van. Hidegedünk, mint a leoltott lámpa.
Eltűnt belőlünk Krisztus melege, a testvért perzselő szeretet!
ami nélkül hiába jöttem…csak láttak… csak időt töltöttem.

Ma még tudunk változtatni ezen…? Tegyünk úgy, ahogy nekünk tenni kell!
Szívünk fordítsuk az Ige felé, s ne vigyünk semmit e kettő közé.
- Akkor megújul majd a lényünk, magaviseletünk, beszédünk.
Kitárul sarkig lelki szemünk, s mindent Isten kezébe teszünk.

...Akkor – bár te - észre sem veszed, Lángra fog gyúlni szereteted.
(Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)
Molnár B Antal [ 2014-08-03 18:19 ]

A szeretet himnusza.
Az 1Kor 13. parafrázisa
(A Hit hangjai énekeskönyv 34. s Baptista Gyülekezeti énekeskönyv 356. énekének TELJES SZÖVEGE)

Angyalok nyelvén szóljak bár, Csak zengő érc szavam,
Szeretet nélkül oly csupán, Mint pengő cimbalom.
Legyek jövőt megismerő, S tudomány titkait,
Hitem hegymozgató erő: Mindez nem boldogít.

Mindenem másnak adhatnám Az igaz érdemér’,
S bár testem égetnék máglyán, Hiába! Mit sem ér!
Szeretet nélkül kárba vész Mindaz, amit teszek.
Diktálhat bármi jót az ész, Ha nincsen szeretet.

A szeretet hosszútűrő, Jóságos, mint az ég,
Nem féltékeny, nem kérkedő, Nem gőgös büszkeség.
A gonoszságnak nem örül, Nem nevet más baján,
Az igazzal együtt örül, Ott áll az oldalán.

Mindent elhisz, mindent remél Eltűr és elvisel,
A szeretet tettekben él,Így sosem múlik el.
A prófétálás megszűnik, Nyelvek elnémulnak,
A tudomány is eltűnik, Mint röppenő szavak.

Tudásunk töredék-tudás, Mindent föl nem fedez.
Jövendőmondásunk se más,De egykor teljes lesz.
Hisz gyermekkorban gyermekként Beszéltem s tudtam még.
Elmém is úgy vélt, úgy ítélt,De már ma felnőttként.

Tükörben lát ma még a szem, S hogy elménk véges: fáj,
De színről-színre, teljesen, Ha széthull a homály.
Ha majd az Úrhoz érek én, Ott másként ismerek,
Most megmarad a hit, remény S az égi szeretet.

De legnagyobb a szeretet, E három jó közül.
Ó, ebben bővölködjetek, S ez elég egyedül!
Balog Miklós, 1958 . Kévéim c. kötetből, 125. old.
Molnár B Antal [ 2014-08-03 18:18 ]

Lábnyomok

Álmomban Mesteremmel
tengerparton jártam, s az életem
nyomai rajzolódtak ki mögöttünk:
két pár lábnyom a parti homokon,
ahogy Ő mindig ott járt velem.
De ahogy az út végén visszanéztem,
itt-amott csak egy pár láb nyoma
látszott, éppen ahol az életem
próbás, nehéz volt, sorsom mostoha.
Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz:
"Amikor életem kezedbe tettem,
s követődnek szegődtem Mesterem,
azt ígérted, soha nem hagysz el engem,
minden nap ott leszel velem.
S most visszanézve, a legnehezebb
úton, legkínosabb napokon át
mégsem látom szent lábad nyomát!
Csak egy pár láb nyoma
látszik ott az ösvényen.
Elhagytál a legnagyobb ínségben?"
Az Úr kézenfogott, s szemembe nézett:
"Gyermekem, sose hagytalak el téged!
Azokon a nehéz napokon át
Azért látod csak egy pár láb nyomát,
mert a legsúlyosabb próbák alatt
téged vállamon hordoztalak!"
Molnár B Antal [ 2014-08-03 18:18 ]

II. Korinthus 9:6-8
Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat.
Kiki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.
Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek.A madárijesztő
Egyszer egy vadász megsebesített egy tengelicét. A madárka ideig-óráig még eléldegélt azon, amit a földön talált, de aztán megérkezett a rettenetes, fagyos tél. Amikor egy hideg reggelen ennivalót keresett, megpihent egy madárijesztőn. Tekintélyes madárijesztő volt, szalma testét régi ünneplő ruhába öltöztették, a feje egy nagy, narancssárga tökből, a fogai kukoricaszemekből készültek, orraként egy répa, szemeként két dió szolgált.
- Mi újság, tengelice? – kérdezte a madárijesztő, mint mindig.
- Semmi jó – sóhajtott a tengelice. – Kis híján elpusztulok ebben a hidegben, mert sehol sem találok menedéket. Az ennivalóról ne is beszéljünk. Azt hiszem, nem érem meg a tavaszt.
- Ne félj! Bújj be ide a zakóm alá. A szalmám száraz és meleg.
Így talált otthonra a tengelice a madárijesztő szalmaszívében. Már csak ennivalót kellett szereznie. De hol vannak ilyenkor rügyek és magok?
Egy nap, amikor a zúzmara jeges szárnya mindent belepett, a madárijesztő lágyan azt mondta a tengelicének:
- Tengelice, edd meg a fogaimat: finom kukoricaszemek!
- De akkor neked nem lesz szájad!
- Legalább bölcsebbnek fogok látszani.
A madárijesztő száj nélkül maradt, de boldog volt, hogy kis barátja él. És rámosolygott a diószemeivel.
Néhány nap múlva a répaorr következett.
- Edd meg! Tele van vitaminnal – mondta a madárijesztő a tengelicének.
Hamarosan a diókra került a sor.
- Majd mesélsz nekem – mondta ő.
Végül a madárijesztő odaadta a tengelicének a tököt, ami a feje volt.
Amikor megérkezett a tavasz, a madárijesztő nem volt többé. De a tengelice élt, és felröppent az azúrkék égbe. Bruno Ferrero nyomán
Molnár B Antal [ 2014-08-03 18:17 ]

146. zsoltár 5
Boldog, akinek segítsége a Jákob Istene, és reménysége van az Úrban, az Ő Istenében.
azért, mert mindig mellettem álltál,
azért az igazságért, amit látni engedtél nekem,
mindazért az örömért, amit életembe hoztál,
azokért a rossz dolgokért, amelyeket megigazítottál,
minden álomért, amelyet megvalósítottál,
minden szeretetért, amit benned találtam,
én hálás gyermeked leszek.

te vagy, aki felsegítettél, és soha nem engedtél elesni.
te vagy, ki mindezeken át megláttál engem.
te voltál erőm, mikor gyenge voltam,
te voltál hangom, mikor nem tudtam beszélni,
te voltál szemem, mikor nem láttam,
megláttad bennem a jobbik részt,
felemeltél, mikor lent voltam,
hitet adtál, mert hittél,
minden, ami vagyok,
az azért van, mert te szerettél.

szárnyakat adtál, és repülni segítettél,
megfogtad a kezemet, hogy elérhessem az eget,
mikor elvesztettem a hitem, te visszaadtad,
azt mondtad, egy csillag sem elérhetetlen,
mellettem álltál, s én erősen álltam,
enyém volt a szereteted, enyém volt hát minden,
hálás vagyok minden napért, amelyet adtál,
áldott vagyok, mert te szeretsz engem!
mindig ott voltál nekem,
az a lenge szellő, amely felkarolt engem,
szereteted, mint a fény, mely fényt hozott a sötétben,
te voltál, aki megihletett,
te voltál az igazság a hazugságok között,
a világ egy jobb hely lett: mert szerettél engem.

minden, ami vagyok, azért lehettem, mert te szerettél engem.
Molnár B Antal [ 2014-08-03 18:17 ]

Jöjjetek és egyetek.

Így szól az Úr:
Ti szomjazók, jöjjetek a vizekhez mind,
és bár nincs pénzetek, siessetek ide!
Vegyetek ingyen gabonát és egyetek,
vegyetek pénz nélkül bort és tejet.
Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér,
és a keresetet arra, amivel nem laktok jól?
Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jó ételt esztek,
és kövér falatokban lesz részetek.
Fordítsátok ide fületeket és gyertek ide hozzám:
hallgassatok rám, és élni fog lelketek.
Örök szövetséget kötök veletek,
mert hűséges vagyok a Dávidnak tett ígérethez.

--------------------------------------------------------

2-Megnyitod kezedet, Istenem, és táplálsz minket.
Magasztaljon téged, Uram, minden műved,
Szentjeid áldást mondjanak.
Országod dicsőségéről szóljanak, és hatalmadat mindenek hirdessék.
Megnyitod kezedet, Istenem, és táplálsz minket.

Mindeneknek szeme bízón rád tekint, és te enni adsz nekik kellő időben.
Megnyitod kezedet, és javaiddal eltöltesz minden élőt.
Megnyitod kezedet, Istenem, és táplálsz minket. 

Igazságos az Úr minden útján, és szent minden művében.
Közel van az Úr mindazokhoz, akik őt hívják,
akik hozzá kiáltanak igaz szívvel.
Megnyitod kezedet, Istenem, és táplálsz minket.
-----------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-08-03 18:16 ]


Hogy megdicsőítsük Krisztus Jézust

"Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek"
(Jn 16,14)
Maga a Szent Szellem sem tudja mással megdicsőíteni az Úr Krisztust, mint azzal, hogy megmutatja nekünk, ki valójában Jézus Krisztus. Krisztus legjobb ajánlólevele Ő saját maga. Nincs rajta semmi más dísz, mint tulajdon lényének dicsősége.

A Vigasztaló azt jelenti ki nekünk, amit az Úrtól kapott. Mi soha semmit nem láthatunk helyesen, csak ha azt Isten Szelleme már kijelentette nekünk. Ő képes szellemünket megnyitni és a Szentírást érthetővé tenni a számunkra. Ez az a két módszer, amellyel bemutatja nekünk Urunkat. Nagy művészet valamely dolgot hűen megmagyarázni, a Szent Szellem azonban a legmagasabb fokon ért ehhez a művészethez. Ő a dolgokat a maguk valóságában mutatja be nekünk. Hogy ez milyen nagy kiváltság, azt tudják mindazok, akiknek a megszentelt látás osztályrészük lehetett.

Törekedjünk azért a Szellemtől nyert megvilágosodásra. Ne kíváncsiságunk kielégítésére, ne is azért, hogy saját magunkat vigasztaljuk meg, hanem azért, hogy ezáltal lássuk a megdicsőült Krisztust. Ó, bárcsak lennének hozzá méltó elképzeléseink róla, és ne gyaláznánk méltatlan gondolatokkal Urunkat! Bárcsak olyan elevenen élne bennünk lénye, munkássága és dicsősége, hogy teljes szívvel és lélekkel tudnánk dicsérni Őt. Akinek a szíve a Szent Szellem vezetése által gazdagodott meg, az Megváltóját mérhetetlenül megdicsőíti. - Jöjj, Szent Szellem, mennyei fény, mutasd meg nekünk Krisztust, a mi Urunkat!
Molnár B Antal [ 2014-08-03 18:16 ]

C.H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
Nyisd fel a szád!

"Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm!"
Zsolt. 81,11.
Milyen nagy buzdítás ez imádságra. Mi magunktól, csupán kicsiny dolgokat kérnénk, mert nem is érdemlünk nagyokat. Urunk azonban arra biztat, hogy kérjünk nagy áldásokat. Legyen az imádság életünknek olyan természetes cselekedete, mint az, hogy kinyítjuk a szánkat. Ugyanolyan természetes és őszinte megnyilatkozás. Ha valakinek nagyon fontos mondanivalója van, jól kinyítja a száját, igehelyünk arra biztat, hogy legyünk igazán buzgók a kérésben és könyörgésben.

Ez az Ige azt is jelenti, hogy bátran kérhetünk Istentől nagy áldásokat. Olvasd el az egész verset, és lásd meg hogyan érvel: "Én, az Úr, vagyok a te istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, nyisd ki a szádat, és én megtöltöm." Mivel az Úr már annyi mindent tett velünk, most arra bátorít minket, hogy kérjünk még többet, sőt számítsunk még többre.

Nézzétek a madárfiókákat a fészekben: hogy kitátják a csőrüket, amikor anyjuk közeledik a táplálékkal. Csináljuk mi is ugyanezt. Fogadjuk be a kegyelmet, minden lehetséges alkalommal ! Szivjuk be a kegyelmet, mint a szivacs a körülötte levő vizet. Isten kész arra, hogy megtöltsön bennünket Szellemével, csak mi legyünk készek arra, hogy befogadjuk azt. Szükséget látunk? Indítson ez arra minket, hogy megnyissuk Isten felé a szánkat ! Már-már összeroskadunk? Serkentsen arra, hogy elpanaszoljuk Istennek erőtlenségünket. Tele vagyunk félelemmel? Legyen belőle segélykiáltás az Úrhoz ! Mint egy gyermek, kiáltsunk Atyánkhoz ! Szánkat megtölti az Úr, higgyed ezt !
Molnár B Antal [ 2014-08-02 16:52 ]

BIZALOMTELJES KÖNYÖRGÉS .

Atyám, benned bízom. Nincs más reményem.
Te vagy erős váram, Kősziklám nékem.
Egyszülött Fiadban, Drága Megváltómban
Küldj segítséget. Halld meg szívem szavát,
Ó, adj szabadulást,Bűnömből tisztulást,
Mint megígérted.

Atyám, benned bízom, Áldom szent neved.
A bűn, hogyha kísért, Én győzök veled.
Sátán, hogyha támad, Nekem mitsem árthat,
Hű karod megvéd. Megváltott népeddel,
Szentek seregével Ujjongó örömmel
Áldalak üdvömért.

Atyám, benned bízom, Vezess utamon.
Ha néha fáradok Te légy támaszom.
Melletted nem félek, Szüntelen rád nézek,
Tudom, hogy szeretsz. És bár a halálnak
Bús völgyében járjak,Én ott is imádlak,
Mert mennybe vezetsz. Cseh szöveg alapján: Gerzsenyi Sándor
Molnár B Antal [ 2014-08-02 16:52 ]

Hit..., imádság..., megbocsátás...

„Legyen hitetek Istenben... amit könyörgésetekben kértek,
higgyétek, hogy megkapjátok...”

Hit .

Zúghat az orkán!
Dühönghet az ellen felszabadult árja,
Dühönghet a tenger szirthez vert hulláma,
Visonghat e szörnyű éjben a vészmadár,
Nem félek! Mert lábam az örök sziklán áll.
Krisztus ez az erős és örök sziklavár
Vészben és viharban ingathatatlan kőszál.

Jöhet rám próba!
Rettenthet a sátán sok ezernyi hada,
Borulhat rám bár rémsötét éjszaka,
Üldözhet a balsors, balszerencse, rémkép,
Bizalmam nem lankad, kitartok mindenképp.
Mert hiszem, hogy igaz a Krisztus szava:
„Aki bennem hisz, az nem csalódik soha”.

Nem veszhetek el!
Bár testem zúzhatja szét az élet terhe.
Vagy sötét poroszlók hada törje, verje,
Márthatják szurokba, köthetik máglyára,
Szegezhetnek csúful átkos keresztfára,
Égethetik tűzben, szórhatják szét hamvam,
Halálnak úgysem lesz diadalma rajtam.

Örökké élek!
Mert lelkemet nem e gonosz világ szülte,
Hanem Isten. Aki oly nagyra becsülte
Az embert, hogy bár múló por a teste,
De mégis fáj Neki az ember eleste.
Azért Jézus által lelke megtisztulva
Hozzá száll a mennybe, boldog nyugalomba.
Kudelász Nándor (Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)
Molnár B Antal [ 2014-08-02 16:51 ]

„Nemcsak a közelben vagyok Isten - így szól az ÚR -, hanem Isten vagyok a távolban is! El tud-e rejtőzni valaki olyan helyre, ahol nem látom? - így szól az ÚR. Nem én töltöm-e be az eget és a földet? - így szól az ÚR.”
Jeremiás 23:23-24

Az, hogy Istenről elmélkedünk, már önmagában is azt feltételezi, hogy van valamilyen fogalmunk róla. Közölt valamit magáról, „kinyilatkoztatta” önmagát az embernek. Véges értelmünkkel csak kicsiségünket érzékeljük, és meghajlunk Teremtőnk hatalma előtt.

A Bibliát olvasva kirajzolódik valamilyen kép bennünk Istenről. A természet parányi és hatalmas dolgait szemlélve is megsejthetünk valamit az Alkotó jelleméből. Krisztusra nézve – ahogy Jézus mondta tanítványainak – látjuk az Atyát. De még így is, Pál szavaival élve: „tükör által homályosan látunk.”
Tudásunk és tapasztalatunk rendkívül korlátozott, mikor Istent keressük. Mégis: ő közel- és távol, akkor, most és ezután is ISTEN.

Hadd ajánljak egy nagyszerű kis könyvecskét, melynek az első lapjain olvashatjuk az alábbi sorokat:

„A természet és a kinyilatkoztatás egyaránt bizonyságot tesz Isten szeretetéről. Mennyei Atyánk kútforrása az életnek, a bölcsességnek és az örömnek. Tekintsünk csak a természet csodálatos és fenséges műveire; gondoljunk arra, mily nagyszerűen alkalmazkodnak nemcsak az ember, hanem minden élőlény szükségleteihez! A napfény és az eső, mely felüdíti és megtermékenyíti a földet, a hegyek, a völgyek és a tengerek, mind az Alkotó szeretetéről beszélnek.” (…)
„Az Úr bennünket, eget és földet betöltő szeretetének megszámlálhatatlan bizonyítékaival von magához. A természet művei és a legbensőségesebb lelki kötelék által, melyeket az emberi szív átérezhet és átélhet, igyekezett magát kijelenteni nekünk; ám mindezek csak tökéletlenül mutatják be végtelen szeretetét. Mert mindezen világos és érthető bizonyítékok ellenére is úgy elvakította a jónak ellensége az emberek értelmét, hogy csak félelemmel és rettegéssel tekintenek Istenre, akit szigorú és engesztelhetetlen Úrnak képzelnek. Sátán félrevezette az emberiséget, hogy Istenben olyan lényt lásson, akinek legfőbb tulajdonsága a szigorú igazságosság, aki hajthatatlan bíró és kegyetlen hitelező. Oly lénynek tűntette fel az Alkotót, aki bizalmatlan szemekkel néz az emberek gyengéire, hogy azonnal lesújtson rájuk ítéleteivel. Jézus épp azért jött a földre, hogy eltávolítsa a sötét árnyat, mely Istennek irántunk érzett végtelen szeretetét elfedte.” (A könyv: Ellen Gould White: Jézushoz vezető
Molnár B Antal [ 2014-08-02 16:50 ]

Babits Mihály. Jónás imája.
Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túláradt patak
oly tétova céltalan parttalan s úgy hordom régi sok hiú szavam
mint a tévelygő ár az elszakadt sövényt jelzőkarókat gátakat.
Óh bár adna a Gazda patakom sodrának medret, biztos utakon
vinni tenger felé, bár verseim csücskére Tőle volna szabva rím
előre kész, s mely itt áll polcomon, szent Bibliája lenne verstanom,
hogy ki mint Jónás, rest szolgája, hajdan bujkálva, később mint Jónás a Halban
leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe, nem
három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra, megtaláljam,
mielőtt egy még vakabb és örök Cethal szájában végkép eltűnök,
a régi hangot s szavaim hibátlan hadsorba állván, mint Ő súgja, bátran
szólhassak s mint rossz gégémből telik és ne fáradjak bele estelig
vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik hogy beszéljek s meg ne haljak.
Babits Mihály (1939)
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/magyar/babits/jonas.hun
Molnár B Antal [ 2014-08-02 16:49 ]

HITÉRT KÖNYÖRGÖK.

Így nem könyörgött senki még,
Mint én könyörgök a hitért,
A nagy hitért, a szent hitért,
Amit nem adnék semmiért.
Pedig enyém volt valaha,
Hittem, hogy eljutok Haza!
Az a hit volt a véderőm,
Az éltetőm, felemelőm.
Az a hit volt az én imám,
A csillagom, vak éjszakán.
Azt a hitet könyörgöm én,
Amitől ifjú lesz a vén,
Amitől a halott feláll,
És a hitetlen prédikál,
Mitől fiúvá lesz a kő,
Ami a fény, ami erő.
Azt a hitet könyörgöm én,
Mitől gazdag lesz a szegény.
Földet rázó hatalomért,
Nem elmúló földi lomért,
Hitért, hitért, örök hitért,
Amit nem adnék semmiért!
Azt a hitet add meg nekem,
Add vissza, édes Istenem!
Szívem, lelkem sikolt Feléd
Azért a régi szép hitért!
Kárász Izabella
Molnár B Antal [ 2014-08-02 16:49 ]

"Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: „Az igaz ember pedig hitből fog élni.”

Pál levele a rómaiakhoz 1:16-17

Az evangélium a jó hírhozónak adott kézzelfogható ajándék, tehát mindig jó hír - ki ne örülne egy zsák pénznek?

Az evangélium Isten ereje. De a Mindenhatónak miért kell erő? Miért ereje Istennek az a hír, ami arról szól, hogy Isten szegénnyé és erőtlenné lett értünk - amikor Jézus vállalta ezeket, hogy mi lehessünk gazdagok és erősek?

Hogyan nyilatkoztatja ki Isten azzal az igazságát, hogy az Ő Fia bűnné lett mindenkiért?

Isten méltóságán csorba esett. Senki sem kérdőjelezte meg a szavahihetőségét, szeretetét, hűségét, mert a bőrükön érezték. De egy nap Lucifer, a leghatalmasabb angyalfejedelem fejébe befészkelte magát a kétely: mi van, ha Isten csak megjátssza Magát? Mi van, ha nem olyan, amilyennek mondja Magát? Ezzel a kérlelhetetlen és meggyőzhetetlen mondattal a fejében lett kiűzve Lucifer a követőivel együtt a Tökéletesség Helyéről. De a kétely magva mindenkinek az elméjében elültettetett. Mi lesz az a bizonyíték, ami örökre megcáfolja a rosszindulatú ellenség hangját?

Isten a legdrágábbat adta oda az emberiségért - Önmagánál is drágábbat, a Fiát. Odaadta, hogy mindenki láthassa, nemcsak uralkodik, hanem a legmélyebb pontig elmegy akár egyetlen emberért is. Jézus meghalt a kereszten, hogy a legborzalmasabb fájdalmak között meglássuk Őt, mint a Teremtőt, Aki nemcsak alkot, de meg is szabadítja a bajbajutottakat.

Isten igazsága az evangélium? Igen!!! Isten nem lesz kevesebb attól, ha kegyelmet gyakorol. Azért hogy ne hiába legyen kifizetve az a végtelen ár, amit az emberiségért kifizetett a keresztfán, amíg van időnk, Isten minél több embert hív az örökéletbe. Istennek az a célja, hogy az Ő Fia dicsősége azzal legyen minél jobban felemelve, hogy sokan elfogadják a fizetett belépőjegyet.

Isten ereje és Isten igazsága. De a mi erőnk és a mi igazságunk is ugyanez. Nincs nagyobb erő és nagyobb igazság ennél!
Molnár B Antal [ 2014-08-02 16:48 ]

Imádság

Mint folyó, ha gátját átszakítja,
Úgy jövök most eléd, én Királyom;
Szaggatott szavakban mondom el imám,
Sóhajom, fohászom, kiáltásom.
Vajon zajongó hullámok csupán?

Ó, simítsd, el s tedd rá áldott csended!

De úgy igaz, ahogy most kitörtem;
Lassan ölt a közöny s megszokottság,
Hozzád tartozásom: vajh ki látta?
A formába öntött szép imádság,
Koszorúként dőlt hitem sírjára.

Ébressz, Uram s taníts újra járni!

Mint a haldoklónak, elém jöttek,
Fogadások, miket rég ígértem,
Úgy megrázott e magamba nézés.
Hamis megnyugvásom széjjeltéptem
S feléd futott bennem minden érzés

Öntsd formába nagy formátlanságom.

Fogadj vissza, Nálad vágyok élni,
Engedd: kiöntsem telt szívem, s mondjam,
Mint fölbuzgok új indítás nyomán,
Nagy hálában, könyörgésben, mondjam,
Mondjam, mondjam már hajnalban korán.

Legyen imám folyók nagy folyása!

Váljon tetté minden imádságom!
S amíg kapudhoz nincs érkezésem,
Életemnek imalüktetése
Tanúsítsa égi küldetésem,
- Lásd, élni vágy „Igéd” szent vetése.

Áldj meg, szolgálattal, én Királyom.
Gerzsenyi Sándor. (Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)
Molnár B Antal [ 2014-08-02 16:47 ]


Imádkozom.

Ó, jöjj viharja életemnek
És zúgj fölöttem, zúgj vadul,
Légy, mint viharzó tenger árja,
Hullámzó, korlátlanul!
Bátran tekintek szembe véled,
Egy jaj se kél az ajkamon,
Nem rettegek! – Imádkozom.

Ábrándjaim tündérvilágát
Kegyetlenül szétdúlhatod,
Reményeim szép rózsafáját,
Mit lelkem hűn ápolgatott,
Letörheted! Én készen állok!
Könny nem pereg le arcomon,
Nem, nem sírok! – Imádkozom.

Rabold el tőlem, ami kedves,
Miért a lelkem ég, hevül,
Mi másnak díszes pályabére,
Nekem ne legyen érdemül.
Szívem erős vár, az irigység
Egy gyenge rést sem vág azon,
Hogy is? – Hiszen imádkozom.

Űzd messze tőlem hű barátom,
Testvérem, vagy rokonom,
Öld meg szívüknek szeretetét,
Hogy átkot szórjanak reám!
E szív még akkor is szeret majd,
Őket viszont nem átkozom!
Nem átkozom! – Imádkozom.

Legyek szegényebb a szegénynél,
Ki utcasarkon kéreget,
Se pompa, fény; nyomor, betegség:
Az látogasson engemet.
Tudom, e sorsot elviselni
Nehéz leszen, nehéz nagyon,
De eltűröm! – Imádkozom.

Imádkozom. Óh, az imádság
Erős, hatalmas égi kincs!
Az Isten adta azt kezünkbe,
Korlát, határ előtte nincs.
Ha áhítattal kél a szívből,
Felhat az égi boltokon,
Fölér az Isten trónusáig,
S ő hallja azt… - Imádkozom.
Túrmezei Erzsébet (Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)
--------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-08-02 16:47 ]

Túrmezei Erzsébet (németből): A LEGNAGYOBB MŰVÉSZET
A legfőbb művészet, tudod mi? Derűs szívvel megöregedni!
Tenni vágynál, s tétlen maradni, igazad van, mégis hallgatni.
Soha nem lenni reményvesztett. Csendben hordozni a keresztet:
Irigység nélkül nézni másra, ki útját tetterősen járja.
Kezed letenni az öledbe, s hagyni, hogy gondod más viselje.
Hol segítni tudtál régen, bevallani alázattal, szépen,
hogy arra most már nincs erőd, nem vagy olyan, mint azelőtt.
Így járni csendesen, vidáman Istentől rádrakott igádban.
Mi adhat ilyen békét nékünk? Ha abban a szent hitben élünk,
hogy a teher, mit vinnünk kell, örök hazánkba készít el.
Ez csak a végső simítás a régi szíven, semmi más.
Eloldja köteleinket, ha e világ fogvatart minket.
Teljesen ezt a művészetet megtanulni nehezen lehet.
Ára öregen is sok küzdelem, hogy a szívünk csendes legyen,
s készek legyünk beismerni: Önmagamban nem vagyok semmi!
S akkor lelkünk kegyelmes Atyja nekünk a legszebb munkát tartogatja:
Ha kezed gyenge más munkára, összekulcsolhatod imára.
Áldást kérhetsz szeretteidre, körülötted nagyra, kicsinyre.
S ha ezt a munkát is elvégzed és az utolsó óra közeleg,
hangját hallod égi hívásnak: „Enyém vagy! Jöjj! El nem bocsátlak!“
Molnár B Antal [ 2014-08-02 16:46 ]

„Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. ”
Zsoltárok könyve 25:14-15

Ma reggel, ahogy ezt az igét olvasod, barátom, képzeld magad mellé Istent. Képzeld el, ahogy ott ül melletted a kanapén, és rád mosolyog. Összeborzolja a hajad, és veled együtt nevet úgy, hogy még a könnye is kicsordul. Vagy képzeld el úgy, mint aki veled együtt hallgat át egy egész napot a tó partján, és csak örül a szavak nélkül együtt töltött időnek.

Képzeld el, ahogy figyelmesen meghallgatja vágyaidat, álmaidat, örömödet és bánatodat, és együttérez veled, hiszen tudja, miken mész keresztül, mert mindezeket veled élte át. Képzeld el, ahogy néhány könnycseppet töröl le az arcáról, ahogy veled együtt visz virágot a temetőbe. Képzeld el, ahogy veled együtt kap a szívéhez egy különleges jó hír hallatán. Képzeld el, ahogy ott ül melletted, kezét válladra teszi, miközben te ugyanígy hallgatod meg a barátodat, és próbálod vigasztalni.

Képzeld magad elé, amikor büszkén kihúzza magát, mert épp a közös történetetekről beszélsz valakinek, épp azt ecseteled, milyen sokat jelent számodra Isten. És képzeld el, ahogy tárt karokkal vár a menny kapujában, szorosan átölel téged, a hazatért tékozlót, és kezdetét veszi egy öröklétnyi nosztalgiázás.
Isten veled van, Barátom, nem hagy magadra sohasem. Hát éld át igazán ezt a különleges szövetséget! Engedd, hogy közel jöjjön hozzád, egészen közel, és várd, hogy felgördüljön a függöny, és végre megláthasd az Isten arcát!
Molnár B Antal [ 2014-08-02 16:45 ]

Az imádság, amit Jézus tanított
Mai ige -
„… bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk…” (Máté 6:12)Tisztázzunk néhány félreértelmezést a következőkkel kapcsolatban:...

Példabeszéd az akolról 1.

"Bizony, bizony mondom nektek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshol oson be, az tolvaj és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit a kapus, a juhok pedig hallgatnak a szavára. Juhait a nevükön szólítja, és kivezeti őket. Miután valamennyi sajátját kiengedi, előttük megy, a juhok pedig követik őt, mert ismerik a hangját. Idegen után pedig nem mennek, hanem elfutnak előle, mert az idegennek a hangját nem ismerik". Ezt a példabeszédet mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit mondott... (Jn. 10, 1-6)

"...Más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy akol lesz, és egy Pásztor.
Mondom nektek: éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben is egy megtérő bűnös miatt, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre". (Lk. 15, 1 - 7)
Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy ismét visszavegyem azt. Senki sem veszi el tőlem: én adom oda magamtól. Hatalmam van odaadni, és hatalmam van újra visszavenni. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól!..." (Jn. 10, 16 - 18)
"A vámosok és a bűnösök is mindnyájan odamentek hozzá, hogy hallgassák. A farizeusok és az írástudók azonban méltatlankodtak: - Ez bűnösökkel áll szóba és velük eszik. Akkor ezt a példabeszédet mondta nekik:
Ha közületek valakinek száz juha van, és egyet elveszít közülük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e az elveszett után, amíg meg nem találja? Amikor megtalálja, örömében vállára veszi, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: - Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat!
A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, amikor látja, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat, és elfut - a farkas pedig elragadja és szétszéleszti azokat -, mert béres, és nem törődik a juhokkal.
Én vagyok a jó Pásztor: ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem, amint engem ismer az Atya, és én is ismerem az Atyát. És én életemet adom a juhokért..." (Jn. 10, 11 - 15)